Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Future Professions in Social Sciences

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 13 - 21, 15.03.2021

Öz

It can be said that individuals' interests-abilities and social changes are effective in their choice of profession. In this study, professions that are likely to be popular in the future in the field of social sciences are examined. This study, based on national and international literature, is a compilation study. It can be said that the profession preferences of the individual have become clear due to important global changes such as pandemic, industry 4.0, immigration, 5G, space studies and education-related reasons that affect the society in the 21st century. Although it is likely that popular professions will turn to the fields of health and digitalization in the future, it is expected that occupational groups that can be evaluated within the social sciences in areas such as education, health, informatics, agriculture, arts, sports and music are also expected to be at the forefront.

Kaynakça

 • Akalın, Ö. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki algıları ile geleceğe yönelik umut düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Akyüz, Y., (2008). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi
 • Areskoug-Josefsson, K., Juuso, P., Gard, G., Rolander, B., & Larsson, A. (2016) Health care students' attitudes toward addressing sexual health in their future profession: Validity and reliability of a questionnaire. International Journal of Sexual Health, 28(3), 243-250, https://doi.org/10.1080/19317611.2016.1199453
 • Aydemi̇r, L. (2018). Üniversite öğrencilerinin meslek tercihlerini belirleyen faktörlere yönelik bir inceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (5) , 713-723. DOI: 10.18506/anemon.378084
 • Ayrıntı, (2020). Kaybolmaya yüz tutan meslekler. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(93), 25-31.
 • Ayrıntı, (2021). Teknolojinin pandemi döneminde artan önemi. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(94), 23-27.
 • Balçın, M. D. & Yavuz Topaloğlu M. (2018) Gelecekte seçmek istedikleri mesleklere ilişkin öğrenci görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1331-1359.
 • Bartlett, R. (2020). Enhancing civil service capability: emergence of the professions model. Asia Pacific Journal of Public Administration, 42(4), 262-273, https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1787184
 • Bebitova, M., Roduplu Şahin, D. (2020). Uzay madenciliği kavramı, finansal ve hukuksal açıdan bir değerlendirme. Internatıonal Journal of New Trends in Scıence, Engıneerıng and Technology, 3(1), 28-44.
 • Bektaş, Ö. (2019). Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler (Turan, R., & Yıldırım, T.; Sosyal bilgilerin temelleri). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Bulut, S. (2018). Geleceğin meslekleri üzerine tavsiyeler. Katılım Finans Dergisi, 2(10), 62-63.
 • Çark, Ö. (2020). Dijital dönüşümün işgücü ve meslekler üzerindeki etkileri. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 19-34.
 • Çelebi, M., & Altuncu, N. (2019). 21. yüzyıl becerilerinin ingilizce öğretim programındaki yeri. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 231-244. Gaziantep
 • Çelebi, M., & Seninç, Ş. (2019). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yeterlik algılarının ve bu becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 157-172. Gaziantep
 • Cengiz, S. A. (2019). Endüstri 4.0 sürecinin eğitim sistemine yansımaları; Türkiye örneği. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Nevşehir
 • Çoban, A., E., (2009). Mesleki rehberlik. (Edt: Güven, M; Psikolojik danışma ve rehberlik). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Demirci, O. O. (2017). Ergoterapi: Geleceğin mesleği olabilecek bir meslek alanı, Klinik Psikiyatri, 20, 59-65.
 • Dönmez, İ, & Gürbüz, S. (2020). Üniversite öğrencilerinin Covid-19 virüsü hakkında bilişsel yapılarının belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2159-2172. DOI: 10.33206/mjss.763029
 • Durmuş, M. (2012). İlköğretim 8. sınıf rehberlik programı eğitsel ve mesleki gelişim kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars
 • Ecevi̇t Satı, Z., & Oktay Yılmaz, B. (2020). Endüstri 4.0 ortamında değişen iş ve mesleklerin türkiye’de kadın istihdamına etkileri. Strategic Public Management Journal, 6 (11) , 54-76. DOI: 10.25069/spmj.701685
 • Fırıncıoğulları, S. (2016). Sosyal bilimler ve hermeneutik üzerine kısa bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi, 33, 37-48.
 • Gillis, L., Whibbs, R., & Li, A. (2020). Future chefs’ beliefs on the role of nutrition, diet, and healthy cooking techniques in culinary arts training for foodservice: A cross-cultural and gender perspective. Journal of Culinary Science & Technology, https://doi.org/10.1080/15428052.2020.1808138
 • Gohil, A., Modi, H., & Patel, S. K. (2013). 5G technology of mobile communication: A survey. International Conference on Intelligent Systems and Signal Processing, 288-292
 • Gökdemir Ekici, S., & Sütütemiz, N. (2018). Dijital kuşağın nitelikleri, beklentileri ve yakın geleceğin iş biçimlerine genel bir bakış. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 4, Venice ITALY
