Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 565 - 580 2019-04-01

The Effect of Managers' Trust in Subordinate on Entrepreneurial Intention: A Research on SMEs
Yöneticilerin Asta Güven Düzeyinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma

H.Tezcan UYSAL [1]


The purpose of this research is to determine the entrepreneurial intention and trust levels of the individuals' who have conducted entrepreneurship activities before and of SMEs' still connected to this activity towards subordinates, determine whether there is a significant relationship between these levels and if there is, investigate the effect of the manager's trust to subordinate on the entrepreneurial intention and determine the roles of gender and entrepreneurial training on this effect.  In this context, data has been obtained from 304 SME managers via survey method. The obtained data has been processed with SPSS 20.0 program and as a result of the analyzes performed, a positive relationship has been found between the entrepreneurial intentions of SME managers and trust to subordinates and the dimensions thereof; it has been determined that the increase in the trust to employees for troubleshooting and the increase in the trust to employees for the achievement of organizational tasks have affected the managers' entrepreneurial intention positively. However, it has also been found that gender and entrepreneurial training cause a difference on the relationship between the trust to subordinate and entrepreneurial intention. It has been determined that it is sufficient for male managers to see that subordinates can solve problems in order to increase entrepreneurial intention and it has been determined that, for female managers, subordinates' solving problems do not have a meaningful effect and subordinates' successfully running the organizational tasks is sufficient for the entrepreneurial intention. However, for SME managers with entrepreneurial training, it has been found that the subordinates' successfully running organizational tasks is an important factor for the continuance of entrepreneurship and for the SME managers who has not received entrepreneurial training, it has been found that the subordinates' capability for troubleshooting and trust to the subordinates' decisions are more significant. 

