Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Erken Çocuklukta Motivasyon İle İlgili Yapılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmaların İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 41 - 52, 15.03.2021

Öz

Erken çocuklukta motivasyon, uyum ve başarı için önemli bir gelişim öncüsü olmakla beraber çocukların gelişimi ve uyumu için katkı sağlayan becerilerin gelişimi ve problem çözme ile ilgili çabalarını sürdürebilmelerinde önemli bir unsurdur. Bu çalışmada erken çocuklukta motivasyon ile ilgili yapılmış olan yurt içi ve yurt dışı bazı çalışmaları incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri belirlenerek bu çalışmalar seçilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında erken çocukluk ile ilgili yapılmış olan bazı çalışmalar detaylıca incelenmiş ve genel olarak bu çalışmaların genel hatları paylaşılmıştır. Çalışmada incelenen araştırmaların büyük çoğunluğunda katılımcıların motivasyon düzeylerinin birçok bileşen ve faktör ile olan ilişkilerinin araştırıldığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343-461.
 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Aşçıoğlu, G. (2012). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyonun görsel sanat çalışmaları üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Berhenke, A. L. (2013). Motivation, self-regulation, and learning in preschool. Doctoral thesis, University of Michigan, USA.
 • Brophy, J. (2004). Motivating students to learn. (Second Edition). London: Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers.
 • Barrett, P.M., Cooper, M., & Teoh, A.B. (2014). When time is of the essence: a rationale for earlier early intervention. Journal of Psychological Abnormalities in Chidren, 3(4), 133-140.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Clikeman, M., S. (2007). Social competence in children. E Booksss: 1-9.
 • Erden, M., Karakelle, S., Kıran, B., ve Kablan, Z. (2002). “Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasında Alternatif Bir Yaklaşım Olarak KEDV Kadın ve Çocuk Merkezleri Projesi’nin Değerlendirilmesi”, Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kök Yayınları, Ankara.
 • Green, S., & Morgan, G. (2017). Patterns of mastery task behavior in early school-age children in the United States. Hungarıan Educatıonal Research Journal (HERJ), 7(2), 142-157.
 • Gözübüyük, A. (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Motivasyon Düzeyleri ile Baba-Çocuk İlişkisi ve Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gözübüyük, A. & Özbey, S. (2019). Investigation of the relationship between attachment patterns and motivational levels of preschool children. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 101-113. Doi: 10.33710/sduijes.607129
 • Güneysu, S. (2005), Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinde Kalite. Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantısı Raporu. M.E.B., AÇEV, UNICEF ve Eğitim Reformu Girişimi. İstanbul.
 • Güven, G. Ve Efe Azkeskin, K. (2014). Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim. (Ed. İ.H. Diken). 3. Baskı, Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Huang, S. Y., & Lay, K. L. (2017). Mastery motivation in infancy and early childhood: The consistency and variation of its stability and predictability of general competence. Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 15-31.
 • Hashmi, S. I., Seok, C. B., & Halik, M. H. (2017). Enhancing persistence on mastery tasks among young preschool children by implementing the" I Can" mastery motivation classroom program. Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 127-141.
 • Hwang, A. W., Wang, J., Józsa, K., Wang, P. J., Liao, H. F., & Morgan, G. A. (2017). Cross cultural invariance and comparisons of Hungarian-, Chinese-, and Englishspeaking preschool children leading to the revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18). Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 32-47.
