Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yeni Koronavirüs Salgınının Toplumun Kaygı ve Yaşam Kalitesi Düzeyine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 77 - 83, 30.06.2022

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni koronavirüs salgınının toplumun kaygı ve yaşam kalitesi düzeyine etkisinin incelenmesidir.

Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 18-85 yaş aralığındaki 335 birey oluşturmuştur. Tanımlayıcı verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, kaygı düzeyinin belirlenmesinde koronavirüs kaygı ölçeği (KKÖ) ve yaşam kalitesinin ölçülmesinde yaşam kalitesi ölçeği kısa formu (SF-12) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 1 Haziran-1 Ağustos 2020 tarihleri arasında Google forms aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü ANOVA, Student t testi ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %55’inin 18-24 yaş aralığında, %68’inin kadın, %75’inin üniversite mezunu ve %88’inin kronik hastalığının bulunmadığı belirlenmiştir. Çalışma bulgularına göre katılımcıların yaşam kalitesi alt grubu olan fiziksel ve mental sağlık puan ortalamalarının düşük (fiziksel: 14,91 ± 2,07 ve mental: 15,55 ± 3,91), kaygı düzeylerinin ise yüksek olduğu (16,35 ± 2,92) belirlenmiştir. Yaşam kalitesi ve kaygı düzeyleri ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Yaşam kalitesi alt boyutları ile kaygı düzeyi arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P < ,05).

Sonuç: Yeni koronavirüs nedeniyle toplumun kaygı düzeylerinin yüksek, yaşam kalitesinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve meslek gibi demografik özelliklerin kaygı ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu, gelecekte bu faktörler göz önünde bulundurularak yaşam kalitesini yükselten ve sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesi yönünde çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Lee AM, Wong JG, McAlonan GM, et al. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak. Can J Psychiatry. 2007;52(4):233-240. [CrossRef]
 • 2. World Health Organization. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-51. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. [CrossRef]
 • 3. Adams JG, Walls RM. Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. J Am Med Assoc. 2020;323(15):1439- 1440. [CrossRef]
 • 4. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13):1199-1207. [CrossRef]
 • 5. Neto MLR, Almeida HG, Esmeraldo JD, et al. When health professionals look death in the eye: The mental health of professionals who deal daily with the 2019 coronavirus outbreak. Psychiatry Res. 2020;288:112972. [CrossRef]
 • 6. CDC COVID-19 Response Team. Severe outcomes among patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - United States. 2020:343-346.
 • 7. Mohile S, Dumontier C, Mian H, et al. Perspectives from the cancer and aging research group: Caring for the vulnerable older patient with cancer and their caregivers during the COVID-19 crisis in the United States. J Geriatr Oncol. 2020;11(5):753-760. [CrossRef]
 • 8. Yan Y, Chen H, Chen L, et al. Consensus of Chinese experts on protection of skin and mucous membrane barrier for healthcare workers fighting against coronavirus disease 2019. Dermatol Ther. Dermatologic Therapy. 2020;33(4):1-22. [CrossRef]
 • 9. Moodie Davitt. Report, COVID-19 Update: Encouraging Numbers from Korea; Italian Lockdown; Japan Suspends Visas for Chinese and Korean Visitors; 2020. Available at: https://www.moodiedavittreport. com/covid-19-update-encouraging-numbers-from-korea-italianlockdown-japan-suspends-visas-for-chinese-and-korean-visitors/. Accessed 20.02.2022.
 • 10. Pan R, Zhang L, Pan J. The anxiety status of Chinese medical workers During the epidemic of COVID-19: A Meta-analysis. Psychiatry Investig. 2020;17(5):475-480. [CrossRef]
 • 11. İç İşleri Bakanlığı, Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında-Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri. 2020. Mevcut: https://www.icisleri.gov.tr/ko ronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari ---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri. Erişim Tarihi: 24.01.2021.
 • 12. Çiçek B, Almalı V. COVID 19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. Turk Stud. 2020;15(4):214-260.
 • 13. Aydın D. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ekonomik Faktörlerin Yüzme Antrenörlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, 2021.
 • 14. Berument SK, Doğan A, Acar BŞ, Tahiroğlu D. COVID-19 ve Toplum: Salgının sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri. Tübitak, 73-74; 2021.
 • 15. Tekin U, Yüksever HD. COVID-19 ve toplum: Salgının sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri. Tübitak, 111-112; 2021.
 • 16. Bozkurt V. Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik. Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri. Istanb Univ Yayınevi. 2020:115-136.
 • 17. Baltacı A. Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir i̇nceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;7:231-274.
 • 18. Başaran YK. Sosyal bilimlerde örnekleme kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;5(47):480-495.
 • 19. Lee SA. Coronavirus Anxiety Scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Stud. 2020;44(7):393-401. [CrossRef]
 • 20. Akkuzu H, Yumuşak FN, Karaman G, Ladikli N, Türkkan Z, Bahadır E. Koronavirüs Kaygı Ölçeğinin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Cyprus Turk J Psychiatry Psychol. 2020;2(2):63-67.
 • 21. Ataoğlu S, Ankaralı H, Ankaralı S. Fibromiyalji Hastalarının Yaşam Kalitesini Değerlendirmede Kullanılan Ölçeklerin Karşılaştırılması. Anadolu Kliniği. 2017;22(2):1-10.
 • 22. Göksu Ö, Kumcağız H. COVID-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri. Turk Stud. 2020;15(4): 463-479.
 • 23. Boylu AA, Paçacıoğlu B. Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri. Akad Araştırmalar Çalışmalar Derg. 2016;8(15):137-150.
 • 24. Öztop H, Şener A, Güven S, Doğan N. Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly: the Turkish sample. Soc Behav Pers. 37(7):957-970.
 • 25. Memik NÇ, Ağaoğlu B, Coşkun A, Üneri ÖŞ, Karakaya I. Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatr Derg;18(4):353-363.
 • 26. Young KP, Kolcz DL, O’Sullivan DM, Ferrand J, Fried J, Robinson K. Health care workers’ mental health and quality of life during COVID-19: results from a mid-pandemic, national survey. Psychiatr Serv Adv. 2020;72(2):122-128.
 • 27. Manh Than H, Minh Nong V, Trung Nguyen C, et al. Mental health and health-related quality-of-life outcomes among frontline health workers during the peak of COVID-19 Outbreak in Vietnam: a cross-sectional study. Risk Manag Healthc Policy. 2020;13:2927-2936. [CrossRef]
 • 28. Shevlin M, McBride O, Murphy J, et al. Anxiety, depression, traumatic stress, and COVID-19 related anxiety in the UK general population during the COVID-19 pandemic. UK population mental health and COVID-19 pandemic. Br J Psychiatry Open. 2020;6(6):e125.
 • 29. Bohlken J, Schömig F, Lemke MR, Pumberger M, Heller SG. Covid-19 pandemic: stress experience of healthcare workers - A short current review. Psychiatr Prax. 2020;47(4):190-197. [CrossRef]
 • 30. Yeniyol ZD. Sağlık Çalışanlarının İç Doyumu, Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • 31. Cao W, Fang Z, Hou G, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res. 2020;287:1-5. [CrossRef]
 • 32. Özkul Ç. Quality of life and related factors in university students during the coronavirus disease 2019 pandemic. J Exer Ther Rehabil. 2020;7(3):267-276.

