Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 16 Sayı: 4, 1747 - 1759, 30.12.2020
https://doi.org/10.17263/jlls.850992

Öz

Kaynakça

 • Akkül, A.,Demirer, N., Gürcan, E., Karadaş, D.,Karahan, İ., &Uysal, A. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 7. sınıfderskitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Aru Akyüz,S.&Ertem, S., İ. (2014). Türkçederskitaplarındakelimehazinesinigeliştirmeyeyönelikplanlamanınincelenmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc, 9(3), 675- 694.
 • Baş, B., (2011). SözVarlığıileİlgiliÇalışmalardaKullanılacakÖlçütler. TürklükBilimiAraştırmaları, 27-61. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16970/177293
 • Bayburtlu, Y., S. (2019). Ortaokul 6 ve 7. SınıfÖğrencilerininHazırlıksızKonuşmalarındaBağdaşıklıkveTutarlılık.YayımlanmamışDoktoraTezi, Gazi ÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Ankara.
 • Ceylan,S.,Duru, K., Erkek, G., &Pastutmaz, M. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 6 derskitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Creswell, John W. (2017). EğitimAraştırmaları: Nicelvenitelaraştırmanınplanlanmasıyürütülmesivedeğerlendirilmesi.Ev. Kolektif. Ankara: Edam EğitimKitapları.
 • Çapraz Baran, Ş.,&Diren, E. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 5 derskitabı. Ankara: AnıttepeYayınları.
 • Demirel, T. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 6. sınıfderskitabı. Ankara: EkoyayYayınları.
 • Erkal, H.&Erkal, M. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçederskitabı 7. sınıf. Ankara: ÖzgünYayıncılık.
 • Eselioğlu, H.,Set, S., Yücel, A. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 8 derskitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Karagöl, E.,&Tarakcı, R. (2019). SözvarlığıöğretimiaçısındanortaokulTürkçederskitapları. Milli EğitimDergisi, 48(222), s.149-171.
 • Karadağ, Ö. veKurudayıoğlu, M. (2010). 2005 TürkçeprogramınagörehazırlanmışilköğretimbirincikademeTürkçederskitaplarınınkelimehazinesi. TürklükBilimiAraştırmaları, 27, 423-436.
 • Karadağ, Ö. (2018). Dileğitimiaraştırmalarıiçinbirdeğişkenönerisi: Kelimehazinesikatsayısı. Ana Dili EğitimiDergisi, 6 (2), 532-537.
 • Karadağ, Ö (2019). AynısınıfdüzeyiiçinhazırlananTürkçederskitaplarınınortaksözvarlığıaçısındankarşılaştırılması. Ana Dili EğitimiDergisi, 7(4), 1130-1140.
 • Kır,T.,Kırman, E., &Yağız, S. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçederskitabı 7. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. &Karadağ, Ö. (2006). OrtakkelimehazinesikazandırmadailköğretimsekizincisınıfTürkçederskitaplarınındurumu. Ahi EvranÜniversitesiKırşehirEğitimFakültesiDergisi, 7(2), s.335-343.
 • Kurudayıoğlu, M.,&Soysal, T. (2016). Cumhuriyet dönemiortaokulTürkçedersiöğretimprogramlarınınsözvarlığınıngeliştirilmesiaçısındanincelenmesi. Milli EğitimDergisi, 45(210), s.115-140.
 • MEB. (2019). İlköğretimTürkçedersiöğretimprogramı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). USA: SAGE Publications.
 • Öz, G. (2012). İlköğretimsekizincisınıfTürkçederskitaplarınınsözvarlığıbakımındanincelenmesi,YayımlanmamışYüksekLisansTezi, İnönüÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Malatya.
 • TürkDilKurumu. (2005). TürkçeSözlük (10. bs.). Ankara: TürkDilKurumuYayınları.
 • Yin, R. K., (2017). Durum çalışmasıaraştırmasıuygulamaları.Çev. Prof Dr. İlhan Günbayı. Ankara: Nobel Akademi.

Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient

Yıl 2020, Cilt: 16 Sayı: 4, 1747 - 1759, 30.12.2020
https://doi.org/10.17263/jlls.850992

Öz

This study was conducted to determine the vocabulary coefficients of the themes in 7 Turkish textbooks taught during the 2019-2020 academic year. The study of the vocabulary coefficients of the themes is a method specific to the claim of the research. There are subject scopes and concept areas specific to the themes in the Turkish textbooks. The texts of themes were selected according to the concept subject scope and concept areas. As the vocabulary coefficients of the selected texts vary accordingly, the vocabulary coefficients of the Turkish textbooks were calculated thematically. The results showed that the vocabulary coefficients of the Turkish textbooks were low. It was observed that none of the themes of the 7 textbooks examined had vocabulary coefficients at the level of good or very good. It was understood that the Turkish textbooks were not sufficient in teaching vocabulary to students and that the Turkish curriculum was insufficient to realize the predicted learning outcomes. The vocabulary coefficients of the themes in the examined textbooks were as follows: 0.3370475 in the 5th grade Turkish textbook by Anıttepe publishing, 0.3021508 in the 6th grade Turkish textbook of Ministry of National Education (MONE) publications, 0.33444094 in the 6th grade Turkish textbook of Ekoyay publishing, 0.3327491625 in the 7th grade Turkish textbook of Özgün publications, 0.348125375 in the 7th grade Turkish textbook by MEB, and 0.321079125 in another Turkish textbook by MEB (Editor Emine KIRMAN). It was concluded that coefficient of the themes of the 8th grade Turkish textbook examined was 0.334793675.

