Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Interaction of Russian, Malaysian and Indonesian Tourısts with Local People: A Research in The Cappadocia Region

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 107 - 122, 31.12.2023

Öz

In today's world, for the tourism sector to be sustainable in a destination, the support of not only tourism-related employees but also the local people living in the destination is needed. Tourism has both positive and negative physical, socio-cultural and economic effects on local people. The aim of this study is to determine the characteristics of Russian, Malaysian and Indonesian tourists visiting the Cappadocia destination and to reveal their effects on the local people in line with their interaction with the local people. In this study, the interview method, one of the qualitative research methods, was used. The data were obtained using a semi-structured interview form. The data obtained from 15 participants living in the destination and having an idea about Russian, Malaysian and Indonesian tourists were evaluated using descriptive analysis technique. At the end of the study, it was revealed that Russian, Malaysian and Indonesian tourists generally have good interactions with the local people and have positive effects on the local people socially, culturally and economically.

Kaynakça

 • Akova, O. (2006). Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 77-109.
 • Akpınar, G., & Koç, H. (2023). Kapadokya turizminin swot analizi ile incelenmesi ve bölgede turizmi geliştirmek için öneriler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 316-334. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1244
 • Akpulat, N. A., & Üzümcü, T. P. (2019). Turistik destinasyonlarda turizmin etkilerine yerel halkın bakış açısı: Çeşme örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 6 (4), 448-463. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.46
 • Avcı, N. (2018). Turizmin yöre halkının yaşam kalitesine etkileri: Çeşme ilçesi örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 164-174. https://doi.org/10.17123/atad.488213
 • Avcıkurt, C. (2017). Turizm Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Avcıkurt, C. (2020). Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Aydın, S., & Sezerel, H. (2017). Seyahat motivasyonlarına ilişkin bir yazın incelemesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 7(2), 118-140.
 • Belisle, F. J. & Hoy, D. R. (1980). The perceived impact of tourism by residents a case study in Santa Marta, Colombia, Annals of Tourism Research, 7(1), 83-101.
 • Bertan, S. (2010). Pamukkale’deki yöre halkının turizmi desteklemesi ile turizmin sosyo-kültürel etkileri arasındaki ilişki, Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, (4).
 • Boğan, E., & Sarıışık, M. (2016). Yerel halkın turizm faaliyetine yönelik görüş ve algılamalarının belirlenmesi üzerine Alanya’da bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 325-342.
 • Büyükkuru, M. (2019). Turizmin Etkilerinin Yerel Halk ve Diğer Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Nevşehir Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Nevşehir.
 • Cengiz, E. & Kırkbir, F. (2007). Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 19-37.
 • Civelek, A. (2010). Turizmin sosyal yapıya ve sosyal değişmeye etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Dergisi, 13(1-2), 331-350.
 • Cohen, E. (1996). The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings, içinde Y. Apostolopoulos, S. Leivadi, A. Yiannakis (Editorler), The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations, London: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Çeken, H., Yılmaz, G. Ö., & Ertürk, N. (2018). Arap ülkelerinden gelen turistlerin etkilerine yönelik yerel halkın algısı: Sapanca örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 401-414.
 • Çetin, T. (2009). Beypazarı’nda turist-yerli halk etkileşimi ve turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9(1), 15-32.
 • Çeviker, K., & Özcan, C. (2020). Turizm faaliyetlerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığının analizi: Adana örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(10), 43-57.
 • Çolak, O., & Batman, O. (2021). Turizmin sosyo-kültürel etkileri: Taraklı’da bir araştırma, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 149-174.
 • Demirel, A. (2017). Yerel Halkın Kaleiçi Kültür Turizmi Potansiyeline İlişkin Algıları, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Akdeniz.
 • Doğan, H., Z. (2004). Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Doğaner, S. (2013). Türkiye Kültür Turizmi, Doğu Kitabevi, İstanbul.
 • Duran, E. (2013) Yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumları: Bozcaada örneği, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 77.
 • Gümüş, N. & Özüpekçe, S. (2009). Foça'da turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerine yönelik yerel halkın görüşleri, International Journal of Human Sciences 6(2), 398-417
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe – Yöntem Analiz. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Güvenç, B. (2003). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ankara.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128.
 • Harrison, D. (1995). Tourism, The Less Developed Countries, New York: John Wiley and Sons.
 • İmre, N. (2020). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi: Kemaliye örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 1-16. https://doi.org/10.46790/erzisosbil.710015
 • Jurowski, C.A., & Gursoy, D. (2004). Distance effects on resident’ attitudes toward tourism, Annals of Tourism Research, 25(4), 355-370.
 • Kadt, E. D. (1984). Tourism. Passport To Development? Perspectives on The Social and Cultural Effects of Tourism. New York: Oxford University Press.
 • Kalem, M. Y., & Deniz, F. Ö. (2018). Turizmin yerel halkın sosyo-kültürel yapısına etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 79-91.
 • Karakaş, A. & Şengün, H.Ş. (2017). Yerel halkın turizm faaliyetlerine yönelik tutumları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 183-202
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kervankıran, İ. (2014). Beypazarı/Ankara örneğinde turizmin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerine yerel halkın yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 133-153.
