Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 3, 346 - 356, 29.09.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.681421

Öz

Kaynakça

 • Akpınar, Ş., Deveci, F., Vural, R., Bayhan, K., Gür, F., Oral, P. 2014. Ordu’da Gıda Güvenliği. Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Gıda Dergisi, 22(18): 16-23.
 • Angulo, A.M., Gil, J.M., Tamburo, L. 2005. Food safety and consumers' willingness to pay for labelled beef in Spain. Journal of Food Products Marketing, 11(3): 89-105.
 • Anonim. 2015. The Global Halal Food Market Riding a wave of growth. (Web page: https://www.spireresearch.com/wp-content/uploads/2015/04/SpirE-Journal-Q1-2015_The-Global-Halal-Food-Market-_Riding-a-wave-of-growth2.pdf) (Date accessed: 15.03.2019).
 • Bal, H.S.G., Göktolga, Z.G., Karkacıer, O. 2006. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 12(1): 9-18.
 • Boyraz, M., Mutluç, S., Güvenen, A., Dikmen, H. 2017. Müslüman Tüketicilerin Helal Ürün Algısı, Tutum ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, 143-159. Paper presented at the International Halal Tourism Congress, 07-09 Nisan 2017.
 • Carson, R.T. 2000. Contingent valuation: a user's guide. Environmental Science Technology, 34(8): 1413-1418.
 • Çukadar, M. 2017. Helal Gıda Konusunda Tüketici Davranışları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3): 190-200.
 • Derin, N., Mevlüt, T. 2016. Helal Gıda Perakendecilerinin, Pazarlamaya Dönük Problemleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(2): 86-98.
 • Genç, A.T., Yardımcıoğlu, F. 2017. Helal Sertifikasının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Sakarya İli Örneği, 530-544. Paper presented at the I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2017, Sakarya.
 • Golnaz, R., Zainalabidin, M., Mad Nasir, S., Eddie Chiew, F. 2010. Non-Muslims’ awareness of Halal principles and related food products in Malaysia. International Food Research Journal, 17(3): 667-674.
 • Gürdin, B. 2017. Tüketicilerin Helal Gıdalara Bakış Açısı: Aydın İli Örneği. Paper presented at the Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17). 20-22 Nisan 2017, İstanbul.
 • Hamdan, H., Issa, Z.M., Abu, N., Jusoff, K. 2013. Purchasing decisions among Muslim consumers of processed halal food products. Journal of Food Products Marketing, 19(1): 54-61.
 • Holvad, T. 2006. Railway reforms in a European Context. Paper presented at the second Luxembourgish Symposium” En route to Lisbon”, Luxembourg.
 • Ilıe, L.-I., Savu, O., Savu, C. 2016. Food Safety Halal Products Versus Ordınary Products Wıth No Relıgıous Provısıons. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine, 62(2): 100-103.
 • Kitayama, D., Takanokura, M., Ogiya, M., Ekran, R.H.S., Ali, H.M. 2018. A Study on the Halal Food Supply Chain in Japan from an Inbound Perspective, 959-964. Paper presented at the Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 14-16 March 2018, Hong Kong.
 • Kızgın, Y., Özkan, B. 2014. Tüketicilerin helâl gıda tüketim eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(1): 18-37.
 • Kurtoğlu, R., Çiçek, B. 2013. Tüketicilerin helâl ürünler hakkındaki algılama, tutum ve beklentilerini tespit etmeye yönelik bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3): 181-205.
 • Maalouf, N.M., Sakhaee, K., Parks, J.H., Coe, F.L., Adams-Huet, B., Pak, C.Y. 2004. Association of urinary pH with body weight in nephrolithiasis. Kidney international, 65(4): 1422-1425.
 • Mahdı, Y., Djakeli, K. 2014. Halal market for food productions. Journal of Social Sciences, 3(1): 11-18.
 • Memiş, S., Cesur, Z., Akın, Ü. 2018. Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 32-46.
 • Miran, B. 2002. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 288s.
 • Mutlu, S. 2007. Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel Kesimde Kırmızı Et Tüketimi Örneği). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.
 • Nayga Jr, R.M., Poghosyan, A., Nichols, J.P. 2002. Consumer Willingness to Pay for Irradiated Beef, 250. Paper presented at the Paradoxes in Food Chains and Networks: Proceedings of the Fifth International Conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry (Noordwijk, 6-8 June 2002).
 • Newbold, P., Carlson, W., Thorne, B. 2012. Statistics for business and economics: Pearsonpp.
 • Nurrachmi, R. 2017. The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 11(1): 39-56.
 • Oğuz, C., Karakayacı, Z. 2017. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi. Konya, Atlas Akademi: 1-183.
 • Ortaçeşme, V., Özkan, B., Karagüzel, O., Atik, M., Akpınar, M. 1999. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkının Ekonomik Değerinin Saptanması. Tarımsal Araştırma Projesi (TARP-2152), Antalya.
 • Özdemir, H., Yaylı, A. 2014. Tüketicilerin Helâl sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma Istanbul ili örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1): 183-202.
 • Öztürk, A., Sima, N., Altunışık, R. 2016. Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2): 141-160.
 • Soesilowati, E. 2010. Behavior of muslims in consuming halal foods: case of bantenese muslim. Paper presented at the Materi Presentasi “Sharia Economics Research Day” Seminar, Widya Graha LIPI.
 • Talay, İ., Belkayalı, N.A.N. 2010. Doğal Kaynakların Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(2): 137-146.
 • TDK. 2018. Helal Kavramı. (Web page: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=HELAL ) (Date accessed: 03.04.2019).
 • Toklu, I.T., Ustaahmetoğlu, E., Küçük, H.Ö. 2016. Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün algısı ve daha fazla fiyat ödeme isteği: yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1): 145-161.
 • Torlak, Ö. 2012. İslam ülkeleri arasında Helâl ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2): 1-10.
 • Türker, S. 2018. Helal ve Sağlıklı Gıda Dersi Ders Notları: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümüpp.
 • Wan Hassan, W.M., Awang, K.W. 2009. Halal food in New Zealand restaurants: an exploratory study. International Journal of Economics and Management, 3(2): 385-402.
 • Yazıt, H., Cinnioğlu, H., Demirdelen, D. 2017. Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ. 5(2): 3-17.
 • Yıldırım, R. 2014. Aydın İlinde Karasu Sorunu ve Zeytinyağı Işletmelerinin Çözüme Yönelik Tercihlerinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. 148.
 • Yılmaz E, Oraman Y, İnan İ H. (2009). Gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışı dinamiklerinin belirlenmesi:“Trakya örneği”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(1): 1-10
 • Torun E, Akpınar O. (2014). Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerini Belirlem ede Demografik Faktörlerin Etkisine Yönelik Bir Araştırma: İzmit Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 67-74.

Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 3, 346 - 356, 29.09.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.681421

Öz

Halal food has been studied in recent years in terms of both food safety and food security. Especially halal food products health, hygiene, quality, eco-friendly and so on. Considering the criteria, it is seen as an opportunity for entrepreneurs in the food sector. The rise in the demand for halal food products in the world evaluation of these opportunities is important in terms of Turkey. Indeed, Turkey is an important country as the potential for halal food products, consumers should investigation of attitudes and behavior towards halal food. Within the scope of the study, it was aimed to determine the willingness of consumers to pay for halal foods and for this purpose, 383 consumers were surveyed with a simple random sampling method in central districts of Konya. In the study, Willingness to Pay (WTP) method, which is one of the conditional evaluation methods, was used to determine the willingness of consumers to pay for halal foods. In this context, firstly, probit analysis was performed to determine the variables that best explain the willingness of consumers to pay. According to the probit analysis, it was found that willingness to pay for halal food products positively affected the gender, consumer age, marital status, consumer income, consumer occupation and education of the consumer. In addition, the marginal effects of variables used in the willingness to pay model for halal food for different payment options were calculated. According to the analysis, it was determined that the willingness to pay for marginal increases in the variables of the gender of the consumer, household width, consumer age, marital status, consumer monthly income, occupational status and consumer education. The level at which consumers are willing to pay for halal foods is WTP 10, a category where consumers can pay 100% or 2 times higher than normal price.

