Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 24 2020-06-29

Sosyal Medyanın Destinasyon Marka Farkındalığı Kalitesi Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research on Determining the Effects of Social Media on Destination Brand Awareness and Quality

Aydın ÜNAL [1]


Turistlerin destinasyon seçim süreçlerinde, seçilecek destinasyonun marka farkındalığı ve kalitesi üzerinde kişisel, psikolojik, kültürel, deneyimsel ve ekonomik birçok faktör belirleyici olabilmektedir. Ayrıca dünyada 1990’lı yıllarla birlikte tüketicilerin yaşamlarına giren ve çok hızlı bir biçimde yaşamın tüm alanlarına hâkim olmaya başlayan akıllı ürünler ve uygulamalar özellikle de sosyal medya araçları ve paylaşımları turistleri ve destinasyonları hem seçim hem de planlanma ve pazarlanma süreçlerinde birebir etkiler hale gelmiştir. Bu çalışmada Kaş destinasyonunu Eylül-Kasım 2019 döneminde ziyaret eden turistlerin destinasyon marka farkındalıkları ve kalite algıları üzerinde kullandıkları sosyal medya araçları aracılığıyla yapılan paylaşımların etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 420 anket formu araştırma sürecinde destinasyonu ziyaret eden yerli turistlere yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler (402 anket) SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda; yerli turistlerin sosyal medya araçlarını kullanma, paylaşım yapma (%74) ve sosyal medya paylaşımlarından etkilenme düzeylerinin (%71) çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Yerli turistlerin destinasyon marka farkındalıklarını ve kalite algılarını katılımcı ve katılımcı olmayan sosyal medya paylaşımları, marka farkındalığı, destinasyon hizmet ve doğal kalite boyutlarıyla değerlendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcı ve katılımcı olmayan sosyal medya paylaşımlarının turistlerin destinasyon marka farkındalıklarını, destinasyon hizmet ve doğal kalite algılarını yüksek ve pozitif düzeyde etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
 • Aktan, E. (2018). Sosyal medyanın turizm pazarlamasındaki rolünün belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 228-248.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (geliştirilmiş beşinci baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Alvarez, M. (2007). Destinasyon kalitesi. İçinde: Gümüşoğlu, Ş., Pırnar, İ., Akan, P. & Akbaba, A. (Edt.). Hizmet kalitesi (ss.280-296). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ampountolas, A. (2019). Peer-to-peer marketplaces: a study on consumer purchase behavior. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2(1), 37-54.
 • Baldauf, A., Cravens, K. S. & Binder, G. (2003). Performance consequences of brand equity management: evidence from organizations in the value chain. Journal of Product&Brand Management, 12(4), 220-236.
 • Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868–897.
 • Beerli, A. & Martin, J. (2004). Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis-a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25(5), 623-636.
 • Buil, I., Martinez, E. & Chernatony, L. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of Consumer Marketing, 30(1), 62-74.
 • Chi, C. G. & Qu, H. (2008). Examining the relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach. Tourism Management, 29, 624-636.
 • Dedeoğlu, B. B. (2016). Sosyal medya, ilgilenim ve destinasyon marka denkliği ilişkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Dedeoğlu, B. B. (2019). Are information quality and source credibility really important for shared content on social media? The moderating role of gender. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(1), 513-534.
 • Dedeoğlu, B. B., Niekerk, V. M., Küçükergin, G. K., De Martino, M. & Okumuş, F. (2020). Effect of social media sharing on destination brand awareness and destination quality. Journal of Vacation Marketing, 26(1), 33-56. (First Published: 3 July 2019).
 • Demirbulat Güdü, Ö. & Saatçı, G. (2015). Tüketici tercih ve davranışları. İçinde Bozkurt, M. & Şahin, B. (Edt.), Turizm pazarlaması (ss.120-137). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Duğan, Ö. & Aydın, O. B. (2018). Sosyal medyanın turizmde tanıtım amaçlı kullanımı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, S. & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi (tıpkı üçüncü basım). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Emir, O. & Pekyaman, A. (2010). Çocuklu ailelerin otel işletmesi seçiminde etkili olan faktörler: Afyonkarahisar’da bir uygulama. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 17(2), 159-181.