The Effect of a New Coronavirus Outbreak on Society’s Anxiety and Quality of Life

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 77 - 83, 30.06.2022

Öz

Objective: The aim of this study is to examine the effect of the new coronavirus outbreak on the anxiety and quality of life of society.

Methods: The sample of this descriptive study consisted of 335 individuals between the ages of 18 and 85, living in various provinces of Turkey. A personal information form was used to collect descriptive data, the coronavirus anxiety scale was used to determine the level of anxiety, and the short form of quality of life scale was used to measure the quality of life. The data of the research were collected through Google forms between June 1 and August 1, 2020. For the evaluation of the data, descriptive statistics, one-way analysis of variance, Student’s t test, and Pearson correlation test were used.

Results: A total of 55% of the participants were between the ages of 18 and 24, 68% were women, 75% were university graduates, and 88% had no chronic disease. According to the study findings, the physical and mental health score averages of the participants, which are the subgroup of quality of life, were determined to be low (physical: 14.91 ± 2.07 and mental: 15.55 ± 3.91), while their anxiety levels were high (16.35 ± 2.92). It has been determined that there is a relationship between quality of life and anxiety levels and age, gender, educational status, and healthy lifestyle behaviors and that there was a statistically significant negative correlation between the subdimensions of quality of life and the level of anxiety (P < .05).

Conclusion: The anxiety levels of society are determined to be high and the quality of life is determined to be low due to the new coronavirus. Demographic characteristics such as age, gender, and occupation have been found to have an impact on anxiety and quality of life and that studies should be conducted to increase the quality of life and strengthen social support resources, taking these factors into consideration in the future.

