Cilt: 11 Sayı: 2, 28.12.2022

Yıl: 2022

Dergimizin amacı; öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi alanında ulusal ve uluslararası özgün çalışmaları, farklı alanlarda öğretim teknolojileri kullanıcılarıyla ve araştırmacılarla buluşturmaktır. 

Derginin kapsamını; öğretim teknolojileri, farklı eğitim katmanlarında kullanımı ve öğretmen eğitimi alanlarında teorik ve nicel / nitel özgün araştırma çalışmaları oluşturmaktadır.

Makale Yazım Kuralları 

Makalelerin dergiye gönderimi sırasında yazarlar aşağıda belirtilen tüm kuralları göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu kurallara uymayan başvurular hakem değerlendirmesine alınmayacaktır. 

1. Makale daha önce yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmamalıdır. 

2. Makale OpenOffice, Microsoft Word, RTF ya da WordPerfect dosya formatlarından birine sahip olmalıdır. 

3. JITTE Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış orijinal bilimsel çalışmaları, literatüre dayalı tartışma ve kitap inceleme yazılarını kabul etmektedir. 

4. Sayfa Yapısı ve Yazım Biçimi A4 boyutunda, kenar boşlukları üst (2,5cm), alt (2,5cm), sağ (2,5cm), sol (2,5cm) olarak ayarlanmalıdır. Metinde tek satır aralığı kullanılmalı, satır sonlarında kelimeler kesme işareti ile bölünmemelidir. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti olmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

5. Başlık ve Alt Başlıklar 

Makale başlığı tüm içeriği en kısa biçimde yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.  Başlığın ilk harfleri büyük, 12 punto, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Gerekli olmadıkça başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır. Yazar ya da yazarların adı ve soyadı bilgileri başlığın altında tek sıra halinde yazılmalıdır. Bölüm ana başlıklarının (Özet, Giriş vs.) ilk harfleri büyük olmalı, 10 punto ve kalın olmalıdır. Başlıklar numaralandırılmalı ve alt başlıklar da ana başlıklara göre numaralandırılmalıdırlar. Gövde metninde başlıklardan sonra 6nk boşluk bırakılmalı, paragraflardan sonra ise boşluk bırakılmamalıdır. Bölüm başlıkları sola dayalı ve girintisiz, alt başlıklar ise sola dayalı ve 0,5 cm girintili olmalıdır. 

6. Özet ve Genişletilmiş Özet

Özetler 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özete 1,5 cm girinti verilmeli ve 9 punto olmalıdır. Türkçe yazılan tam metinler için 500-750 kelime arasında olan genişletilmiş İngilizce Özet eklenmelidir. Kısa İngilizce özete gerek yoktur.  İngilizce yazılan metinler için genişletilmiş Türkçe özete gerek yoktur.  Genişletilmiş özet, gerekçe, amaç, ana bulgular, sonuç, tartışma ve önerileri içermelidir. Genişletilmiş özet, Türkçe gövde metninden sonra, kaynaklardan önce yer almalıdır. Genişletilmiş özetin başlığı normal tümce düzeninde, 12 punto, kalın ve sol tarafa dayalı olmalıdır. Genişletilmiş özet metni 10 punto ve iki yana yaslı olmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalı ve paragraflara 0,5 cm girinti verilmelidir. Hem kısa hem de genişletilmiş özet Times New Roman formatında olmalıdır.

Not: Yazarlar diledikleri takdirde Türkçe çalışmalar için yazılması gereken İngilizce geniş özeti yayın kabulünden sonra gönderebilirler. Bu durumda çalışma, Extended Abstract bölümü yazılmadan mevcut biçimlendirme korunarak gönderilmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.

7. Üstbilgi ve Dipnotlar 

Tam metnin ilk sayfasına üst bilgiler eklenmelidir. Üstbilgide, sol tarafta derginin ismi yer almalı, sağ tarafta ise cilt, sayı, sayfa sayısı yer almalıdır. Üst bilgi metni 9 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmalıdır.Tam metinde sayfa numaraları sayfanın sonunda ve ortada yer almalıdır. 

8. Anahtar Kelimeler

Türkçe ya da İngilizce özetten sonra metnin içeriğini yansıtabilecek, minimum 3, maksimum 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler sunulmalıdır. 

