Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 55 2020-06-29

An Assesment of Artisans' Perspective to the Phenomenon of Overtourism: The Case of Slow City Akyaka
Yavaş Şehir Akyaka’da Aşırı Turizm Olgusunun Esnafın Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Hande AKYURT KURNAZ [1] , Mehmet Sedat İPAR [2]


Yavaş şehirler, kendine ait kimliğini ve toplumsal özelliklerini koruyarak, hızlı yaşamı ve tüketimi mümkün olduğunca en aza indirmek için belirli standartlar içerisindeki kentlerin oluşturduğu bir ağdır. Toplumsal yaşama dair belirli kısıtların içerisinde kalarak, sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda normal hayatın devam ettiği yavaş şehirler, son yıllarda turistik amaçlı seyahat edenler için önemli destinasyonlar haline gelmiştir. Ancak son birkaç yıl içerisinde çeşitli turizm bölgelerinin yanı sıra “yavaş ünvanı” ile anılan şehirlere yönelik olarak da alanyazında “aşırı turizm” olarak temellendirilen, zamanda ve mekânda yoğunlaşan turizm talebi olumsuz etkiler yaratmaya başlamıştır. Aşırı turizm, yavaş şehirlerde günlük yaşama ve kentsel dokuya zarar vermeye, bu bölgelerdeki sakinlik anlayışını tehlikeye atmaya başlamıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın amacı, Türkiye’nin yavaş şehirlerden biri olan Akyaka’da, aşırı turizm algısını turistik ürün üreten ve sunan yerel esnafın bakış açısıyla incelemektir. Doğal güzellikleri, sakin hayatı, kentsel peyzajı ve mimari alanları ile önemli bir turizm çekiciliğine sahip Akyaka’da gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Yazarlar tarafından araştırmanın amacına yönelik oluşturulan sorular aracılığı ile yerel esnaftan yarı yapılandırılmış görüşme metodu ile veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sakin şehir Akyaka’da, aşırı turizm hareketliliği ile ortaya çıkan en büyük problemin çöp ve atıklar sorunu olduğu ve yoğun zaman içerisinde gelen turistlerin yerel esnafa saygısız davrandığı gibi bulgular ortaya çıkmıştır.
 • Ak, D. (2017). Yavaş Kent (Cittaslow) Hareketi Ve Türkiye Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 (52), 884-903.
 • Akyaka Tatil ve Gezi Rehberi, https://marmaristown.com/tr/marmaris-akyaka-tatil-ve-gezi-rehberi/. Erişim Tarihi 09.03.2020
 • Akyaka-Gökova Yürüyüş Rehberi. (2005). Akyaka-Gökova Yürüyüş Rehberi.18 Gezi. http://www.akyaka.org/download/adim-adim-gokova-rehberi.pdf, Erişim Tarihi 09.03.2020.
 • Arastaman, G., Fidan, İ.Ö. ve Fidan, T. (2018). Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 37-75.
 • Aylan, F.K. ve Aylan, S. (2020). Aşırı Turizm Kavramının Farklı Boyutlarıyla İncelenmesi: Instagram’da Paylaşılan Fotoğraf ve Yorumların İçerik Analizi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (1), 584-607.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. DEUHFED, 9(1), 23-28.
 • Berkün S. (2018), Bir Kent Yönetim Modeli Olarak Türkiye’de Yavaş Şehirler ve Halkın Farkındalığı: Isparta Örneği. BMIJ, 6(4): 1417-1433.
 • Bildirici, M. (2008). İdima’dan Gökova- Akyaka’ya Akyaka II.
 • Bu kentlerde turistlere tepki var, https://www.milliyet.com.tr/galeri/bu-kentlerde-turistlere-tepki-var-2816645/12, Erişim Tarihi 02.04.2020
 • Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M. ve Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. Sustainability, 11, 3303, 1-18.
 • Dodds, R. ve Butler, R. (2019). The Phenomena of Overtourism: A Review. International Journal Of Tourism Cities, 5(4), 519-528.
 • Dündar, Y. ve Sert, A. N. (2018). Yerel Halkın Yavaş (Sakin) Şehir Hakkındaki Algıları: Seferihisar’da Nitel Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.2 (4), 74-91.
