Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Some Structural Features on Milk Production of Dairy Cattle Farms in Viransehir District

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 441 - 451, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1223936

Öz

In this study, the structural status of dairy cattle farms that are members of the Cattle Breeders' Association (CBA) in the Viransehir district of Sanliurfa province and some characteristics of their owners were determined, and their effects on milk yield were investigated. In the study, the data obtained from the survey conducted with 262 farm owners in the district and the milk yield records obtained from CBA were used. With the answers from the questionnaires, the social status of the breeders, the characteristics of the animal shelters, breeding practices, feed supply, and feeding methods were evaluated with statistical methods. In the study, it was determined that the average age of the breeder was 41.9 ± 13.14 and the monthly average milk yield per animal in the district was 351.28 ± 86.33 kg. While the milk yield showed a positive low correlation with the age of the breeders and the number of boys in their families (r = 0.1529 and 0.1380, respectively), there was a negative low correlation (r = -0.1693) with the number of people engaged in non-agricultural work in the families of breeders. The effects of factors such as stall type in the barn, barn roofing material, and farm capacity on milk yield were found to be significant (P<0.05). According to the findings obtained from the study, in Viransehir district, for a more productive and profitable dairy cattle breeding, the renewal of the stalls used in the farms and the selection of the appropriate ones, the use of tiles laid on a wooden skeleton as the shelter roof material, and the provision of suitable in-barn conditions for high-yielding cows of foreign origin such as Holstein and Simmental, more use of agricultural engineer services can be said to be necessary. It can be said that the breeders are open to innovations and awareness-raising activities since their age is generally young and they are highly literate. For this reason, it has been concluded that training activities for producers will be beneficial. Within the scope of the trainings to be given to the producers, it was concluded that it would be more beneficial to focus on the types and sizes of stalls used in animal shelters, their usage areas, the concept of breakeven price, high yielding foreign originated cattle breeding, and animal feeding. The specified trainings can be organized with the cooperation of Harran University, the Faculty of Agriculture, the Department of Animal Science, Sanliurfa CBA, and other relevant institutions.

Kaynakça

 • Aksoy, A., Güler, İ. O. ve Terin, M. (2014). Erzurum ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan üreticilerin belirli özellikler açısından karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(3): 81-89.
 • Akkurt, M. H. ve Köknaroğlu, H. (2016). Isparta ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan işletmelerin performanslarının karşılaştırılması ve üreticilerin damızlık sığır yetiştiricileri birliği ile ilişkilerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 79 – 90.
 • Atmak, A. ve Yazgan, K. (2018). Şanlıurfa ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı sorun ve çözüm önerileri. Dicle Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Dergisi, 7(3): 116-125.
 • Aydın, M. K. ve Keskin, M. (2019). Muğla ilinde süt sığırı yetiştiriciliğinin mevcut durumu, bazı verim ve yapısal özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 59(2): 57-63.
 • Aygül, H. ve Özkütük, K. (2012). Malatya ili süt sığırcılığı ve sığır besiciliğinin yapısı. AVKAE Dergisi, 2: 7-11.
 • Boz, İ. (2013). Doğu Akdeniz bölgesinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16(1): 24-32.
 • Demir, P., Yılmaz, A. ve Sarıözkan, S. (2014). Kars ili sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(1): 1-6.
 • Düzgüneş, O., Eliçin, A. ve Akman, N. (2003). Hayvan Islahı. Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara.
 • Hozman S. B. ve Akçay, H. (2016). Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinin bazı teknik ve ekonomik özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(1): 57-65.
 • İşcan, U., Özder, M. ve Önal, A. R. (2010). Tekirdağ damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin gelişim süreci ve bugünkü durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 131 – 137.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., Orhan, H. ve Vanlı, Y. (2008). Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 23-31.
 • Kaygısız, A. ve Tümer, R. (2009). Kahramanmaraş ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri:3. Hayvan besleme alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 48-52.
 • Lorcu, F. (2015). Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı. Detay, Ankara.
 • Mundan, D., Atalar, B., Meral, B. A. ve Yakışan, M.M. (2018). Modern süt sığırı işletmelerinin yapısal ve teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 13 (2): 201-210.
 • Newbold, P., Carlson, W.L. ve Thome, B.M. (2012). Statistics for Business and Economics. Pearson Education, Londra.
 • Önal, A. R. ve Özder, M. (2008). Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2):197-203.
 • SAS INSTITUTE (2000). SAS User’s guide statistics. Version Ed. SAS Institute. Gary. N.C.
 • Soyak, A., Soysal, M. İ. ve Gürcan, E. K. (2007). Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3): 297-305.
 • Şeker, İ., Tasalı, H. ve Güler, Ü. (2012). Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 9-16.
 • Tatar, A. M. (2007). Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 118s.
 • Tugay, A. ve Bakır, G. (2011). Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 37-47.
 • Tüzemen, N., Koçyiğit, R. ve Özyürek, S. (2014). Erzincan ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı ilçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Yaylak, E., Konca Y. ve Koyunbende, N. (2016). İzmir ili ödemiş ilçesindeki damızlık sığır yetiştiricileri birliği üyesi işletmelerde sağlık koruma uygulamaları ve sağlık sorunları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 57(1):28-40.

Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 441 - 451, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1223936

Öz

Bu çalışmada, Şanlıurfa ilinin Viranşehir ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB)’ne üye olan süt sığırı işletmelerinin yapısal durumları ve işletme sahiplerine ilişkin bazı özellikler belirlenerek bunların süt verimine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ilçedeki 262 işletme sahibi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler ve DSYB’den temin edilen süt verim kayıtları kullanılmıştır. Anketlerden alınan cevaplar ile yetiştiricilerin sosyal durumları, hayvan barınaklarının özellikleri, yetiştirme uygulamaları, yem temini ve besleme yöntemleri istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Araştırmada yetiştirici yaş ortalamasının 41.9 ± 13.14 ve ilçede hayvan başına düşen aylık ortalama süt veriminin 351.28±86.33 kg olduğu saptanmıştır. Süt verimi ile işletme sahiplerinin yaşları ve ailedeki erkek çocuk sayısı arasındaki ilişkinin düşük ve pozitif yönde olduğu (Sırasıyla r=0.1529 ve r=0.1380), buna karşılık ailede tarım dışı işlerle uğraşan kişi sayısı arasındaki ilişkinin ise düşük ve negatif yönde olduğu (r=-0.1693) belirlenmiştir. Duraklı ya da duraksız ahırlarda barındırma şekli, barınaklarda kullanılan çatı materyali ve işletme büyüklüğü gibi faktörlerin süt verimine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Viranşehir ilçesinde daha verimli ve kârlı bir süt sığırcılığı için işletmelerde kullanılan durakların yenilenmesi ve uygun olanların seçilmesi, barınak çatı materyali olarak ahşap iskelet üzerine döşenmiş kiremit kullanılması, Siyah Alaca ve Simmental gibi kültür ırkı sığırlara uygun barınak içi koşulların sağlanması, Ziraat Mühendisi hizmetlerinden daha fazla yararlanılması gerektiği söylenebilir. Üreticilerin yaşlarının genel olarak genç ve bunların yüksek oranda okuryazar olmaları nedeniyle yetiştiricilerin yeniliklere ve bilinçlendirme faaliyetlerine açık oldukları söylenebilir. Bu nedenle üreticilere yönelik yapılacak eğitim faaliyetlerinin yararlı olacağı sonuca varılmıştır. Üreticilere verilecek eğitimler kapsamında; hayvan barınaklarında kullanılan durak çeşitleri ve boyutları ile bunların kullanım alanları, ekonomik verim seviyesi kavramı, kültür ırkı sığır yetiştiriciliği ve hayvan besleme konularına ağırlık verilmesinin daha yararlı olacağı kanısına varılmıştır. Belirtilen eğitimler Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Şanlıurfa DSYB ve diğer ilgili kuruluşların iş birliği ile düzenlenebilir.

