Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Arama Motorları ve İnternet Haberciliğine Etkileri: Türk İnternet Haber Medyası Örneği

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 257 - 287, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.344522

Öz

İnternet teknolojilerindeki gelişmeler, hayatın her alanında yeni fırsatlar ve uygulamalar ortaya çıkarmıştır. Bu durum temel gazetecilik çalışma yapısında da değişiklere neden olurken hem üretici hem tüketici için yeni tür ve davranışları beraberinde getirmiştir. İnternet haberciliğinin gelişim sürecine paralel bir şekilde küresel arama motorlarının internet içerik denetiminde önemli bir yer teşkil etmesi ile haber sitelerinin okur trafiğinin büyük bir kısmını arama motorları oluşturmaya başlamıştır.  Bu çalışmada arama motoru optimizasyonu (SEO) ile çevrimiçi habercilik arasındaki ilişki incelenirken internet haberciliğine optimizasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmanın amacı yeni medyanın ayırt edici özelliklerinden biri olan SEO biçimselliğinin haber üretim sürecinin temel aktörleri olan İnternet medya profesyonellerinin çalışma pratiklerinde ortaya çıkardığı dönüşümü saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de İnternet medyası çalışanları ile yapılan derinlemesine mülakatların analizi ile gazetecilik sektöründe arama motoru optimizasyonu odaklı gazetecilik kullanım alışkanlıklarının ve stratejilerinin neler olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmada ayrıca çevrimiçi haber merkezlerinde çalışanlarının bu yeni yazım biçimi ile ortaya çıkan etik sorunları tespit edip etmedikleri ve habere ilişkin yeni sorun alanlarının doğup doğmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  Çalışma da özellikle internet haber merkezerinde arama motoru opitmizasyonu eğiliminin yayıldığı ve haber yazım biçiminde arama motorlarının önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Alemdar. K. Uzun R. (2013). Herkes İçin Gazetecilik, Tanyeri Kitap, Ankara.
 • Alver F. Gazetecilik Bilimi ve Kuramları, Kalkedon Yayınları, 2011.İstanbul.
 • Atabek, Ü. (2006) İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı, Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1-9
 • Atikkan, Z.; Tunç, A. (2011). Blogdan Al Haberi: Haber Blogları Demokrasi ve Gazete- ciliğin Geleceği Üzerine. İstanbul: YKY.
 • Aydoğan A. İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal Çalışmaların Eksikliği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 35 /Güz 2012, 19-41.
 • Bardoel, J. ve Deuze, M., (2001). “Network Journalism: Converging Competences of Media Professionals and Professionalism”, Australian Journalism Review, 23(2), s.91-103.
 • Baş, T ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Binark, M., Kılıçbay, B. (2005) internet, Toplum, Kültür, Epos yayınları, ankara,
 • Boczkowski, P J., (2004). Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers, MIT Press, Massachusetts.
 • Briggs. A., Burke. P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi / Gutenberg’den İnternete, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Castells. M. (2008). “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum Ve Kültür”- Ağ Toplumun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Castells. M. (2016). İletişim Gücü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Deuze, M. (2001) Online Journalism: Modelling The First Generation Of News Media On The World Wide Web, Chicago Illinois University, First Monday,cilt:6,sayı:10.URL:http://firstmonday.org/issues/issue6_10/deuze/index.html
 • Deuze, M. (2003) The web and its journalisms: Considering the consequences of different types of newsmedia online. New Media & Society 5 (2): 203-230.
 • Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Fuchs, C. (2016) Sosyal Medya - Eleştirel Bir Giriş, Nota Bene Yayınları, İstanbul.
 • Girgin A. (2005) Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul.
 • Giomelakis D., Veglis A., (2015) Employing Search Engine Optimization Techniques in Online News Articles, Studies in Media and Communication Vol. 3, No. 1; 22-33.
 • Gürcan, H. İ. (1999). Sanal Gazetecilik. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Jarvis, J.(2010) Google olsa ne yapardı?, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Kalsın, B. (2016) Geçmişten Geleceğe İnternet Gazeteciliği: Türkiye Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 42 , p. 75-94, Winter III.
 • Knight, E. (2012). The role of the journalist in SEO is changing [Web log post]. http://www.editorsweblog.org/2012/08/01/the-role-of-the-journalist-in-seo-is-changing
 • Maigret, E. (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Manovich, L. (2011). “Medya Nasıl Yeni Oldu?” İletişim Tarihi, (Der.)David Crowley ve Paul Heyer. Siyasal Kitabevi. Ankara:
 • O’Neill, J. (1998) Piyasada Gazetecilik Yapmak, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Belsey ve Chadwick, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Pavlik, J (2013) Yeni medya ve Gazetecilik, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Poe, M. T. (2015), İletişim Tarihi, Islık Yayınları, İstanbul.
 • Siapera. E. veglis. A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, Wiley-Blackwell press. UK.
 • Schmidt, E., Cohen J. (2014) Yeni dijital çağ : insanların, ulusların ve iş dünyasının geleceğini yeni baştan şekillendirmek, Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Timisi. N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitapevi, Ankara.
 • Tokgöz, O. (2003) Temel Gazetecilik, İmge Yayınevi, Ankara.
 • Ward, M. (2002) Journalism Online. Focal Press, Oxford.
 • Yaman: (2015) SEO: Arama Motoru Optimizasyonu, ZC Publishing, İstanbul.
 • Yurdakul N. Bat M. (2011) Şirketler İçin Rekabette Sanal Farkındalık Arama Motoru Pazarlaması, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Mart:2011, S:1.

