Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 927 - 951 2021-04-25

Public Diplomacy in Unusual Processes: Covid-19 Pandemic and Public Diplomacy Activities of Turkey
Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Serhan KOYUNCU [1]


The Covid-19 pandemic was first observed in the world in December 2019. In a few months, the pandemic spread all over the world. The impact of the pandemic on the entire world forced international cooperation, common policies were created to eliminate the pandemic, and vaccine studies were initiated with the participation of different countries. Public diplomacy is an important tool in ordinary processes, as well as in unusual processes such as pandemics. Proactive public diplomacy stands out in ordinary times, while reactive public diplomacy is adopted in unusual times. In this study, Turkey's public diplomacy practices in the pandemic process were analyzed. The problem of the study is how effective public diplomacy practices work in unusual processes. The aim of the study is to examine Turkey's public diplomacy activities in the pandemic process and to reveal how the new media functions in this direction. The study is important in that it contributes to literature by focusing on Public Diplomacy on a current issue such as Pandemic. In the study, the content/very scanning technique was adopted as the Very collection technique and the descriptive analysis method was adopted as the analysis method. In the study, Turkey's public diplomacy activities were examined under the topics “evacuation from China” and “medical assistance” and concrete examples were reached and explained via Twitter.

Covid-19 pandemisi, 2019 yılı aralık ayında dünyada ilk kez görülmüştür. Pandemi birkaç ay içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına alması uluslararası alanda işbirliği yapılmasını zorunlu kılmış, pandeminin ortadan kaldırılması için ortak politikalar üretilmiş, farklı ülkelerin katılımıyla aşı çalışmaları başlatılmıştır. Kamu diplomasisi olağan süreçlerde olduğu gibi pandemi gibi olağandışı süreçlerde de önemli bir araçtır. Olağan zamanlarda proaktif kamu diplomasisi öne çıkarken, olağandışı zamanlarda reaktif kamu diplomasisi anlayışı benimsenmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’nin pandemi sürecindeki kamu diplomasisi pratikleri analiz edilmiştir. Çalışmanın problemi; olağandışı süreçlerde etkin kamu diplomasisi pratiklerinin nasıl işlerlik kazandığıdır. Çalışma ile Türkiye’nin pandemi sürecindeki kamu diplomasisi faaliyetlerinin irdelenerek bu doğrultuda yeni medyanın nasıl bir işlev gördüğünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma pandemi gibi güncel bir konu temelinde kamu diplomasisine odaklanarak literatüre katkı yapması bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak içerik/veri taraması tekniği, analiz yöntemi olarak ise betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Çalışmada Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri “Çin’den tahliye” ve “tıbbî yardım” konu başlıkları altında analiz edilerek Twitter üzerinden somut örneklere ulaşılmış ve bunlar değerlendirilmiştir.