 • Duyar, M. ve Bayram, M. (2019). Overtourism and tourismphobia: Evolution of host and tourism relationship. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 347-362.
 • Hekimci, F . (2015). Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve “Yavaş Şehirler”. Verimlilik Dergisi, Sayı: 0 (4) , 77-112.
 • http://akyaka.bel.tr/. Erişim Tarihi 09.03.2020
 • İtalya turist kotasını tartışıyor, müzelere sınırlama getirildi, https://www.turizmguncel.com/haber/italya-turist-kotasini-tartisiyor-muzelere-sinirlama-getirildi-h28512.html, Erişim Tarihi 15.04.2020
 • Jordan, P., Pastras, P. ve Psarros, M. (2018). Managing Tourism Growth in Europe. The ECM Toolbox. Dijon.
 • Koç, V. ve Baz, İ. (2020). Türkiye’de Sakin Şehir Hareketine Üyelik Süreci ve Üyeliğin Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, Cilt: 2 (2), 57-67.
 • Koens, K., Postma, A. ve Papp, B. (2018). Is Overtourism Overused? Understanding The Impact Of Tourism In A City Context. Sustainability, 10 (12), 4384. 1-15.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri (Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel Mi?, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Mil, B. (2007). Nitel Araştırma Tekniği Olarak Görüşme. İçinde Atila Yüksel, Burak Mil, Yasin Bilim (Edt.), Nitel Araştırma: Neden, Nasıl, Niçin. Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 3-26.
 • Milano, C. (2017). Over-tourism and Tourism-phobia: Global trends and local contexts. Barcelona.
 • Olcay, A. Giritlioğlu, İ. ve Özekici, Y.K. (2017). Sakin Şehir Prensiplerinin Halfeti’nin Yerel Mutfak Üzerindeki Etkisinde Yerel Halkın Tutumu Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 10 (51), 1330-1343.
 • Sağır, G. (2017). Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow Hareketi. The Journal of Social Science, 1(2), 50-59.
 • Schmuck, L. M. (2019). Residents’ Perspective on Overtourism in Vienna. Bachelor Thesis. Vienna.
 • Sırım, V. (2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 119-131.
 • Turistler evinize dönün', https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40839361, Erişim Tarihi 02.04.2020
 • Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turizm-merkezlerinde-bayram-tatili-yogunlugu/1555877, Erişim Tarihi 09.05.2020
 • UNWTO. (2018). Overtourism?, Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, Executive Summary, UNWTO, Madrid. Üyelik Süreci ve Kriterler, https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/, Erişim Tarihi 09.05.2020.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yumuk, Y. ve Altıntaş, V. (2019). Bodrum’da Yaşayan Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algılarının Aşırı Turizm (Overtourism) Kapsamında Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,Yıl:12 Sayı: Özel, 90-102.
 • Zengin, B. ve Genç, K . (2018). Yavaş Şehirlerin (Citta-Slow) Pazarlanması: Göynük Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 585-599.
 • Zoğal, V. ve Arslan, F. (2018). Sakin Şehir (Cittaslow) Unvanı Alabilme Potansiyeli Açısından Sındırgı, Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu, 05-07 Ekim 2017. ss.251-261.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9712-6387
Yazar: Hande AKYURT KURNAZ
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7718-7913
Yazar: Mehmet Sedat İPAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sinop Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2020

APA Akyurt Kurnaz, H , İpar, M . (2020). Yavaş Şehir Akyaka’da Aşırı Turizm Olgusunun Esnafın Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 2 (1) , 39-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti/issue/55264/746938