Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Eğitimi Akademik Alanına İlişkin Bir Değerlendirme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik İnceleme

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 213 - 231, 20.10.2019
https://doi.org/10.31464/jlere.578224

Öz

Bu çalışma Türkçe eğitimi akademik alanındaki yayınların Web of Science (WoS) veri tabanındaki etkinliğini analiz etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler bibliyometrik teknikler ve iş birliği analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin toplanmasında Web of Science (WoS) veri tabanındaki Türkçe eğitimcilerine ait makaleler, veri dosyası hâlinde VosViewer (Version 1.6.9) paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Veri seti yayın yılı, en üretken yazarlar, yayın yapılan dergiler ve etki faktörleri, yazarlık durumları, yazarların kurumları, atıf yapılan kaynak türü, en çok atıf alan makaleler, anahtar kelime analizi, en sık atıf yapılan yayınlar gibi çeşitli bibliyometrik göstergeler açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en üretken yazarların Hayati AKYOL ve Nihat BAYAT; en sık yayın yapılan derginin Eğitim ve Bilim Dergisi olduğu belirlenmiştir. Tek yazarlı makalelerin yazar kadroları içinde ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Web of Science (WoS) veri tabanındaki dergilerde Gazi Üniversitesinde görevli araştırmacıların daha çok yayın yaptığı saptanmıştır. En sık atıfta bulunulan kaynak türü ise makaledir.

