Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 83 - 100 2020-10-31

SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TWO STRUGGLE FOR EXISTENCE IN THE CONTEXT OF EPIDEMICS: MALTHUSIAN CHAOS AND KROPOTKIN’S MUTUAL AID

Adem ÇAYLAK [1] , Hakan KARADİKEN [2]


Bu çalışma, doğayı referans alan iki farklı varoluşsal yaklaşımı karşılaştırarak salgın hastalık bağlamında siyasal ve toplumsal bakış açılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bunlardan ilki, doğayı sınırlı kaynaklarla, insanı ise bencillik ve cinsellik konusunda irrasyonel olmakla betimleyen Malthus’tur. İkincisi ise doğaya ve insana ahlâki anlam vererek iyi olarak gören Kropotkin’dir. Malthus için doğa, savaşın ve mücadelenin olduğu bir yer iken, Kropotkin için canlıların genel refah için, doğanın zorluklarına karşı dayanışma içinde oldukları mekandır. Bu yaklaşımlar salgın hastalıklar bağlamında yorumlanarak, tüm insanlığın dış “öteki”si olan, salgın hastalıklar karşısında varoluşsal mücadeleye ilişkin bakış açılarının eleştirel analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda, toplumsal adalet ve ahlâki iyilik açısından Kropotkin’in teorisinin olumlu bir anlam ifade ettiği, Malthus’un teorisinin ise kaynakların kıtlığı üzerinden ahlâki gerçeklik üzerinde etkili olduğu yorumsamasıyla, toplumsal adaleti ve tüm toplumun iyiliğini zedelediği sonucuna varılmıştır.
This study aims to analyze the political and social perpectives in the context of epidemics by comparing two different nature-oriented existential approaches. The first of these is Malthus, who portrays nature as short of resources and humankind as irrational in terms of selfishness and sexuality. The second one is Kropotkin who dignifies both humankind and nature by ascribing an ethical meaning to them. While nature is a place in which there is nothing but war and struggle according to Malthus, it is a place in which all livings are being in solidarity for their general wealth according to Kropotkin. This study brings a critical analysis to the perspectives about struggle for existence against epidemics, which are the external and humanitarian beings of "other" by interpreting these approaches in the context of epidemics. As a result, the theory of Kropotkin reflects a positive meaning in terms of social justice and ethical benevolence, while the theory of Malthus damages the collective goodness and justice by evoking the impact of resource lackness on the ethical reality.
 • Darwin, Charles (2015), Türlerin Kökeni, Çeviren: Öner Ünalan, Evrensel Basım Yayın, İstanbul.
 • Godwin, William (1793), An Enquiry Concernıng Political Justice, And Its Influence On General Virtue And Happiness Vol. 2, https://archive.org/details/enquiryconcernin02godw / 12.08.2020.
 • Hinde, Andrew (2003), England’s Population A History Since the Domesday Survey, Arnold Publication, London.
 • Kropotkin, Pyotr (2001), Evrimin Bir Faktörü Olarak Karşılıklı Yardımlaşma, Çeviren/ler: Işık Ergüden, D. G., Kaos Yayınları, İstanbul.
 • Kropotkin, Pyotr (2005), Anarşi Felsefesi- İdeali, Çeviren: Işık Ergüden, Kaos Yayınları, İstanbul.
 • Kropotkin, Pyotr (2007), Çağdaş Bilim ve Anarşi,, Çeviren: Mazlum Beyhan, Öteki Yayınevi, İstanbul.
 • Kropotkin, Pyotr (2018), Etik, Çeviren: Sinan Altıparmak, Öteki Yayınevi, İstanbul.
 • Marshall, Peter (2003), İmkânsızı İstemek: Anarşizmin Tarihi, Çeviren: Yavuz Alogan, İmge Kitabevi, İstanbul.
 • Polanyi, Karl (2010), Büyük Dönüşüm, Çeviren: Ayşe Buğra, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Robert Thomas, Malthus (1993), An Essay On The Princıple of Population, https://archive.org/stream/essayonprinciple00thom_0?ref=ol#, 10.08.2020.
 • Todes, Daniel (1989), Darwin Without Malthus: The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought, Oxford University Press, New York.
 • Turanlı, Rona (1977), Malthus'un Nüfus Kuramı Ve Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Sorunu, Doktora Tezi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Kürsüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Adem ÇAYLAK
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3983-1269
Yazar: Hakan KARADİKEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 12 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Çaylak, A , Karadiken, H . (2020). SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA . Journal of Political Administrative and Local Studies , 3 (2) , 83-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jpaljournal/issue/56785/793365