Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KRİPTO PARANIN VERGİLENDİRİLMESİNİN MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 61 - 76, 31.07.2018

Öz

Kripto para küresel düzeyde sürekli artan popülaritesiyle; kullanıcısına devlet gözetiminin kısıtlı ve işlem maliyetinin düşük olması gibi avantajlar sağlarken, devletler ve vergi idareleri açısından ise endişeye neden olabilmektedir. Söz konusu endişenin temelinde kripto paraların ülke mevzuatlarındaki yasal kategorilere kolayca yerleştirilemediği gerçeği yatmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışma; kripto para olgusunun vergilendirilmesi fikrini farklı ülke uygulamaları ışığında, Türk Vergi Sistemi perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın bulguları; kripto paranın sahip olduğu ekonomik boyutuyla önemli bir vergi geliri potansiyeli taşıdığını göstermektedir

Kaynakça

  • AMMOUS, Saifedean (2016), “Can cryptocurrencies fulfil the functions of money?”, https://goo.gl/Gkr1E2, (28.03.18). ATĠK Murat, KÖSE YaĢar, YILMAZ Bülent ve SAĞLAM Fatih (2015), “Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 11, ss. 247-261. BOZDANOĞLU, Burçin (2014), “Sanal Para Birimi Bitcoin’in KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Karapara Faaliyetlerine Etkisi ve Vergilendirilmesi”, Mali Hukuk Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 111, 3-19. BLOCKCHAIN (2018), https://blockchain.info/markets, (21.03.18). BLOCKFORTUNE (2017), “Characteristics of CryptoCurrencies”, https://goo.gl/EDyHgv, (22.03.2018). BUNJAKO Flamur, TRAJKOVSKA Olivera Gjorgieva ve KACARSKI Emilija Miteva (2017), “Cryptocurrencies–Advantages and Disadvantages”, https://goo.gl/R9psS6, (20.03.18). BUSSĠNESSINSIDER (2018), “The major currencies most commonly traded for bitcoin, in one chart”, https://goo.gl/tMnRfx, (26.03.18). COINMARKETCAP (2018a), “Cryptocurrency Market Capitalizations”, https://goo.gl/pvEmLg, (24.03.18). COINMARKETCAP (2018b), “Historical Snapshots”, https://goo.gl/wnS3yN, (24.03.18). COINMARKETCAP (2018c), “24 Hour Volume Rankings (Exchange)”, https://goo.gl/FCaVgR, (26.03.18). ÇARKACIOĞLU, Abdurrahman (2016), “Kripto-Para Bitcoin”, https://goo.gl/MeEi6Q, (20.03.18). DĠLEK, ġerif (2017), “Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin”, Analiz, ġubat 2018 Sayı: 231. DUMITRESCU, George Cornel (2017), “Bitcoin – A Brief Analysis of the Advantages and Disadvantages”, https://goo.gl/2bwjhP, (21.03.18). DURMUġ, Mustafa (2016), ““Merkez Bankası Bağımsızlığı”, Para ve Faiz: Kapitalizmde Finansın Ekonomi Politiği”, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 2016 Yaz, 22-61. EĞĠLMEZ, Mahfi (2017), “Kripto Paralar, Bitcoin ve Blockchain”, https://goo.gl/ufbhDQ, (22.03.18). EPRS (2014), “Bitcoin Market, economics and regulation”, https://goo.gl/kpyrfG, (21.03.18). FORBES (2013), “How Bitcoin Works”, https://goo.gl/uHx1Fd, (22.03.18). HABERTURK (2017), “Maliye Bakanlığı, SPK, Merkez Bankası Bitcoin’i gözaltına aldı”, https://goo.gl/6UV41x, (01.04.18). HAMEED, Sufian ve FAROOQ, Sameet (2016), “The Art of Crypto Currencies”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 7, No. 12, 426-35. HILEMAN, Garrick ve RAUCHS, Michel (2017), “Global Cryptocurrency Benchmarking Study”, https://goo.gl/eSgQ66, (25.03.18). GĠB (2018a), “Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı”, https://goo.gl/xnQKxK, (29.03.18). GĠB (2018b), “Arızi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Tutarı”, https://goo.gl/scS1E4, (30.03.18). GÜLTEKĠN, YaĢar (2017), “Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bitcoin”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Güz: 96-113. KAHRAMAN, Abdulkadir (2017), “Bitcoin Yurt DıĢında Nasıl Vergileniyor? Türkiye'de Nasıl Vergilendireceğiz?”, https://goo.gl/8QMDtS, (01.04.18). KAPLANHAN, Fatih (2018), “Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi: Bitcoin Örneği”, Vergi Sorunları, Sayı: 353, ġubat 2018, 105-123. KRĠPTOPARAHABER (2017), “Ciddi risk uyarısı: Bitcoin tüm dünyanın kafasını karıĢtırdı”, https://goo.gl/Cr8Jcf, (01.04.18). KAYA, Süleyman (2018), “Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi”, İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, https://goo.gl/qDcbPw, (21.03.18). KUMAR, Aaron ve SMITH, Christie (2017), “Crypto-currencies – An introduction to not-so-funny moneys”, Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes, AN 2017/07. NUHOĞLU, Elif (2018), “Dünya Bitcoin’i TartıĢıyor”, https://goo.gl/G69Fc4, (27.03.18). SÖNMEZ, Asuman (2014), “Sanal Para Bitcoin”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Volume 4, Issue 3. TÜRKYILMAZ, Tamer (2018), “Kripto para kaynaklı kazançlarda vergileme”, https://goo.gl/gpmYo1, (29.03.18). YILDIZ, Yiğit (2018), “Kripto Paraların (Bitcoin) Vergilendirilmesi”, Vergi Raporu, Sayı: 221, ġubat 2018, s. 43-50. YÜKSEL, Armağan Ebru Bozkurt (2015), “Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir BakıĢ”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 73, Sayı 2, s. 173-220.