Kaynakça

 • Abramo, G., D’Angelo, C. A., & Caprasecca, A. (2009). Allocative efficiency in public research funding: Can bibliometrics help? Research Policy, 38 (1), 206–215.
 • Aghaei Chadegani, A., Salehi, H., Yunus, M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., ve Ale Ebrahim, N. (2013). A comparison between two main academic literature collections: Web of Science and Scopus databases. Asian Social Science, 9(5), 18-26.
 • Al, U., ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Al, U., ve Soydal, İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31(1), 23-42.
 • Aleixandre-Benavent, R., Aleixandre-Tudó, J. L., Castelló-Cogollos, L., ve Aleixandre, J. L. (2017). Trends in scientific research on climate change in agriculture and forestry subject areas (2005–2014). Journal of cleaner production, 147, 406-418.
 • Arvanitis, R., Waast, R., ve Gaillard, J. (2000). Science in Africa: A bibliometric panorama using PASCAL database. Scientometrics, 47(3), 457-473.
 • Asan A. (2005). SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve etki faktörü (impact factor). Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005. 3. Ulusal Sempozyumu. Sempozyum kitapçığı. Türk Tıp Dizini, 221-263, Tübitak, Ankara.http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum3/017_ahmet.pdf adresinden 7 Aralık 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Atılgan, D., Atakan, C., ve Bulut, B. (2008). Türkçe kütüphanecilik dergilerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 22(4), 392-413.
 • Ayaz, N ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(1), 22-38.
 • Aybey, S. (2018). Türkiye’deki din eğitimi çalışmaları bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’(2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-AUID, 6(10), 415-430.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim kurulu tez merkezinde (yöktez) yiyecek içecek işletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Besimoğlu, C. (2016). Türkiye’deki ziraat fakültelerinin tarımsal araştırma eğilimleri: 1996-2011 yılları yaşam bilimleri veri tabanı yayınlarının bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 16(2), 242-274.
 • Beşel, F. (2017). Türkiye’de maliye alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (2003-2017). International Journal of Public Finance, 2(1), 27-62.
 • Borgman, C. L., & Furner, J. (2002). Scholarly communication and bibliometrics. Annual Review Of Information Science And Technology, 36(1), 2-72.
 • Bouyssou, D., ve Marchant, T. (2011). Ranking scientists and departments in a consistent manner. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(9), 1761-1769.
 • Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi bildirilerinin değerlendirilmesi: Turizm kongreleri örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889.
 • Bozkurt, B. Ü. ve Uzun, N. E. (2015). Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin bir alanyazını değerlendirmesi: Uluslararası bilimsel toplantılarda eğilimler/yönelimler. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-15.
 • Brazzeal, B., ve Fowler, R. (2005). Patterns of information use in graduate research in forestry: a citation analysis of Master’s theses at Mississippi State University. Science & Technology Libraries, 26(2), 91-106.
 • Camps, D., Recuero, Y., Samar, M. E., ve Avila, R. E. (2005). Bibliometric analysis of doctorate thesis on the health sciences area: first part, odontology. Revista de la Facultad de Ciencias Medicas, 62(3), 53-56.
 • Cañas-Guerrero, I., Mazarrón, F. R., Calleja-Perucho, C., ve Pou-Merina, A. (2014). Bibliometric analysis in the international context of the “Construction & Building Technology” category from the Web of Science database. Construction and Building Materials, 53, 13-25.
 • Chen, Y. C., Yeh, H. Y., Wu, J. C., Haschler, I., Chen, T. J., & Wetter, T. (2011). Taiwan’s National Health Insurance Research Database: administrative health care database as study object in bibliometrics. Scientometrics, 86(2), 365-380.
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, Ç. K., ve Çaylan, D. Ö. (2015). Stratejik yönetim yazınının entelektüel yapısında değişim: 2001-2013 yılları arası bibliyometrik bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 101-120.
 • Demirbulat, Ö. G., ve Dinç, N. T. (2017). Sürdürülebilir turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Edwards, S. (1999). Citation analysis as a collection development tool: A bibliometric study of polymer science theses and dissertations. Serials review, 25(1), 11-20.
 • Erbaşı, A. ve Erer, B. (2018). 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu’ndaki bildirilerin bibliyometrik analizi. Mesleki Bilimler Dergisi, 7(2), 401-409.
 • Erdağ, T. K., Durmuşoğlu, M., Demir, A. O., Doğan, E., ve İkiz, A. Ö. (2014). Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi kongre bildirilerinin analizi ve yayımlanma oranları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 24, 89-96.
 • Ergul, S., Ardahan, M., Temel, A. B., ve Yıldırım, B. Ö. (2010). Bibliometric review of references of nursing research papers during the decade 1994–2003 in Turkey. International Nursing Review, 57(1), 49-55.
 • Fu, H. Z., Ho, Y. S., Sui, Y. M., ve Li, Z. S. (2010). A bibliometric analysis of solid waste research during the period 1993–2008. Waste Management, 30(12), 2410-2417.
