Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 18 Sayı: 2, 312 - 321, 01.05.2021
https://doi.org/10.33462/jotaf.791684

Öz

Çalışma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri laboratuvarında 2020 yılında, yulaf çim suyunun bazı kültür bitkisi ve yabancı ot tohumlarının çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla kurulmuştur. Çalışmada kültür bitkileri olarak arpa, buğday, yulaf, fasulye, mercimek, şeker pancarı, ayçiçeği, İtalyan çimi, kırmızı üçgül ve yonca tohumları; yabancı ot tohumu olarak ise, horozibiği ve yabani hardal tohumları kullanılmıştır. Çalışma, tesadüf parselleri deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Uygulama olarak tohumlara yulaf çim suyu ve santrifüj edilmiş yulaf çim suyunun farklı dozları (%25, 50, 75 ve 100) yapılmıştır. Araştırmada çimlenme oranı, çimlenme indeksi, ortalama çimlenme süresi, sürgün ve kök uzunluğu ile yaş ve kuru ağırlık özellikleri incelenmiştir. Denemede çimlenme oranları fasulyede % 33.59-90.0; mercimekte %0-76.8; arpada %0- 71.6; buğdayda %0-77.9; yulafta %0-55.6; ayçiçeğinde %11.5-90.0 ve yoncada %36.16-68.20 olarak belirlenmiştir. Çimlenme indeksi fasulyede 1.08-6.62; mercimekte 0-16.04; arpada 0-13.96; buğdayda 0-6.93; yulafta 0-6.88; ayçiçeğinde 0.19-7.31 ve yoncada 2.93-10.28 arasında değişmiştir. Sürgün uzunluğu fasulye hariç, mercimek, arpa ve yulaf bitkilerinde; kök uzunluğu ise mercimek, arpa, buğday ve yulafta %25 santrifüj edilmiş yulaf çim suyu (YÇS) uygulaması ve kontrol gruplarında belirlenmiştir. Artan santrifüj edilmiş YÇS dozları ve YÇS uygulamaları ile bazı türlerde (ayçiçeği ve yonca) çimlenme olmuş ancak sürgünler ölçüm yapılamayacak kadar küçük olması sebebiyle sürgün ve kök uzunluğu belirlenememiş olup, buna paralel olarak yaş ve kuru ağırlıkları tespit edilememiştir.
Elde edilen verilere göre, çimlenme ve fide gelişimi üzerine yulaf çim suyu uygulaması ve artan santrifüj edilmiş çim suyu dozlarının etkisinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Yulaf çim suyunun mineral madde, vitaminler, protein ve antioksidan içerikleri yönünden zengin olmasına rağmen, tohum çimlenmesi ve fide gelişiminde doğrudan bioaktivatör olarak kullanılamayacağı belirlenmiştir. Yulaf çim suyunun içerdiği birçok allelopatik etkiye sahip maddeler (saponin (avenacins), hidroxamik asit, skopoletin, L–triptofan ) tohum çimlenmesini engellemiştir.

