Cilt: 20 Sayı: 2, 22.05.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Ziraat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışanlarla akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı, farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için ortam sağlamayı ve bu çalışmalarını okuyucuları ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Dergi; Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Sulama Ve Drenaj, Hayvan Bilimleri, Gıda Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji ve Toprak Bilimi gibi tarım ile ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır.

MAKALE YAZIM KURALLARI


Türkçe sunulan makaleler “Makale Şablonu “ şablonu ile hazırlanmalıdır.
İngilizce sunulan makaleler “Manuscript Templete” şablonu ile hazırlanmalıdır.


Genel Biçim Özellikleri
Makale metni 10 Punto yazı tipi boyutunda ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Satır aralığı 1,15 olmalıdır.
Sayfa yapısı A4 boyutunda ; sayfanın her kenarında 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
İki yana yaslı ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
Satır numaraları her sayfa için ayrı ayrı verilmelidir.
Şablona göre hazırlanan makale 17 sayfayı geçmemelidir.

Paragraf Yapısı
Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
Önce ve sonra alanı 6 pt (0,6 line)
Satır aralığı 1,15 olmalıdır.

Makale Başlığı
Türkçe ve ingilizce başlık yazılmalıdır.
Makale başlığı 12 punto yazı tipi boyutunda ve Bold olmalıdır.
İlk yazılan başlık makale yazım dili olmalıdır.
Başlık Sola dayalı ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük harf ile yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler hariç tutulmalıdır).
Makale bir proje veya yüksek lisans çalışmasından çıkarılmış bir araştırma ise * ile dip not olarak da belirtilmelidir.

Yazarlar
Yazar isimli makale dosyasında tüm yazarlar isim, iletişim adresi, ORCID no yazmalıdır. Yazar soyadları büyük harfle yazılmalıdır. Yazar ünvan bilgileri yer almamalıdır. Makalenin orjinal dili İngilizceyse bu ifadeler İngilizce olmalıdır.
Yazar adres bilgileri mutlaka belirtilmelidir. (Örn; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ. Türkiye.)
Yazar e-posta adresleri belirtilmelidir.
Yazar OrcID numaraları yer almalıdır. (Yüksek Lisans öğrencileri de dahil)
Yazar isimsiz hazırlanacak dosyada yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır.

Özet ve Abstract
Anadili Türkçe olmayan yazarlar için Türkçe Özet istenmez.
Anadili Türkçe olan yazarlar İngilizce makale sunumlarında Türkçe özet yazmak zorundadır.
Özet ve Abstract başlığı 12 punto yazı tipi boyutunda içerik 10 punto yazı tipi boyutunda olmalı, sola dayalı yazılmalıdır. Bold olmalıdır.
En az 250 kelime- en fazla 400 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
En az 5, en çok 8 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük harf olmalıdır. Anahtar kelimeler birden fazla kelimeden oluşuyor ise İlk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle başlamalıdır.

Alt Bilgi
Sorumlu yazar ve varsa diğer yazarların adı soyadı, adresi, şehir ve ülke adı, e-mail ve Orcid numarası alt alta verilmelidir.
Sorumlu yazar bilgileri yazar isim sıralamasına göre verilmelidir.
Atıf bilgisi; Yazar soyadı, ad ilk harfi., Makalenin Başlığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, xx (x), xx-xx. Şeklinde verilmelidir. 

Ana Metin
Çalışma; Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Sonuçları ve Tartışma, Sonuç bölümlerini içermelidir.
Giriş bölümünde; Konunun önemi literatürdeki yeri ile anlatılmalıdır.
Materyal ve Yöntem bölümünde, çalışmada eğer özgün bir model kullanılmışsa, model alt bölümü ile mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır.
Diğer çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.
Araştırmada kullanılan materyal ve yöntemler açık olarak ifade edilmelidir.
Araştırma sonuçları ve tartışma bölümünde; sonuçlar literatürdeki yeri ile tartışılmalıdır.

Temel Başlıklar
Temel başlıklar (1. Giriş, 2. Maretyal ve Metot, 3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma, 4. Sonuç) 0.5 cm paragraf girintisi bırakılarak, Bold yazılmalıdır.
Numaralandırılmalıdır.

Alt başlıklar
Sadece ilk harf büyük karakter olup diğer kelimeler küçük harf ile yazılmalıdır.
Başlık 0.5 cm paragraf girintisi bırakılarak, Bold ve İtalik yazılmalıdır.

Tablo ve Şekil Başlıkları
Sadece ilk harf büyük karakter olup diğer kelimeler küçük harf ile yazılmalıdır.
Başlık ortalanmalıdır.
Bold ve İtalik yazılmalıdır.
Türkçe yazılan makalelerde ingilizce tablo ismi alta ve ingilizce şekil ismi üste yazılmalıdır.
Örneğin Tablo başlıkları ve şekil başlıkları yazımı aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
Türkçe yazılan makalelerde ingilizce yazılan tablo ve şekil başlıkları Bold yapılmaz.