 • Ferns, B. H. & Walls, A. (2012). Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: a structural model analysis. Journal of Destination Marketing&Management, 1(1), 27-35.
 • Güney, T., Koçoğlu, M. C. & Özkul, E. (2015). Turizmde elektronik pazarlama. İçinde Bozkurt, M. & Şahin, B. (Edt.), Turizm pazarlaması (ss.395-431). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Im, H. H., Kim, S. S., Elliot, S. & Han, H. (2012). Conceptualizing destination brand equity dimensions from a consumer-based brand equity perspective. Journal of Travel&Tourism Marketing, 29(4), 385-403.
 • İstanbul İşletme Enstitüsü. (2020). Turizm Tanıtım ve Pazarlamasında Sosyal Ağ Kullanımı. Mart 24, 2020, https://www.iienstitu.com/blog/turizm-tanitim-ve-pazarlamasinda-sosyal-ag-kullanimi.
 • Kaş Kaymakamlığı. (2020). İlçemiz. Mart 24, 2020, http://www.kas.gov.tr/ilcemiz
 • Keller, L. K. (2013). Strategic brand management (global edition). Londra: Pearson Education.
 • Kladou, S. & Kehagias, J. (2014). Assessing destination brand equity: an integrated approach. Journal of Destination Marketing and Management, 3(1), 2-10.
 • Kozak, M. & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38, 260-269.
 • Kozak, M. (2001). Comparative assessment of tourist satisfaction with destinations across two nationalities. Tourism Management, 22(4), 391-401.
 • Leung, L. (2009). User-generated content on the internet: an examination of gratifications, civic engagement and psychological empowerment. New Media&Society, 11(8), 1327-1347.
 • Nikabadi, M. S., Safui, M. A. & Agheshlouei, H. (2015). Role of advertising and promotion in brand equity creation. Journal of Promotion Management, 21(1), 13-32.
 • Oh, H. (2000). Diners’ perceptions of quality, value and satisfaction. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 58-66.
 • Özcan, B. & Akıncı, Z. (2017). Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin tüketici davranışları üzerinde etkisi: Turizm Fakültesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), 141-154.
 • Qu, H., Kim, L. H. & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, 32(3), 465-476.
 • Sigala, M. (2018). Implementing social customer relationship management: a process framework and implications in tourism and hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(7), 2698-2726.
 • Şengül, S. & Türkay, O. (2018). Yöresel mutfak marka değeri algısının destinasyon farkındalığı ve destinasyon sadakati üzerindeki etkileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 223-235.
 • Tosun, C., Dedeoğlu, B. B. & Fyall, A. (2015). Destination service quality, affective image and revisit intention: the moderating role of past experience. Journal of Destination Marketing and Management, 4(4), 222-234.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Urista, M. A., Dong, Q. & Day, K. D. (2009). Explaining why young adults use MySpace and Facebook through uses and gratifications theory. Human Communication, 12(2), 215-229.
 • Valkenburg, P. M. & Buijzen, M. (2005). Identifying determinants of young children's brand awareness: television, parents, and peers. Journal of Applied Developmental Psychology, 26(4), 456-468.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (genişletilmiş ikinci baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ye, Q., Law, R., Gu, B. & Chen. (2011). The influence of user-generated content on traveler behavior: an empirical investigation on the effects of e-word of-mouth to hotel online bookings. Computers in Human Behavior, 27(2), 634-639.
 • Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: an structural model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
 • Zavattaro, S. M., Daspit, J. J. & Adams, F. G. (2015). Assessing managerial methods for evaluating place brand equity: A qualitative investigation. Tourism Management, 47, 11-21.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6377-8587
Yazar: Aydın ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırklareli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Mart 2020
Kabul Tarihi : 17 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2020

APA Ünal, A . (2020). Sosyal Medyanın Destinasyon Marka Farkındalığı Kalitesi Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 2 (1) , 13-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti/issue/55264/712098