Kaynakça

 • Anonymous, (1996). The Rules: International Rules for Seed Testing: ISTA, Zürih, İsviçre
 • Ashish, S., Shilpa, K., Singh, R. R., Sanjay, K., Rajendran, N. (2012). Wheatgrass: An alternative household nutritional food security. International Research Journal of Pharmacy 3(7): 246-250
 • Avalbaev, A.M., Bezrukova, M.V., Kildibekova, A.R., Fatkhutdinova, R.A., Shakirova, F.M. (2003). Wheat germagglutinin restores cell division and growth of wheat seedlings under salinity. Bulgarian Journal of Plant Physiology 257- 263
 • Berry, N.M., Robinson, M.J., Bryan, J., Buckley, J.D., Murphy, KJ, Howe, P.R. (2011). Acute effects of an Avena sativa herb extract on responses to the stroop color–word test. Journal of Alternative and Complementary Medicine 17(7):635–637
 • Bozcuk, S. (1978). Domates (Leycopersicum esculentum Mill.), arpa (Hordeum vulgare L.) ve pamuk (Gossypium hirsitum L.) bitkilerinin büyüme ve gelişmelerinde tuz kinetin etkileşimi üzerine araştırmalar. (Doçentlik tezi) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü, Ankara
 • Bradow, J.M., Connick, W.J. (1998). Seed germination inhibition by volatile alcohols and other compounds associated with Amaranthus palmeri residues. Journal of Chemical Ecology 14: 1633-1648
 • Demirci M. (2009) Beslenme. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 • Ergin, N., Kaya, M. D. (2020). Bazı yağ bitkileri tohumlarının çimlenme ve fide gelişimi üzerine iki yulaf çeşidinin allelopatik etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2): 1419-1428.
 • Ergün, T. (2011). Bazı tahıl cinslerinin çim suyu verimi ve kalitesinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Esechie, H.A. (1994). Interaction of salinity and temperature on the germination of sorghum. Journal Agronomy and Crop Science 172: 194-199.
 • Far, M.H., Bagherzadeh, A. (2018). Assessing allelopathic index for estimating allelopathic potential of Ajowan extracts. Journal of Crop Science and Biotechnolog 21(2): 165-172.
 • Finney, P.L. (1982). Effect of Germination on Cereal and Legume Nutrient Changes and Food or Feed Value. Phytochemistry, New York and London
 • Ghiyasi, M., Özdemir, F. A., Amirnia, R., Tajbakhsh, M., Rahimi, A. (2016). Kolza (Brassica napus L.) tohumlarinda çimlenme ve anormal çim oranı üzerine, Chenopodium album L.'un allelopatik etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5(2): 225-228
 • Gürsoy, M., Balkan, A., Ulukan, H. (2013). Bitkisel üretimde allelopati. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(2): 115-122
 • Hu, G., Zhang, Z. (2013). Allelopathic effects of chromolaena odorata on native and non-native invasive herbs. Journal of Food, Agriculture & Environment 11(1): 878-882
 • Karaman, R., Erbaş, S., Baydar, H., Kaya M. (2014). Allelopathic effect of lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. var. Super A) oil on germination and seedling development of some weed and field crops. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 18(4): 35-41
 • Karaşahin, M. (2015). Topraksız ortamda yetiştirilen bazı tahılların çim suyu verim ve besin değerleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(4): 57-64
 • Kennedy, D. O., Jackson, P. A., Forster, J., Khan, J., Grothe, T., Perrinjaquet-Moccetti, T., Haskell-Ramsay, C. F. (2017). Acute effects of a wild green-oat (Avena sativa) extract on cognitive function in middle-aged adults. Nutritional neuroscience 20(2): 135-151

Effects of Oat Grass Juice on Germination and Seedling Characteristics of Certain Weeds and Cultivated Plants

Yıl 2021, Cilt: 18 Sayı: 2, 312 - 321, 01.05.2021
https://doi.org/10.33462/jotaf.791684

Öz

The study was carried out to determine the effects of oat grass juice on certain culture plants and weeds seeds germination and seedling growth at the Isparta University of Applied Sciences, Faculty of Agriculture, Field Crops Laboratory in 2020. Barley, wheat, oat, bean, lentils, sugar beet, sunflower, Italian ryegrass, crimson clover and alfalfa seeds as cultivated crops; cockscomb and wild mustard seeds as weed seed were used in the study. The study was established to completely randomized plot design with four replications. As application, oat grass juice and centrifuged oat grass juice doses (25, 50, 75 and 100%) were applied to these seeds. In the research, germination rate, germination index, mean germination time, shoot and root length, and wet and dry weight properties were examined. The germination rates in the experiment were 33.59-90.0% in beans; 0-76.8% in lentils; 0-71.6% in barley; 0-77.9% in wheat; 0-55.6% in oats; 11.5-90.0% in sunflower and 36.2-68.2% in alfalfa. Germination index changed between 1.08-6.62 in beans; 0-16.04 in lentils; 0-13.96 in barley; 0-6.93 in wheat; 0-6.88 in oats; It varied between 0.19-7.31 in sunflower and 2.93-10.28 in crimson clover. Shoot length except for beans, lentil, barley and oat plants, root length were determined for lentil, barley, wheat and oat plants in 25% centrifuged oat grass juice (OGJ) application and control groups. Germination occurred in some species (sunflower and alfalfa) with increasing centrifuged OGJ doses and OGJ applications, but the shoot and root length could not be determined because the seedlings were too small to be measured, and in parallel, their wet and dry weights could not be determined.
According to the data obtained, it was determined that oat grass juice application and increasing centrifuged grass juice doses had negative effects on germination and seedling development. Although oat grass juice is rich in mineral substance, vitamins, protein and antioxidant content, it has been determined that it cannot be directly used as a bioactivator in seed germination and seedling development. Many substances with allelopathic effects (saponin (avenacins), hydroxamic acid, scopoletin, L-tryptophan) contained in oat grass juice prevented seed germination.