Tablo 1. Tablonun başlığı
Table 1. Title of the table


Figure 1. Title of the figure
Şekil 1. Şekil başlığı

Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.
Metin içinde tüm tablolara atıfta bulunulmalıdır (Tablo 1).
Tablolar hazırlanırken dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler üst çizgi, başlık altındaki çizgi ve en alt çizgi haricindekiler kullanılmamalıdır.

Eşitlik Yazımında
Equation Editor of word kullanılmalıdır.
Her eşitlik için metin içinde atıf yapılmalıdır.
Her eşitlik metin içerisinde sağ tarafı dayalı olarak numaralandırılmalıdır. ( Eş.1 veya/ Eq.1 gibi..)

Ölçü Birimlerinin Yazımında
Ölçüm birimlerinin yazımında ISI birimleri kullanılmalıdır.
Ondalık rakamların yazımında (2,14 yerine 2.14) kullanınız.
Binli sayıların yazımında (1.230,0) formu kullanılmalıdır.
Birimleri " kg ha-1" formunda yazınız " kg/ha" formunu kullanmayınız
Boşluk kullanılarak yazılacak birimler 4 h, 4 kg, 4 m, Boşluk kullanmadan yazılacak birimler 4o, %4

Teşekkür
Teşekkür bölümüne ihtiyaç varsa burada belirtilmelidir.

Kaynakça
Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.
Kaynaklar Times News Roman ve 8 yazı boyutu ile hazırlanmalıdır.
Metin içindeki kaynakların yazımında parantez içinde yazarın soyadı ve yayımlanma yılı gelmelidir (Mohsenin, 1970); (Muck ve Holmes, 2000). İki kişiden fazla yazar olduğu durumlarda "ve ark." ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır (Savoie ve ark.., 2004).
Kaynaklar kronolojik olarak düzenlenmelidir.
Tüm kaynaklarlar yazarın soyadı alfabetik olarak dikkate alınarak sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden fazla yayını olması durumunda kronolojik olarak listelenmelidir. Dergi isimleri kısaltma kullanılarak yazmak yerine açık olarak yazılmalıdır. Tüm dergi makalelerinde cilt, sayı ve sayfa numaraları bulunmalıdır. Web sayfaları için verilerin kullanım tarihi yazılmalıdır.

Makale:
Tan, F., Kayısoglu, B., Okur, E. (2018).Effects of compaction pressure on the temperature distribution in bunker type silage silo. Indian Journal of Animal Sciences 88 (1): 116

Tez:
Mirik, M. (2005). Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria’nın tanılanması ve bitki büyüme düzenleyici rizobakteriler ile biyolojik mücadele olanakları. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Kitap:
Mohsenin, N.N. (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York

Konferans kitabı (Ful makale):
Saglam, C., Tan, F. (2017). An Environmentally Friendly Method Of Fertilizer Application In Agriculture; Anhydrous Ammonia Application. International Conference on Environment and Natural Science. (ICENS). 9-10 September, P.7-9. Moscow, Russia.

Internet:
Anonim, (2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), http://www.fao.org/site, (Erişim tarihi: 20.08.2020)

Kaynakça
Anonim, (2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), http://www.fao.org/site, (Accessed date: 13.11.2018).
Mirik, M. (2005). Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria’nın tanılanması ve bitki büyüme düzenleyici rizobakteriler ile biyolojik mücadele olanakları. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Mohsenin N N. (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York.
Saglam, C., Tan, F. (2017). An Environmentally Friendly Method Of Fertilizer Application In Agriculture; Anhydrous Ammonia Application. International Conference on Environment and Natural Science. (ICENS). 9-10 September, P.7-9. Moscow, Russia.
Tan, F., Kayısoglu, B., Okur E. (2018). Effects of compaction pressure on the temperature distribution in bunker type silage silo. Indian Journal of Animal Sciences 88 (1): 116–120.

TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (JOTAF) YAYIN ETİĞİ İLKELERİ
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) Yayın Etiği

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde (JOTAF) uygulanan makale kabul süreçleri ve yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşların (yazarlar, okurlar ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarının aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf) .

Yazarların Etik Sorumlulukları

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi'ne makale gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması, yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editörler kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi'ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Baş Editör ve Bölüm Editörlerinin Etik Görev ve Sorumlulukları
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi'nin baş editörü ve bölüm editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlama,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler
Editörler; tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanlarına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun sürekli ve dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Danışmanlar kurulu ile ilişkiler
Editör, tüm danışmanlar kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Danışmanlar kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni danışmanlar kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

Danışmanlar kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni danışmanlar kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Danışmanlar kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Danışmanlar kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Danışmanlar kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler (baş editör ve bölüm editörleri) ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bkz. İntihal Denetimi

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;
Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi yayıncısı olan Namık Kemal Üniversitesi(N.K.Ü.) Ziraat Fakültesi, kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir yüksek öğretim kuruluşudur. N.K.Ü. Ziraat Fakültesi ve Editörler Kurulu Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:Mayıs 2021 - 18 (2) sayısından itibaren yayın sürecinde herhangi bir ücret alınmayacaktır.