Cilt: 1 Sayı: 1, 15.03.2021

Yıl: 2021

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR)’nin amacı; sosyal hizmet, sosyal politika, sosyal refah gibi insani hizmetlerin tümünü kapsayan araştırmaların bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak ve teorik anlayışı ilerleterek uygulamalarda kullanımını sağlamaktır. Bu bağlamda dergi; araştırma, olgu sunumu, derleme, çeviri makalelere veya kitap incelemelerine yer vermeyi hedeflemektedir.

JSWR; Mart ve Eylül sayısı olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Makalelerin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizcedir.

JSWR; sosyal hizmet ve sosyal politika biliminin kapsamı içine giren tüm sorun ve problemler hakkında bilgi sağlayan çalışmaları bünyesinde barındırmaktadır. Temel kriter araştırmaların sosyal hizmet mesleği odağında yapılıyor olmasıdır. Derginin kapsamına giren konular şunlardır: Sosyal politika, aile, çocuk, kadın, gençler, göçmenler, yoksulluk, işsizlik, engellilik, yaşlılık, sosyal refah, sosyal politika, madde bağımlılığı, cinsel istismar, insan hakları vb.

JSWR Dergi sistemine yüklenilen makalelerin dergi formatına uygun olması gerekmektedir. Şablon için tıklayınız...
Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR) , 2021 yılından itibaren Mart ve Eylül sayıları olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Derginin asıl amacı, sosyal hizmet ve sosyal politika alanlarında nitelikli akademik çalışmaların yayımlanmasına katkı bulunmaktır.
Dergide yayımlanan makaleler derginin izni olmaksızın başka hiçbir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler, kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
Makalenin hazırlanması sırasında yardımcı olması amacıyla, internet sitemizde yer alan Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanmış "örnek makale" dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz ve makalenizi bu makaleyi örnek alarak hazırlamanız, düzenlemelerde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu makaleyi bilgisayarınıza Word programında şablon olarak kaydederek de makalenizi hazırlayabilirsiniz.

NOT: Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir.

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR), Türkçe ve İngilizce dilinde elektronik olarak yayınlanmaktadır ve makale işlem ücreti ya da makale başvuru ücreti kabul etmemektedir. Eserler sadece çevrim-içi olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için jswr makale değerlendirme sistemine (http:// http://jswr.ejournal.gen.tr/) kayıt olup, hesap açmaları gerekmektedir. Söz konusu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Dergiye kabul edilen eserlerin özgün ve daha önceden başka ortamlarda yayınlanmamış olması esastır. Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi’nin kısaltması JSWR’dır.

Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Eserlerin içeriğinden ve kaynakların doğru olup olmadığından yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarını devrettiklerine ilişkin onay belgesini (Yayın Hakları Devir Formu) eserleri ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanması ve dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderilen eserin başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı hususlarında garanti vermiş, bilimsel katkılarını ve sorumluluklarını beyan etmiş olurlar.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm eserler yazarlar tarafından “İthenticate, Turnitin” programı ile taranarak intihal kontrolünden geçmektedir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar red ya da iade edilebilir.

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası etik standartları (COPE - Committee on Publication Ethics) en üst düzeyde sağlamayı ilke edinmiştir. Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak amacıyla gönderilen insan ve hayvanlarla ilgili olarak yapılan tüm gözlemsel araştırmalarda, görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramalarında, anket, mülakat, odak grup çalışmaları, görüşme teknikleri kullanılarak veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yöntemlere dayanan her türlü araştırmalar ile deneysel ve klinik çalışmalarda etik kurul onayı alınması zorunludur. Etik kurul onayı ve “aydınlatılmış gönüllü onam formu” alındığı araştırmanın “Yöntem” bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca başkalarına ait anket, ölçek, fotoğrafların kullanımı için eser sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Eser doğrudan ya da dolaylı ticari bağlantı içeriyorsa ya da çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazar/yazarlar söz konusu durumu editöre sunum sayfasında belirtmelidir. Araştırmalara destek sağlayan kişi ve kuruluşlar beyan edilmelidir. Çıkar çatışması olduğu durumlar var ise söz konusu durumları açıklamak amacıyla Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır.

Tüm yazılar editör ve editör yardımcıları ile en az 2 hakem tarafından incelenir.

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi çift kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan bağımsız, önyargısız süreli bir yayın organıdır. Hakemler yazının konusuyla ilgili uluslararası literatürde yayınları ve atıfları olan bağımsız bilim insanları arasından seçilmektedir. Makale baş editör ve yardımcı editöre ulaşınca değerlendirilerek ve hakemlere gönderilmektedir. Yardımcı editör hakem kararlarına kendi değerlendirme ve önerisini ekleyerek baş editöre gönderir. Hakemlerin eserin yayınlanması hususunda kararları çatışıyorsa dergi editörü yeni hakem atayabilir. Son karar dergi editörü ve yayın kurulu tarafından verilmektedir. Baş editör yayınlanmasını özgünlük açısından uygun bulmadığı eserleri hakem değerlendirmesine göndermeden önce yazarlarına iade edebilir. Eserin değerlendirilmesinin herhangi bir aşamasında etik ilkelere uyulmadığı tespit edilirse, hangi aşamada olursa olsun çalışmaların değerlendirme süreci derhal durdurulur ve gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)ına eser iade edilir.

Makalelerinin telif haklarını dergiye devreden yazarlar, yayınladıkları eserleri diğer çalışmalarında tamamen ya da kısmen herhangi bir revizyon veya değişiklik yapmadan kullanma ve uygun gördükleri takdirde kitap haline getirme hakkını saklı tutarlar. Makale, yazar tarafından bir kitap bölümü olarak bir koleksiyonda veya derlemede yeniden kullanılacaksa ya da ticari amaçlarla bir kitap haline getirilecekse, atama veya feragat etme hakkını saklı tutan Dergiden izin alınması gerekmektedir. Bu yeniden kullanım için bedel ve dergide asıl yayına açıkça verilmek üzere uygun bir atıf yapılması gerekmektedir.

Makale yayınlama süreçlerinin hiç birinde ücret talep edilmemektedir.

25359

Bu dergide yer alan içerikler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.