Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Sosyo-Ekonomik Profilleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 2, 648 - 665, 01.04.2018
https://doi.org/10.21547/jss.382774

Öz

Bu çalışma ile meslek yüksekokulu turizm programı öğrencilerinin mesleğin geleceği ile ilgili beklentileri araştırılmıştır. Araştırmada öncelikle, Türkiye’de mesleki turizm eğitimi, turizm eğitiminin genel yapısı ve dünyadaki turizm eğitimi örneklerine değinilerek günümüzde turizm eğitiminin meslek yüksekokullarındaki durumu irdelenmiştir. Araştırma kısmında, Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere anket uygulanarak istatistiksel sonuçlar elde edilmiştir. Turizm bölümü öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak öğrencilerin ailelerinin genellikle ilçede yaşadığı, öğrencilerin küçük yerleşim yerlerinden geldikleri görülmektedir. Öğrencilerin ailelerinin genel olarak az gelire sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin turizm mesleği ile ilgili gelecek beklentileri ile ilgili ise genel olarak turizm mesleğinin geleceği konusunda olumlu beklentiler içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adem, M. (1997). Ulusal eğitim politikamız nasıl olmalıdır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 51-65.
 • Airey, D. & Middleton, V., T., C. (1995). Education and training in tourism in the UK: Guidelines for those seeking further information about courses and careers in tourism. Erişim tarihi: 02 04 2017, http://www.athe.org. uk/GUIDELINES%203.pdf.
 • Aksu, M., Bucak, T. (2012). Mesleki turizm eğitimi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 7-18.
 • Aymankuy, Y., Aymankuy, Ş. (2013). Turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründeki istihdamla ilgili görüşleri ve sektördeki kariyer beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği). Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-21.
 • Aymankuy, Y., Tetik, N., Girgin, G., K., Aymankuy, Ş. (2013). Lisans düze¬yinde turizm eğitimindeki staj uygulamasına öğrenci ve akademis¬yenlerin bakışları (BTİOYO’da uygulama). International Journal of Human Sciences, 10(1), 101-128.
 • Baltacı, F., Üngören E., Avsallı H., Demirel, O., N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-25.
 • Batman, O., Çankırı, P. (2013). Turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde kalma eğilimleri: Sakarya Üniversitesi örneği. B. Zengin (Ed.), Geçmişten günümüze Sakarya turizmine akademik bir bakış (115-128). Sakarya: Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Yayınları.
 • Boylu, Y. (2002). Türkiye’deki örgün turizm eğitiminin sistematik olmayan bir açıdan değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 63–78.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB). (2018). Erişim tarihi: 20 01 2017, https://www.csgb.gov.tr/home/news/asgari-ucret-2018-yili-icin-brut-2-bin-29-lira-net-bin-603-lira-olarak-belirlendi/.
 • Demirkol, Ş., Pelit, E. (2002). Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ve Avrupa Birliği sürecinde olası gelişmeler. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Dinçer, F., İ., Akova, O., Kaya, F. (2013). Meslek yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin kariyer planlaması üzerine bir araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 42-56.
 • Doğan, C., D., Uluman, M. (2016). İstatistiksel veri analizinde r yazılımı ve kullanımı. Elementary Education Online, 15(2), 615-634. DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.24991
 • Erdinç, S. B., Yılmaz, G. (2012). Günümüzde turizm eğitiminin yükseköğretim içerisindeki yeri. Turizm Eğitimi Konferansı, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, 17-19 Ekim, 17-31, Ankara.
 • Hacıoğlu, Necdet (1992). Yükseköğretimde Mesleki Turizm Eğitimi Geliştirme Perspektifleri, Turizm Eğitimi Konferansı, 09-11 Aralık, Ankara.
 • Hjalager, A.-M. (2003). Global tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(2), 26-27. DOI:10.3794/johlste.22.35
 • Ilgaz, B. (2011). Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık, umutsuzluk durumları ve sektörel tutumlarının kariyer seçimlerine etkileri: Akdeniz Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Korkmaz, H., Gürol, N., Avcıkurt, C. (2012). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre Yönelik Görüşleri ve Kariyer Beklentileri Arasındaki İlişki, Turizm Eğitimi Konferansı: 17-19 Ekim, 120-134.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Turizm stratejisi 2023, eylem planı 2007-2013, Erişim tarihi: 27 03 2017, https://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906, ttstratejisi2023pdf. pdf?.
 • Lominé, L. (2003). Hospitality, leisure, sport and tourism in higher education in France. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(1), 107-110.
 • Mihalič, T. (2004). Current issues in tourism education: The case of Slovenia and the faculty of economics, University of Ljubljana. The Conference of the Association for Tourism Higher Education, 89-97.
 • Moira, P., Milonopoulos, D., Anastasiou, S. (2004). Producing graduates for the tourism industry in Greece: A case study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(2), 55-60.
 • Olcay, A., Çelik, Z. (2010). Turizm ve otel işletmeciliği programında öğrenim gören öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 279-301.
 • Orhan, A. (2015). Türkiye'de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili algılarının çalışma niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Öncüer, M., E. (2006). Avrupa Birliği eğitim politikasında mesleki turizm eğitimi yaklaşımı ve Türk turizm eğitimine uygulanabilirliği: Akdeniz Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Özdoğan, O., N., Çavuş, Ş. (2009). Türkiye’de turizm eğitiminin yapısı ve gelişimi. Ş. Çavuş, Z. Ege, O., E. Çolakoğlu (Ed.), Türk turizm tarihi yapısal ve sektörel gelişim (221-253). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel yönetimi. İstanbul: Teknografik Matbaacılık A.Ş.
 • Sarı, H. (2007). Ortaöğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi alan öğrencilerin staj sürecine adaptasyonu üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tahtalıoğlu, B. (2012). Turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tayfun, A. (2001). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden mezun olan öğretmenlerin fakülte hakkındaki değerlendirmeleri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2017). Erişim tarihi: 25 03 2017, http://www. tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590c3c06e008c8.75254090
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (2017). Erişim tarihi: 30 03 2017, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_ files/ vizyon 2023/eik/EK1.pdf
 • Ünlüönen, K., Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32.
 • Üzümcü, T., P., Alyakut, Ö., Günsel, A. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin, mesleğin geleceğine ilişkin bakış açıları. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 18(33), 179-199.
 • World Tourism Organisation (UNWTO). (2016). International tourist arrivals up 4% reach a record 1.2 billion in 2015. Erişim tarihi: 13 04 2017, http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015.