Kaynakça

 • Akpınar, Ş., Deveci, F., Vural, R., Bayhan, K., Gür, F., Oral, P. 2014. Ordu’da Gıda Güvenliği. Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Gıda Dergisi, 22(18): 16-23.
 • Angulo, A.M., Gil, J.M., Tamburo, L. 2005. Food safety and consumers' willingness to pay for labelled beef in Spain. Journal of Food Products Marketing, 11(3): 89-105.
 • Anonim. 2015. The Global Halal Food Market Riding a wave of growth. (Web page: https://www.spireresearch.com/wp-content/uploads/2015/04/SpirE-Journal-Q1-2015_The-Global-Halal-Food-Market-_Riding-a-wave-of-growth2.pdf) (Date accessed: 15.03.2019).
 • Bal, H.S.G., Göktolga, Z.G., Karkacıer, O. 2006. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 12(1): 9-18.
 • Boyraz, M., Mutluç, S., Güvenen, A., Dikmen, H. 2017. Müslüman Tüketicilerin Helal Ürün Algısı, Tutum ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, 143-159. Paper presented at the International Halal Tourism Congress, 07-09 Nisan 2017.
 • Carson, R.T. 2000. Contingent valuation: a user's guide. Environmental Science Technology, 34(8): 1413-1418.
 • Çukadar, M. 2017. Helal Gıda Konusunda Tüketici Davranışları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3): 190-200.
 • Derin, N., Mevlüt, T. 2016. Helal Gıda Perakendecilerinin, Pazarlamaya Dönük Problemleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(2): 86-98.
 • Genç, A.T., Yardımcıoğlu, F. 2017. Helal Sertifikasının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Sakarya İli Örneği, 530-544. Paper presented at the I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2017, Sakarya.
 • Golnaz, R., Zainalabidin, M., Mad Nasir, S., Eddie Chiew, F. 2010. Non-Muslims’ awareness of Halal principles and related food products in Malaysia. International Food Research Journal, 17(3): 667-674.
 • Gürdin, B. 2017. Tüketicilerin Helal Gıdalara Bakış Açısı: Aydın İli Örneği. Paper presented at the Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17). 20-22 Nisan 2017, İstanbul.
 • Hamdan, H., Issa, Z.M., Abu, N., Jusoff, K. 2013. Purchasing decisions among Muslim consumers of processed halal food products. Journal of Food Products Marketing, 19(1): 54-61.
 • Holvad, T. 2006. Railway reforms in a European Context. Paper presented at the second Luxembourgish Symposium” En route to Lisbon”, Luxembourg.
 • Ilıe, L.-I., Savu, O., Savu, C. 2016. Food Safety Halal Products Versus Ordınary Products Wıth No Relıgıous Provısıons. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine, 62(2): 100-103.
 • Kitayama, D., Takanokura, M., Ogiya, M., Ekran, R.H.S., Ali, H.M. 2018. A Study on the Halal Food Supply Chain in Japan from an Inbound Perspective, 959-964. Paper presented at the Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 14-16 March 2018, Hong Kong.
 • Kızgın, Y., Özkan, B. 2014. Tüketicilerin helâl gıda tüketim eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(1): 18-37.
 • Kurtoğlu, R., Çiçek, B. 2013. Tüketicilerin helâl ürünler hakkındaki algılama, tutum ve beklentilerini tespit etmeye yönelik bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3): 181-205.
 • Maalouf, N.M., Sakhaee, K., Parks, J.H., Coe, F.L., Adams-Huet, B., Pak, C.Y. 2004. Association of urinary pH with body weight in nephrolithiasis. Kidney international, 65(4): 1422-1425.
 • Mahdı, Y., Djakeli, K. 2014. Halal market for food productions. Journal of Social Sciences, 3(1): 11-18.
 • Memiş, S., Cesur, Z., Akın, Ü. 2018. Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 32-46.
 • Miran, B. 2002. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 288s.
 • Mutlu, S. 2007. Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel Kesimde Kırmızı Et Tüketimi Örneği). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.
 • Nayga Jr, R.M., Poghosyan, A., Nichols, J.P. 2002. Consumer Willingness to Pay for Irradiated Beef, 250. Paper presented at the Paradoxes in Food Chains and Networks: Proceedings of the Fifth International Conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry (Noordwijk, 6-8 June 2002).
 • Newbold, P., Carlson, W., Thorne, B. 2012. Statistics for business and economics: Pearsonpp.
 • Nurrachmi, R. 2017. The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 11(1): 39-56.
 • Oğuz, C., Karakayacı, Z. 2017. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi. Konya, Atlas Akademi: 1-183.
 • Ortaçeşme, V., Özkan, B., Karagüzel, O., Atik, M., Akpınar, M. 1999. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkının Ekonomik Değerinin Saptanması. Tarımsal Araştırma Projesi (TARP-2152), Antalya.
 • Özdemir, H., Yaylı, A. 2014. Tüketicilerin Helâl sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma Istanbul ili örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1): 183-202.
 • Öztürk, A., Sima, N., Altunışık, R. 2016. Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2): 141-160.
 • Soesilowati, E. 2010. Behavior of muslims in consuming halal foods: case of bantenese muslim. Paper presented at the Materi Presentasi “Sharia Economics Research Day” Seminar, Widya Graha LIPI.
 • Talay, İ., Belkayalı, N.A.N. 2010. Doğal Kaynakların Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(2): 137-146.
 • TDK. 2018. Helal Kavramı. (Web page: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=HELAL ) (Date accessed: 03.04.2019).
 • Toklu, I.T., Ustaahmetoğlu, E., Küçük, H.Ö. 2016. Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün algısı ve daha fazla fiyat ödeme isteği: yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1): 145-161.
 • Torlak, Ö. 2012. İslam ülkeleri arasında Helâl ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2): 1-10.
 • Türker, S. 2018. Helal ve Sağlıklı Gıda Dersi Ders Notları: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümüpp.
 • Wan Hassan, W.M., Awang, K.W. 2009. Halal food in New Zealand restaurants: an exploratory study. International Journal of Economics and Management, 3(2): 385-402.
 • Yazıt, H., Cinnioğlu, H., Demirdelen, D. 2017. Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ. 5(2): 3-17.
 • Yıldırım, R. 2014. Aydın İlinde Karasu Sorunu ve Zeytinyağı Işletmelerinin Çözüme Yönelik Tercihlerinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. 148.
 • Yılmaz E, Oraman Y, İnan İ H. (2009). Gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışı dinamiklerinin belirlenmesi:“Trakya örneği”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(1): 1-10
 • Torun E, Akpınar O. (2014). Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerini Belirlem ede Demografik Faktörlerin Etkisine Yönelik Bir Araştırma: İzmit Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 67-74.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayse Büşra MADENCİ>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9987-6771
Türkiye


