Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı


Yayın Etiği
Journal of Global Sport and Education Research'in yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemlerle tarafsız olarak üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına dayanmaktadır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve tarafsızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde, yayım sürecinin tüm bileşenleri; yayıncılar, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular etik ilkelere uymak zorundadır. Bu kapsamda Journal of Global Sport and Education Research dergisinin yayın etiği ve açık erişim politikası, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan yönerge ve politikalar çerçevesinde (Örneğin, "Code of Conduct and Best Practice") Dergi Editörleri için Yönergeler" ve "Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri"), yayınlama sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uygun olmasını gerektirir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, tahrif edilmesi, sahte verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse bu durum makale yazarının çalıştığı kuruma resmi olarak bildirilecek ve makale reddedilecektir. Journal of Global Sport and Education Research editör ve/veya hakemler tarafından verilen geri bildirimlere göre analiz sonuçlarının çıktı dosyalarını yazarlardan talep etme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

Journal of Global Sport and Education Research, kamu yararını koruyan, kar amacı gütmeyen bir halk eğitim kurumudur.
Yayın Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir veya birden fazla editör yardımcısı ve alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye atanır. Süresi biten üyenin süresi uzatılabilir.

The Journal of Global Sport and Education Research Yayın Kurulunun Sorumlulukları

