Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçede Dilbilgisel Birliktelik Görünümlerinin Betimlenmesi: “gibi” İlgeci Üzerine Derlem Temelli Bir Uygulama

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 11, 22.04.2019
https://doi.org/10.31464/jlere.429105

Öz

Dilde işlev sözcüklerinden
biri olan ilgeçler, tek başına kullanılamayan, eksiz ya da birtakım bağımlı
biçimbirimlerle kullanım düzlemine çıkan yapılardandır. Bu çalışmanın temel
amacı söz konusu ilgecin dizgesel kullanımlarını/dilbilgisel birliktelik
görünümlerini ve anlambilimsel özelliklerini derlemdilbilimin ilke ve
yöntemleri doğrultusunda betimlemektir. Çalışmada veritabanı olarak Türkçe
Ulusal Dil Derlemi Tanıtım Sürümü kullanılmıştır. Yöntem olarak betimsel tarama
yönteminin alt dalı olan tematik analiz yöntemi kullanılmış, elde edilen
bulgular Excel ve SPSS 16.0 programları aracılığıyla yüzde ve sıklık analiziyle
ortaya konmuş ve söz konusu ilgecin öbek yapı oluşturma koşulları ile dizgeye
ne tür anlambilimsel uzanımlar sağladığı tartışılmıştır. Sonuç olarak,
araştırma konusu ilgecin ad, adıl, eylem, eylemsi ve kendi türünden sözcüklerle
birliktelik kurabildiği ve dizgelerde belirli koşullar doğrultusunda benzetme,
yaklaşma, tezlik gibi farklı uzanımlar kazanabildiği gözlemlenmiştir.

Kaynakça

  • Aksan, Y. vd. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). In proceedings of the eight ınternational conference on language resources and evaluation (LREC 2012). İstanbul. Türkiye. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/papers.html.
  • Baker, P. (2006). Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum.
  • Baker, P., Hardie, A. ve McEnery, T. (2006). A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Firth, J. R. (1951). “Modes of Meaning”. Papers in Linguistics 1934–1951. (Edt: J. R. Firth). S. 190–215. London: OUP.
  • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu) Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Hoey M. (2001). Textual Interaction. London: Routledge.
  • Tavşancıl, E.ve Aslan A.E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe Eda Gündoğdu 0000-0002-9074-7903

Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gündoğdu, A. E. (2019). Türkçede Dilbilgisel Birliktelik Görünümlerinin Betimlenmesi: “gibi” İlgeci Üzerine Derlem Temelli Bir Uygulama. Journal of Language Education and Research, 5(1), 1-11. https://doi.org/10.31464/jlere.429105

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research