 • Gülen, S. (2020). Çocuk gelişimi okuyan bireyin sahip olmak istediği meslek ve tercihlerinin nedenleri ile beraber incelenmesi, Turkish Studies-Education, 15(3), 1893-1906. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41996
 • Gülen, S., & Demirkuş, N., (2014). Güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • Hockridge, D. (2013). Challenges for educators using distance and online education to prepare students for relational professions. Distance Education, 34(2), 142-160, https://doi.org/10.1080/01587919.2013.793640
 • Işık, M., & Erol, H . (2020). Endüstri 4.0 farkındalığı ve işgücü nitelikleri üzerine etkileri: süleyman demirel üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı, 86-112. DOI: 10.33692/avrasyad.831613
 • Karaca, A. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerinin çeşitli meslek grupları hakkındaki algılarının kelime ilişkilendirme testi (kit) aracılığıyla incelenmesi ve öğrencilerin gelecekte meslek seçiminde rol oynayan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Koştı, G. (2020). Sanayi 4.0 ve teknoloji bileşenleri. Journal of Business Innovation and Governance, 3 (2) , 131-144.
 • Kurt, E, Sehi̇toglu, Y, & Şengüllendi̇, M . (2020). Türkiye’de salgın hastalıklar ve işletme tarihi: salgın hastalıkla mücadelede büyüyen bir girişimci olarak Necip Akar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 15 (2) , 45-54.
 • Lecaj, F. (2019). Küreselleşme göç ve kadın. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 3(1), 49-58
 • Mitra, R. N., & Agrawal, D. P. (2015). 5G mobile technology: A survey. ICT Express, 1(3), 132-137. https://doi.org/10.1016/j.icte.2016.01.003
 • Naidoo, S., Turner, K. M., & McNeill, D. B. (2020). Ethics and inter professional education: An exploration across health professions education programs. Journal of Inter professional Care, 34(6), 829-831, https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1696288
 • Nazlı, S., (2008). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programları. Ankara: Savaş Yayınevi
 • Nissen, L. (2020). Social work and the future in a post-covid 19 world: a foresight lens and a call to action for the profession. Journal of Technology in Human Services, 38(4), 309-330, https://doi.org/10.1080/15228835.2020.1796892
 • Oskay, H. A. (2020). Gece gökyüzünün sanat eserinde kullanımı: Astrofotoğraf. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(69), 750-767.
 • Özkoku, C. E. (2020). Endüstri 4.0’ın istihdam boyutu. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
 • Pentini, A. A. & Lorenz, W. (2020). The Corona crisis and the erosion of ‘the social’ – giving a decisive voice to the social professions. European Journal of Social Work, 23(4), 543-553, https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1783215
 • Ruohotie-Lyhty, M., & Pitkänen-Huhta, A., (2020). Status versus nature of work: pre-service language teachers envisioning their future profession. European Journal of Teacher Education, https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1788535
 • Sarı Gerçil, G. (2019). Küresel göç ve entegrasyon sorunlarına yönelik değerlendirme. Fifth International Mediterranean Social Sciences Congress. 355-366
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim 2016, 3-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Seri̇ni̇kli̇, N. (2021). COVİD 19 salgın sürecinde örgütsel değişim: Uzaktan/Evden çalışma modeli. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288. DOI: 10.18069/firatsbed.831755
 • Takala, M., Wickman, K., Uusitalo-Malmivaara, L., & Lundström, A. (2015) Becoming a special educator – Finnish and Swedish students’ views on their future professions. Education Inquiry, 6(1), https://doi.org/10.3402/edui.v6.24329
 • Taşkesen, M . (2017). Küreselleşme sürecinde Türkiye'de iç göç ve çalışma hayatı. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1) , 20-35.
 • Tataj, X , Kola, M . (2021). Education Policies in Line with the Latest Developments in the Field of Artificial Intelligence: Case of Albania. İnsan ve İnsan, 8 (27) , 101-116. DOI: 10.29224/insanveinsan.818263
 • Tatlı, H. S., Kazan, H., & Öngel, V. (2021). Kariyer planlama; ülkenin ekonomik itibarı ve kariyer kaygısı açısından bir inceleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22 (1), 167-185
 • World Economic Forum (WEF), (2020). The future of jobs report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf Erişim tarihi: 04.02.2021
 • Yalı, S. (2021). 21. yüzyıl becerileri perspektifinden tarih eğitiminin yönü. İnsan ve İnsan, 8 (27) , 209-233 . DOI: 10.29224/insanveinsan.818785
 • Yasım, Y. (2020). Endüstri 4.0: Çalışmanın geleceği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1) , 47-64.
 • Yeşilyaprak, B., (2008). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), (2019). Geleceğin meslekleri çalışmaları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf erişim tarihi: 02.02.2021
 • Yusifov, S.I., Ragimova, N. A., Abdullayev, V. H., & Imanova, Z. B. (2020). 5G Technology: A New Step to IoT Platform. JINAV: Journal of Informatıon and Vısualızatıon, 1(2), https://doi.org/10.35877/454RI.jinav257
 • Żuk, P. (2020). On the role of utopia in social thought and social sciences. History of European Ideas, 46(8), 1047-1058, https://doi.org/10.1080/01916599.2020.1761650