Kaynakça

 • 1. Lee AM, Wong JG, McAlonan GM, et al. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak. Can J Psychiatry. 2007;52(4):233-240. [CrossRef]
 • 2. World Health Organization. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-51. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. [CrossRef]
 • 3. Adams JG, Walls RM. Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. J Am Med Assoc. 2020;323(15):1439- 1440. [CrossRef]
 • 4. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13):1199-1207. [CrossRef]
 • 5. Neto MLR, Almeida HG, Esmeraldo JD, et al. When health professionals look death in the eye: The mental health of professionals who deal daily with the 2019 coronavirus outbreak. Psychiatry Res. 2020;288:112972. [CrossRef]
 • 6. CDC COVID-19 Response Team. Severe outcomes among patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - United States. 2020:343-346.
 • 7. Mohile S, Dumontier C, Mian H, et al. Perspectives from the cancer and aging research group: Caring for the vulnerable older patient with cancer and their caregivers during the COVID-19 crisis in the United States. J Geriatr Oncol. 2020;11(5):753-760. [CrossRef]
 • 8. Yan Y, Chen H, Chen L, et al. Consensus of Chinese experts on protection of skin and mucous membrane barrier for healthcare workers fighting against coronavirus disease 2019. Dermatol Ther. Dermatologic Therapy. 2020;33(4):1-22. [CrossRef]
 • 9. Moodie Davitt. Report, COVID-19 Update: Encouraging Numbers from Korea; Italian Lockdown; Japan Suspends Visas for Chinese and Korean Visitors; 2020. Available at: https://www.moodiedavittreport. com/covid-19-update-encouraging-numbers-from-korea-italianlockdown-japan-suspends-visas-for-chinese-and-korean-visitors/. Accessed 20.02.2022.
 • 10. Pan R, Zhang L, Pan J. The anxiety status of Chinese medical workers During the epidemic of COVID-19: A Meta-analysis. Psychiatry Investig. 2020;17(5):475-480. [CrossRef]
 • 11. İç İşleri Bakanlığı, Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında-Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri. 2020. Mevcut: https://www.icisleri.gov.tr/ko ronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari ---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri. Erişim Tarihi: 24.01.2021.
 • 12. Çiçek B, Almalı V. COVID 19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. Turk Stud. 2020;15(4):214-260.
 • 13. Aydın D. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ekonomik Faktörlerin Yüzme Antrenörlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, 2021.
 • 14. Berument SK, Doğan A, Acar BŞ, Tahiroğlu D. COVID-19 ve Toplum: Salgının sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri. Tübitak, 73-74; 2021.
 • 15. Tekin U, Yüksever HD. COVID-19 ve toplum: Salgının sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri. Tübitak, 111-112; 2021.
 • 16. Bozkurt V. Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik. Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri. Istanb Univ Yayınevi. 2020:115-136.
 • 17. Baltacı A. Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir i̇nceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;7:231-274.
 • 18. Başaran YK. Sosyal bilimlerde örnekleme kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;5(47):480-495.
 • 19. Lee SA. Coronavirus Anxiety Scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Stud. 2020;44(7):393-401. [CrossRef]
 • 20. Akkuzu H, Yumuşak FN, Karaman G, Ladikli N, Türkkan Z, Bahadır E. Koronavirüs Kaygı Ölçeğinin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Cyprus Turk J Psychiatry Psychol. 2020;2(2):63-67.
 • 21. Ataoğlu S, Ankaralı H, Ankaralı S. Fibromiyalji Hastalarının Yaşam Kalitesini Değerlendirmede Kullanılan Ölçeklerin Karşılaştırılması. Anadolu Kliniği. 2017;22(2):1-10.
 • 22. Göksu Ö, Kumcağız H. COVID-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri. Turk Stud. 2020;15(4): 463-479.
 • 23. Boylu AA, Paçacıoğlu B. Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri. Akad Araştırmalar Çalışmalar Derg. 2016;8(15):137-150.
 • 24. Öztop H, Şener A, Güven S, Doğan N. Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly: the Turkish sample. Soc Behav Pers. 37(7):957-970.
 • 25. Memik NÇ, Ağaoğlu B, Coşkun A, Üneri ÖŞ, Karakaya I. Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatr Derg;18(4):353-363.
 • 26. Young KP, Kolcz DL, O’Sullivan DM, Ferrand J, Fried J, Robinson K. Health care workers’ mental health and quality of life during COVID-19: results from a mid-pandemic, national survey. Psychiatr Serv Adv. 2020;72(2):122-128.
 • 27. Manh Than H, Minh Nong V, Trung Nguyen C, et al. Mental health and health-related quality-of-life outcomes among frontline health workers during the peak of COVID-19 Outbreak in Vietnam: a cross-sectional study. Risk Manag Healthc Policy. 2020;13:2927-2936. [CrossRef]
 • 28. Shevlin M, McBride O, Murphy J, et al. Anxiety, depression, traumatic stress, and COVID-19 related anxiety in the UK general population during the COVID-19 pandemic. UK population mental health and COVID-19 pandemic. Br J Psychiatry Open. 2020;6(6):e125.
 • 29. Bohlken J, Schömig F, Lemke MR, Pumberger M, Heller SG. Covid-19 pandemic: stress experience of healthcare workers - A short current review. Psychiatr Prax. 2020;47(4):190-197. [CrossRef]
 • 30. Yeniyol ZD. Sağlık Çalışanlarının İç Doyumu, Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • 31. Cao W, Fang Z, Hou G, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res. 2020;287:1-5. [CrossRef]
 • 32. Özkul Ç. Quality of life and related factors in university students during the coronavirus disease 2019 pandemic. J Exer Ther Rehabil. 2020;7(3):267-276.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Döndü ŞANLITÜRK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-2055-759X
Türkiye


Mesut ARDIÇ Bu kişi benim
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
0000-0002-6630-0669
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Şanlıtürk D. , Ardıç M. Yeni Koronavirüs Salgınının Toplumun Kaygı ve Yaşam Kalitesi Düzeyine Etkisi. Journal of Nursology. 2022; 25(2): 77-83.