Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 130 - 157 2020-01-27

‘NARSISTAGRAM’: NARCISSISM IN USING INSTAGRAM
‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM

Cemil AKKAŞ [1] , Hülya BAKIRTAŞ [2] , Sakine ÇİFTÇİ [3]


Son yıllarda hızla artan kullanıcı sayısı ile Instagram en çok kullanılan sosyal ağlardan biridir. Bireyler sosyal mecraları kendilerini gösterebilme fırsatı olarak görmektedirler. Bu araştırmada Instagram kullanım motivasyonları (bilgi alma, belgeleme, havalı görünme, yenilikçilik), Instagram davranışları (düzenleme, etiket kullanımı, kullanım sıklığı) ve narsisizm arasındaki ilişkiyi araştırmanın yanısıra bireylerin Instagram kullanım motivasyonları, davranışları ve narsisizm düzeyinin demografik açıdan farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 384 lisans öğrencisinden web tabanlı anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, bilgi alma motivasyonunun, Instagram kullanımının arkasındaki en önemli motivasyon olduğu bulunmuştur. Erkek ve kadınların, Instagram motivasyonları birbirine benzerdir. Havalı görünmek ya da popüler olmak isteyen kullanıcılar özel hayatlarına dair görüntüleri takipçileriyle paylaşarak deneyimlerini belgeleme motivasyonu içerisindedir. Aynı zamanda bu kullanıcılar, diğer kullanıcıların da sıkı takipçisi olmaktadır. Düzenleme için kadın kullanıcıların erkeklerden daha fazla süre harcaması bir diğer dikkat çekici bulgudur. Havalı görünme motivasyonu ile narsisizm düzeyi arasında ise pozitif bir ilişki vardır. Araştırma bulguları son kısımda tartışılmış ve gelecek çalışmalara dair önerilerde bulunulmuştur.  

Instagram, Narsisizm, Sosyal ağlar, Gençlik
 • Akın, A., Şahin, M., Gülşen, M. (2015). Çocukluk çağı narsisizm ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 203-215.
 • Alanka, Ö. ve Cezik A. (2016) Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin bir İnceleme, 01, 02, (ss. 550-568).
 • Ashmawy, M. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinde dindarlık ve narsisizm ilişkisi (Sinop örneği). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Atalay, G. E. (2019). Sosyal Medya ve Çocuk:“Babishko Family Fun TV” İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir Analizi. Erciyes İletişim Dergisi, (1), 179-202.
 • Atay, S. (2010). Çalışan Narsist. İstanbul: Namar.
 • Bagozzi, R. P. ve Y. Yi (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of Academy of Marketing Science, 16: 74-94.
 • Bondad-Brown, B. A., Rice, R. E., ve Pearce, K. E. (2012). Influences on TV viewing and online user-shared video use: demographics, generations, contextual age, media use, motivations, and audience activity. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 56, 471e493. http://dx.doi.org/10.1080/08838151.2012.732139.
 • Brown, J., Akers, M. D., ve Giacomino, D. E. (2013). Narcissism and Accounting Majors. American Journal of Business Education, 6(3), 375-384.
 • Buffardi, L. E., ve Campbell,W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314. http://dx.doi.org/ 10.1177/0146167208320061.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Çakır B. (2018) Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Narsisizm ve Empati Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (ss. 1-67).
 • Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özeliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1683-1706.
 • Evren, C. (1977). Narsisizm. İstanbul: Çetin.
 • Freud, S. (2015). Narsizm üzerine ve schreber vakası (B. Büyükkal ve S. M. Tura, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Frommer, D. (2010, November 1). Here's how to use Instagram. Business Insider. www.businessinsider.com/instagram-2010-11?op=1. Erişim tarihi: 14.07.2019
 • Geçtan, E. (1997). Psikodinamik psikiyatri ve normal dışı davranışlar. İstanbul: Remzi.
 • Geçtan, E. (2015). Psikodinamik Psikiyatri Ve Normal Dışı Davranışlar. İstanbul: Metis.