9. Bölümler

Tam metin başlık, kısa özet, anahtar kelimeler, gövde metni ve yazışma bilgisi detaylarını içermelidir. Orijinal bilimsel metinlerde gövde metni genişletilmiş özet, giriş, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ve kaynaklardan bölümlerinden oluşur. Yazarlar literatür taraması ya da çeviri gibi çalışmalarda amaç ve kapsam doğrultusunda uygun başlık ve bölümler seçip kullanabilirler. 

10.Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller aynı sayfa içerinden bölünmeden kullanılmalıdırlar.  Tablolarda 10 punto yazı tipi kullanılmalıdır. Tablo numaraları (Tablo X.)  Tablonun başında verilmeli ve tablo isminin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.  Şekil numaraları (Şekil X.) şeklin altında verilmeli ve şekil isminin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Tablo ve tablonun başlığı sola dayalı, şekil ve şeklin başlığı sayfayı ortalayarak yazılmalı. Başka çalışmalardan alıntı yapılan tablo ve şekiller için, tablo/ şekil isminin sonuna referans gösterilen sayfa numaraları eklenmelidir. 

11.Teşekkür

Teşekkürler kaynaklardan hemen önce verilmelidir. Eğer tam metin bir tezin özetiyse ya da çalışmayı destekleyen kuruşlar varsa teşekkürler kısmında ifade edilebilir. 

12.Alıntılama ve Kaynak Gösterme 

Doğrudan alıntılarda yazarların soyadları, yayının yılı ve sayfa numaralarına yer verilmelidir. Aynı yıl içinde yayınlanan bir yazara ya da yazarlara ait alıntılarda, kaynakların birbirinden ayrılması için (a,b) şeklinde gösterilmelidir.  İkiden fazla yazarı olan çalışmalarda bütün yazarların soyadlarını yazmaktansa “vd.” kısaltması kullanılır ve kısaltmanın sonuna yılı eklenir. “&” sembolü gövde metninde kaynak göstermede kullanılmamalıdır.  Referanslar için APA 6.0 Style APA (American Psychological Association, 6th ed., 2001) takip edilmelidir. Kaynaklar alfabetik sırada gösterilmeli, Türkçe kaynaklarda “ve” yabancı kaynaklarda “&” sembolü birden çok yazar olması  durumunda son yazardan önce kullanılmalıdır.

13.Ekler 

Gerekli görüldüğü takdirde ekler “Ekler.1, Ekler. 2…” şeklinde “Ekler” başlığı altında yeni bir sayfada verilmelidir. 

14.Kurallara Uyma 

Yazarlar tam metinlerinin belirtilen bütün kurallara uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Bu kurallara uymayan metinler değerlendirmeye alınamayacaktır. 

15.Makale Gönderme ve İzleme 

Makaleler, derginin internet sitesine kaydolunmasının ardından sisteme yüklenebilir. Benzer şekilde değerlendirme süreci de internet üzerinden takip edilebilir.


Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi Dosyası için Tıklayınız.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Aşağıda verilen etik ilke ve kurallar, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan ilke ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi için yazarlar, editörler ve hakemler aşağıdaki görev ve sorumlulukları dikkatle incelemelidir. Ayrıca Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, açık erişim, intihal ve etik olmayan davranışlar hakkında bilgi vererek derginin yayın politikasını açıklamaktadır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazar(lar), öğretim Teknolojileri veya öğretmen Eğitimi ile ilgili orijinal bir makaleyi Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi'ne göndermelidir.
Dergiye gönderilen makalenin farklı bir dergiye gönderilmediği veya başka bir dergide yayımlanmadığı, derginin "Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi gerektiği belirtilmelidir.
Yazar(lar), makaledeki tüm referanslar için doğru ve uygun şekilde alıntı yapmalıdır.
Makaleye katkıda bulunamayan kişiler yazar olarak eklenmemelidir. Aynı şekilde, makale başvurusu yapıldıktan sonra yazarların eklenmesi veya çıkarılması ve yazarın sırasının değiştirilmesi önerilmemelidir.
Dergiye gönderilen makalelerde çıkar çatışması olabilecek durum ve ilişkiler belirtilmeli ve açıklanmalıdır.
Hakem değerlendirme sürecinde yer alan makalelere ilişkin ham veriler talep edilebilir. Bu durumda yazar(lar) talep edilen ham verileri Editörlere sunmalıdır.
Yazar(lar), makalede kullandıkları verileri kullanma haklarına sahip olduklarını, araştırma / analiz için gerekli izinlere sahip olduklarını veya deneklerin onayının alındığını gösteren bir belgeye sahip olmalıdır.
Etik kurul kararı gerektiren deneyler, anketler, ölçekler, mülakatlar, gözlemler, odak grup çalışmaları gibi nicel veya nitel yöntemlerle veri toplanması gereken çalışmalar için yazar(lar) etik kurul onayını almış; Etik kurul adı, kararın tarihi ve numarası aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmeli ve etik kurul kararını gösteren belge başvuru ile sisteme yüklenmelidir. Ayrıca, vaka raporları, makaledeki bilgilendirilmiş onam / rıza formunun alınmasına ilişkin bilgileri içermelidir.
Yazar(lar), yayınlanan makalede, değerlendirme sürecinde, erken görüntüleme aşamasında veya yazar(lar)ın bir hata etmesi durumunda editöre bilgi verme, düzeltme ve geri çekilme süreçlerinde editöre işbirliği yapmakla yükümlüdür.