Zeki BAYRAMOĞLU>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3258-3848
Türkiye


Selman TÜRKER>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1233-7906
Türkiye


Kemalettin AĞIZAN> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2340-2614
Türkiye


Vildan EYİZ>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1081-4166
Türkiye

Destekleyen Kurum Necmettin Erbakan University Scientific Research Projects Coordinator
Proje Numarası 181222008
Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 28 Ocak 2020
Kabul Tarihi 20 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf681421, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, number = {3}, pages = {346 - 356}, doi = {10.33462/jotaf.681421}, title = {Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food}, key = {cite}, author = {Madenci, Ayse Büşra and Bayramoğlu, Zeki and Türker, Selman and Ağızan, Kemalettin and Eyiz, Vildan} }
APA Madenci, A. B. , Bayramoğlu, Z. , Türker, S. , Ağızan, K. & Eyiz, V. (2020). Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 346-356 . DOI: 10.33462/jotaf.681421
MLA Madenci, A. B. , Bayramoğlu, Z. , Türker, S. , Ağızan, K. , Eyiz, V. "Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 346-356 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/56748/681421>
Chicago Madenci, A. B. , Bayramoğlu, Z. , Türker, S. , Ağızan, K. , Eyiz, V. "Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 346-356
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food AU - Ayse BüşraMadenci, ZekiBayramoğlu, SelmanTürker, KemalettinAğızan, VildanEyiz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.681421 DO - 10.33462/jotaf.681421 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 346 EP - 356 VL - 17 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.681421 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.681421 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food %A Ayse Büşra Madenci , Zeki Bayramoğlu , Selman Türker , Kemalettin Ağızan , Vildan Eyiz %T Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.681421 %U 10.33462/jotaf.681421
ISNAD Madenci, Ayse Büşra , Bayramoğlu, Zeki , Türker, Selman , Ağızan, Kemalettin , Eyiz, Vildan . "Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 3 (Eylül 2020): 346-356 . https://doi.org/10.33462/jotaf.681421
AMA Madenci A. B. , Bayramoğlu Z. , Türker S. , Ağızan K. , Eyiz V. Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(3): 346-356.
Vancouver Madenci A. B. , Bayramoğlu Z. , Türker S. , Ağızan K. , Eyiz V. Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(3): 346-356.
IEEE A. B. Madenci , Z. Bayramoğlu , S. Türker , K. Ağızan ve V. Eyiz , "Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 3, ss. 346-356, Eyl. 2020, doi:10.33462/jotaf.681421