 • Göka, E. (1990). Narsisizm. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi: içinde (c. 3, ss.92-93). İstanbul: Risale.
 • Greenwood, D. N. (2013). Fame, Facebook, and Twitter: how attitudes about fame predict frequency and nature of social media use. Psychology of Popular Media Culture, 2, 222-236. http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000013.
 • Güleç, C., Köroğlu, E. (1998). Psikiyatri temel kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Hendin, H. M., ve Cheek, J. M. (1997). Assessing hypersensitive narcissism: a reexamination of Murray's narcissism scale. Journal of Research in Personality, 31, 588e599. http://dx.doi.org/10.1006/jrpe.1997.2204.
 • Highfield, T. (2015). Depicting social television on Instagram: Visual social media, participation, and audience experiences of #sbseurovision. Presented at the international communication Association conference. Puerto Rico: San Juan.
 • https://wearesocial.com/blog/2018/10/the-state-of-the-internet-in-q4-2018 Erişim Tarihi:13.07.2019
 • Jungselius, B., Hilman, T., ve Weilenmann, A. (2014). Fishing for followers: Using hashtags as like bait in social media. AoIR Selected Papers of Internet Research, 4.
 • Kernberg, O. F. (1999). Sınır durumlar ve patolojik narsisizm (M. Atakay, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Marcus, S. R. (2015). Picturing' ourselves into being: assessing identity, sociality and visuality on Instagram. In Presented at the international communication association conference. Puerto Rico: San Juan.
 • Mull, I. R., ve Lee, S. (2014). “PIN” pointing the motivational dimensions behind Pinterest. Computers in Human Behavior, 33, 192-200. http://dx.doi.org/10.1016/ j.chb.2014.01.011.
 • Muntinga, D. G., Moorman, M., ve Smit, E. G. (2011). Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use. International Journal of Advertising,
 • 30(1), 13-46. http://dx.doi.org/10.2501/IJA-30-1-013-046.
 • Nadkarni, A., ve Hofmann, S. G. (2012). Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences, 52, 243-249. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.11.007.
 • Ouwerkerk, J. W., ve Johnson, B. K. (2016). Motives for online friending and following: The dark side of social network site connections. Social Media+ Society, 2(3), 2056305116664219.
 • Özdemir, Z. (2015) Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Özçekim Kullanımı (ss. 112-131).
 • Rataj, D. M. (2003). Changes in pathological narcissism from middle to older adulthood. Northwestern University, Clinical Psychology, Chicago.
 • Rozenblatt, S. (2002). In defence of self: the relationship of self-esteemTwenge, J. M. ve Campbell, W. K. (2010). Asrın vebası: narsisizm illeti (Ö. Korkmaz, Çev.). İstanbul:Kaknüs.
 • Santarossa, S., Coyne, P., Lisinski, C., ve Woodruff, S. J. (2019). # fitspo on Instagram: A mixed-methods approach using Netlytic and photo analysis, uncovering the online discussion and author/image characteristics. Journal of health psychology, 24(3), 376-385.
 • Santrock, W. J. (2011). Yaşam Boyu Gelişim. G. Yüksel (ed.), Ergenlikte Sosyal Duygusal Gelişim (G. Yüksel, çev) içinde (s. 383). İstanbul: Nobel.
 • Sheldon, P. (2008). The relationship between unwillingness to communicate and students' Facebook use. Journal of Media Psychology, 20, 67e75. http://dx.doi.org/10.1027/1864-1105.20.2.6.
 • Sheldon, P. (2015). In Self-monitoring and narcissism as predictors of sharing Facebook photographs. Presented at the southern states communication association conference, Tampa, FL.
 • Sheldon, P., Rauschnabel, P. A., Antony, M. G., ve Car, S. (2017). A cross-cultural comparison of Croatian and American social network sites: Exploring cultural differences in motives for Instagram use. Computers in Human Behavior, 75, 643-651.
 • Sheldon, P., ve Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 89-97.