 • Gaviria-Marin, M., Merigo, J. M., & Popa, S. (2018). Twenty years of the Journal of Knowledge Management: A bibliometric analysis. Journal of Knowledge Management, 22(8), 1655-1687.
 • Glänzel, W. (2003). Bibliometrics as a research field. A course on theory and application of bibliometricindicators. (Course Handouts). http://nsdl.niscair.res.in/jspui/bitstream/ 123456789/968/1/Bib_Module_KUL.pdf. adresinden 4 Aralık 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Gupta, V. K., ve Pangannaya, N. B. (2000). Carbon nanotubes: bibliometric analysis of patents. World Patent Information, 22(3), 185-189.
 • Gül İ., Yeşiltaş A. ve Keklik B. (2015). Sağlık yönetimi lisansüstü programlarında yapılan tezlerin profile. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 231-244.
 • Güzel, A. (2003). Türkçenin eğitimi-öğretimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen anabilim dalları hakkında yeni projelerimiz. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 63-86.
 • Haiqi, Z. (1994). A bibliometric study on medicine Chinese traditional in Medline database. Scientometrics, 31(3), 241-250.
 • Ho, H. C., ve Ho, Y. S. (2015). Publications in dance field in Arts & Humanities Citation Index: a bibliometric analysis. Scientometrics, 105(2), 1031-1040.
 • Ho, Y. S. (2012). Top-cited articles in chemical engineering in Science Citation Index Expanded: A bibliometric analysis. Chinese Journal of Chemical Engineering, 20(3), 478-488.
 • Jan, A. (2017). Aquaculture international 2013-2016: A bibliometric analysis. Journal of Library and Information Science, 7(4), 707-717.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karadağ, E., Yalçın, M., Çiftçi, K., Danışman, Ş., Sölpük, N., Tosuntaş, Ş., ve Ay, Y. (2017). Türkiye’de eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel yayınların atıf analizleri. Bilgi Dünyası, 18(1), 9-28.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardıç, İ . (2019). Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Khiste, G. P., Deshmukh, R. K., ve Kale, V. A. (2017). Mapping of Literature on Bibliometric by J-Gate Database. Re-Envisaging Knowledge Resource Centers: Roles and Responsibilities, New Delhi: Ess Ess Pub, 391-402.
 • Kolle, S. R., Shankarappa, T. H., Manjunatha Reddy, T. B. ve Muniyappa, A. (2015). Scholarly communication in the International Journal of Pest Management: A bibliometric analysis from 2005 to 2014. Journal of Agricultural & Food Information, 16(4), 301-314.
 • Koyuncu, S. (2015). Örgütsel davranış alanında odaklanılan konular ve kullanılan yöntemler: 2010-2015 yılları ulusal işletmecilik kongre bildirileri üzerine bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(2), 127-135.
 • Kumar, P. (2013). A bibliometric analysis of Journal of Indian Library Association (2007-2011). Information Studies, 19(3), 171-180.
 • Kumar, R. S., ve Velmurugan, C. (2014). Mobile technology publications research output as indexed in engineering index: A scientometric analysis. Library Philosophy and Practice, 1159.
 • Kushkowski, J. D., Parsons, K. A., ve Wiese, W. H. (2003). Master’s and doctoral thesis citations: Analysis and trends of a longitudinal study. Libraries and the Academy, 3(3), 459-479.
 • Larson, R. R. (1996). Bibliometrics of the World Wide Web: An exploratory analysis of the intellectual structure of cyberspace. American Society for Information Science, 33, 71-78.
 • Macauley, P., Evans, T., Pearson, M., ve Tregenza, K. (2005). Using digital data and bibliometric analysis for researching doctoral education. Higher Education Research & Development, 24(2), 189-199.
 • Mao, N., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2010). A bibliometric study of the trend in articles related to risk assessment published in Science Citation Index. Human and Ecological Risk Assessment, 16(4), 801-824.
 • Martínez, N. (2012). Developing nursing capacity for health systems and services research in Cuba, 2008–2011. MEDICC review, 14(3), 12-18.
 • Merigó, J. M., Miranda, J., Modak, N. M., Boustras, G., & De La Sotta, C. (2019). Forty years of Safety Science: A bibliometric overview. Safety Science, 115, 66-88.
 • Milfont, T. L., Amirbagheri, K., Hermanns, E., ve Merigó, J. M. (2019). Celebrating Half a Century of Environment and Behavior: A Bibliometric Review. Environment and Behavior, 51(5), 469-501.
 • Moed, H., De Bruin, R., ve Van Leeuwen, T. H. (1995). New bibliometric tools for the assessment of national research performance: Database description, overview of indicators and first applications. Scientometrics, 33(3), 381-422.
 • Negishi, M., Sun, Y., & Shigi, K. (2004). Citation database for Japanese Papers: A new bibliometric tool for Japanese academic society. Scientometrics, 60(3), 333-351.
 • Nergiz, H. G. (2014). Türkiye’de lisansüstü turizm tezlerinin bibliyometrik profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014 içinde (s. 212-221). Aydın
 • Özel, Ç. H., ve Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Pareek, S. (2013). A bibliometric analysis of the literature of IFLA journal during 2001-2010. Library Philosophy and Practice, 1-16.
 • Patra, S. K., Bhattacharya, P., ve Verma, N. (2006). Bibliometric study of literature on bibliometrics. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 26(1), 27-32.
 • Patra, S. K., ve Bhattacharya, P. (2005). Bibliometric study of cancer research in India. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 25(2), 11-18.