A Research on Occupational Expectations and Socio-Economic Profiles of University Students Graduate Tourism Education

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 2, 648 - 665, 01.04.2018
https://doi.org/10.21547/jss.382774

Öz

In this study, the reasons of getting the tourism education of the vocational high school tourism program students were determined and the perspectives about the future of the profession were being investigated. In the research, firstly, general structure of the occupational tourism training in Turkey and samples in the world were mentioned and today the situation of tourism education in vocational higher schools were examined. Students who were educated in Artvin Coruh University Arhavi Vocational School Tourism and Travel Services and Tourism and Hotel Management programs were applied and statistical results were obtained. Regarding the socio-economic situation of the students of the tourism department, it is seen that the families of the students usually live in the district and the students come from the small settlements. It turns out that the families of the students generally have a low income. As far as students are concerned about the future expectations of the tourism profession, they have generally come to the conclusion that they have positive expectations about the future of the tourism profession.

Kaynakça

 • Adem, M. (1997). Ulusal eğitim politikamız nasıl olmalıdır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 51-65.
 • Airey, D. & Middleton, V., T., C. (1995). Education and training in tourism in the UK: Guidelines for those seeking further information about courses and careers in tourism. Erişim tarihi: 02 04 2017, http://www.athe.org. uk/GUIDELINES%203.pdf.
 • Aksu, M., Bucak, T. (2012). Mesleki turizm eğitimi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 7-18.
 • Aymankuy, Y., Aymankuy, Ş. (2013). Turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründeki istihdamla ilgili görüşleri ve sektördeki kariyer beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği). Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-21.
 • Aymankuy, Y., Tetik, N., Girgin, G., K., Aymankuy, Ş. (2013). Lisans düze¬yinde turizm eğitimindeki staj uygulamasına öğrenci ve akademis¬yenlerin bakışları (BTİOYO’da uygulama). International Journal of Human Sciences, 10(1), 101-128.
 • Baltacı, F., Üngören E., Avsallı H., Demirel, O., N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-25.
 • Batman, O., Çankırı, P. (2013). Turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde kalma eğilimleri: Sakarya Üniversitesi örneği. B. Zengin (Ed.), Geçmişten günümüze Sakarya turizmine akademik bir bakış (115-128). Sakarya: Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Yayınları.
 • Boylu, Y. (2002). Türkiye’deki örgün turizm eğitiminin sistematik olmayan bir açıdan değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 63–78.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB). (2018). Erişim tarihi: 20 01 2017, https://www.csgb.gov.tr/home/news/asgari-ucret-2018-yili-icin-brut-2-bin-29-lira-net-bin-603-lira-olarak-belirlendi/.
 • Demirkol, Ş., Pelit, E. (2002). Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ve Avrupa Birliği sürecinde olası gelişmeler. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Dinçer, F., İ., Akova, O., Kaya, F. (2013). Meslek yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin kariyer planlaması üzerine bir araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 42-56.
 • Doğan, C., D., Uluman, M. (2016). İstatistiksel veri analizinde r yazılımı ve kullanımı. Elementary Education Online, 15(2), 615-634. DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.24991
 • Erdinç, S. B., Yılmaz, G. (2012). Günümüzde turizm eğitiminin yükseköğretim içerisindeki yeri. Turizm Eğitimi Konferansı, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, 17-19 Ekim, 17-31, Ankara.
 • Hacıoğlu, Necdet (1992). Yükseköğretimde Mesleki Turizm Eğitimi Geliştirme Perspektifleri, Turizm Eğitimi Konferansı, 09-11 Aralık, Ankara.