 • Tatlı, E. (2018) “Selfıe”: Masum Bir Eğlence Mi, Narsist Kişiliğin Sunumu Mu? (ss. 261-263).
 • Tepret, D. (2018). Üniversite öğrencilerinde Facebook ve Instagram kullanımı ile narsistik yapılanma düzeyleri arasındaki ilişki (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).
 • Timuroğlu, K. ve İşcan, Ö. F. (2008). İş yerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (29), 239-264.
 • Twenge, J. M. ve Campbell, W. K. (2010). Asrın vebası: narsisizm illeti (Ö. Korkmaz, Çev.). İstanbul: Kaknüs.
 • Twenge, J. M., S. Konrath, J. D. Foster, W. K. Campbell, and B. J. Bushman. (2008). Further evidence of an increase in narcissism among college students. Journal of Personality 76, 919-927
 • Valkenburg, P. M., Peter, J., ve Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their relationship to adolescents' well-being and social self-esteem. Cyberpsychology & Behavior, 9(5), 584e590. http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2006.9.584.
 • Wagner, K. (2015). Instagram is the fastest growing major social network. http://recode.net/2015/01/09/instagram-is-the-fastest-growing-majorsocial-network/. Erişim Tarihi: 14.07.2019
 • Weiser, E. B. (2015). #Me: narcissism and its facets as predictors of selfie-posting frequency. Personality and Individual Differences, 86, 477e481. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.07.007.
 • Whiting, A., ve Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(4), 362e369. http://dx.doi.org/10.1108/QMR-06-2013-0041.
 • Yalın N. (2018). Narsistik Kişilik, empatik eğilimler, eleştirel düşünme ve saldırganlık arasındaki ilişkiler. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ss. 1-86.
 • Yeniçıktı N. T. (2016) Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma (ss. 93-115).
 • Zhang, Y., Ni, M., Han, W., ve Pang, J. (2017, August). Does# like4like indeed provoke more likes?. In Proceedings of the International Conference on Web Intelligence (pp. 179-186). ACM.
 • Zimbardo, P. G. ve Gerrig, J. R. (2012). Psikoloji ve yaşam (G. Sart, Çev.). İstanbul: Nobel.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3966-1995
Yazar: Cemil AKKAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3293-0774
Yazar: Hülya BAKIRTAŞ
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3714-7914
Yazar: Sakine ÇİFTÇİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { josc609111, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {130 - 157}, doi = {10.18094/josc.609111}, title = {‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM}, key = {cite}, author = {Akkaş, Cemil and Bakırtaş, Hülya and Çi̇ftçi̇, Sakine} }
APA Akkaş, C , Bakırtaş, H , Çi̇ftçi̇, S . (2020). ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM . Selçuk İletişim , 13 (1) , 130-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/609111
MLA Akkaş, C , Bakırtaş, H , Çi̇ftçi̇, S . "‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM" . Selçuk İletişim 13 (2020 ): 130-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/609111>
Chicago Akkaş, C , Bakırtaş, H , Çi̇ftçi̇, S . "‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM". Selçuk İletişim 13 (2020 ): 130-157
RIS TY - JOUR T1 - ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM AU - Cemil Akkaş , Hülya Bakırtaş , Sakine Çi̇ftçi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 157 VL - 13 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM %A Cemil Akkaş , Hülya Bakırtaş , Sakine Çi̇ftçi̇ %T ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM %D 2020 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Akkaş, Cemil , Bakırtaş, Hülya , Çi̇ftçi̇, Sakine . "‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM". Selçuk İletişim 13 / 1 (Ocak 2020): 130-157 .
AMA Akkaş C , Bakırtaş H , Çi̇ftçi̇ S . ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 130-157.
Vancouver Akkaş C , Bakırtaş H , Çi̇ftçi̇ S . ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 130-157.
IEEE C. Akkaş , H. Bakırtaş ve S. Çi̇ftçi̇ , "‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM", Selçuk İletişim, c. 13, sayı. 1, ss. 130-157, Oca. 2020, doi:10.18094/josc.609111