Sosyal Bilimlerde Geleceğin Meslekleri

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 13 - 21, 15.03.2021

Öz

Bireylerin ilgi-yeteneklerinin ve toplumsal değişimlerin meslek tercihlerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırmada sosyal bilimler alanında gelecekte popüler olması muhtemel meslekler incelenmiştir. Ulusal ve ulusal arası literatüre dayanan bu çalışma bir derleme çalışmasıdır. 21. Yüzyılda toplumu etkileyen, pandemi, endüstri 4.0, göç, 5G, uzay çalışmaları gibi önemli küresel değişimler ve eğitimden kaynaklı nedenlerden dolayı bireyin meslek tercihlerinin netleştiği söylenebilir. Gelecekte popüler mesleklerin sağlık ve dijitalleşme alanlarına yönelmesi muhtemel olsa da eğitim, sağlık, bilişim, tarım, sanat, spor ve müzik gibi alanlarda sosyal bilimler içerisinde değerlendirilebilecek meslek gruplarının da ön planda olması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Akalın, Ö. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki algıları ile geleceğe yönelik umut düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Akyüz, Y., (2008). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi
 • Areskoug-Josefsson, K., Juuso, P., Gard, G., Rolander, B., & Larsson, A. (2016) Health care students' attitudes toward addressing sexual health in their future profession: Validity and reliability of a questionnaire. International Journal of Sexual Health, 28(3), 243-250, https://doi.org/10.1080/19317611.2016.1199453
 • Aydemi̇r, L. (2018). Üniversite öğrencilerinin meslek tercihlerini belirleyen faktörlere yönelik bir inceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (5) , 713-723. DOI: 10.18506/anemon.378084
 • Ayrıntı, (2020). Kaybolmaya yüz tutan meslekler. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(93), 25-31.
 • Ayrıntı, (2021). Teknolojinin pandemi döneminde artan önemi. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(94), 23-27.
 • Balçın, M. D. & Yavuz Topaloğlu M. (2018) Gelecekte seçmek istedikleri mesleklere ilişkin öğrenci görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1331-1359.
 • Bartlett, R. (2020). Enhancing civil service capability: emergence of the professions model. Asia Pacific Journal of Public Administration, 42(4), 262-273, https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1787184
 • Bebitova, M., Roduplu Şahin, D. (2020). Uzay madenciliği kavramı, finansal ve hukuksal açıdan bir değerlendirme. Internatıonal Journal of New Trends in Scıence, Engıneerıng and Technology, 3(1), 28-44.
 • Bektaş, Ö. (2019). Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler (Turan, R., & Yıldırım, T.; Sosyal bilgilerin temelleri). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Bulut, S. (2018). Geleceğin meslekleri üzerine tavsiyeler. Katılım Finans Dergisi, 2(10), 62-63.
 • Çark, Ö. (2020). Dijital dönüşümün işgücü ve meslekler üzerindeki etkileri. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 19-34.
 • Çelebi, M., & Altuncu, N. (2019). 21. yüzyıl becerilerinin ingilizce öğretim programındaki yeri. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 231-244. Gaziantep
 • Çelebi, M., & Seninç, Ş. (2019). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yeterlik algılarının ve bu becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 157-172. Gaziantep
 • Cengiz, S. A. (2019). Endüstri 4.0 sürecinin eğitim sistemine yansımaları; Türkiye örneği. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Nevşehir
 • Çoban, A., E., (2009). Mesleki rehberlik. (Edt: Güven, M; Psikolojik danışma ve rehberlik). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Demirci, O. O. (2017). Ergoterapi: Geleceğin mesleği olabilecek bir meslek alanı, Klinik Psikiyatri, 20, 59-65.
