Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Magmatik Kayaçların Stronsiyum İzotop Oranı içeriklerinin Kökensel Yorumlamada Kullanılışı : Batı Anadolu Ve Ege Adalarındaki Volkanik Kayaçlardan Örnekler

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 23 - 32, 15.01.1984

Öz

Son yıllarda yapılan çalışmalarla, magmatik kayaçlarda ölçülen Stronsiyum izotop oranlarının (87Sr/
SaSr), bu kayakların kökensel sorunlarını aydınlatıcı çalışmalara büyük katkısı oldufu saptanmıgtır. Makalede,
bu tür çalışmalar özetlenerek, Ege denîzi'ndekî ve Batı Anadolu'daki Senozoylk yaşlı volkanik kayaçlara
uygulamaları belirtilecek ve bu völkanitlerin kökensel sorunlarıyla, magmatik evrimleri tartışılacaktır.
Ege denizindeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı ada yayivolkanitlerinde yapılan Sr izotop oranı ölçümleri bu
yay volkanizmasmm, dünyadaki difer ada yaylarmda-kinden çok yüksek 87Sr/86Sr içerifi oldufunu ve bunun
yerel olarak da yer yer farklılıklar gösterdiğini ortayakoymuştur. Batı Anadolu'daki Senozoyik yaşlı volkanik
kayaçlarda yapılan Sr izotop oranı ölçümleri ise, bu bölgede volkanizmanın tek kökenli olmadığını ve bir
manto-kabuk ilişkisinin varlıfmı belirlemektedir,
ABSTRACT t Studies in the recent years have estabüshecl

Kaynakça

 • BELL, K, ve POWELL» J.L„ 1969» Strontium isotopic studies of alkalic rocks: Jour, Petrol,, 10, 536 - 572.
 • BELLON, H,é JARRÎGE, J.J, ve SOREL, D., 1979» Les activités magmatiques Egeennes de X/oligoeene a nos Jours et leurs cadres geodynamiques, Données nouvelles et synthèse: Rev, Geol, Dyna, Geogr, Phys,, 21/1, 41-55.
 • BORSÎ, S4i FERRARA» G,, ÏNNOOENTÏ, F., ve MA2- ZUOLÎ, R,» 1972, Geoehronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean sea: Bull, Volcan,, 36/1, 473-496.
 • BRÏQUEU, Uh LANCELOT, J,R., TATSUMOTO, M., COFFRAN, D,, ve VILMINOT JA, 1982» Sr,
 • Nd, and Hf isotopic constraints on magma ge» nests in the Aegean island arc: The geological evolution of the Eastern Mediterranean congress, Abstracts book, 18, Edinburg» EnglaM,
 • CONDÏE» K.C, ve SWENSON» D, H., 1973, Compositional variation to three Cascade stratovolcanees Jefferson» Rainier and Shasta: Bull, Volcan,» 87, 205=230,
 • COX, K.G., BELL» J,D, ve PANÏCHURST, R,J,} 1979, The interpretation of igneous rocks: George Alien and Unwin Ltd,, Londra» 450 s,
 • ERCAN» T,» DİNÇEL, A., ve GÜNAY, E., 1979, Uşak volkanitlerinîn petrolojlsi ve plaka tektoniği a- Qismdan Ege bölgesindeki yeri: T,J.K, Bult,, 22/- 2, 185^198.
 • ERCAN» T.f 1979» Batı Anadolu^ Trakya ve Ege adaianndaki Senozoyik volkaniAması : Jeoloji Mühe Derg,, 9» 23-46,
 • ERCAN, T,, 1980» Akdeniz ve Ege denizindeki Pliyo- Kuvaterner ada yayı volkanizması : Jeomorfoloji Deıif,, 9, 87-59.
Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 23 - 32, 15.01.1984

Öz

Kaynakça

 • BELL, K, ve POWELL» J.L„ 1969» Strontium isotopic studies of alkalic rocks: Jour, Petrol,, 10, 536 - 572.
 • BELLON, H,é JARRÎGE, J.J, ve SOREL, D., 1979» Les activités magmatiques Egeennes de X/oligoeene a nos Jours et leurs cadres geodynamiques, Données nouvelles et synthèse: Rev, Geol, Dyna, Geogr, Phys,, 21/1, 41-55.
 • BORSÎ, S4i FERRARA» G,, ÏNNOOENTÏ, F., ve MA2- ZUOLÎ, R,» 1972, Geoehronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean sea: Bull, Volcan,, 36/1, 473-496.
 • BRÏQUEU, Uh LANCELOT, J,R., TATSUMOTO, M., COFFRAN, D,, ve VILMINOT JA, 1982» Sr,
 • Nd, and Hf isotopic constraints on magma ge» nests in the Aegean island arc: The geological evolution of the Eastern Mediterranean congress, Abstracts book, 18, Edinburg» EnglaM,
 • CONDÏE» K.C, ve SWENSON» D, H., 1973, Compositional variation to three Cascade stratovolcanees Jefferson» Rainier and Shasta: Bull, Volcan,» 87, 205=230,
 • COX, K.G., BELL» J,D, ve PANÏCHURST, R,J,} 1979, The interpretation of igneous rocks: George Alien and Unwin Ltd,, Londra» 450 s,
 • ERCAN» T,» DİNÇEL, A., ve GÜNAY, E., 1979, Uşak volkanitlerinîn petrolojlsi ve plaka tektoniği a- Qismdan Ege bölgesindeki yeri: T,J.K, Bult,, 22/- 2, 185^198.
 • ERCAN» T.f 1979» Batı Anadolu^ Trakya ve Ege adaianndaki Senozoyik volkaniAması : Jeoloji Mühe Derg,, 9» 23-46,
 • ERCAN, T,, 1980» Akdeniz ve Ege denizindeki Pliyo- Kuvaterner ada yayı volkanizması : Jeomorfoloji Deıif,, 9, 87-59.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Tuncay Ercan Bu kişi benim

Önder Öztunalı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 28 Mayıs 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ercan, T., & Öztunalı, Ö. (1984). Magmatik Kayaçların Stronsiyum İzotop Oranı içeriklerinin Kökensel Yorumlamada Kullanılışı : Batı Anadolu Ve Ege Adalarındaki Volkanik Kayaçlardan Örnekler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 23-32.