Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Serçeme (Erzurum) Deresi Ultramafitlerinin Mineraloji Ve Petrografisi

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 81 - 88, 15.01.1984

Öz

İnceleme alanı, Dofu Anadolu*da Erzurum İlinin KB'smda, Serçeme Deresi'nin iki tarafında uzanmaktadır,
Ultramafitier bu günkü yerini Üst Kretase-Tersiyer sınırında almış olup, harzburjit ve serpantinltlerden
oluşmaktadır. Genellikle, Alt Kretase kireçtaşlamun Üst Kretase kireçtaşlan üzerine bindirdiği bir tektonik
hat boyunca, sofuk intrüzyon yaparak yerle§mi§lerdn\Kenarlara dofm 3erpantmle§menin artması dikkati
çekmektedir. Bu durum serpantinlefmeyi, tektonik etkenlerin kolayiagtırdıfma işaret etmektedir,
Serpantinitltr üzerinde yapılan D.T.A, çalışmalarında, bunların lizardit, krizoiil ve klinokrlzotilden ibaret
oldukları ve antigorit içermedikleri anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • ASLANER, M,, 1977, Türkiye bakır - kurşun - çinko yataklarının jeolojik ve bölgesel sınıflamasıyla plaka tektönifi yönünden incelenmesi: KTÜ Yay, no, 85,
 • BASTA, E.Z., ABDELrKADER, Z., 1969, The mineralogy of Egyptian serpentinites and tic , carbonates: Miner, Mag., 287, 894-408,
 • BİLGİN, A., 1981, Denizli - Babadağ ofiyolitierinin mineraloji ve petrografisi: Atatürk Üniv, Fen
 • Fak, Derg., 2, 53.6e,
 • BÎLGÎN, A.} 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolaymm jeolojik « petrografik incelemesi: TÜ-BİTAK, Proje no. TBAG-450,
 • BUKET, E., ATAMAN, G., 1982, Erzincan - Refahiye ultramafik ve mafik kay açlarının petrografik ve petrolojik özellikleri: yerbilimleri, 91 5-17,
 • EDELS*HTEÎN, IX, 1963, Petrology and Ni content of ultrabasic intrusion in the Tobul _ Buryktal area of the Southern Ural: Moskow, Akad, Nauk S.S.S.R.
 • EVANS, B.W., JOHANNES, Wo OTERDOOM, H., 1079, Petrogenesis of some Ligurian peridotit the serpentinite multi system: Schweiz. Mineral, Petrogr, Mitt,, 56, 79^83,
 • FAUST, G.T., FAHEY. J., 1962, The serpentine - group minerals: U.S. Geol, Survey, Prof. Paper 384-A,
 • GREENBAUM, D., 1972, Magmatic processes at oceanic ridges from the Troodes Massif: Cyprus, Nature Phys, Seien., 238, 18.21,
Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 81 - 88, 15.01.1984

Öz

Kaynakça

 • ASLANER, M,, 1977, Türkiye bakır - kurşun - çinko yataklarının jeolojik ve bölgesel sınıflamasıyla plaka tektönifi yönünden incelenmesi: KTÜ Yay, no, 85,
 • BASTA, E.Z., ABDELrKADER, Z., 1969, The mineralogy of Egyptian serpentinites and tic , carbonates: Miner, Mag., 287, 894-408,
 • BİLGİN, A., 1981, Denizli - Babadağ ofiyolitierinin mineraloji ve petrografisi: Atatürk Üniv, Fen
 • Fak, Derg., 2, 53.6e,
 • BÎLGÎN, A.} 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolaymm jeolojik « petrografik incelemesi: TÜ-BİTAK, Proje no. TBAG-450,
 • BUKET, E., ATAMAN, G., 1982, Erzincan - Refahiye ultramafik ve mafik kay açlarının petrografik ve petrolojik özellikleri: yerbilimleri, 91 5-17,
 • EDELS*HTEÎN, IX, 1963, Petrology and Ni content of ultrabasic intrusion in the Tobul _ Buryktal area of the Southern Ural: Moskow, Akad, Nauk S.S.S.R.
 • EVANS, B.W., JOHANNES, Wo OTERDOOM, H., 1079, Petrogenesis of some Ligurian peridotit the serpentinite multi system: Schweiz. Mineral, Petrogr, Mitt,, 56, 79^83,
 • FAUST, G.T., FAHEY. J., 1962, The serpentine - group minerals: U.S. Geol, Survey, Prof. Paper 384-A,
 • GREENBAUM, D., 1972, Magmatic processes at oceanic ridges from the Troodes Massif: Cyprus, Nature Phys, Seien., 238, 18.21,
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Ali Bilgin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bilgin, A. (1984). Serçeme (Erzurum) Deresi Ultramafitlerinin Mineraloji Ve Petrografisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 81-88.