Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Göksün - Afşin - Elbistan Dolayının Jeolojisi

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 3 - 10, 15.01.1984

Öz

ÇaJifnm alarmda iki allokton birlik ayırdedilmiftir, Bunlardan; Kampaaiyôii öncesi bölgeye yerle§mi§
Çardak BirUfi sırasıyla Göksün Metaofiyoliti, Kabaktepe Metamorfiüert ve Asit intrüzyonlanndan oluşmuştur,
Alt-Örta Eosen aralığında bölgeye yerle§mi§ tğtie Birliği'ise, OagıJütan Metamorfitleri ve Andırın Guru,
bu kayaçlarmdan oluf urs
Göksün vadisi boyunca, ilksel istif Özellifini korumuş Üst Fortlaııdiyen^Alt BerriaMyen'de geli§mi§
ofiyolit topluluğu kayaları yeralır. Alttan üste dofru; gabro, levha dayk karmaşıiı, volkanotortul ve derîn
deniz pelajik çökelleri kapsayan bu istif, Göksün Metaofiyoliti olarak adlanmif ve temMmiftir,
Göksün Metaofiyoliti tilerinde olasılıkla Devoniyen ya§ta Kabaktepe Metamorfitiôrl metamorfik«nap örtüsünü
oluşturmaktadır. Herikî bîrimide Senoniyen (Koniaslyen.Santoîiiyen) yaşta Asit tartteyonlar
(Granodiyorit ve granit) kesmiştir.
Çardak Birliği tizerinde Kampaniyen-Maestrihtiyen yagta Ergene formasyonu ve bu formasyonla geçişli
Üst Paleosen-Alt Eosen yaşta Fındık formasyonları açısal uyumsuzlukla yer&Ur,
Çalışma alanındaki aliokton birlikleri ve daha yaşlı formasyonları açısal uyumsuzlukla Orta Eosen yaşta
BalnkiSik, Miyosen yaşta Salyan formasyonları ile PliyoLKuvaterner yaşta İnce ve kaba kırıntılı genç
gökeUer örtmektedir,

Kaynakça

 • AKKOCA, A,B. ve BAHÇECİ, A., 1972, Beritdafı ve yöresindeki demir prospeksiyonunun jeolojik raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap, No. 5001, Ankara (yayınlanmamıştır).
 • ATASEVEE, İ, 1978 a, K. Maraş - Elbistan Çakçakder © ve Arpacık T, demir zuhurları jeoloji raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, Noa 6804, Ankara (yayınlanmamış).
 • ATASEVER, î.f İ978 b, K. Maraş . Elbistan - Çardak - Mendikli _ Haveılar demir zuhurları raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap. No. 6633, Ankara/(yayınlanmamış).
 • BAYKAL, F., 1961, Malatya - Darende Gürün :bölge-" sindeki yeşil sahrelerle sediment kayaçlar arasındaki ilişki: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Bap. No, 3806, Ankara (yayınîaıımamı§).
 • BLUMENTHAL, M„ 1034, Y, Toros raporu, Seyhan antitorosunun jeolojik bünyesi üzerine ilk bakış: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, 841, Ankara (yaymlanmamıg),
 • ERDOĞAN, T., 1975, Geology of Gölbaşı région, TPAO unpublished report 229, Ankara (yayinianmami§),
 • FOURQUtN, G,, WHÎTEOHURCH», H, ve JUTEAU, T,, 1983, Toros ofiyolitlerinde okyanus içi olaylar ve Pomtid etkin kenarındaki mafmatik işlev: benzerlikleri ve önemi: Yeryuvarı ve insan,
 • cilt: 8, sayı: l, Ankara,
 • GÖKAİ4P, E,, 1972, Elbistan « Cela içmeleri jeoloji - hidroloji etüdü raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Bap, No, 5827, Ankara (yaymlaııınamı §),
 • GÖNCÜOĞLU, M,C,f ve TURHAN, N.f 1983, Bitlis metamorfitlerinde yeni ya§ bulguları: Maden
 • Tetkik ve Arama Enst, Dergi No, 95/96, Ankara,
 • HATAY, N,, 1966f K, Mams. . Göksün - Elbistan bök gesi diasporit prospeksiyonu raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, No, 8S52, Ankara ( y ayınlanmami| ),
 • KARIG, D.E.,1971, Origin and development of margî* nal basins in the western pacific: J, Geophys, Res, 76, 2542-2561,
 • KAEULt, B„ 1971, Affin . Yeniyapan » Kitiz bölfesinin Cu-Pb.Zn aramaları ile ilgili jeoloji raporu;
 • Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, No, 4889, Ankara (yayınlanmamış)
 • MÏCHARD, A„ WITECHURCH, H„ RICOU, L,E.f MONTIGNY, R, ve YAZGAN, E,f 1982, De Taurus de Malatya (Turquie orientate), element de la suture sud - tethysinne,,
 • PERDSTÇEK, D,, ve KOZLU, H., 1982, Afşin . Elbistan m Doğanşehir dolayının stratigrafisi ve bölgedeki birliklerin yapısal ilişkileri: 36, Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özetleri» Ankara,
 • POLAT, M.N.fc 1970, K, Mara§ - Göksün ilçesi bakır Sahasının jeolojik ön etüdü: Maden Tetkik ve Arama Mnst, Derleme Rap, No, 4581, Ankara, (yayınlanmamış),
 • TOLUN, N,, 1957, Çelikhan - Akçadaf (Malatya Oü, neyi) bölgenin jeolojik etüdleri: Maden Tetkik ve Arama Enst, derleme Rap, No, 2486» Ankara, ( yayınlanmamış ) t
 • YILMAZ, Y,, 1979, Granit mafmasımn yerleşme sorunu: Türkiye Jeol, Kur, Konf, DizM No, 15,
 • 32sf Ankara.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Niyazi Tarhan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 28 Mart 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tarhan, N. (1984). Göksün - Afşin - Elbistan Dolayının Jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 3-10.