 • Hjalager, A.-M. (2003). Global tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(2), 26-27. DOI:10.3794/johlste.22.35
 • Ilgaz, B. (2011). Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık, umutsuzluk durumları ve sektörel tutumlarının kariyer seçimlerine etkileri: Akdeniz Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Korkmaz, H., Gürol, N., Avcıkurt, C. (2012). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre Yönelik Görüşleri ve Kariyer Beklentileri Arasındaki İlişki, Turizm Eğitimi Konferansı: 17-19 Ekim, 120-134.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Turizm stratejisi 2023, eylem planı 2007-2013, Erişim tarihi: 27 03 2017, https://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906, ttstratejisi2023pdf. pdf?.
 • Lominé, L. (2003). Hospitality, leisure, sport and tourism in higher education in France. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(1), 107-110.
 • Mihalič, T. (2004). Current issues in tourism education: The case of Slovenia and the faculty of economics, University of Ljubljana. The Conference of the Association for Tourism Higher Education, 89-97.
 • Moira, P., Milonopoulos, D., Anastasiou, S. (2004). Producing graduates for the tourism industry in Greece: A case study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(2), 55-60.
 • Olcay, A., Çelik, Z. (2010). Turizm ve otel işletmeciliği programında öğrenim gören öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 279-301.
 • Orhan, A. (2015). Türkiye'de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili algılarının çalışma niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Öncüer, M., E. (2006). Avrupa Birliği eğitim politikasında mesleki turizm eğitimi yaklaşımı ve Türk turizm eğitimine uygulanabilirliği: Akdeniz Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Özdoğan, O., N., Çavuş, Ş. (2009). Türkiye’de turizm eğitiminin yapısı ve gelişimi. Ş. Çavuş, Z. Ege, O., E. Çolakoğlu (Ed.), Türk turizm tarihi yapısal ve sektörel gelişim (221-253). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel yönetimi. İstanbul: Teknografik Matbaacılık A.Ş.
 • Sarı, H. (2007). Ortaöğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi alan öğrencilerin staj sürecine adaptasyonu üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tahtalıoğlu, B. (2012). Turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tayfun, A. (2001). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden mezun olan öğretmenlerin fakülte hakkındaki değerlendirmeleri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2017). Erişim tarihi: 25 03 2017, http://www. tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590c3c06e008c8.75254090
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (2017). Erişim tarihi: 30 03 2017, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_ files/ vizyon 2023/eik/EK1.pdf
 • Ünlüönen, K., Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32.
 • Üzümcü, T., P., Alyakut, Ö., Günsel, A. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin, mesleğin geleceğine ilişkin bakış açıları. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 18(33), 179-199.
 • World Tourism Organisation (UNWTO). (2016). International tourist arrivals up 4% reach a record 1.2 billion in 2015. Erişim tarihi: 13 04 2017, http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Turizm
Yazarlar

Ceyhun AKYOL (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5542-7309
Türkiye


Ela OĞAN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5491-771X
Türkiye


Yener OĞAN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-1523-8498
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2018
Kabul Tarihi 19 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akyol, C. , Oğan, E. & Oğan, Y. (2018). Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Sosyo-Ekonomik Profilleri Üzerine Bir Araştırma . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (2) , 648-665 . DOI: 10.21547/jss.382774