 • Açıkmeşe, S. A. (2004). Uluslararası ilişkiler teorileri ışığında Avrupa bütünleşmesi. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(1), 1-32.
 • Afet ve Acil Durum Başkanlığı. (tarih yok). AFAD Hakkında. Ocak 2, 2021 tarihinde AFAD Web Sitesi: https://www.afad.gov.tr/afad-hakkinda adresinden alındı
 • Arı, T. (2013). Uluslararası ilişkiler teorileri - çatışma, hegemonya, işbirliği (8. Baskı b.). Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı. (2020, Şubat 1). Ocak 2, 2021 tarihinde Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › albaniandiplo adresinden alındı
 • Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı. (2020, Şubat 1). Ocak 2, 2021 tarihinde Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › azerbaijanmfa adresinden alındı
 • Bjola, C., & Jiang, L. (2015). Social media and public diplomacy. C. Bjola, & M. Holmes (Dü) içinde, Digital Diplomacy. New York: Routledge.
 • Burns, A., & Eltham, B. (2009). Twitter free Iran: an evaluation of Twitter's role in public diplomacy and information operations in Iran's 2009 election crisis. F. Papandrea, & M. Armstrong (Dü) içinde, Record of the Communications Policy & Research Forum (s. 298-310). Sydney: Network Insight Institute.
 • Cull, N. J. (2009). Public diplomacy before Gullion. N. Snow, & P. M. Taylor (Dü) içinde, Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge.
 • Cull, N. J. (2009). Public diplomacy: lessons from the past. USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School University of Southern California.
 • Çavuşoğlu, M. (2020, Şubat 2). Mayıs 3, 2020 tarihinde Mevlüt Çavuşoğlu Resmî Twitter Hesabı: https://twitter.com/MevlutCavusoglu adresinden alındı
 • Çavuşoğlu, M. (2020, Nisan 1). Ocak 4, 2021 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Resmî Twitter Hesabı: https://twitter.com/MevlutCavusoglu adresinden alındı
 • Çevik, B. S. (2014). Uluslararası Halkla ilişkilerde insani yardımlar: kamu diplomasisi boyutu. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü.
 • Deibel, T. L., & Roberts, W. R. (1976). Culture and Information: two foreign policy functions. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Demir, A. F. (2020). Ocak 3, 2021 tarihinde Deutsche Welle Türkçe Web Sitesi: https://www.dw.com/tr/covid-19-t%C3%BCrkiye-yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda-nereye-nas%C4%B1l-destek-sa%C4%9Fl%C4%B1yor/a-53184552 adresinden alındı
 • Di Maio, L. (2020, Nisan 1). Ocak 3, 2021 tarihinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › luigidimaio adresinden alındı
 • Doğan, E. (2012). Kamu diplomasisinin sunduğu fırsatlar ve kısıtlar. A. Özkan, & T. Ersoy (Dü) içinde, Kamu Diplomasisi (s. 13-33). İstanbul: TASAM Yayınları.
 • Duran, B. (2020, Nisan 4). Salgında hangi ülke neden yardım ediyor? Sabah Gazetesi.
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020, Mart 25). Ocak 5, 2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü Web Sitesi: https://www.who.int/ adresinden alındı
 • Fletcher, T. (2011). Ocak 3, 2021 tarihinde British Embassy Beirut Web Sitesi: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121111114432/http://ukinlebanon.fco.gov.uk/en/news/?view=Speech&id=706941682 adresinden alındı
 • Gilboa, E. (2006). Public diplomacy: the missing component in Israel's foreign policy. Israel Affairs, 12, 715-747. Gonzalez Laya, A. (2020, Nisan 1). Ocak 3, 2021 tarihinde İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › aranchaglezlaya adresinden alındı
 • Hocking, B., & Melissen, J. (2015). Diplomacy in the digital age. Zuid-Holland: Clingendael Netherlands Institute of International Relations.
 • Hui, D. S., Azhar, E., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., et al. (2020, Şubat). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - the latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Int. J. Infect Dis., 91.
 • Ifukor, P. (2010). "Elections" or "selections"? Blogging and twittering the Nigerian 2007 general elections. Bulletin of Science, 30(6), 398-414.
 • Keohane, R. O. (2002). Power and governance in a partially globalized world. New York: Routledge.
 • Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1998). Power and interdependence in the information age. Foreign Affairs, 77, 81-94. Kosova Kızılhaçı. (2020, Nisan 9). Ocak 4, 2021 tarihinde Kosova Kızılhaçı Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › redcrosskosova adresinden alındı
 • Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). Public diplomacy. London: The Foreign Policy Center. McLuhan, M. (2014). Gutenberg galaksisi. (G. Çağalı Güven, Çev.) Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
 • McLuhan, M., & Fiore, Q. (2001). The medium is the massage - an inventory of effects. Corte Madera: Gingko Press.
 • Melissen, J. (2005). The new public diplomacy. London: Palgrave Macmillan.
 • Melissen, J. (2007). The new public diplomacy: between theory and practice. J. Melissen (Dü.) içinde, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Cilt Second Edition). New York: Palgrave Macmillan.
 • Morton, W. (2020, Nisan 11). Ocak 3, 2021 tarihinde İngiltere Devlet Bakanı Wendy Morton Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › morton_wendy adresinden alındı