 • Dönmez, İ, & Gürbüz, S. (2020). Üniversite öğrencilerinin Covid-19 virüsü hakkında bilişsel yapılarının belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2159-2172. DOI: 10.33206/mjss.763029
 • Durmuş, M. (2012). İlköğretim 8. sınıf rehberlik programı eğitsel ve mesleki gelişim kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars
 • Ecevi̇t Satı, Z., & Oktay Yılmaz, B. (2020). Endüstri 4.0 ortamında değişen iş ve mesleklerin türkiye’de kadın istihdamına etkileri. Strategic Public Management Journal, 6 (11) , 54-76. DOI: 10.25069/spmj.701685
 • Fırıncıoğulları, S. (2016). Sosyal bilimler ve hermeneutik üzerine kısa bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi, 33, 37-48.
 • Gillis, L., Whibbs, R., & Li, A. (2020). Future chefs’ beliefs on the role of nutrition, diet, and healthy cooking techniques in culinary arts training for foodservice: A cross-cultural and gender perspective. Journal of Culinary Science & Technology, https://doi.org/10.1080/15428052.2020.1808138
 • Gohil, A., Modi, H., & Patel, S. K. (2013). 5G technology of mobile communication: A survey. International Conference on Intelligent Systems and Signal Processing, 288-292
 • Gökdemir Ekici, S., & Sütütemiz, N. (2018). Dijital kuşağın nitelikleri, beklentileri ve yakın geleceğin iş biçimlerine genel bir bakış. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 4, Venice ITALY
 • Gülen, S. (2020). Çocuk gelişimi okuyan bireyin sahip olmak istediği meslek ve tercihlerinin nedenleri ile beraber incelenmesi, Turkish Studies-Education, 15(3), 1893-1906. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41996
 • Gülen, S., & Demirkuş, N., (2014). Güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • Hockridge, D. (2013). Challenges for educators using distance and online education to prepare students for relational professions. Distance Education, 34(2), 142-160, https://doi.org/10.1080/01587919.2013.793640
 • Işık, M., & Erol, H . (2020). Endüstri 4.0 farkındalığı ve işgücü nitelikleri üzerine etkileri: süleyman demirel üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı, 86-112. DOI: 10.33692/avrasyad.831613
 • Karaca, A. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerinin çeşitli meslek grupları hakkındaki algılarının kelime ilişkilendirme testi (kit) aracılığıyla incelenmesi ve öğrencilerin gelecekte meslek seçiminde rol oynayan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Koştı, G. (2020). Sanayi 4.0 ve teknoloji bileşenleri. Journal of Business Innovation and Governance, 3 (2) , 131-144.
 • Kurt, E, Sehi̇toglu, Y, & Şengüllendi̇, M . (2020). Türkiye’de salgın hastalıklar ve işletme tarihi: salgın hastalıkla mücadelede büyüyen bir girişimci olarak Necip Akar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 15 (2) , 45-54.
 • Lecaj, F. (2019). Küreselleşme göç ve kadın. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 3(1), 49-58
 • Mitra, R. N., & Agrawal, D. P. (2015). 5G mobile technology: A survey. ICT Express, 1(3), 132-137. https://doi.org/10.1016/j.icte.2016.01.003
 • Naidoo, S., Turner, K. M., & McNeill, D. B. (2020). Ethics and inter professional education: An exploration across health professions education programs. Journal of Inter professional Care, 34(6), 829-831, https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1696288
 • Nazlı, S., (2008). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programları. Ankara: Savaş Yayınevi
 • Nissen, L. (2020). Social work and the future in a post-covid 19 world: a foresight lens and a call to action for the profession. Journal of Technology in Human Services, 38(4), 309-330, https://doi.org/10.1080/15228835.2020.1796892