 • Soosaraei, M., Khasseh, A. A., Fakhar, M., ve Hezarjaribi, H. Z. (2018). A decade bibliometric analysis of global research on leishmaniasis in Web of Science database. Annals of medicine and Surgery, 26, 30-37.
 • Sweileh, W. M., Al-jabi, S., Sawalha, A. F., ve Zyoud, S. H. (2014). Bibliometric analysis of nutrition and dietetics research activity in arab countries using ISI web of science database. Springer Plus, 3(1), 1-7.
 • Şahin, S. ve Acun, A. (2015). Turist rehberliği alanının bibliyometrik profili (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(34): 213- 234.
 • Şeref, İ. ve Karagöz, B. (2019). A bibliometric profile of literature of Turkish language education-teaching: A case study of 9th International Language Education-Teaching Conference. European Journal of Alternative Education Studies, 4(1), 106-124.
 • Tamdoğan, O. G. (2009). Bilgi üretiminde yazın ürünleri ve kütüphaneler: Atıfların tespiti ve analizi yoluyla araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(2), 254-277.
 • Tayfun, A., Ülker, M., Gökçe, Y., Tengilimoğlu, E., Sürücü, Ç., ve Durmaz, M. (2018). Turizm alanında yiyecek ve içecek ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 523-547.
 • Teceren, E. (2019). Türkiye’de kadın konusu üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik incelemesi (2008-2018). İşletme Bilimi Dergisi, 7(2), 1-30.
 • Testa, J. (2016). The Web of Science journal selection process. http://wokinfo.com/essays/ journal-selection-process/. adresinden 7 Aralık 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Thanuskodi, S. (2012). Bibliometric analysis of Indian Journal of Agricultural Research. International Journal of Information Dissemination and Technology, 2(3), 170-175.
 • Thompson, J. W. (2002). The death of the scholarly monograph in the humanities? Citation patterns in literary scholarship. Libri, 52(3), 121-136.
 • Tonta Y. (2017). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) programının değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
 • Tonta, Y. (2002). Türk kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 282-320.
 • Tsay, M. Y., Jou, S. J., ve Ma, S. S. (2000). A bibliometric study of semiconductor literature, 1978–1997. Scientometrics, 49(3), 491-509.
 • Sherriff, G. (2010). Information use in history research: A citation analysis of master's level theses. Libraries and the Academy, 10(2), 165-183.
 • Tupe, S. K., ve Khaparde, V. S. (2016). Mapping of physics periodicals: A bibliometric study. International Journal of Digital Library Services, 6(3), 1-18.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uçak, N. Ö., ve Al, U. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: Bir atıf analizi çalışması. Bilgi Dünyası, 10(1), 1-22.
 • Üzmez, U., ve Başpınar, N. Ö. (2017). Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongre Bildirileri’nin yazar ve tema analizi: 2010-15 yıllarına ilişkin bir değerlendirme. Electronic Journal of Vocational Colleges, 7(2), 35-43.
 • Valenzuela, L. M., Merigo, J. M., Johnston, W. J., Nicolas, C., ve Jaramillo, J. F. (2017). Thirty years of the Journal of Business & Industrial Marketing: A bibliometric analysis. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(1), 1-17.
 • Vallmitjana, N., ve Sabaté, L. G. (2008). Citation analysis of Ph. D. dissertation references as a tool for collection management in an academic chemistry library. College & Research Libraries, 69(1), 72-82.
 • Van Eck, NJ. ve Waltman, L. (2010) Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.
 • van Nunen, K., Li, J., Reniers, G., ve Ponnet, K. (2018). Bibliometric analysis of safety culture research. Safety Science, 108, 248-258.
 • Wang, B., Pan, S. Y., Ke, R. Y., Wang, K., & Wei, Y. M. (2014). An overview of climate change vulnerability: A bibliometric analysis based on Web of Science database. Natural Hazards, 74(3), 1649-1666.
 • Wright, T., ve Pullen, S. (2007). Examining the literature: A bibliometric study of ESD journal articles in the Education Resources Information Center Database. Journal of Education for Sustainable Development, 1(1), 77-90.
 • Yalçın, H. ve Öztürk, T. (2017). Bilimsel yayınlarıyla Gazi Yaşargil. TÜBA Günce, 104-107.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal turizm kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildiriler üzerine bir araştirma. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, 6(1), 24-39.
 • Yozgat, U., ve Kartaltepe, N. (2009). Ulusal yönetim ve organizasyon kongre kitaplarında yer alan bildirilerin bibliyometrik profili: Örgüt teorisi ve örgütsel davranış bildirileri üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 149-165.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İzzet ŞEREF>
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2379-1373
Türkiye


Beytullah KARAGÖZ> (Sorumlu Yazar)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2966-8226
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 14 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şeref, İ. & Karagöz, B. (2019). Türkçe Eğitimi Akademik Alanına İlişkin Bir Değerlendirme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik İnceleme . Journal of Language Education and Research , 5 (2) , 213-231 . DOI: 10.31464/jlere.578224

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research