 • Józsa, K., Barrett, K. C., Józsa, G., Kis, N., & Morgan, G. A. (2017). Development and initial evaluation of an individualized moderately challenging computer-tablet mastery motivation measure for 3-8 year-olds. Hungarıan Educatıonal Research Journal (HERJ), 7(2), 106-126.
 • İnci, E.(2009). Erken Çocukluk Dönemi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Sosyo-Ekonomik Düzey, Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi.( Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Kaytaz, M. (2004). “Türkiye’de Okulöncesi Eğitimin Fayda-Maliyet Analizi” Araştırma Raporu, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Kılıçgün, M.Y. (2012). Erken Çocukluk Eğitimi Ders Notları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Köyceğiz, M.& Özbey, S. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler ve problem çözme becerileri açısından incelenmesi. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansında sunulmuş bildiri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne/Kuzey Kıbrıs.
 • Merriam, S, B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan Çev. Ed.). Nobel.
 • Mokrova, I. L., O'Brien, M., Calkins, S. D., Leerkes, E. M., & Marcovitch, S. (2013). The role of persistence at preschool age in academic skills at kindergarten. European Journal of Psychology of Education, 28(4), 1495–1503.
 • Modırı, I. G. (2012). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Dersi Motivasyonları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. IX(I), 74-98 http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Oktay, A. (2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okulöncesi Dönem (3. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Özbey, S. (2018a). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyon ve öz düzenleme becerileri üzerine bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(65), 26- 47.
 • Özbey, S. (2018b). Okul öncesi dönem çocuklarının ahlaki değer davranışları ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(16), 1-15.
 • Özbey, S. ve Dağlıoğlu, E. (2017). Adaptation study of the motivation scale for the preschool children (DMQ18). International Journal of Academic Research,4, 2(1),1-14.
 • Özbey, S. ve Aktemur Gürler, S. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeyleri ile sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 587-602.
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. Doi:10.1037/0003-066X.55.1.68.
 • Sezince, M. ve Kolburan, Ş.G. (2018). 3-6 Yaş Çocuklarda Müzik ve Dans Eğitiminin Motivasyonel, Fiziksel ve Psikolojik Gelişim Açısından İncelenmesi. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi, 4(1), 13-32.
 • Sparks, T. A., Hunter, S. K., Backman, T. L., Morgan, G. A., & Ross, R. G. (2012). Maternal parenting stress and mothers’ reports of their infants’ mastery motivation. Infant Behavior and Development, 35(1), 167-173.
 • Suat, K.O.L. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21.
 • Sternberg, R. J. & Williams, W.M. (2002). Educational Psychology. USA: Allyn and Bacon.
 • Topçu, S. (2015). Üstün ve normal zihin düzeyine sahip öğrencilerde içsel-dışsal motivasyon ve benlik saygı düzeyi arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)., İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkmen, S. (2019). 60-72 aylık çocukların motivasyon düzeyleri ile duygusal zekâ ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türkmen, S.& Özbey, S. (2018).“60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Algılarının Bazı Değişkenler ve Çocukların Motivasyon Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi. UGEBAK (Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı). 2-4 Mayıs 2018, Girne/Kuzey Kıbrıs.
 • Wang, J., Morgan, G. A., & Biringen, Z. (2014). Mother–toddler affect exchanges and children's mastery behaviours during preschool years. Infant and Child Development, 23(2), 139-152.
 • Yavuz, F. (2006). Okul motivasyonunu değerlendirme ölçeği yapılandırılması ve güvenirliği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Examination Of Domestic And International Studies On Motivation In Early Childhood