ASSESTMENT OF TAXATION OF CRYPTOCURRENCY IN TERMS OF FISCAL PERSPECTIVE

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 61 - 76, 31.07.2018

Öz

Cryptocurrency is constantly increasing in popularity at global level. While it provides advantages such as limited government oversight and low transaction cost for the users, it can cause concern for the state and tax administrations. On the basis of this concern is the fact that cryptocurrency can not easily be placed in the legal categories of the country's legislation. From this point on this study; aims to evaluate the idea of taxation of cryptocurrency from the perspective of Turkish Tax System in the light of different country practices. Findings of work; the economic dimension of the crypto money is that it has a significant tax revenue potential. The results of the study show that cryptocurrency carries a significant tax revenue potential due to the economic size it has.

Kaynakça

  • AMMOUS, Saifedean (2016), “Can cryptocurrencies fulfil the functions of money?”, https://goo.gl/Gkr1E2, (28.03.18). ATĠK Murat, KÖSE YaĢar, YILMAZ Bülent ve SAĞLAM Fatih (2015), “Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 11, ss. 247-261. BOZDANOĞLU, Burçin (2014), “Sanal Para Birimi Bitcoin’in KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Karapara Faaliyetlerine Etkisi ve Vergilendirilmesi”, Mali Hukuk Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 111, 3-19. BLOCKCHAIN (2018), https://blockchain.info/markets, (21.03.18). BLOCKFORTUNE (2017), “Characteristics of CryptoCurrencies”, https://goo.gl/EDyHgv, (22.03.2018). BUNJAKO Flamur, TRAJKOVSKA Olivera Gjorgieva ve KACARSKI Emilija Miteva (2017), “Cryptocurrencies–Advantages and Disadvantages”, https://goo.gl/R9psS6, (20.03.18). BUSSĠNESSINSIDER (2018), “The major currencies most commonly traded for bitcoin, in one chart”, https://goo.gl/tMnRfx, (26.03.18). COINMARKETCAP (2018a), “Cryptocurrency Market Capitalizations”, https://goo.gl/pvEmLg, (24.03.18). COINMARKETCAP (2018b), “Historical Snapshots”, https://goo.gl/wnS3yN, (24.03.18). COINMARKETCAP (2018c), “24 Hour Volume Rankings (Exchange)”, https://goo.gl/FCaVgR, (26.03.18). ÇARKACIOĞLU, Abdurrahman (2016), “Kripto-Para Bitcoin”, https://goo.gl/MeEi6Q, (20.03.18). DĠLEK, ġerif (2017), “Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin”, Analiz, ġubat 2018 Sayı: 231. DUMITRESCU, George Cornel (2017), “Bitcoin – A Brief Analysis of the Advantages and Disadvantages”, https://goo.gl/2bwjhP, (21.03.18). DURMUġ, Mustafa (2016), ““Merkez Bankası Bağımsızlığı”, Para ve Faiz: Kapitalizmde Finansın Ekonomi Politiği”, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 2016 Yaz, 22-61. EĞĠLMEZ, Mahfi (2017), “Kripto Paralar, Bitcoin ve Blockchain”, https://goo.gl/ufbhDQ, (22.03.18). EPRS (2014), “Bitcoin Market, economics and regulation”, https://goo.gl/kpyrfG, (21.03.18). FORBES (2013), “How Bitcoin Works”, https://goo.gl/uHx1Fd, (22.03.18). HABERTURK (2017), “Maliye Bakanlığı, SPK, Merkez Bankası Bitcoin’i gözaltına aldı”, https://goo.gl/6UV41x, (01.04.18). HAMEED, Sufian ve FAROOQ, Sameet (2016), “The Art of Crypto Currencies”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 7, No. 12, 426-35. HILEMAN, Garrick ve RAUCHS, Michel (2017), “Global Cryptocurrency Benchmarking Study”, https://goo.gl/eSgQ66, (25.03.18). GĠB (2018a), “Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı”, https://goo.gl/xnQKxK, (29.03.18). GĠB (2018b), “Arızi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Tutarı”, https://goo.gl/scS1E4, (30.03.18). GÜLTEKĠN, YaĢar (2017), “Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bitcoin”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Güz: 96-113. KAHRAMAN, Abdulkadir (2017), “Bitcoin Yurt DıĢında Nasıl Vergileniyor? Türkiye'de Nasıl Vergilendireceğiz?”, https://goo.gl/8QMDtS, (01.04.18). KAPLANHAN, Fatih (2018), “Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi: Bitcoin Örneği”, Vergi Sorunları, Sayı: 353, ġubat 2018, 105-123. KRĠPTOPARAHABER (2017), “Ciddi risk uyarısı: Bitcoin tüm dünyanın kafasını karıĢtırdı”, https://goo.gl/Cr8Jcf, (01.04.18). KAYA, Süleyman (2018), “Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi”, İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, https://goo.gl/qDcbPw, (21.03.18). KUMAR, Aaron ve SMITH, Christie (2017), “Crypto-currencies – An introduction to not-so-funny moneys”, Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes, AN 2017/07. NUHOĞLU, Elif (2018), “Dünya Bitcoin’i TartıĢıyor”, https://goo.gl/G69Fc4, (27.03.18). SÖNMEZ, Asuman (2014), “Sanal Para Bitcoin”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Volume 4, Issue 3. TÜRKYILMAZ, Tamer (2018), “Kripto para kaynaklı kazançlarda vergileme”, https://goo.gl/gpmYo1, (29.03.18). YILDIZ, Yiğit (2018), “Kripto Paraların (Bitcoin) Vergilendirilmesi”, Vergi Raporu, Sayı: 221, ġubat 2018, s. 43-50. YÜKSEL, Armağan Ebru Bozkurt (2015), “Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir BakıĢ”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 73, Sayı 2, s. 173-220.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamdi Furkan GÜNAY (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE UNIVERSITY
0000-0002-0690-4903
Türkiye


Veli KARGI Bu kişi benim
MERSIN UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Günay, H. F. & Kargı, V. (2018). KRİPTO PARANIN VERGİLENDİRİLMESİNİN MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Journal of Life Economics , 5 (3) , 61-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlecon/issue/38982/456559

joa-2   jsp  arts  homeros  jos