PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Havacılıkta Kümelenme Anlayışı ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Örneği

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 1, 91 - 110, 11.08.2014

Öz

Kümelenme yaklaşımı, spesifik sektörel ağ yapılanmalarının oluştuğu, nitelikli insan kaynağı ile kaliteli girdiler gibi kritik kaynaklarla desteklenmiş ve sektörle ilgili Ar-Ge altyapısı ve kültürünün olduğu bölgesel yoğunlaşmalar olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, dünya ekonomisinde gitgide artan bir öneme sahip olan havacılık sektörünün genelde dünyada özelde ise ülkemizdeki kümelenmelerini ortaya koymakla birlikte kümelenme anlayışının havacılık bağlamında analiz edilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaçla, ilk olarak, kümelenme anlayışı ve bu anlayışın havacılık penceresinden görünümü irdelenmeye çalışılmış, daha sonra, ülkemizdeki havacılık kümelenme girişimleri ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Son olarak, verilmiş olan bilgiler ışığında Eskişehir Havacılık Kümelenmesi örneği ele alınmış ve kümelenme bakış açısı ile analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Kaynakça

 • Geliştirme Merkezi Ağı, Eskişehir.
 • Beaudry, C. (2001). Entry, growth and patenting in industrial clusters: A study of the aerospace industry in the UK. International Journal of the Economics of Business, 8(3), 405-436.
 • Belotserkovskiy, R., Eva G., Santiago J., Campbell L., Kirsten P. (2009). Hamburg Aviation Cluster, http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Germany_Aviation_2009.pdf. [Erişim: 25.01.2012].
 • Birkhan, W. (2012). European Aerospace Cluster Partnership, https://www.innovateuk.org/documents/3259883/3745990/Walter+Birkhan+-+European+Aerospace+Cluster+Partnership.pdf/9b3de624-e951-4493-9fa2-c1e8f6a86be5, [Erişim: 25.01.2012]
 • Bulu, M. (2009). Rekabet İçin Kümelenme Temelli Yaklaşımlara İhtiyacımız Var, MÜSİAD, Çerçeve Dergisi Kümelenme Özel Sayısı, Yıl: 17, Sayı :51.
 • Cooke, P.ve Ehret, O. (2009). .Proximity and Procurement: A Study of Agglomeration in the Welsh Aerospace Industry. European Planning Studies, 17(4).
 • Çakmak, O. (2009). Türkiye İçin Kümelenme Stratejisi” II. İktisat Çalıştayı, 17-18 Aralık İzmir.
 • EACP, Flyer 2010, http://www.eacp-aero.eu/uploads/media/EACP_Flyer_2010.pdf [26.01.2012].
 • Eraslan, İ.H., Bulu, M. ve Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:5 Sayı:3.
 • Ergün, N. (2009). Türkiye'nin Kümelenme Politikası. MÜSİAD Çerçeve Dergisi Kümelenme Özel Sayısı, Yıl 17, Sayı 51.
 • Fernandes, P., Moscos, V., Price, A., Yoshino, J.ve Zhang J. (2011). BRASIL – Aeronautics Cluster. http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Brazil_Aviation_2011.pdf. [25.01.2012].
 • Güneş, H. S. (2011). Havacılık ve Uzay Sektöründe Kümelenme Yaklaşımı. http://www.akip.org.tr/files/yk_izmir_2011/AKIP_HAVACILIK.pdf. [25.01.2012].
 • Karamanlı, A. İ. (2009). Savunma ve Havacılık Sanayi Endüstri (Kümelenme) Bölgesi Bir Model Önerisi. V. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir.
 • Kaya, E. ve Gerede, E. (2004). Havacılık Faaliyetlerinin Eskişehir'e Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Siyasal Katkıları. I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Keskin, H. ve Dulupçu, M. (2010). Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.1.
 • Musubeyli, S. (2009). Eskişehir Havacılık Sanayii ve ESO, V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir.
 • Musubeyli, S. (2011). Eskişehir'de Havacılılık Kümelenmesi, VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı., Eskişehir.
 • Niosi, J., ve Zhegu, M. (2005). Aerospace clusters: local or global knowledge spillovers?. Industry & Innovation, 12(1), 5-29.
 • Niosi, J., ve Zhegu, M. (2010). Anchor tenants and regional innovation systems: the aircraft industry. International Journal of Technology Management, 50(3), 263-284.
 • Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Watertown: Harvard Business Review.
 • Romero, J. M. (2010). The Development of Aerospace Clusters In Mexico. Globelic Working Paper, (URL: dcsh.xoc.uam.mx/eii/globelicswp/wpg1003.pdf).
 • Schönfeld, T. (2012). European Aerospace Cluster Partnership, Open ASD-SME Group Meeting, http://www.aeroportal.eu/fileadmin/files/admin/Download/LeBourget09/06_Schonfeld_ASDOpenSMEG_EACP_LeBourget09.pdf. [26.01.2012].
 • Schönfeld, T. ve Jouaillec, F. (2008). The Regional Aerospace Cluster Policy In Europe. 26th International Congress Of The Aeronautical Sciences, http://www.icas-proceedings.net/ICAS2008/PAPERS/628.PDF.
 • Semerciöz, F. ve Dursun, M. (2009). Kümelenme mi Endüstriyel Bölge mi?. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs Çorum.
 • Smith, D., ve Ibrahim, G. (2006). Cluster Dynamics: Corporate Strategy, Industry Evolution and Technology Trajectories - A Case Study of the East Midlands Aerospace Cluster. Local Economy, 21(4).
 • Yüksel, Ö., Alüftekin, N., Bayraktar, F., Çakar, G. E. ve Taş, A. (2008). Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kümeleme Potansiyeli ve Kümelemede Karar Verme Ölçütlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi.
 • “ESAC Presentation”, http://www.esac.org.tr/wp-content/uploads/2011/08/ESAC_Presentation_2011.pdf [20.12.2011].
 • “Eskişehirden Havacılık işbirliği Atağı”, http://www.esac.org.tr/?p=85 [17.11.2011].
 • http://www.ostimsavunma.org/Pages.aspx?pageID=9&lng=tr [27.11.2011].
 • http://www.serfed.com/content_files/dergi/28/70-75_kumelenme.pdf [27.01.2012].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Akansel YALÇINKAYA

Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2014
Gönderilme Tarihi 2 Aralık 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yalçınkaya, A. (2014). Havacılıkta Kümelenme Anlayışı ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Örneği . İşletme Bilimi Dergisi , 2 (1) , 91-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobs/issue/22918/245397