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 41 - 52, 15.03.2021

Öz

Motivation in early childhood is an important developmental driver for adaptation and success, and it is an important element in the development of skills that contribute to the development and adaptation of children and in their ability to continue their efforts in problem solving. This study was conducted to examine some domestic and international studies on motivation in early childhood. These studies were selected by determining the inclusion criteria for the study. The study was carried out using document analysis, which is one of the qualitative research methods. In this context, some studies on early childhood in Turkey and abroad have been examined in detail and the general lines of these studies have been shared. In the majority of the studies examined in the study, it was seen that the relationship between the motivation levels of the participants and many components and factors was investigated.

Kaynakça

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343-461.
 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Aşçıoğlu, G. (2012). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyonun görsel sanat çalışmaları üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Berhenke, A. L. (2013). Motivation, self-regulation, and learning in preschool. Doctoral thesis, University of Michigan, USA.
 • Brophy, J. (2004). Motivating students to learn. (Second Edition). London: Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers.
 • Barrett, P.M., Cooper, M., & Teoh, A.B. (2014). When time is of the essence: a rationale for earlier early intervention. Journal of Psychological Abnormalities in Chidren, 3(4), 133-140.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Clikeman, M., S. (2007). Social competence in children. E Booksss: 1-9.
 • Erden, M., Karakelle, S., Kıran, B., ve Kablan, Z. (2002). “Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasında Alternatif Bir Yaklaşım Olarak KEDV Kadın ve Çocuk Merkezleri Projesi’nin Değerlendirilmesi”, Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kök Yayınları, Ankara.
 • Green, S., & Morgan, G. (2017). Patterns of mastery task behavior in early school-age children in the United States. Hungarıan Educatıonal Research Journal (HERJ), 7(2), 142-157.
 • Gözübüyük, A. (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Motivasyon Düzeyleri ile Baba-Çocuk İlişkisi ve Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gözübüyük, A. & Özbey, S. (2019). Investigation of the relationship between attachment patterns and motivational levels of preschool children. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 101-113. Doi: 10.33710/sduijes.607129
 • Güneysu, S. (2005), Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinde Kalite. Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantısı Raporu. M.E.B., AÇEV, UNICEF ve Eğitim Reformu Girişimi. İstanbul.
 • Güven, G. Ve Efe Azkeskin, K. (2014). Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim. (Ed. İ.H. Diken). 3. Baskı, Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Huang, S. Y., & Lay, K. L. (2017). Mastery motivation in infancy and early childhood: The consistency and variation of its stability and predictability of general competence. Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 15-31.
 • Hashmi, S. I., Seok, C. B., & Halik, M. H. (2017). Enhancing persistence on mastery tasks among young preschool children by implementing the" I Can" mastery motivation classroom program. Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 127-141.
 • Hwang, A. W., Wang, J., Józsa, K., Wang, P. J., Liao, H. F., & Morgan, G. A. (2017). Cross cultural invariance and comparisons of Hungarian-, Chinese-, and Englishspeaking preschool children leading to the revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18). Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 32-47.
 • Józsa, K., Barrett, K. C., Józsa, G., Kis, N., & Morgan, G. A. (2017). Development and initial evaluation of an individualized moderately challenging computer-tablet mastery motivation measure for 3-8 year-olds. Hungarıan Educatıonal Research Journal (HERJ), 7(2), 106-126.
 • İnci, E.(2009). Erken Çocukluk Dönemi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Sosyo-Ekonomik Düzey, Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi.( Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Kaytaz, M. (2004). “Türkiye’de Okulöncesi Eğitimin Fayda-Maliyet Analizi” Araştırma Raporu, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Kılıçgün, M.Y. (2012). Erken Çocukluk Eğitimi Ders Notları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Köyceğiz, M.& Özbey, S. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler ve problem çözme becerileri açısından incelenmesi. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansında sunulmuş bildiri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne/Kuzey Kıbrıs.
 • Merriam, S, B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan Çev. Ed.). Nobel.
 • Mokrova, I. L., O'Brien, M., Calkins, S. D., Leerkes, E. M., & Marcovitch, S. (2013). The role of persistence at preschool age in academic skills at kindergarten. European Journal of Psychology of Education, 28(4), 1495–1503.
 • Modırı, I. G. (2012). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Dersi Motivasyonları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. IX(I), 74-98 http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Oktay, A. (2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okulöncesi Dönem (3. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Özbey, S. (2018a). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyon ve öz düzenleme becerileri üzerine bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(65), 26- 47.
 • Özbey, S. (2018b). Okul öncesi dönem çocuklarının ahlaki değer davranışları ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(16), 1-15.
 • Özbey, S. ve Dağlıoğlu, E. (2017). Adaptation study of the motivation scale for the preschool children (DMQ18). International Journal of Academic Research,4, 2(1),1-14.
 • Özbey, S. ve Aktemur Gürler, S. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeyleri ile sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 587-602.
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. Doi:10.1037/0003-066X.55.1.68.
 • Sezince, M. ve Kolburan, Ş.G. (2018). 3-6 Yaş Çocuklarda Müzik ve Dans Eğitiminin Motivasyonel, Fiziksel ve Psikolojik Gelişim Açısından İncelenmesi. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi, 4(1), 13-32.
 • Sparks, T. A., Hunter, S. K., Backman, T. L., Morgan, G. A., & Ross, R. G. (2012). Maternal parenting stress and mothers’ reports of their infants’ mastery motivation. Infant Behavior and Development, 35(1), 167-173.
 • Suat, K.O.L. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21.
 • Sternberg, R. J. & Williams, W.M. (2002). Educational Psychology. USA: Allyn and Bacon.
 • Topçu, S. (2015). Üstün ve normal zihin düzeyine sahip öğrencilerde içsel-dışsal motivasyon ve benlik saygı düzeyi arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)., İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkmen, S. (2019). 60-72 aylık çocukların motivasyon düzeyleri ile duygusal zekâ ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türkmen, S.& Özbey, S. (2018).“60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Algılarının Bazı Değişkenler ve Çocukların Motivasyon Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi. UGEBAK (Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı). 2-4 Mayıs 2018, Girne/Kuzey Kıbrıs.
 • Wang, J., Morgan, G. A., & Biringen, Z. (2014). Mother–toddler affect exchanges and children's mastery behaviours during preschool years. Infant and Child Development, 23(2), 139-152.
 • Yavuz, F. (2006). Okul motivasyonunu değerlendirme ölçeği yapılandırılması ve güvenirliği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Semih UÇAR Bu kişi benim
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6723-3437
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2021
Kabul Tarihi 9 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uçar, S. (2021). Erken Çocuklukta Motivasyon İle İlgili Yapılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmaların İncelenmesi . Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 41-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jswrpub/issue/65461/1011638

25359

Bu dergide yer alan içerikler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.