Kaynakça

 • Anonymous, (1996). The Rules: International Rules for Seed Testing: ISTA, Zürih, İsviçre
 • Ashish, S., Shilpa, K., Singh, R. R., Sanjay, K., Rajendran, N. (2012). Wheatgrass: An alternative household nutritional food security. International Research Journal of Pharmacy 3(7): 246-250
 • Avalbaev, A.M., Bezrukova, M.V., Kildibekova, A.R., Fatkhutdinova, R.A., Shakirova, F.M. (2003). Wheat germagglutinin restores cell division and growth of wheat seedlings under salinity. Bulgarian Journal of Plant Physiology 257- 263
 • Berry, N.M., Robinson, M.J., Bryan, J., Buckley, J.D., Murphy, KJ, Howe, P.R. (2011). Acute effects of an Avena sativa herb extract on responses to the stroop color–word test. Journal of Alternative and Complementary Medicine 17(7):635–637
 • Bozcuk, S. (1978). Domates (Leycopersicum esculentum Mill.), arpa (Hordeum vulgare L.) ve pamuk (Gossypium hirsitum L.) bitkilerinin büyüme ve gelişmelerinde tuz kinetin etkileşimi üzerine araştırmalar. (Doçentlik tezi) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü, Ankara
 • Bradow, J.M., Connick, W.J. (1998). Seed germination inhibition by volatile alcohols and other compounds associated with Amaranthus palmeri residues. Journal of Chemical Ecology 14: 1633-1648
 • Demirci M. (2009) Beslenme. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 • Ergin, N., Kaya, M. D. (2020). Bazı yağ bitkileri tohumlarının çimlenme ve fide gelişimi üzerine iki yulaf çeşidinin allelopatik etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2): 1419-1428.
 • Ergün, T. (2011). Bazı tahıl cinslerinin çim suyu verimi ve kalitesinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Esechie, H.A. (1994). Interaction of salinity and temperature on the germination of sorghum. Journal Agronomy and Crop Science 172: 194-199.
 • Far, M.H., Bagherzadeh, A. (2018). Assessing allelopathic index for estimating allelopathic potential of Ajowan extracts. Journal of Crop Science and Biotechnolog 21(2): 165-172.
 • Finney, P.L. (1982). Effect of Germination on Cereal and Legume Nutrient Changes and Food or Feed Value. Phytochemistry, New York and London
 • Ghiyasi, M., Özdemir, F. A., Amirnia, R., Tajbakhsh, M., Rahimi, A. (2016). Kolza (Brassica napus L.) tohumlarinda çimlenme ve anormal çim oranı üzerine, Chenopodium album L.'un allelopatik etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5(2): 225-228
 • Gürsoy, M., Balkan, A., Ulukan, H. (2013). Bitkisel üretimde allelopati. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(2): 115-122
 • Hu, G., Zhang, Z. (2013). Allelopathic effects of chromolaena odorata on native and non-native invasive herbs. Journal of Food, Agriculture & Environment 11(1): 878-882
 • Karaman, R., Erbaş, S., Baydar, H., Kaya M. (2014). Allelopathic effect of lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. var. Super A) oil on germination and seedling development of some weed and field crops. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 18(4): 35-41
 • Karaşahin, M. (2015). Topraksız ortamda yetiştirilen bazı tahılların çim suyu verim ve besin değerleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(4): 57-64
 • Kennedy, D. O., Jackson, P. A., Forster, J., Khan, J., Grothe, T., Perrinjaquet-Moccetti, T., Haskell-Ramsay, C. F. (2017). Acute effects of a wild green-oat (Avena sativa) extract on cognitive function in middle-aged adults. Nutritional neuroscience 20(2): 135-151
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ruziye Karaman 0000-0001-5088-8253

Cengiz Türkay 0000-0003-3857-0140

İlknur Akgün 0000-0002-7476-7226

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 7 Eylül 2020
Kabul Tarihi 22 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 18 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karaman, R., Türkay, C., & Akgün, İ. (2021). Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 312-321. https://doi.org/10.33462/jotaf.791684
AMA Karaman R, Türkay C, Akgün İ. Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri. JOTAF. Mayıs 2021;18(2):312-321. doi:10.33462/jotaf.791684
Chicago Karaman, Ruziye, Cengiz Türkay, ve İlknur Akgün. “Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot Ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme Ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18, sy. 2 (Mayıs 2021): 312-21. https://doi.org/10.33462/jotaf.791684.
EndNote Karaman R, Türkay C, Akgün İ (01 Mayıs 2021) Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 2 312–321.
IEEE R. Karaman, C. Türkay, ve İ. Akgün, “Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri”, JOTAF, c. 18, sy. 2, ss. 312–321, 2021, doi: 10.33462/jotaf.791684.
ISNAD Karaman, Ruziye vd. “Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot Ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme Ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18/2 (Mayıs 2021), 312-321. https://doi.org/10.33462/jotaf.791684.
JAMA Karaman R, Türkay C, Akgün İ. Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri. JOTAF. 2021;18:312–321.
MLA Karaman, Ruziye vd. “Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot Ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme Ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 2, 2021, ss. 312-21, doi:10.33462/jotaf.791684.
Vancouver Karaman R, Türkay C, Akgün İ. Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri. JOTAF. 2021;18(2):312-21.