Yazım Kuralları

Telif Hakkı Sözleşmesi

Aşağıdaki verilen linki kullanarak formu indirip güncelleyiniz ve makale ilk gönderim aşamasında telif hakkı formunu sisteme yükleyiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/journal/1011/file-manager/17213

Dergi Yazım Kuralları

1. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizce olup 6 Ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Sisteme mutlaka turnitin yada diğer benzerlik tarama programlarından alınan sonuçlara ilişkin tarama sonuç raporu ayrıca yüklenmelidir. Mutlaka rapor sonucu %20 ve altında olmalıdır. Üzerinde olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Yapılan revizyonlarda önceki sisteme yüklenen makaleler kesinlikle silinmemelidir.

4. Yazım karakteri Times New Roman 11 punto olmalıdır.

5. Yazımda, her sayfanın üst kenarlarında 2 cm, sol kenarlarında 2 cm, alt 2 cm ve sağ kenarlarda 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. Makale yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır. Paragraflar içerden başlamamalıdır.

7. Sayfa Numaraları: Numaralandırma doğal sayılarla sayfa sonunda ortada (1,2,3…vb.) şeklinde yapılmalıdır.

8. Paragraf ayarları öncesi 0 sonrası 6 olarak ayarlanmalıdır. Satır aralığı 1 olarak ayarlanmalıdır.

9. Makale yazarları Ana başlık altında verilerek her bir yazar dipnot verilmek şartıyla tanıtılmalıdır.

10. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

11. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

12. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:(Tüm ana bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük, koyu ve 12 punto ile yazılmalıdır. Metin içinde 11 punto Times New Roman ile yazılmalıdır. Özet ise 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır. )


                1. Kapak sayfası ( Makale Adı,[14 punto, kalın, ortalı ve ilk harfleri büyük] Yazar veya Yazarların Adı Soyadı[12 punto kalın ve ortalı) sadece soy adı büyük] , Yazışma Adresi, e-posta, Orcid ID – https://orcid.org/register [Dipnot ile gösterilmeli 10 punto])

                2. Türkçe Başlık (İkinci sayfadan itibaren [14 punto, kalın, ortalı ve ilk harfleri büyük])

                3. İngilizce Başlık (14 punto, kalın, ortalı ve ilk harfleri büyük)

                4. Türkçe Özet (Öz) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde [10 punto, italik, ve iki yana yaslı])

                5. Anahtar Kelimeler ve Jel Kodları (10 punto, italik, ve iki yana yaslı)

                6. İngilizce Özet (Abstract) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde [10 punto, italik, ve iki yana yaslı])

                7. Keywords ve Jel Codes (10 punto, italik, ve iki yana yaslı)

                8. Giriş

                9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

                10. Bulgular

                11. Sonuç ve Tartışma

                12. Kaynakça

                13. Varsa Ekler

13. Kaynak gösterimlerinde APA 6.0 standartlarına uyulmalıdır.

14. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların Soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa numarası) kullanılmalıdır. Örneğin: Cümle sonunda; (Özüdoğru, 2017) veya (Özüdoğru, 2017, s. 155) veya (Özüdoğru, 2017, ss. 155-159). Cümle başında; Özüdoğru’ya (2017) göre; şeklinde kullanılmalıdır. İki yada daha fazla yazarlı kaynaklara atıf yaparken, Cümle sonunda; (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017) veya (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017, s. 57) veya (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017, s. 57-73). Cümle başında; Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidan’a (2017) göre; veya Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı’ya (2017, s. 57-73) göre; şeklinde kullanılmalıdır. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içerisinde alfabetik sırayla verilmelidir. Örneğin; (Özüdoğru, 2017; Kaya, 2018; Özüdoğru ve Şekeroğlu, 2018). Atıfta bulunulan eserde üç yazardan fazla kişi bulunuyorsa; ilk yazarın soyadı yazıldıktan sonra diğ. Kısaltması yazılmalı örneğin; (Ersoy ve Diğ., 2016) şeklinde kullanılmalıdır.

15. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." kullanılmalıdır. Örneğin: (Özüdoğru, 2008, s. 155) veya (Özüdoğru, 2008, ss. 155-179). 

16. Metin içerisinde yer alan tablolar, grafikler ve şekiller yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalı ve şekil, grafik ve tablo başlıkları tablonun (grafik yada şeklin) üzerine yazılmalıdır. Sadece,Tablo, grafik ve şekil koyu yazılmalıdır ve numaralandırılmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları italik yazılmalıdır. Tablo numaralandırmaları "1" den başlanmalı ve bölüm numarası dikkate alınmamalıdır. Örneğin makalede 2 tablo varsa tablolar; Tablo 1.xxx ve Tablo 2.xxx olarak numaralandırılmalıdır. Tablolar farklı bölümlerde olsa bile. Tablo 3. Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

17. Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

Arrow, K. J. (1974). The limits of organization. New York: WW Norton & Company.

Costa, P. T., ve McCrae, R. R. (2008). The revised neo personality inventory (neo-pi-r). The SAGE handbook of personality theory and assessment, 2(2), s: 179-198.