Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Tercihine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 146 - 166, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.341734

Öz

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde son yıllarda büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmalar daha çok toplum üzerinde olumlu bir algı oluşturma ve kamunun kuruma, kurumun markalarına, ürünlerine ve hizmetlerine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlama amacı taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu araştırma ile kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin marka tercihine nasıl bir etkide bulunduğu ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Bu çerçevede elde edilen veriler incelendiğinde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin pozitif algısında bir değişimin olduğu görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik olumsuz tutumlar ortaya çıkmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri marka tercihine olumlu bir katkıda bulunmasına rağmen bu faaliyetlere yönelik ortaya çıkan olumsuz algılar, büyük bir tehdit olarak görülmektedir.

Survey (Anket) tekniği kullanılarak verilerin toplandığı bu araştırmada frekans, faktör, regrasyon analizleri ve t-testi’nden yararlanılmıştır. 

Kaynakça

 • Aslan, E Ş ve Alkan, F (2017). Tüketici Satın Alma Davranışının Marka Tercihine Etkisi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (5) S.52-67.
 • Aydede, C (2006). Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • Borça, G (2007). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı?, 9. Basım, Mediacat, İstanbul.
 • Bakan, Ö (2005) Kurumsal İmaj Oluşumu Ve Etkili Faktörler, Tablet Kitabevi, Konya.
 • Barabası, A-L (2010). İş Hayatında, Bilimde Ve Günlük Yaşamda Bağlantılar, Çev: Nurettin Elhüseyni, Optimist Kitap, İstanbul.
 • Berger, P L ve Luckmann, T (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası, (Çev: Vefa Saygın Öğütle). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Bozkurt, İ (2004). İletişim Odaklı Pazarlama: Tüketiciden Müşteri Yaratmak, Mediacat Akademi, İstanbul.
 • Broadbent, T (2001). Reklamı Değerlendirmek, Derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (İçinden), Çev: Muharrem Ayın ve ark., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S. 221-235.
 • Bruce, D ve Harvey, D (2010). Marka Bilmecesi, Çev: Aslı Özer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Burr, V (2012). Sosyal İnşacılık, (Çev: Sibel Arkonaç), İkinci Baskı, Nobel Kitap, Ankara.
 • Carrol, A B (2015). Corporate Social Responsibility: The Centerpiece Of Competing And Complementary Frameworks, Organizational Dynamics, 44 P.87-96.
 • Crosthwaite, A (2001). Reklamın Marka Bağlılığı Yaratmadaki Rolü, Derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (İçinden), Çev: Muharrem Ayın ve ark., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S. 255-271.
 • Doyle, P (2001). Başarılı Markalar Oluşturma, Derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (İçinden), Çev: Muharrem Ayın ark., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S. 3-21.
 • Ehrenberg, A S C (2004). Tekrarlanan Reklamlar Ve Tüketici, Derleyen: John Philip Jones, Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın Rolü (İçinden) Çev:Mustafa Dilber, Didem Ünal Biçicioğlu, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S.59-75.
 • Howe, J (2010). Crowdsourcing, Çev: Günseli Aksoy, Koç Sistem Yayınları, İstanbul. İlic, D K (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (1), S.303-318.
 • Kalaycı, Ş (2016). Faktör Analizi, Editör: Şeref Kalaycı, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, S.319-331.
 • Kayış, A (2016) Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis), Editör: Şeref Kalaycı, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, S.401-419.
 • Kırdar, Y (2003). Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği, Review Of Social, Economic & Business Studies, Vol.3/4, S.233-250.
 • Kotler, P Ve Lee, N (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev: Sibel Kaçamak, Mediacat Kitapları, İstanbul.
 • Mohr, L A ve Webb, D J (2005). The Effects Of Corporate Social Responsibility And Price On Consumer Responses, The Journal Of Consumer Affairs, Vol:39, No:1, P.121-147.
 • Morgan, A (2001). Büyük Balığı Yutmak Meydan Okuyan Markaların Lider Markalarla Rekabet Etme Yolları, Çev: Muhsin Karaş, Mediacat Kitapları, Ankara. Özüpek, M N (2005). Kurum İmajı Ve Sosyal Sorumluluk, Tablet Kitabevi, Konya.
 • Prıngle, H ve Thompson M (2000). Marka Ruhu, Çev: Zeynep Yelçe Ve Canan Feyyat, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • Saran, M; Çoşkun, G İnal Zorel, F ve Aksoy, Z (2011). Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Eğe Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Yaşar University, 22(6), S.3732-3747.
 • Sun, W; Stewart, J ve Pollard, D (2010) Reframing Corporate Social Responsibility, Editors:William Sun; Jim Stewart Ve David Pollard, Critical Studies On Corporate Responsibility, Governance And Sustainability, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, P.3-19.
 • Tench, R; Sun, W ve Jones, B (2014). İntroduction: Csr Communication As An Emerging Field Of Study, Editors: Ralph Tench, William Sun Ve Brian Jones, Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives And Practice, Emerald Group Publishing Limited, Bingley Uk. P.3-21.
 • Uztuğ, F (2003). Markan Kadar Konuş! Marka İletişimi Stratejileri, İkinci Baskı, Mediacat Yayınları, İstanbul.
 • Yavuz, Ş (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İmaj Ve Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, S.100-110.