Kaynakça

 • Aksoy, A., Güler, İ. O. ve Terin, M. (2014). Erzurum ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan üreticilerin belirli özellikler açısından karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(3): 81-89.
 • Akkurt, M. H. ve Köknaroğlu, H. (2016). Isparta ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan işletmelerin performanslarının karşılaştırılması ve üreticilerin damızlık sığır yetiştiricileri birliği ile ilişkilerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 79 – 90.
 • Atmak, A. ve Yazgan, K. (2018). Şanlıurfa ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı sorun ve çözüm önerileri. Dicle Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Dergisi, 7(3): 116-125.
 • Aydın, M. K. ve Keskin, M. (2019). Muğla ilinde süt sığırı yetiştiriciliğinin mevcut durumu, bazı verim ve yapısal özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 59(2): 57-63.
 • Aygül, H. ve Özkütük, K. (2012). Malatya ili süt sığırcılığı ve sığır besiciliğinin yapısı. AVKAE Dergisi, 2: 7-11.
 • Boz, İ. (2013). Doğu Akdeniz bölgesinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16(1): 24-32.
 • Demir, P., Yılmaz, A. ve Sarıözkan, S. (2014). Kars ili sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(1): 1-6.
 • Düzgüneş, O., Eliçin, A. ve Akman, N. (2003). Hayvan Islahı. Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara.
 • Hozman S. B. ve Akçay, H. (2016). Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinin bazı teknik ve ekonomik özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(1): 57-65.
 • İşcan, U., Özder, M. ve Önal, A. R. (2010). Tekirdağ damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin gelişim süreci ve bugünkü durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 131 – 137.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., Orhan, H. ve Vanlı, Y. (2008). Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 23-31.
 • Kaygısız, A. ve Tümer, R. (2009). Kahramanmaraş ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri:3. Hayvan besleme alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 48-52.
 • Lorcu, F. (2015). Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı. Detay, Ankara.
 • Mundan, D., Atalar, B., Meral, B. A. ve Yakışan, M.M. (2018). Modern süt sığırı işletmelerinin yapısal ve teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 13 (2): 201-210.
 • Newbold, P., Carlson, W.L. ve Thome, B.M. (2012). Statistics for Business and Economics. Pearson Education, Londra.
 • Önal, A. R. ve Özder, M. (2008). Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2):197-203.
 • SAS INSTITUTE (2000). SAS User’s guide statistics. Version Ed. SAS Institute. Gary. N.C.
 • Soyak, A., Soysal, M. İ. ve Gürcan, E. K. (2007). Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3): 297-305.
 • Şeker, İ., Tasalı, H. ve Güler, Ü. (2012). Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 9-16.
 • Tatar, A. M. (2007). Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 118s.
 • Tugay, A. ve Bakır, G. (2011). Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 37-47.
 • Tüzemen, N., Koçyiğit, R. ve Özyürek, S. (2014). Erzincan ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı ilçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Yaylak, E., Konca Y. ve Koyunbende, N. (2016). İzmir ili ödemiş ilçesindeki damızlık sığır yetiştiricileri birliği üyesi işletmelerde sağlık koruma uygulamaları ve sağlık sorunları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 57(1):28-40.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çiğdem Delebe Bu kişi benim 0000-0002-1174-8394

Kemal Yazgan 0000-0001-9255-5318

Erken Görünüm Tarihi 8 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2022
Kabul Tarihi 2 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Delebe, Ç., & Yazgan, K. (2023). Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 441-451. https://doi.org/10.33462/jotaf.1223936
AMA Delebe Ç, Yazgan K. Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi. JOTAF. Mayıs 2023;20(2):441-451. doi:10.33462/jotaf.1223936
Chicago Delebe, Çiğdem, ve Kemal Yazgan. “Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20, sy. 2 (Mayıs 2023): 441-51. https://doi.org/10.33462/jotaf.1223936.
EndNote Delebe Ç, Yazgan K (01 Mayıs 2023) Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 2 441–451.
IEEE Ç. Delebe ve K. Yazgan, “Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi”, JOTAF, c. 20, sy. 2, ss. 441–451, 2023, doi: 10.33462/jotaf.1223936.
ISNAD Delebe, Çiğdem - Yazgan, Kemal. “Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20/2 (Mayıs 2023), 441-451. https://doi.org/10.33462/jotaf.1223936.
JAMA Delebe Ç, Yazgan K. Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi. JOTAF. 2023;20:441–451.
MLA Delebe, Çiğdem ve Kemal Yazgan. “Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 2, 2023, ss. 441-5, doi:10.33462/jotaf.1223936.
Vancouver Delebe Ç, Yazgan K. Viranşehir İlçesindeki Süt Sığırı İşletmelerin Kimi Yapısal Özelliklerinin Süt Verimine Etkisi. JOTAF. 2023;20(2):441-5.