Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Relations between the meiamorphism and deformation in the southern margin of the Bitlis Massif (Lice-Kulp district, Diyarbakır Province^ SE Turkey)

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 33 - 52, 15.01.1984

Öz

The I Joe-Kulp area comprises FYë-Permian basement and rormian niotamor|»hiTerttary se^mentary and ignamis rock^. The Permiaıı rast with an angular imeonflarmity em the Pre-Permian nietamorphics (basement rocks), The basement rocks have been metamorphosşcl at least twice am! as a whole the area haa undergone polyphase deformation« During the first episode of deformation, which Is older than the Permian, a distinct élevage structure In the basement rooks was developed and at the same Mme an amphlbollte fades metatnorphfsm occurred. Folds plunging evidently NW and NE respectively are observed in the basement metamorphlcs and Miocene (Tertiary) segmente. These folds were presumably formed as a result of two distinct deformation phases(D^ ani &3) and thus during Post=»flocene periods auiilorni and synform In the ba«emeat rooks, and an tie I ine and synoMne structures 1m the Miocene sediments were developed. Later a second episode of metamorphÉMn (greenschlst faeies niotamorpliism) and faulting) to»k plam and beeauëe of ttilfe low grade nietamorphism the basement rocks were extensively

Kaynakça

 • BORAY, A,, 1973, The structure and metamörphism of the Bitlis area* SE Turkey, Yaymlammamı§ doktora tezi. Londra Üniversitesi, Londra, înfiltere.
 • BORAY, A,, 1975, Bitlis dolayının yapısı ve metamorfizmaBi. Tür. Jeo» Kur, Bül. e, 18/1, B. 81-84 Ankara,
 • GENÇ, S,, 1977, Geological evolution of the southern margin of the Bitlis massif, Lice - Kulp district SE Turkey, Yayınlanmamış doktora tezi, Wales Üniversitesi» İngiltere,
 • GENÇ, S., 1981, Bitlis masifi güneyindeki metâmorfitterde polifaz metamorfizma (Lice « Kulp yöresi, Diyarbakır), KTÜ Yer Büe Der. Jeoloji, c#l, ».1.s, 29-37 Trabzon,
 • GENÇ, S,, 1982, Lice . Kulp (Diyarbakır ili, OD Türkiye) yöresinde kıvrım analizleri. KTÜ Yer Bil, Jeoloji, cA sayı 1, a.98 » 117, Trabzon,
 • HALL, Rsl 1974, The structure and petrology of an ophlolitic melange near Mutki, Bitlis province, Turkey, Doktora tezi, Londra Üniversitesi, Londra, ingiltere,
 • TMN DAM, Ât ve TOLUN, N., 1061, Structure e geolofia della Turehia, Bull, Soc, ît.» c, 80, s, 45^80, Roma,
 • TOLUN, N,, 1954, Güneydofıı Anadolu'nun stratigrafisi ve Tektoniği. MTA rapor No 2147, Ankara,
 • TOLUN, N„ 1980, Stratigraphy and tectonics of southeastem Turkey, 1st, Univ. Rev, Fac, Sci,f Section B, p. 203-264,, Istanbul,
 • YILMAZ, O„ 1971, Étude pétrographique et géoèhronologique de la région de Cacas, ¥ştyınlanmı§ doktora tezi, Scientifique et médicale de Grenoble, Fransa,

Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp Yöresi, Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma- Deformasyon İlişkileri

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 33 - 52, 15.01.1984

Öz

Ldco-Kulp yöresi, Fermiyen öncesi temel ve Permiyen metamorfitleri il© Tersiyer tortul ve mağmatik kayaçlarını içerir, Permlyen kayaçlan, Fermiyen öncesi temel üzerine açısal bir uyumsuzlukla gelmektedir. Temel kayaçları en az iki kez metamorfizmaya uğramış ve yöre tümüyle pöüfäz deformasyon geçirmiştir. Permiyen* den daha ya§U olan birinci deformasyon evresi (D^) sırasında, temel kayaglarmda izlenen belirgin yapraklanma (klivaj) yapısı gelî§miş v© anılan bu kayaçlar amfibolit fasiyesinde metamorfize olmuflardir, Yöredeki temel metamorfitleri ve Miyosen (Tersiyer) tortullarında belirgin olarak, KB ve KB dalımlı kıvrımlar Menmektedir. Bu kıvrımlar olasılı olarak farklı iki deformasyon evresine (D«, ve Dô) bağlı olarak oluşmuş ve böylece Miyosen sonrası devirlerde temel kayaçlan içinde antiform ve senformj Miyosen tortularında ise antlklinal ve senklinal yapıları geH§mi§tir, Dalha sonra bölgede ikinci bir mêtamot8* fik etkenlik (yeşilfist fasiyesi metamorfizma) ve faylanma meydana gelmiş ve bu düşük dereceli metamor^ fîzma nedeniyle temel kayaçları geniş ölçüde bozugmuğlardır,

Kaynakça

 • BORAY, A,, 1973, The structure and metamörphism of the Bitlis area* SE Turkey, Yaymlammamı§ doktora tezi. Londra Üniversitesi, Londra, înfiltere.
 • BORAY, A,, 1975, Bitlis dolayının yapısı ve metamorfizmaBi. Tür. Jeo» Kur, Bül. e, 18/1, B. 81-84 Ankara,
 • GENÇ, S,, 1977, Geological evolution of the southern margin of the Bitlis massif, Lice - Kulp district SE Turkey, Yayınlanmamış doktora tezi, Wales Üniversitesi» İngiltere,
 • GENÇ, S., 1981, Bitlis masifi güneyindeki metâmorfitterde polifaz metamorfizma (Lice « Kulp yöresi, Diyarbakır), KTÜ Yer Büe Der. Jeoloji, c#l, ».1.s, 29-37 Trabzon,
 • GENÇ, S,, 1982, Lice . Kulp (Diyarbakır ili, OD Türkiye) yöresinde kıvrım analizleri. KTÜ Yer Bil, Jeoloji, cA sayı 1, a.98 » 117, Trabzon,
 • HALL, Rsl 1974, The structure and petrology of an ophlolitic melange near Mutki, Bitlis province, Turkey, Doktora tezi, Londra Üniversitesi, Londra, ingiltere,
 • TMN DAM, Ât ve TOLUN, N., 1061, Structure e geolofia della Turehia, Bull, Soc, ît.» c, 80, s, 45^80, Roma,
 • TOLUN, N,, 1954, Güneydofıı Anadolu'nun stratigrafisi ve Tektoniği. MTA rapor No 2147, Ankara,
 • TOLUN, N„ 1980, Stratigraphy and tectonics of southeastem Turkey, 1st, Univ. Rev, Fac, Sci,f Section B, p. 203-264,, Istanbul,
 • YILMAZ, O„ 1971, Étude pétrographique et géoèhronologique de la région de Cacas, ¥ştyınlanmı§ doktora tezi, Scientifique et médicale de Grenoble, Fransa,
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Salim Genç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 28 Mart 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Genç, S. (1984). Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp Yöresi, Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma- Deformasyon İlişkileri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 33-52.