Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

RUSSIA'S MARKET AND PRODUCT-BASED EXPORT DIVERSIFICATION

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 43 - 60, 31.07.2018

Öz

The Gini-Hirshman Index, Trade Concentration Ratio and Deviation Index has been used as the main measurement tools in this study. In the study, Russia has been analyzed in terms of market and product-based export diversifications between 2000-2016. Scores obtained at the end of the analyzes made reveal that the diversification of Russian exports is low on both market and product basis. It is obvious that high level of export concentrations will adversely affect the Russian economy. It is likely that Russia, which can not diversify its exports on a market and product basis will be influenced by the global crisis.of the future.

Kaynakça

  • AKEL, V. (2015). Kırılgan BeĢli Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki EĢbüünleĢme Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 75-96. AMIGHINI, A. (2005). China in the International Fragmentation of Production:Evidence from the. The European Journal of Comparative Economics, 2(2), 203-219. BAKKALCI, A. C. (2013). Yeni Yeni Ticaret Teorileri’nin Makroekonomik Doğası ve Türk Ekonomisi. Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı:22, 69-98. BASHIMOV, G. (2015). Rusya Orman Ürünleri Sanayisinin Ġhracat Yapısı ve Rekabet Gücü. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:4, Sayı: 2 127, 125-134. BENDER, S., & LI, K. W. (2002). The Changing Trade and Revealed Comparative Advantages of Asian and Latin American Manufacture Exports. Yale Economic Growth Center Discussion Paper No. 843, 1-25. ÇEġTEPE, H. (2012). Türkiye’nin SeçilmiĢ Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi. . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 8, Sayı: 2, 23-43. ÇEVĠġ, Ġ., & CEYLAN, R. (2015). Kırılgan BeĢlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi. Journal of Yasar University, 6381-6477. ÇINAR, S., & ÖZÇALIK, M. (2013). Ġmalat Sanayi Sektörünün Rekabetçilik Analizi: Türkiye ve G-8 Ülkeleri Panel Veri Analizi. Paper presented at EconAnadolu 2013: Anadolu International Conference in Economics III, 1-15. DEMĠRAL, M., & BAL, H. (2015). Ticaret Performansı Ölçümlerine Çok Boyutlu Bir YaklaĢım: SeçilmiĢ Ülke ve Sektörlere ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Analiz. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 118, 115-133. EĞĠLMEZ, M. (2015, Eylül 18). Kırılgan Ekonomilerin En Kırılganları. Mayıs 8, 2016 tarihinde https://www.bilgeyatirimci.com/2015/09/18/mahfi-egilmez-kirilgan-ekonomilerin-en-kirilganlari/: https://www.bilgeyatirimci.com/2015/09/18/mahfi-egilmez-kirilgan-ekonomilerin-en-kirilganlari/ adresinden alındı EMRAH ÖNDER, N. T. (2015). Analitik Ağ ĠĢlemleri ve TOPSĠS Yöntemleri Kullanarak 2008-2009 Büyük Durgunluk Sonrası Kırılgan BeĢli Ülkelerin Ekonomik Performans Değerlendirmesi. Uygulamalı Finans ve Bankacılık Dergisi, 1-17. ERKAN, B. (2009). Ülkelerin Ġhracat Performanslarının Belirlenmesinde AçıklanmıĢ KarĢılaĢırmalı Üstünlüklerinin Kullanılması: Yükselen Ekonomiler Örneği. Manisa, Merkez: YayınlanmamıĢ doktora tezi. ERKAN, B. (2009). Ülkelerin Ġhracat Performanslarının Belirlenmesinde AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlüklerinin Kullanılması: Yükselen Ekonomiler Örneği (Yayınlanmamıs doktora tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Manisa. ERKAN, B. (2011). Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Ġhracatında Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi. . PaperPresented at EconAnadolu 2011: Anadolu International Conference in Economics II, 1-22. ERKAN, B., ARPACI, B. B., YARALI, F., & GÜVENÇ, Ġ. (2015). Türkiye’nin Sebze Ġhracatında KarĢılaĢtırmalı Üstünlükleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 18(4), 70- 77. ERTUĞRUL, C. (1995, Aralık). Dünya Tarım Politikalarında Ortaya Çıkan GeliĢmeler KarĢısında Türk Tarımı. Planlama Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı. ERTUĞRUL, C. (1999, Mayıs). Türkiye - Avrupa Topluluğu ĠĢlenmiĢ Tarım Ürünleri Ticaretinde 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Sonrası GeliĢmeler. Ankara: Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Teslim Dairesi BaĢkanlığı Yayın ve Basım ġube Müdürlüğü. EġĠYOK, B. A. (2014). Türkiye-AB Arasında DıĢ Ticaretin Teknolojik Yapısı, Rekabet Gücü ve Endüstrü-Ġçi Ticaret: Ampirik Bir Değerlendirme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. Cilt: 13, No:1., 91-124. GÖÇER, Ġ., & AKIN, T. (2016). Kırılgan BeĢlide Tasarruf-Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz. Ege Akademik Bakış, 197-210. HATTENDORFF, C. (2015). Economic concentration and finance: Evidence from Russian regions. Bank of Finland, BOFIT Institute for Economies in Transition. BOFIT Discussion Papers. HAYALOĞLU, P. (2015). Kırılgan BeĢli Ülkelerinde Finansal GeliĢme ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 130-144. JING, Z. (2005). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness Of China’s Agricultural Products (Çin'in tarımsal ürünlerinin AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğü ve Rekabet Gücü). Agricultural Science & Technology Organizasyonu, 10-14. KAFALI, M. A., DÜNDAR, S. O., EġĠYOK, B. A., & KARACA, M. E. (2006). Ġmalat Sanayii Ürünlerinin DıĢ Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2004 Dönemi). Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, 1-66. KAPLAN, Z. (2010). Avrupa Birliği Ġmalat Sanayinde UzmanlaĢma ve DıĢ Ticaret. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 147-156. KARPAVICIUS, H. (2007). Assessing Lithuanıa’s competitiveness in the context of EU enlargement. Ekonomika, 25-35. KESER, H. Y., & Ay, S. (14 Nisan 2016). Comparative Advantage Of Turkey Ġn Freıght Transportation Sector: Ġn Comparison wıth BRIC Countrıes. 13th Internetional Scientific Conference on Economic and Social Development Barcelona, 242-252. KIZILTAN, A., & ALĠ, R. S. (2011). Türkiye’nin DıĢ Ticaretinde Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı’nın (ECO) Yeri ve Önemi. Avrasya Etütleri., 99-122. KÖSEKAHYAOĞLU, L. (2003). Comparative Advantage Of Turkey With Regard To The EU. (Türkiye’nin Avrupa Birliği KarĢısındaki Rekabet Gücü) . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Cilt: 8, Sayı: 2, 147-157. KÖSEKAHYAOĞLU, L., & ÖZDAMAR, G. (2005). Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve DıĢ Ticaret Yapısı Üzerine KarĢılaĢtırmalı Analiz. Sosyo-Ekonomi, 73-102. KÖSEKAHYAOĞLU, L., & ÖZDAMAR, G. (2011). Türkiye, Çin Ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme. Uludağ Ünivesitesi İİBF Dergisi. Cilt: XXX, Sayı: 2, 29-49. LIM, K. T. (1997). Analysis of North Korea's Foreign Trade by Revealed Comparative Advantages. Journal of Economic Development, 97-104. NECHIO, F. (2014). Fed'in Dikkat Çeken Haberleri ve Yükselen Ekonomiler (Fed Tapering News and Emerging Markets). FRBSF ECONOMIC LETTER, 1-6. SANDALCILAR, A. R. (2011). Türkiye-Suriye DıĢ Ticaretinin Sektörel Analizi. . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 25, Sayı: 3-4, 213-229. SEYĠDOĞLU, H. (1999). Uluslararası İktisat (Geliştirilmiş 13. Baskı). Ġstanbul : KurtiĢ Matbaası. STANLEY, M. (2013). Döviz Kuru Etkisi (FX Pulse). ABD, New York: Morgan Stanley. United Nations Comtrade Database. (2017). 7 22, 2017 tarihinde https://comtrade.un.org: https://comtrade.un.org/data/ adresinden alındı United Nations Conference On Trade And Development (UNCTADSTAT). (2017). 9 11, 2017 tarihinde http://unctadstat.unctad.org: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24738 adresinden alındı URHAN, Ü. B. (tarih yok). “What?”, “Why?” and “How?” Revealed Comparative Advantages of Latvian Economy ("Ne?, Neden? ve Nasıl?" Litvanya Ekonomisinin KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğü). 1-14. UTKULU, U. (2005, Aralık 07). Türkiye’nin DıĢ Ticareti ve DeğiĢen Mukayeseli Üstünlükler. Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlar. VAHALIK, B. (2015). Analysis of export diversification development of the European Union and BRICS countries. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 18, 59-69. YILMAZ, B. (2008). Foreign Trade Specialization and International Competitiveness Of Greece, Portugal, Spain, Turkey and the EU 12 (Yunanistan, Portekiz, Ġspanya, Türkiye ve AB 12'nin DıĢ Ticarette UzmanlaĢması ve Uluslararası Rekabet Gücü). Centre for European Studies Working Paper Series, 1-21. YILMAZ, B., & ERGUN, S. J. (2003). The foreign trade pattern and foreign trade specialization of candidates of the European Union. Ezoneplus Working Paper. YUAN, X. (2008). Comparative Advantage Analysis of Shrimp Production in Asia. Aquaculture Asia Magazine, 33-36. YURTTANÇIKMAZ, Z. Ç., KABADAYI, B., & EMSEN, Ö. S. (2014). Ekonomik Büyüme ve Rekabet Gücü Üzerine Türkiye Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 21-46.