Kaynakça

 • Akkül, A.,Demirer, N., Gürcan, E., Karadaş, D.,Karahan, İ., &Uysal, A. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 7. sınıfderskitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Aru Akyüz,S.&Ertem, S., İ. (2014). Türkçederskitaplarındakelimehazinesinigeliştirmeyeyönelikplanlamanınincelenmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc, 9(3), 675- 694.
 • Baş, B., (2011). SözVarlığıileİlgiliÇalışmalardaKullanılacakÖlçütler. TürklükBilimiAraştırmaları, 27-61. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16970/177293
 • Bayburtlu, Y., S. (2019). Ortaokul 6 ve 7. SınıfÖğrencilerininHazırlıksızKonuşmalarındaBağdaşıklıkveTutarlılık.YayımlanmamışDoktoraTezi, Gazi ÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Ankara.
 • Ceylan,S.,Duru, K., Erkek, G., &Pastutmaz, M. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 6 derskitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Creswell, John W. (2017). EğitimAraştırmaları: Nicelvenitelaraştırmanınplanlanmasıyürütülmesivedeğerlendirilmesi.Ev. Kolektif. Ankara: Edam EğitimKitapları.
 • Çapraz Baran, Ş.,&Diren, E. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 5 derskitabı. Ankara: AnıttepeYayınları.
 • Demirel, T. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 6. sınıfderskitabı. Ankara: EkoyayYayınları.
 • Erkal, H.&Erkal, M. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçederskitabı 7. sınıf. Ankara: ÖzgünYayıncılık.
 • Eselioğlu, H.,Set, S., Yücel, A. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçe 8 derskitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Karagöl, E.,&Tarakcı, R. (2019). SözvarlığıöğretimiaçısındanortaokulTürkçederskitapları. Milli EğitimDergisi, 48(222), s.149-171.
 • Karadağ, Ö. veKurudayıoğlu, M. (2010). 2005 TürkçeprogramınagörehazırlanmışilköğretimbirincikademeTürkçederskitaplarınınkelimehazinesi. TürklükBilimiAraştırmaları, 27, 423-436.
 • Karadağ, Ö. (2018). Dileğitimiaraştırmalarıiçinbirdeğişkenönerisi: Kelimehazinesikatsayısı. Ana Dili EğitimiDergisi, 6 (2), 532-537.
 • Karadağ, Ö (2019). AynısınıfdüzeyiiçinhazırlananTürkçederskitaplarınınortaksözvarlığıaçısındankarşılaştırılması. Ana Dili EğitimiDergisi, 7(4), 1130-1140.
 • Kır,T.,Kırman, E., &Yağız, S. (2019). Ortaokulve imam hatiportaokuluTürkçederskitabı 7. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. &Karadağ, Ö. (2006). OrtakkelimehazinesikazandırmadailköğretimsekizincisınıfTürkçederskitaplarınındurumu. Ahi EvranÜniversitesiKırşehirEğitimFakültesiDergisi, 7(2), s.335-343.
 • Kurudayıoğlu, M.,&Soysal, T. (2016). Cumhuriyet dönemiortaokulTürkçedersiöğretimprogramlarınınsözvarlığınıngeliştirilmesiaçısındanincelenmesi. Milli EğitimDergisi, 45(210), s.115-140.
 • MEB. (2019). İlköğretimTürkçedersiöğretimprogramı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). USA: SAGE Publications.
 • Öz, G. (2012). İlköğretimsekizincisınıfTürkçederskitaplarınınsözvarlığıbakımındanincelenmesi,YayımlanmamışYüksekLisansTezi, İnönüÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Malatya.
 • TürkDilKurumu. (2005). TürkçeSözlük (10. bs.). Ankara: TürkDilKurumuYayınları.
 • Yin, R. K., (2017). Durum çalışmasıaraştırmasıuygulamaları.Çev. Prof Dr. İlhan Günbayı. Ankara: Nobel Akademi.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yavuz Selim Bayburtlu

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 16 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Bayburtlu, Y. S. (2020). Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(4), 1747-1759. https://doi.org/10.17263/jlls.850992
AMA Bayburtlu YS. Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient. Journal of Language and Linguistic Studies. Aralık 2020;16(4):1747-1759. doi:10.17263/jlls.850992
Chicago Bayburtlu, Yavuz Selim. “Turkish Textbooks in Terms of Thematic Vocabulary Coefficient”. Journal of Language and Linguistic Studies 16, sy. 4 (Aralık 2020): 1747-59. https://doi.org/10.17263/jlls.850992.
EndNote Bayburtlu YS (01 Aralık 2020) Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient. Journal of Language and Linguistic Studies 16 4 1747–1759.
IEEE Y. S. Bayburtlu, “Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient”, Journal of Language and Linguistic Studies, c. 16, sy. 4, ss. 1747–1759, 2020, doi: 10.17263/jlls.850992.
ISNAD Bayburtlu, Yavuz Selim. “Turkish Textbooks in Terms of Thematic Vocabulary Coefficient”. Journal of Language and Linguistic Studies 16/4 (Aralık 2020), 1747-1759. https://doi.org/10.17263/jlls.850992.
JAMA Bayburtlu YS. Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient. Journal of Language and Linguistic Studies. 2020;16:1747–1759.
MLA Bayburtlu, Yavuz Selim. “Turkish Textbooks in Terms of Thematic Vocabulary Coefficient”. Journal of Language and Linguistic Studies, c. 16, sy. 4, 2020, ss. 1747-59, doi:10.17263/jlls.850992.
Vancouver Bayburtlu YS. Turkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient. Journal of Language and Linguistic Studies. 2020;16(4):1747-59.