Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 64 - 84 2017-07-26

DİYALOG TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNTERNET TABANLI İLETİŞİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER AJANSLARININ WEB STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Cihan BECAN [1] , Fuat USTAKARA [2]


Günümüzde kuruluşlar, stratejik iletişim çalışmalarını gerçekleştirmek için pek çok nedenle halkla ilişkiler ajanslarına ihtiyaç duymaktadırlar. Halkla ilişkiler ajansları, halkla ilişkiler uygulamalarının pek çok alanında müşterilerine hizmet vermektedir. Halkla ilişkiler ajanslarının bu stratejik çalışmalarında halkla ilişkiler uygulayıcı rollerini üstlendiği de düşünülebilir. Dijitalleşmeye bağlı olarak, halkla ilişkiler ajanslarının hizmet alanlarını internet odaklı bir yöne çevirdiği görülmektedir. Ağ teknolojisi, halkla ilişkiler çalışmalarının diyalog ekseninde gelişimine fırsat sunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki halkla ilişkiler ajanslarının web stratejileri üzerine bir içerik analizi yapılmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre, halkla ilişkiler ajansları paydaşlarını ve kamularını en çok iletişim bilgileri, müşteri portföyü ve hizmet/uzmanlık alanları hakkında bilgilendirmektedir. Bir başka önemli veri, halkla ilişkiler ajanslarının uygulama alanlarında öne çıkan kategorilerin medya ilişkileri, etkinlik yönetimi ve kriz iletişimi olduğudur.

Halkla İlişkiler Ajansı, Diyalog, Web ağı
 • KAYNAKÇA
 • Akdenizli, B (2012) Gazete Haberciliğinde İçerik Çözümleme Yöntem ve Tekniği: Sunum ve Temsil Üzerine Bir Uygulama ve Değerlendirme, Ö Güllüoğlu (Ed), İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Yazılı Metin Çözümleme, Ütopya Yayınları, Ankara, 133-163.
 • Aragón, E P. and Domingo, D (2014) Developing Public Relations 2.0: Practitioners’ Perceptions on The Implementation of Interactive Communication Strategies, Public Relations Review, 40 (2014), 559-561.
 • Berelson, B (1952) Content Analysis in Communication Research, Stratford Press, New York.
 • Canpolat, N (2012) Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarının Hizmet Alanları, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 95-106.
 • Castells, M ve Ince, M (2006) Manuel Castells’le Söyleşiler, Ebru Kılıç (çev), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Dictionary.com (2016) Search of “agency”, http://www.dictionary.com/browse/agency?s=t, Accessed on: 20.10.2016.
 • Dictionnaire Larousse (1993-1994) Ansiklopedik Sözlük, Cilt: 2, Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • George, A. L. (2003). İçerik Çözümlemesinde Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Murat Sadullah Çebi (çev ve Ed), İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi, Alternatif Yayınları, Ankara, 9-47. Grunig, J E and Hunt, T (1984) Managing Public Relations. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont.
 • Grunig, J E. ve Grunig, L E (2005) Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri, James E. Grunig (Ed), Halkla İlişkiler Ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları, İstanbul, 307-348.
 • Hansen, A (2003) İçerik Çözümlemesi, Murat Sadullah Çebi (Çev. ve Ed.), İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi, Alternatif Yayınları, Ankara, 49-102.
 • Karasar, N (2012) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kent, M L and Taylor, M (2002) Toward a Dialogic Theory of Public Relations, Public Relations Review, 28 (2002), 21-37.
 • Kitchen, P J (1997). Public Relations: Principles and Practice. International Business Press, London.
 • Naccarato, J L and Neuendorf, K (1998) Content Analysis as a Predictive Methodology: Recall, Readership and Evaluations of Business-to-Business Print Advertising”, A Journal of Advertising Research, 38 (3), 19-33.
 • Oxford Dictionaries (2017). Search of “agency”, https://en.oxforddictionaries.com/definition/agency, Accessed on: 08.03.2017.
 • Park, H and Reber, B H (2008) Relationship Building and The Use Web Sites: How Fortune 500 Companies Use Their Web Sites to Build Relationships, Public Relations Review, 34 (2008), 409-411.
 • Peltekoğlu, F B (2005) Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Sayımer, İ (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Basım Yayım Dağıtım İstanbul.
 • Seltzer, T and Mitrook, M A (2007) The Dialogic Potential of Weblogs in Relationship Building, Public Relations Review, 33 (2007), 227-229.
 • Susar, A F (2003) İstanbul’da Yer Alan Halkla İlişkiler Şirketlerinin Profili, Selçuk İletişim, 3 (1), 51-66.
 • Triantafillidou, A and Yannas, P (2014) How Public Relations Agencies in Greece Respond to Digital Trends, Public Relations Review, 40 (2014), 815-817.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2017) Sözcük arama: “ajans”, www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 58c04e001aec60.15754348, Erişim Tarihi: 08.03.2017
 • Ustakara, F (2014) Markaların Yeni Gözetim Araçları: Halkla İlişkiler Fonksiyonelliğinde Sosyal Ağlar, Müge Demir (Ed), Yeni Medya Üzerine Vol. 2, Literatürk Academia, Konya, 333-351.
 • Weber, R P (1990) Basic Content Analysis. Sage Publications, California.
 • Wirtz, J G and Ngondo, P (2013) An Analysis of the Website Strategies of Top Fee-Generating U.S. – Based Public Relations Agencies, Public Relations Journal, 7 (1), 1-32.
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cihan BECAN
Ülke: Turkey


Yazar: Fuat USTAKARA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Nisan 2017
Kabul Tarihi : 26 Temmuz 2017
Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2017

APA Becan, C , Ustakara, F . (2017). DİYALOG TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNTERNET TABANLI İLETİŞİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER AJANSLARININ WEB STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ . Selçuk İletişim , 10 (1) , 64-84 . DOI: 10.18094/josc.304405