Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 399 - 425 2020-12-24

112 ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PATIENT SAFETY CULTURE PERCEPTIONS OF 112 EMERGENCY HEALTH CARE WORKERS

Ferda ALPER AY [1] , Canan UÇAR YENİHAYAT [2]


Bu çalışmanın amacı, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların hasta güvenliği kültürü düzeylerinin sosyo-demografik özeliklere göre anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 297 kişiden veriler elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalamalar, bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. HGK alt boyutları puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek “çalışanların eğitimi” ve en düşük “beklenmedik olay ve hata” olarak bulunmuştur. Katılımcıların, olumlu hasta güvenliği kültürüne sahip olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların HGK algıları ile cinsiyet, eğitim, unvan, çalışılan birim, hizmet içi eğitime katılma durumları değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, doktor ve hemşirelerin, kadın çalışanların, lisansüstü mezunların, hizmet içi eğitime “bazen” düzeyinde katılanların, idari birim ve Komuta Kontrol Merkezi (KKM) ve diğer birimlerde çalışanlarda güvenlik kültürü daha olumsuz algılandığından, hasta güvenliği kültürünün iyileştirilesine yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir.
hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, 112 acil sağlık hizmetleri
 • Bodur, S., & Filiz, E. (2010). Validity And Reliability Of Turkish Version Of" Hospital Survey On Patient Safety Culture" And Perception Of Patient Safety İn Public Hospitals İn Turkey. BMC Health Services Research, 10(1), 28.
 • Çakmak, C., Konca, M., & Teleş, M. (2018). Türkiye Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Üzerinden Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(3), 423-448.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından İncelenmesi. Current Research İn Education, 2(3), 130-148.
 • Dursun, S., Bayram, N., & Aytaç, S. (2010). Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Erdağı, S., & Özer Nadiye. (2015). Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının, Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Ve Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(2), 94-106.
 • Gökdoğan, F., & Yorgun, S. (2010). Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Ve Hemşireler. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 53-59.
 • Gündoğdu, S. K., & Bahçecik, N. (2012). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi, 15(2), 119-128.
 • Guldenmund, F. W. (2000). The Nature Of Safety Culture: A Review Of Theory And Research. Safety Science, 34(1-3), 215-257.
 • Karaca, A., & Arslan, H. (2014). Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. Sağlık Ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 9-18.
 • Kim, J., An, K., Kim, M. K., & Yoon, S. H. (2007). Nurses' Perception Of Error Reporting And Patient Safety Culture İn Korea. Western Journal Of Nursing Research, 29(7), 827-844.
 • Korkmaz, J., Schrooten, W., Klazinga, N., & Vleugels, A. (2007). Challenging Patient Safety Culture: Survey Results. International Journal Of Health Care Quality Assurance.
 • Korkmaz, A. Ç. Geçmişten Günümüze Hasta Güvenliği. (2018).İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 6(1), 10-19.
 • Nieva, V. F., & Sorra, J. (2003). Safety Culture Assessment: A Tool For İmproving Patient Safety İn Healthcare Organizations. BMJ Quality & Safety, 12(Suppl 2), İi17-İi23.
 • Özer, Ö., Şantaş, F., Gün, Ç., & Şentürk, S. (2019). Hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutumlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bil Dergisi, 10(2), 161-168.
 • Patterson, P. D., Huang, D. T., Fairbanks, R. J., Simeone, S., Weaver, M., & Wang, H. E. (2010). Variation in emergency medical services workplace safety culture. Prehospital emergency care, 14(4), 448-460.
 • Rigobello, P. D., Huang, D. T., Fairbanks, R. J., Simeone, S., Weaver, M., & Wang, H. E. (2010). Variation İn Emergency Medical Services Workplace Safety Culture. Prehospital Emergency Care, 14(4), 448-460.
 • Rızalar, S., Büyük, E. T., Şahin, R., Tülin, A. S., & Uzunkaya, G. (2016). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 9-15.
 • Rigobello, MCG, De Carvalho, REFL, Guerreiro, JM, Motta, APG, Atila, E. Ve Gimenes, FRE (2017). Acil Servis Uzmanları Tarafından Hasta Güvenliği İkliminin Algılanması. Uluslararası Acil Hemşireliği, 33, 1-6.
 • Robbıns, Stephan P. (1989), Organizational Behaviour Concepts: Gantioverrier And Applications, Prantice Hall Inc., USA.
 • Schein, E.H., 1992. Organizational Culture And Leadership, 2nd Edition. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Söyük, S. & Kurtuluş, S. A.(2017). “Acil Servislerde Yaşanan Sorunların Çalışanlar Gözünden Değerlendirilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 44-56.
 • T.C.Sağlık Bakanlığı, Http://Grs.Saglik.Gov.Tr/BM/Reports/GRS2016rapor_R1.Pdf, (08.05.2020).
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Yönetmelik, Https://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2011/04/20110406-3.Htm, (16.05.2020).
 • Türk, I., Akgül, S., Seçkin, M., Tekingündüz, S., & Zekioğlu, A. (2018). Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 5(1), 25-34.
 • Türkmen, E., Altuntaş, S., Baykal, Ü., & Seren, Ş. (2011). Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(4), 38-46.
 • Unal, F. N., & Kırılmaz, H. (2020). Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği İklimi Algılarına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 28(1), 46-54.
 • Vural, F., Çiftçi, S., Fil, Ş., Aydın, A., & Vural, B. (2014). Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği İklimi Algıları Ve Tıbbı Hataların Raporlanmasını. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,5(2),152-157.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6170-1578
Yazar: Ferda ALPER AY (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8005-0117
Yazar: Canan UÇAR YENİHAYAT
Kurum: SİVAS NUMUNE HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum YOK
Proje Numarası YOK
Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 22 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2020

APA Alper Ay, F , Uçar Yeni̇hayat, C . (2020). 112 ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILARININ İNCELENMESİ . İşletme Bilimi Dergisi , 8 (3) , 399-425 . DOI: 10.22139/jobs.836076