 • Oskay, H. A. (2020). Gece gökyüzünün sanat eserinde kullanımı: Astrofotoğraf. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(69), 750-767.
 • Özkoku, C. E. (2020). Endüstri 4.0’ın istihdam boyutu. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
 • Pentini, A. A. & Lorenz, W. (2020). The Corona crisis and the erosion of ‘the social’ – giving a decisive voice to the social professions. European Journal of Social Work, 23(4), 543-553, https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1783215
 • Ruohotie-Lyhty, M., & Pitkänen-Huhta, A., (2020). Status versus nature of work: pre-service language teachers envisioning their future profession. European Journal of Teacher Education, https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1788535
 • Sarı Gerçil, G. (2019). Küresel göç ve entegrasyon sorunlarına yönelik değerlendirme. Fifth International Mediterranean Social Sciences Congress. 355-366
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim 2016, 3-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Seri̇ni̇kli̇, N. (2021). COVİD 19 salgın sürecinde örgütsel değişim: Uzaktan/Evden çalışma modeli. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288. DOI: 10.18069/firatsbed.831755
 • Takala, M., Wickman, K., Uusitalo-Malmivaara, L., & Lundström, A. (2015) Becoming a special educator – Finnish and Swedish students’ views on their future professions. Education Inquiry, 6(1), https://doi.org/10.3402/edui.v6.24329
 • Taşkesen, M . (2017). Küreselleşme sürecinde Türkiye'de iç göç ve çalışma hayatı. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1) , 20-35.
 • Tataj, X , Kola, M . (2021). Education Policies in Line with the Latest Developments in the Field of Artificial Intelligence: Case of Albania. İnsan ve İnsan, 8 (27) , 101-116. DOI: 10.29224/insanveinsan.818263
 • Tatlı, H. S., Kazan, H., & Öngel, V. (2021). Kariyer planlama; ülkenin ekonomik itibarı ve kariyer kaygısı açısından bir inceleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22 (1), 167-185
 • World Economic Forum (WEF), (2020). The future of jobs report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf Erişim tarihi: 04.02.2021
 • Yalı, S. (2021). 21. yüzyıl becerileri perspektifinden tarih eğitiminin yönü. İnsan ve İnsan, 8 (27) , 209-233 . DOI: 10.29224/insanveinsan.818785
 • Yasım, Y. (2020). Endüstri 4.0: Çalışmanın geleceği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1) , 47-64.
 • Yeşilyaprak, B., (2008). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), (2019). Geleceğin meslekleri çalışmaları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf erişim tarihi: 02.02.2021
 • Yusifov, S.I., Ragimova, N. A., Abdullayev, V. H., & Imanova, Z. B. (2020). 5G Technology: A New Step to IoT Platform. JINAV: Journal of Informatıon and Vısualızatıon, 1(2), https://doi.org/10.35877/454RI.jinav257
 • Żuk, P. (2020). On the role of utopia in social thought and social sciences. History of European Ideas, 46(8), 1047-1058, https://doi.org/10.1080/01916599.2020.1761650

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Salih GÜLEN (Sorumlu Yazar)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5092-0495
Türkiye


İsmail DÖNMEZ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7792-0169
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2021
Başvuru Tarihi 18 Kasım 2020
Kabul Tarihi 2 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gülen, S. & Dönmez, İ. (2021). Sosyal Bilimlerde Geleceğin Meslekleri . Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 13-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jswrpub/issue/65461/1011628

25359

Bu dergide yer alan içerikler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.