 • NATO. (2020, Nisan 8). Aralık 25, 2020 tarihinde NATO Resmî Web Sitesi: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175025.htm?selectedLocale=en adresinden alındı
 • Ndoye, I. (2009). Crafting the image of nations in foreign audiences: how developing countries use public diplomacy and public relations. Florida: Institute for Public Relations.
 • Nye, J. S. (1990). Bound to lead: the changing nature of American power. New York: Basic Books.
 • Nye, J. S. (2005). Dünya siyasetinde başarının yolu - yumuşak güç. Ankara: Elips Yayınları.
 • Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power- public diplomacy in a changing world. G. Cowan, & J. C. Nicholas (Dü) içinde, The Annals of The American Academy of Political and Social Science (Cilt 616, s. 94-109). Philadelphia: University of Pennsylvania - Sage Publications.
 • Nye, J. S. (2010). Responding to my critics and concluding thoughts - soft power and US foreign policy. I. Parmar, & M. Cox (Dü) içinde, Soft Power and US Foreign Policy - Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. London: Routledge.
 • Pompeo, M. (2020, Nisan 29). Ocak 3, 2021 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › secpompeo adresinden alındı
 • Sagolla, D. (2009). Ocak 9, 2021 tarihinde 140 Characters: http://www.140characters.com/2009/01/30/how-twitter-was-born/ adresinden alındı
 • Sancar, G. A. (2012). Kamu diplomasisi ve uluslararası halkla ilişkiler. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Sandre, A. (2015). Digital diplomacy: conversations on innovation in foreign policy. Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Seib, P. (2012). Real-time diplomacy: politics and power in the social media era. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Signitzer, B. H., & Coombs, T. (1992). Public relations and public diplomacy: conceptual covergences. M. Taylor (Dü.) içinde, Public Relations Review (s. 137-147). Amsterdam: Elsevier.
 • Signitzer, B., & Wamser, C. (2006). Public diplomacy: a spesific governmental public relation function. H. Botan, & V. Hazleton içinde, Public Relations Theory II. London: Routledge.
 • Slaughter, A. M. (2009). America's edge - power in the networked century. Foreign Affairs, 88(1), 94-113. Sobrino, M. B. (2020, Nisan 3). Ocak 4, 2021 tarihinde Marina Bravo Sobrino Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › marinabs_cs adresinden alındı
 • Stein, J. G. (2011). Diplomacy in the digital age: essays. New York: Signal.
 • Szondi, G. (2008). Public diplomacy and nation branding: conceptual similarities and differences. Clingendael: Nederland Institute of International Relations.
 • T.C. Millî Savunma Bakanlığı. (2020, Şubat 1). Haziran 2, 2020 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Resmî Twitter Hesabı: https://twitter.com/tcsavunma adresinden alındı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2021, Ocak 19). Ocak 19, 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Web Sitesi: https://covid19.saglik.gov.tr/?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbpEc7toBgKGRB4_A1nbR2JR0t1b9E8Gho41NDUpLpp_l53W9Xi6whRoCmCkQAvD_BwE adresinden alındı
 • Tağraf, H., & Arslan, N. T. (2003). Kriz oluşum süreci ve kriz yönetiminde proaktif yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1).
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. (tarih yok). Hakkımızda: TİKA. Ocak 2, 2021 tarihinde TİKA Web Sitesi: https://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649 adresinden alındı
 • Türk Kızılay. (tarih yok). Kurumsal: Türk Kızılay. Ocak 7, 2021 tarihinde Türk Kızılay Web Sitesi: https://www.kizilay.org.tr/Kurumsal adresinden alındı
 • Waltz, K. (1990). Realist thought and neoreailst theory. Journal of International Affairs, 44(1), 21-37. Worldometers. (2021, Ocak 15). Ocak 16, 2021 tarihinde Worldometers: https://www.worldometers.info/coronavirus/ adresinden alındı
 • Yunus Emre Enstitüsü. (tarih yok). Kurumsal: Yunus Emre Enstitüsü. Ocak 2, 2021 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü Web Sitesi: https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-vakfi-yonetimi adresinden alındı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. (tarih yok). Kurumsal: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Ocak 2, 2021 tarihinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Web Sitesi: https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/baskanligimiz-2 adresinden alındı
 • Zaharna, R. S. (2005). The network paradigm of strategic public diplomacy. Foreign Policy in Focus, 10(1).
 • Zalkaliani, D. (2020, Şubat 1). Ocak 2, 2021 tarihinde Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani Resmî Twitter Hesabı: twitter.com › dzalkaliani adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0412-5786
Yazar: Serhan KOYUNCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 25 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2021

APA Koyuncu, S . (2021). Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri . Selçuk İletişim , 21.Yıl Özel Sayısı , 927-951 . DOI: 10.18094/josc.865448