• Journal of Global Sport and Education Research Yayın Kurulu, Dergi'ye gönderilen her yazıdan ve hatta yayınlandıktan sonraki tüm süreçlerden sorumludur, Yayın Kurulu bu sorumluluğu bilir. Bu sorumluluk, yalnızca dergiyle ilgili konularda alınan kararlarda kamu yararına dayanmaktadır; kişisel çıkarları düşünmeden bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ile Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanmakta olup, editörler tarafından alınan tüm kararlar yayıncı ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Yayın Kurulu, dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın kalitesini artırmak için çaba harcar.
• Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci ve etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
• Yayın Kurulu, Journal of Global Sport and Education Research'de yayınlanan makalelerin yazarlarının telif haklarını korur.
• Yayın Kurulu, makale ve dergilerin yayımlanması sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik dışı davranışlar, intihal ve atıf sahteciliğine ilişkin önlemlerin alınmasından sorumludur.
• Yayın Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren “Yazar Rehberi” ve hakemin değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren “Derleme Rehberi” hazırlar ve gerektiğinde günceller.
• Yayın Kurulu, hakemlerin ve yazar(lar)ın Dergi ile ilgili her makale ve yazışmanın elektronik ortamda veya basılı olarak kaydını tutmasını teşvik edecek politikalar belirler.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, gerektiğinde hakemlerin, yazar(lar), araştırmacıların, uygulayıcıların ve okuyucuların bilgi ihtiyaçlarına cevap vermeye, yayın sürecinde düzeltme ve açıklama gerektiren hususlarda açıklık ilkelerine göre hareket etmeye çalışırlar.
• Editörler, makalelerin yayınlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına ve bilimsel alana, okuyucuya, araştırmacıya ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.
• Editörler, makaleler hakkında olumlu veya olumsuz karar verirken, makalelerin orijinal değerini, alana katkısını, araştırma yönteminin geçerliliğini ve güvenilirliğini, ifadenin anlaşılırlığını, derginin amaç ve kapsamını dikkate alır.
• Editörler, gönderilen makaleleri önemli bir sorun olmadıkça ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini dikkate alır ve bir sorun olmadıkça önceki editör(ler)in verdiği kararları değiştirmez.
• Editörler, derginin yayın politikalarından kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını takip eder, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin objektif ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.
• Editörler, editör ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak makaleleri gönderir, tarafsız ve bağımsız değerlendirilmesini destekler.
• Editörler, makalenin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasında çıkar çatışması olup olmadığını dikkate alır.
• Editörler, hakem havuzunun çok çeşitli olmasını ve sürekli güncellenmesini sağlamaya çalışır.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan bilimsel olmayan incelemelerden kaçınırlar.
• Editörler, dergi yayın süreçlerinin yayın politikaları ve yönergeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar, yayın politikalarındaki gelişmeler hakkında süreçte görev alanlarını bilgilendirir ve gerektiğinde eğitim programları hazırlar.
• Editörler, yayın sürecinde yer alan herkesle etkin iletişim kurar ve düzenli aralıklarla toplantılar düzenler.
• Editörler, incelenen makalelerde kişisel verilerin korunmasını sağlar; yazarların, hakemlerin ve okuyucuların bireysel verilerini korur.
• Editörler; Yazılarında insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, yazıya katılanların açık rızalarının belgelenmesini önemserler. Etik kurul, makaleye katılanları uygun gördüğünde ve deneysel araştırma yapma izni olmadığında makaleyi reddeder.
• Editörler; suistimale karşı önlem alırlar. Suistimalle ilgili şikayetler olduğunda, objektif bir soruşturma yaparlar ve bulgularını paylaşırlar.
• Editörler, makalelerdeki hataların, tutarsızlıkların veya yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet haklarını korur ve ihlal durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunur. Ayrıca yayınlanan yazıların içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli tedbirleri alır; Orijinallik-benzerlik kontrolü yaparlar.
• Editörler, Dergi'de yayınlanan yazılara yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alır ve eleştirilen yazılara yazar(lar)a yanıt hakkı verir.
• Editörler olumsuz sonuç veren çalışmaları da dikkate alırlar.
• Editörler, Dergi'ye iletilen şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yapar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Journal of Global Sport and Education Research'taki makalelerin değerlendirilmesinde çift-kör hakemlik ilkesi uygulanmaktadır. Hakemler yazarlarla doğrudan iletişim kuramaz; Makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme talepleri editörler tarafından dergi yönetim sistemi üzerinden yazar(lar)a iletilir. Makaleleri değerlendirecek hakemler aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler, yalnızca kendi uzmanlık alanlarına ilişkin makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
•Hakemlertarafsız ve gizlilik içinde değerlendirme yapmalıdır. Bu ilkeye göre inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra imha etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Milliyet, cinsiyet, dini inanç, siyasi inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin tarafsızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler çıkar çatışması olduğunu anladıklarında makaleyi değerlendirmeyi reddetmeli ve editörleri bilgilendirmelidirler.
• Hakemler yapıcı dili tercih etmeli ve akademik görgü kurallarına göre değerlendirme yapmalıdır; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.
• Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri süre içerisinde değerlendirmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Journal of Global Sport and Education Research'e makale başvurusunda bulunan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar) başka bir yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makaleyi veya aynı anda birden fazla makaleyi sunmamalıdır.
• Yazar(lar) Journal of Global Sport and Education Research'e orijinal makale göndermelidir.
• Yazar(lar) makalenin yazımında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru bir şekilde atıfta bulunmalıdır (alıntı yapmalıdır).
• Yayınlanmak üzere gönderilen bir makale için makaleye katkı sağlamayan kişilerin isimleri yazar olarak yazılmamalı, yazar sırasının değiştirilmesi, yazar çıkarılması veya yazar eklenmesi istenmemelidir.
• Yayınlanacak makale ile ilgili çıkar çatışması ve ortak çıkarı olan kişiler editörlere bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde bilgi veya ham veri talep edilirse, editörlerin talep ettikleri bilgileri iletmelidirler.
• Yazar(lar) makalelerinde kullandıkları verileri kullanma haklarını, araştırma analizi iznini veya araştırma yaptıkları katılımcıların rızasını belgelemelidir.
• Yazar(lar), değerlendirmede ve erken görüntülemede ya da elektronik ortamda yayınlanan makalede bir hata fark ettiklerinde, bilgilendirmek, düzeltmek veya geri çekmek için editörle iletişime geçmelidir.
• Yazar(lar) deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup vb. nicel veya nitel yöntemlerle veri toplanmasını gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını teyit etmelidir. İsim, tarih ve aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde etik kurul numarası belirtilmeli ve etik kurul kararını gösteren belge makale başvurusu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Ayrıca olgu sunumlarında bilgilendirilmiş onam alınmasına/onam formlarının alınmasına ilişkin bilgiler de makalede yer almalıdır.
• Yazar(lar) veri toplama sürecinde (başkalarından ölçek, soru formu, fotoğraf gibi belgeleri kullanmak için izin almak gibi) etik ilkelere uyduklarına dair kanıtları makalede sunmalıdır. Araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserlerine ilişkin telif hakları düzenlemelerine uyulduğu yazılarda belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde yapılmışsa, araştırmanın uluslararası raporlara, kılavuzlara vb. uygun olarak yürütüldüğü bildirilmelidir.
• Derleme yazıları için yazar(lar)dan etik kurul onayı aranmaz. Ancak etik kurul kararı gerektirmeyen makaleler için etik kurul kararı gerekmediği makalenin ilk-son sayfası ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uygunsuzlukların Editöre Bildirilmesi

Ön  değerlendirme aşamasındaki bir makaleye ilişkin etik dışı bir durumla, veya editörler, hakemler ve yazarlar ile ilgili bir değerlendirme sürecinde etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda cenktemel@hotmail.com veya vbalci2@gmail e-porsta adresine bildirilmelidir.

 

   18798    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.