Editörlerin Etik Sorumlulukları
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisinin Editörleri, Yayın Komitesi tarafından yayınlanan "COPE Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Yönergeleri" ve "Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri" temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Etik (COPE):


Genel Görev ve Sorumluluklar
Editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular bilgiye ihtiyaç duyduklarında geri bildirim ve açıklama sağlamaya özen göstermelidir.
Editörler, derginin gelişmesine ve kalitesinin artmasına katkı sağlamalıdır.
Editörler düşünce özgürlüğünü desteklemelidir.
Editörler, fikri mülkiyet haklarını ve etik standartları dikkate alarak süreçleri takip etmelidir.


Okuyucu ile İlişkiler
Editörler, dergide yayınlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileri ile tutarlı olmasını sağlamaya çalışmalıdır.
Editörler, yayınlanan makalelerin okuyucuya veya araştırmacıya bilimsel olarak katkı sağlayacak nitelikte olmasına özen göstermelidir.


Hakemlerle İlişkiler
Editörler, dergiye başvuran makalelerin değerlendirilmesinde hakemlerin bilgi ve uzmanlığı doğrultusunda bir hakem atamalıdır.
Editörler, yazar ile hakem arasında bir çıkar çatışması olup olmadığını gözlemlemelidir.
Editörlerin hakem değerlendirme süreci ve kendilerinden ne yapmaları beklendiğiyle ilgili gerekli tüm bilgileri hakemlere iletmeleri gerekmektedir.
Editörler, hakem değerlendirme sürecini çift kör hakem değerlendirmesi ile yürütmelidir. Yazarların hakem bilgilerine erişimi olmadığından ve hakemlerin yazar bilgilerine erişemeyeceğinden emin olun.
Editörler bir hakem veri tabanı oluşturmalıdır. Veri tabanını hakemlerin performansına göre veya uzmanlıklarına göre güncellemelidir.
Editörler, etik olmayan veya uygunsuz meslektaş incelemelerini engellemelidir.


Etik Kurul İzni İle İlgili Hususlar

ULAKBİM TR Dizin kriterleri gereği (detay), 2020 yılından itibaren aşağıda belirtilen araştırmalar için Etik Kurul İzin Belgesi gerekmektedir. Bu nedenle lütfen çalışmanızı JITTE dergisine yüklerken gerekli durumlarda Etik Kurul İzin belgenizi de yüklemeyi unutmayınız.

Etik kurul izni gerektiren çalışma JITTE dergisinde yayına kabul edildiği taktirde, etik kurul izniyle ilgili bilgiler (Kurul Adı, Tarih ve Sayı No) makalenin ilk ve son sayfaları ile yöntem bölümünde verilmelidir. Ayrıca olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel, nicel veya karma yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bunlara ek olarak;
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.

İstisnai durumlar neler?
Aşağıda listelenen durumların tüm yazarların imzasının olduğu bir beyan formuyla beyan edilmesi durumunda geriye dönük etik kurul iznin belgesi gerekmemektedir.
1. Çalışmada kullanılan veriler 2020 yılı öncesinde elde edilmişse,
2. Yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilmişse,
3. 2020 yılından önce JITTE dergisine başvurulmuş, kabul edilmiş fakat henüz yayınlanmamış çalışmalardansa.

JITTE, İnternet erişimi olan herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır ve bu açık dergide yayın için herhangi bir makale gönderimi veya erişim ücreti yoktur.