A STUDY ABOUT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES EFFECTED ON BRAND IMAGE

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 146 - 166, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.341734

Öz

It is observed that there has been a big increase corporate social responsibility activities in recent years. These studies have aimed to create a positive perception on the society and devoloping a positive altitude towards company and its brands, its products and its services. With this research, it is tried to find out corporate social responsibility of activities how affected brand alternatives. In this context, it is seen that there has a change in positive perception of corporate social responsibilities when the data obtained are investigated. According to these results, there is a negative perception about corporate social responsibility. Although corporate social responsibility has positive contribute on brand choice, negative perceptions about corporate social responsibility have a big threat. This research has used survey and obtain the data have analized with frekans, factor, regration and t-test. The results of this research shows that participants have some negative attidutes toward corporate social responsibility activities. So it is reached that because of these negative attidutes, participants have low involvement to positive brand image statements.

Kaynakça

 • Aslan, E Ş ve Alkan, F (2017). Tüketici Satın Alma Davranışının Marka Tercihine Etkisi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (5) S.52-67.
 • Aydede, C (2006). Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • Borça, G (2007). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı?, 9. Basım, Mediacat, İstanbul.
 • Bakan, Ö (2005) Kurumsal İmaj Oluşumu Ve Etkili Faktörler, Tablet Kitabevi, Konya.
 • Barabası, A-L (2010). İş Hayatında, Bilimde Ve Günlük Yaşamda Bağlantılar, Çev: Nurettin Elhüseyni, Optimist Kitap, İstanbul.
 • Berger, P L ve Luckmann, T (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası, (Çev: Vefa Saygın Öğütle). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Bozkurt, İ (2004). İletişim Odaklı Pazarlama: Tüketiciden Müşteri Yaratmak, Mediacat Akademi, İstanbul.
 • Broadbent, T (2001). Reklamı Değerlendirmek, Derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (İçinden), Çev: Muharrem Ayın ve ark., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S. 221-235.
 • Bruce, D ve Harvey, D (2010). Marka Bilmecesi, Çev: Aslı Özer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Burr, V (2012). Sosyal İnşacılık, (Çev: Sibel Arkonaç), İkinci Baskı, Nobel Kitap, Ankara.
 • Carrol, A B (2015). Corporate Social Responsibility: The Centerpiece Of Competing And Complementary Frameworks, Organizational Dynamics, 44 P.87-96.
 • Crosthwaite, A (2001). Reklamın Marka Bağlılığı Yaratmadaki Rolü, Derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (İçinden), Çev: Muharrem Ayın ve ark., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S. 255-271.
 • Doyle, P (2001). Başarılı Markalar Oluşturma, Derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (İçinden), Çev: Muharrem Ayın ark., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S. 3-21.
 • Ehrenberg, A S C (2004). Tekrarlanan Reklamlar Ve Tüketici, Derleyen: John Philip Jones, Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın Rolü (İçinden) Çev:Mustafa Dilber, Didem Ünal Biçicioğlu, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S.59-75.
 • Howe, J (2010). Crowdsourcing, Çev: Günseli Aksoy, Koç Sistem Yayınları, İstanbul. İlic, D K (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (1), S.303-318.
 • Kalaycı, Ş (2016). Faktör Analizi, Editör: Şeref Kalaycı, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, S.319-331.
 • Kayış, A (2016) Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis), Editör: Şeref Kalaycı, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, S.401-419.
 • Kırdar, Y (2003). Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği, Review Of Social, Economic & Business Studies, Vol.3/4, S.233-250.
 • Kotler, P Ve Lee, N (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev: Sibel Kaçamak, Mediacat Kitapları, İstanbul.
 • Mohr, L A ve Webb, D J (2005). The Effects Of Corporate Social Responsibility And Price On Consumer Responses, The Journal Of Consumer Affairs, Vol:39, No:1, P.121-147.
 • Morgan, A (2001). Büyük Balığı Yutmak Meydan Okuyan Markaların Lider Markalarla Rekabet Etme Yolları, Çev: Muhsin Karaş, Mediacat Kitapları, Ankara. Özüpek, M N (2005). Kurum İmajı Ve Sosyal Sorumluluk, Tablet Kitabevi, Konya.
 • Prıngle, H ve Thompson M (2000). Marka Ruhu, Çev: Zeynep Yelçe Ve Canan Feyyat, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • Saran, M; Çoşkun, G İnal Zorel, F ve Aksoy, Z (2011). Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Eğe Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Yaşar University, 22(6), S.3732-3747.
 • Sun, W; Stewart, J ve Pollard, D (2010) Reframing Corporate Social Responsibility, Editors:William Sun; Jim Stewart Ve David Pollard, Critical Studies On Corporate Responsibility, Governance And Sustainability, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, P.3-19.
 • Tench, R; Sun, W ve Jones, B (2014). İntroduction: Csr Communication As An Emerging Field Of Study, Editors: Ralph Tench, William Sun Ve Brian Jones, Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives And Practice, Emerald Group Publishing Limited, Bingley Uk. P.3-21.
 • Uztuğ, F (2003). Markan Kadar Konuş! Marka İletişimi Stratejileri, İkinci Baskı, Mediacat Yayınları, İstanbul.
 • Yavuz, Ş (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İmaj Ve Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, S.100-110.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emre Ş. ASLAN>
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Ceren AYDIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 4 Ekim 2017
Kabul Tarihi 30 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aslan, E. Ş. & Aydın, C. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Tercihine Etkisi Üzerine Bir Araştırma . Selçuk İletişim , 11 (1) , 146-166 . DOI: 10.18094/josc.341734