SEARCH ENGINES AND THEIR EFFECTS TO THE INTERNET JOURNALISM: A SAMPLE OF TURKISH INTERNET NEWS MEDIA

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 257 - 287, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.344522

Öz

Developments in the internet technologies have created new possibilities and practices in every aspect of life. This has brought about new types and behaviors for both producers and consumers while leading to changes in the structure of basic journalism. Parallel to the development process of Internet journalism, search engines have begun to create the majority of literacy traffic of news sites with global search engines is an important place in internet content control. While the relationship between search engine optimization (SEO) and online journalism is examined in this study, it is aimed to discuss the positive and negative aspects of optimization to internet journalism. The aim of this research is to identify the transformation of SEO format, one of the distinguishing features of the new media, in the working practices of the Internet media professionals who are the main actors of the news production process. For this purpose, with the analysis of the in-depth interviews conducted with internet media employees in Turkey, it has been revealed what search engine optimization oriented journalistic usage habits and strategies are. The research also tried to find out whether the employees of online news centers are able to identify ethical issues that have emerged with this new writing style and whether new problem areas related to the news have arisen. In the study, it has been found out that especially in internet news centers, search engine optimisation tendency is spreading and search engines in the form of news writing are important factors.

Kaynakça

 • Alemdar. K. Uzun R. (2013). Herkes İçin Gazetecilik, Tanyeri Kitap, Ankara.
 • Alver F. Gazetecilik Bilimi ve Kuramları, Kalkedon Yayınları, 2011.İstanbul.
 • Atabek, Ü. (2006) İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı, Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1-9
 • Atikkan, Z.; Tunç, A. (2011). Blogdan Al Haberi: Haber Blogları Demokrasi ve Gazete- ciliğin Geleceği Üzerine. İstanbul: YKY.
 • Aydoğan A. İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal Çalışmaların Eksikliği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 35 /Güz 2012, 19-41.
 • Bardoel, J. ve Deuze, M., (2001). “Network Journalism: Converging Competences of Media Professionals and Professionalism”, Australian Journalism Review, 23(2), s.91-103.
 • Baş, T ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Binark, M., Kılıçbay, B. (2005) internet, Toplum, Kültür, Epos yayınları, ankara,
 • Boczkowski, P J., (2004). Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers, MIT Press, Massachusetts.
 • Briggs. A., Burke. P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi / Gutenberg’den İnternete, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Castells. M. (2008). “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum Ve Kültür”- Ağ Toplumun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Castells. M. (2016). İletişim Gücü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Deuze, M. (2001) Online Journalism: Modelling The First Generation Of News Media On The World Wide Web, Chicago Illinois University, First Monday,cilt:6,sayı:10.URL:http://firstmonday.org/issues/issue6_10/deuze/index.html
 • Deuze, M. (2003) The web and its journalisms: Considering the consequences of different types of newsmedia online. New Media & Society 5 (2): 203-230.
 • Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Fuchs, C. (2016) Sosyal Medya - Eleştirel Bir Giriş, Nota Bene Yayınları, İstanbul.
 • Girgin A. (2005) Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul.
 • Giomelakis D., Veglis A., (2015) Employing Search Engine Optimization Techniques in Online News Articles, Studies in Media and Communication Vol. 3, No. 1; 22-33.
 • Gürcan, H. İ. (1999). Sanal Gazetecilik. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Jarvis, J.(2010) Google olsa ne yapardı?, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Kalsın, B. (2016) Geçmişten Geleceğe İnternet Gazeteciliği: Türkiye Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 42 , p. 75-94, Winter III.
 • Knight, E. (2012). The role of the journalist in SEO is changing [Web log post]. http://www.editorsweblog.org/2012/08/01/the-role-of-the-journalist-in-seo-is-changing
 • Maigret, E. (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Manovich, L. (2011). “Medya Nasıl Yeni Oldu?” İletişim Tarihi, (Der.)David Crowley ve Paul Heyer. Siyasal Kitabevi. Ankara:
 • O’Neill, J. (1998) Piyasada Gazetecilik Yapmak, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Belsey ve Chadwick, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Pavlik, J (2013) Yeni medya ve Gazetecilik, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Poe, M. T. (2015), İletişim Tarihi, Islık Yayınları, İstanbul.
 • Siapera. E. veglis. A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, Wiley-Blackwell press. UK.
 • Schmidt, E., Cohen J. (2014) Yeni dijital çağ : insanların, ulusların ve iş dünyasının geleceğini yeni baştan şekillendirmek, Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Timisi. N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitapevi, Ankara.
 • Tokgöz, O. (2003) Temel Gazetecilik, İmge Yayınevi, Ankara.
 • Ward, M. (2002) Journalism Online. Focal Press, Oxford.
 • Yaman: (2015) SEO: Arama Motoru Optimizasyonu, ZC Publishing, İstanbul.
 • Yurdakul N. Bat M. (2011) Şirketler İçin Rekabette Sanal Farkındalık Arama Motoru Pazarlaması, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Mart:2011, S:1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kenan Duman>
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0001-5338-9150
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 15 Ekim 2017
Kabul Tarihi 30 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Duman, K. (2018). Arama Motorları ve İnternet Haberciliğine Etkileri: Türk İnternet Haber Medyası Örneği . Selçuk İletişim , 11 (1) , 257-287 . DOI: 10.18094/josc.344522