RUSSIA'S MARKET AND PRODUCT-BASED EXPORT DIVERSIFICATION

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 43 - 60, 31.07.2018

Öz

The Gini-Hirshman Index, Trade Concentration Ratio and Deviation Index has been used as the main measurement tools in this study. In the study, Russia has been analyzed in terms of market and product-based export diversifications between 2000-2016. Scores obtained at the end of the analyzes made reveal that the diversification of Russian exports is low on both market and product basis. It is obvious that high level of export concentrations will adversely affect the Russian economy. It is likely that Russia, which can not diversify its exports on a market and product basis will be influenced by the global crisis.of the future.

Kaynakça

  • AKEL, V. (2015). Kırılgan BeĢli Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki EĢbüünleĢme Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 75-96. AMIGHINI, A. (2005). China in the International Fragmentation of Production:Evidence from the. The European Journal of Comparative Economics, 2(2), 203-219. BAKKALCI, A. C. (2013). Yeni Yeni Ticaret Teorileri’nin Makroekonomik Doğası ve Türk Ekonomisi. Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı:22, 69-98. BASHIMOV, G. (2015). Rusya Orman Ürünleri Sanayisinin Ġhracat Yapısı ve Rekabet Gücü. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:4, Sayı: 2 127, 125-134. BENDER, S., & LI, K. W. (2002). The Changing Trade and Revealed Comparative Advantages of Asian and Latin American Manufacture Exports. Yale Economic Growth Center Discussion Paper No. 843, 1-25. ÇEġTEPE, H. (2012). Türkiye’nin SeçilmiĢ Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi. . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 8, Sayı: 2, 23-43. ÇEVĠġ, Ġ., & CEYLAN, R. (2015). Kırılgan BeĢlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi. Journal of Yasar University, 6381-6477. ÇINAR, S., & ÖZÇALIK, M. (2013). Ġmalat Sanayi Sektörünün Rekabetçilik Analizi: Türkiye ve G-8 Ülkeleri Panel Veri Analizi. Paper presented at EconAnadolu 2013: Anadolu International Conference in Economics III, 1-15. DEMĠRAL, M., & BAL, H. (2015). Ticaret Performansı Ölçümlerine Çok Boyutlu Bir YaklaĢım: SeçilmiĢ Ülke ve Sektörlere ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Analiz. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 118, 115-133. EĞĠLMEZ, M. (2015, Eylül 18). Kırılgan Ekonomilerin En Kırılganları. Mayıs 8, 2016 tarihinde https://www.bilgeyatirimci.com/2015/09/18/mahfi-egilmez-kirilgan-ekonomilerin-en-kirilganlari/: https://www.bilgeyatirimci.com/2015/09/18/mahfi-egilmez-kirilgan-ekonomilerin-en-kirilganlari/ adresinden alındı EMRAH ÖNDER, N. T. (2015). Analitik Ağ ĠĢlemleri ve TOPSĠS Yöntemleri Kullanarak 2008-2009 Büyük Durgunluk Sonrası Kırılgan BeĢli Ülkelerin Ekonomik Performans Değerlendirmesi. Uygulamalı Finans ve Bankacılık Dergisi, 1-17. ERKAN, B. (2009). Ülkelerin Ġhracat Performanslarının Belirlenmesinde AçıklanmıĢ KarĢılaĢırmalı Üstünlüklerinin Kullanılması: Yükselen Ekonomiler Örneği. Manisa, Merkez: YayınlanmamıĢ doktora tezi. ERKAN, B. (2009). Ülkelerin Ġhracat Performanslarının Belirlenmesinde AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlüklerinin Kullanılması: Yükselen Ekonomiler Örneği (Yayınlanmamıs doktora tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Manisa. ERKAN, B. (2011). Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Ġhracatında Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi. . PaperPresented at EconAnadolu 2011: Anadolu International Conference in Economics II, 1-22. ERKAN, B., ARPACI, B. B., YARALI, F., & GÜVENÇ, Ġ. (2015). Türkiye’nin Sebze Ġhracatında KarĢılaĢtırmalı Üstünlükleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 18(4), 70- 77. ERTUĞRUL, C. (1995, Aralık). Dünya Tarım Politikalarında Ortaya Çıkan GeliĢmeler KarĢısında Türk Tarımı. Planlama Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı. ERTUĞRUL, C. (1999, Mayıs). Türkiye - Avrupa Topluluğu ĠĢlenmiĢ Tarım Ürünleri Ticaretinde 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Sonrası GeliĢmeler. Ankara: Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Teslim Dairesi BaĢkanlığı Yayın ve Basım ġube Müdürlüğü. EġĠYOK, B. A. (2014). Türkiye-AB Arasında DıĢ Ticaretin Teknolojik Yapısı, Rekabet Gücü ve Endüstrü-Ġçi Ticaret: Ampirik Bir Değerlendirme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. Cilt: 13, No:1., 91-124. GÖÇER, Ġ., & AKIN, T. (2016). Kırılgan BeĢlide Tasarruf-Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz. Ege Akademik Bakış, 197-210. HATTENDORFF, C. (2015). Economic concentration and finance: Evidence from Russian regions. Bank of Finland, BOFIT Institute for Economies in Transition. BOFIT Discussion Papers. HAYALOĞLU, P. (2015). Kırılgan BeĢli Ülkelerinde Finansal GeliĢme ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 130-144. JING, Z. (2005). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness Of China’s Agricultural Products (Çin'in tarımsal ürünlerinin AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğü ve Rekabet Gücü). Agricultural Science & Technology Organizasyonu, 10-14. KAFALI, M. A., DÜNDAR, S. O., EġĠYOK, B. A., & KARACA, M. E. (2006). Ġmalat Sanayii Ürünlerinin DıĢ Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2004 Dönemi). Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, 1-66. KAPLAN, Z. (2010). Avrupa Birliği Ġmalat Sanayinde UzmanlaĢma ve DıĢ Ticaret. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 147-156. KARPAVICIUS, H. (2007). Assessing Lithuanıa’s competitiveness in the context of EU enlargement. Ekonomika, 25-35. KESER, H. Y., & Ay, S. (14 Nisan 2016). Comparative Advantage Of Turkey Ġn Freıght Transportation Sector: Ġn Comparison wıth BRIC Countrıes. 13th Internetional Scientific Conference on Economic and Social Development Barcelona, 242-252. KIZILTAN, A., & ALĠ, R. S. (2011). Türkiye’nin DıĢ Ticaretinde Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı’nın (ECO) Yeri ve Önemi. Avrasya Etütleri., 99-122. KÖSEKAHYAOĞLU, L. (2003). Comparative Advantage Of Turkey With Regard To The EU. (Türkiye’nin Avrupa Birliği KarĢısındaki Rekabet Gücü) . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Cilt: 8, Sayı: 2, 147-157. KÖSEKAHYAOĞLU, L., & ÖZDAMAR, G. (2005). Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve DıĢ Ticaret Yapısı Üzerine KarĢılaĢtırmalı Analiz. Sosyo-Ekonomi, 73-102. KÖSEKAHYAOĞLU, L., & ÖZDAMAR, G. (2011). Türkiye, Çin Ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme. Uludağ Ünivesitesi İİBF Dergisi. Cilt: XXX, Sayı: 2, 29-49. LIM, K. T. (1997). Analysis of North Korea's Foreign Trade by Revealed Comparative Advantages. Journal of Economic Development, 97-104. NECHIO, F. (2014). Fed'in Dikkat Çeken Haberleri ve Yükselen Ekonomiler (Fed Tapering News and Emerging Markets). FRBSF ECONOMIC LETTER, 1-6. SANDALCILAR, A. R. (2011). Türkiye-Suriye DıĢ Ticaretinin Sektörel Analizi. . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 25, Sayı: 3-4, 213-229. SEYĠDOĞLU, H. (1999). Uluslararası İktisat (Geliştirilmiş 13. Baskı). Ġstanbul : KurtiĢ Matbaası. STANLEY, M. (2013). Döviz Kuru Etkisi (FX Pulse). ABD, New York: Morgan Stanley. United Nations Comtrade Database. (2017). 7 22, 2017 tarihinde https://comtrade.un.org: https://comtrade.un.org/data/ adresinden alındı United Nations Conference On Trade And Development (UNCTADSTAT). (2017). 9 11, 2017 tarihinde http://unctadstat.unctad.org: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24738 adresinden alındı URHAN, Ü. B. (tarih yok). “What?”, “Why?” and “How?” Revealed Comparative Advantages of Latvian Economy ("Ne?, Neden? ve Nasıl?" Litvanya Ekonomisinin KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğü). 1-14. UTKULU, U. (2005, Aralık 07). Türkiye’nin DıĢ Ticareti ve DeğiĢen Mukayeseli Üstünlükler. Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlar. VAHALIK, B. (2015). Analysis of export diversification development of the European Union and BRICS countries. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 18, 59-69. YILMAZ, B. (2008). Foreign Trade Specialization and International Competitiveness Of Greece, Portugal, Spain, Turkey and the EU 12 (Yunanistan, Portekiz, Ġspanya, Türkiye ve AB 12'nin DıĢ Ticarette UzmanlaĢması ve Uluslararası Rekabet Gücü). Centre for European Studies Working Paper Series, 1-21. YILMAZ, B., & ERGUN, S. J. (2003). The foreign trade pattern and foreign trade specialization of candidates of the European Union. Ezoneplus Working Paper. YUAN, X. (2008). Comparative Advantage Analysis of Shrimp Production in Asia. Aquaculture Asia Magazine, 33-36. YURTTANÇIKMAZ, Z. Ç., KABADAYI, B., & EMSEN, Ö. S. (2014). Ekonomik Büyüme ve Rekabet Gücü Üzerine Türkiye Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 21-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birol ERKAN (Sorumlu Yazar)
UŞAK UNIVERSITY
Türkiye


Zekai Fatih SUNAY Bu kişi benim
UŞAK UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Erkan, B. & Sunay, Z. F. (2018). RUSSIA'S MARKET AND PRODUCT-BASED EXPORT DIVERSIFICATION . Journal of Life Economics , 5 (3) , 43-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlecon/issue/38982/456551

joa-2   jsp  arts  homeros  jos