Bu araştırmanın amacı; daha önce girişimcilik faaliyetinde bulunmuş ve halen bu faaliyete bağlı KOBİ’nin yöneticilik yapan bireylerin mevcut girişimcilik niyeti ile asta güven düzeyini saptamak, bu düzeyler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek, eğer anlamlı bir ilişki var ise yöneticinin asta güven düzeyinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini incelemek ve bu etki üzerinde cinsiyet ile girişimcilik eğitiminin rolünü tespit etmektir.  Bu kapsamda 304 KOBİ yöneticisinden anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programıyla işlenmiş, gerçekleştirilen analizler sonucunda; KOBİ yöneticilerinin girişimcilik niyeti ile asta güven ve asta güvenin boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmış, çalışanların sorunları gidermesine yönelik güvendeki artışın ve çalışanların örgütsel işleri başarmasına yönelik güvendeki  artışın yöneticilerin girişimcilik niyetini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte asta güven ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin ve girişimcilik eğitiminin de farklılığa neden olduğu saptanmıştır. Erkek yöneticilerin girişimcilik niyetinin arttırabilmesi için astların sorunları çözebildiğini görmesinin yeterli olduğu, kadın yöneticilerde ise aksine astların sorunları çözmesinin anlamlı bir etkisinin olmadığı,  girişimcilik niyeti için astların örgütsel işleri başarıyla yürütmesinin tek başına yeterli olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte girişimcilik eğitimi almış KOBİ yöneticilerinde girişimciliğin devamlılığı için astların örgütsel işleri başarıyla yürütmesinin tek başına önemli bir unsur olduğu, girişimcilik eğitimi almamış KOBİ yöneticilerinde ise astların sorunları giderebilmesi ve astların aldığı kararlara olan güvenin daha önemli olduğu tespit edilmiştir.
 • Akpınar, S. (2011). Girişimciliğin Temel Kavramları. Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Al-Harrasi, A. S., Al-Zadjali, E. B., & Al-Salti, Z. S. (2014). Factors Impacting Entrepreneurial Intention: A Literature Review. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 8(8), 2438-2441.
 • Alparslan, A. M., & Özmen, M. (2017). Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Demografik Özelliklerin Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 957-976.
 • Bağcı, Z., & Akbaş, T. T. (2016). Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 155-170.
 • Ballı, E., & Koca Ballı, A. İ. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve Girişimcilik Eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 101-121.
 • Batı, G. F., & Tutar, E. (2016). Örgütsel Güven Kavramı, Özellikleri ve Yararları. ArelEysad, 1(2), 35-41.
 • Blomqvist, K., & Ståhle, P. (2000). Building Organizational Trust. In 16th Annual IMP Conference, Bath, UK.
 • Borum, R. (2010). The Science of Interpersonal Trust. Mental Health Law & Policy Faculty Publications.
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2014). Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 27-47.
 • Buana, Y. (2016). Mapping the Phenomenon of Students’ Entrepreneurıal Intention. Binus Business Review, 7(2), 117-123.
 • Çelik, A., İnce, M., & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 113-124.
 • Dal, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği. Researcher: Social Science Studies, 5(4), 521-531.
 • Dromereschi, M. I., & Cuza, Al. I. (2010). Organizational trust or beyond appearances. Studies and Scientific Researches - Economic Edition, 15, 351-359.
 • Dumitru, C. D. (2015). Predictors of Organizational Trust: The Dynamic Relationship Between Organizational Trust, Organizational Identification and Cultural Intelligence. International Conference on Marketing and Business Development Journal, 1(1), 161-167.
 • Ensari, M. Ş., & Alay, H. K. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Eğilimi İle Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 235-248.
 • Halis, M., Gökgöz, G. S., & Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. MANAS Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 187-205.
 • Hassan, M., Toylan, N. V., Semerciöz, F., & Aksel, I. (2012). Interpersonal Trust and Its Role in Organizations. International Business Research, 5(8), 33-39.
 • İbrahimoğlu, N., Uğurlu, Ö. Y., & Kızıloğlu, M. (2011). Örgütlerde Mentorlüğün Örgütsel Güven Algısına Etkisine İlişkin Bir Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 297-318.
 • Kahya, C., & İmamoğlu, İ. K. (2015). Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 39, 139-156.
 • Kerse, G., Babadağ, M., & Kerse, Y. (2017). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), 633-656.
 • Korsgaard, M. A., & Roberson, L. (1995). Procedural Justice in Performance Evaluation: The Role of Instrumental and Non- Instrumental Voice in Performance Appraisal Discussions. Journal of Management, 21(4), 60-84.
 • Küskü, F. (1999). Yöneten - Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 135-151.
 • Lashari, M., Moazzam, A., Salman, Y., & Irfan, S. (2016). Impact of Organizational Trust on Organizational justice and Organizational Commitment: A Case of University of Sargodha. Journal of the Research Society of Pakistan, 53(2), 170-194.
 • Lewis, J. D., & Weigert, A. (1985). Trust as a Social Reality. Social Forces, 63(4), 967-985.
 • MacDuffie, J. P. (2011). Inter-organizational Trust and the Dynamics of Distrust. Journal of International Business Studies, 42, 35-47.Marangoz, M. (2008). Girişimcilik. Çanakkale: Pozitif Matbaacılık.
 • Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integration model of organizational trust. The Academy of Management Review Briarcliff Manor, 20(3), 709-835.
 • Młokosiewicz, M., & Misiak-Kwit, S. (2017). The Impact of Trust on Entrepreneurship in Poland. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4), 79-95.
 • Moghadam, S. K., Zavari, M. E., Enayati, G., & Lari, M. T. (2013). Examination of the Relationships among Organizational Trust, Organizational Learning and Entrepreneurship in SMEs. World Applied Sciences Journal, 27(9), 1134-1145.
 • Moriano, J. A., Zarnowska, A., & Palací, F. J. (2007). Entrepreneurship as a process. In J. A. M. L. a. M. Gorgievski (Ed.), Psychology of Entrepreneurship Research and Education. madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • Ozaralli, N., & Rivenburgh, N. K. (2016). Entrepreneurial Intention: Antecedents to Entrepreneurial Behavior in the U.S.A. and Turkey. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(3), 1-32.
 • Örücü, E., & Kanbur, A. (2017). Otel Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Güven İlişkisi: Bandırma İlçesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 1109-1123.
 • Paço, A., Ferreira, J. M., Raposo, M., Rodrigues, R. G., & Dinis, A. (2015). Entrepreneurial Intentions: Is Education Enough?. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(1), 57–75.
 • Paliszkiewicz, J. O. (2011). Trust Management: Literature Review. Management, 6(4), 315-331.
 • Roberts, K. H., & O'Reilly, C. A. (1974). Measuring Organizational Communication. Journal of Applied Psychology, 59(3), 321-326.
 • Rostami, N. A., Shad, F. S., & Etemadifar, E. (2015). The Importance of Organizational Trust on Organizational Entrepreneurship. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(3), 422-426.
 • Rua, L., & Araujo, C. (2016). Linking transformational leadership and organizational trust: has organizational commitment a mediating effect on it?. Cuadernos de Gestión, 16(1), 43-62.
 • Rusu, R., & Baboş, A. (2016). Organızational Trust between Institutional and Interpersonal Trust. Scientific Bulletin, 2(40), 55-60.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müler, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Sezer, C. (2013). Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi İle Belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 49-60.
 • Shneor, R., & Jenssen, J. I. (2014). Gender and Entrepreneurial Intentions. In Kelley, L. (ed.), Entrepreneurial Women: New Management and Leadership Models, Santa Barbara, CA: Praeger Publishing, 15-67.
 • Simpson, J. A. (2007). Foundations of interpersonal trust. In A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles. New York, NY, US: Guilford Press.
 • Singh, U., & Srivastava, K. B. L. (2016). Organizational Trust and Organizational Citizenship Behaviour. Global Business Review, 17(3), 594–609.
 • Sipahioğlu, M., & Öner, M. (2013). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 104-111.
 • Şimşek, S., & Taşçı, A. (2004). Örgütlerde Güven Konsepti ve Emniyet Örgütü’nde Güven Modellerinin Değerlendirilmesi. Polis Dergisi, 34, 1-8.
 • Tokgöz, E., & Seymen, O. A. (2013). Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma. Öneri Dergisi, 10(39), 61-76.
 • Uslu, F., & Oklay, E. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Trust. In: Leadership a Organizational Outcomes Meta analysis of Emprical Studies. Karadağ E., Eds., Springer, London/Berlin , Cham, 81-96.
 • Valliere, D. (2015). An Effectuation Measure of Entrepreneurial Intent. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 131-142.
 • Wibowo, B. (2017). Religiosity and Entrepreneurial Intention. Etikonomi, 16(2), 187-206.
 • Yanık, O., Timuroğlu, M. K., & Naktiyok, A. (2017). Üniversite Duyguların Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 461-477.
 • Yılmaz, A. S. (2014). Bir Sosyal Değişim Ajanı Olarak Girişimcilik Eğitimi. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(1), 297-310.
 • Yılmaz, E. (2005). Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 567-580.
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
 • Yücel, C., & Samancı, G. (2009). Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 113-132.
 • Zaheer, A., Mcevily, B., & Perrone, V. (1998). Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance. Organization Science, 9(2), 141-159.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Bölüm İktisat
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8962-7824
Yazar: H.Tezcan UYSAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 14 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019

APA UYSAL, H . (2019). The Effect of Managers' Trust in Subordinate on Entrepreneurial Intention: A Research on SMEs. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (2) , 565-580 . DOI: 10.21547/jss.436008