 • Keskin, E. & Çontu, M. (2011). Mustafapaşa (Sinasos) kasabasında yaşayan yerel halkın turizme bakış açısını belirlemeye yönelik bir araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3(2), 37-55.
 • Köroğlu, A. & Yağcı, P. (2018). Türkiye’deki şehirleri simgeleyen logoların doğal ve kültürel miras unsurları açısından çözümlenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 5(1), 63-85.
 • Lei, W. S. C., Suntikul, W., & Chen, Z. (2023). Tourism Development İnduced Social Change. Annals Of Tourism Research Empirical Insights, 4(1), 100088. https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100088
 • Mesci, M. & Dönmez, G. (2016). Turizmin bölgesel kalkınma ve yerel halk üzerindeki etkisi: Mudurnu örneği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 21-50.
 • Meydan Uygur, S. & Baykan, E. (2008). Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerine ilişkin yöre halkı algılamaları, yöre halkının demografik değişkenlerine göre değişiklik gösteriyor mu? (Ürgüp yöresine yönelik bir uygulama), Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 43(1), 44-61.
 • Özdemir, B. & Kınay, F. (2004). Yabancı ziyaretçilerin türk mutfağına ilişkin görüşleri: Antalya'yı ziyaret eden Alman ve Rus turistler üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(2), 5-28.
 • Özgün, E. (2018). Turizmin Kültürler Arası İlişkilere Etkisi: Çeşme-Sakız Adası örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • Özgürel, G. & Avcıkurt., C. (2020). Turizm destinasyonlarında turistin temsilcisi olarak yerleşik yabancıların yerel halk ile sosyal etkileşimleri ve sosyal etkileşimde kalış süresinin etkisi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 776-796. https://doi.org/10.26677/TR1010.202 0.365
 • Öztürk, A. B., Özer, O., & Çalışkan, U. (2015). The relationship between local residents’ perceptions of tourism and their happiness: a case of Kusadasi, Turkey. Tourism Review, 70(3), 232-242.
 • Pala, G. (2019). Yerel Halkın Turizmin Sosyokültürel Etkilerine Bakışı İle Kültürel Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Quian, J., Fen, D. ve Zhu, H. (2012). Tourism-driven urbanization in China’s small-town development: a case study of Zhapo town, Habitat International, 36, 152-160.
 • Rızaoğlu, B. (2004). Turizm ve Toplumsallaşma, (Üçüncü Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Richards, G. (2018). Cultural tourism: a review of recent research and trends. Journal Of Hospitality and Tourism Management, 36, 12-21. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005
 • Roney, S. A. (2011). Turizm: Bir Sistemin Analizi. Detay yayıncılık.
 • Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir Turizm Gelişiminde Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanan Etkilerinin, Toplum Katılımının ve Turizm Gelişimine Desteğin Rolü: Beypazarı Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 407-428. https://doi.org/10.31795/baunsobed.659297
 • Smith, V. L. (1997). Hosts And Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia, Pa: University of Pennsylvania Press.
 • Sözleşen, İ., A. (2021). Kapadokya'da Turizm ve Kültür İlişkisi Bağlamında Halk Dansları: Nevşehir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi Ana Bilim Dalı, Nevşehir.
 • Tayfun, A. (2002). Turist yerli halk etkileşimi üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1), 1-12.
 • Türker, N., Selçuk, Ş. & Özyıldırım, A. (2016). Turizmin yaşam kalitesi üzerine etkisi: Safranbolu örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 2-10
 • Türker, N., Selçuk, Ş., & Özyıldırım, A. (2016). Turizmin yerel halkın yaşam kalitesi üzerine etkisi: Safranbolu örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 1-13.
 • Uslu, A. & Kiper, T. (2006). Turizmin kültürel miras üzerine etkileri: Beypazarı/Ankara örneğinde yerel halkın farkındalığı, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(3), 305-314.
 • Williams, J. & Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of tourism, Annals of Tourism Research, 28(2), 269-290.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yoon, Y., Gursoy, D. & Chen, J.S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling, Tourism Management, 22, 363-372.
 • Zamani-Farahani, H., & Musa, G. (2008). Residents’ attitudes and perception towards tourism development: a case study of Masooleh Iran, Tourism Management, 29(6), 1233-1236.
 • Kim JongHyeong, K. J. (2017). Memorable service experiences: a service failure and recovery perspective. In Service failures and recovery in tourism and hospitality: A practical manual (pp. 56-69). Wallingford UK: CABI.
 • Kim, D. J., Kim, W. G., & Han, J. S. (2007). A perceptual mapping of online travel agencies and preference attributes. Tourism management, 28(2), 591-603.
 • Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism management, 44, 34-45.
 • Kim, J. H. (2018). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel research, 51(1), 12-25.
 • Kim, Y. Y., & Cha, S. B. (2010). Relationships between delivery service quality and customer satisfaction in chicken delivery outlets. Journal of the East Asian Society of Dietary Life, 20(1), 138-148.
 • King, B., & Zhang, H. Q. (2017). Experiential tourism and hospitality learning: Principles and practice. In Handbook of teaching and learning in tourism (pp. 207-217). Edward Elgar Publishing.
 • Kladou, S., & Mavragani, E. (2015). Assessing destination image: An online marketing approach and the case of TripAdvisor. Journal of destination marketing & management, 4(3), 187-193.
 • Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S., & Cha, J. (2010). Service quality as a component of the hospitality experience: Proposal of a conceptual model and framework for research. Journal of Foodservice Business Research, 13(1), 15-23.
 • Kumar, A., Olshavsky, R. W., & King, M. F. (2001). Exploring alternative antecedents of customer delight. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 14, 14-26.
 • LaTour, K. A., & Brant, A. (2022). Social Listening to Create Bespoke Customer Experiences: Best Practices for Hospitality Operators. Cornell Hospitality Quarterly, 63(3), 320-333.
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of travel & tourism marketing, 30(1-2), 3-22.
 • Lin, P. M., Tung, V. W. S., Qiu Zhang, H., & Gu, Q. (2018). Tourist experience on memorable hospitality services. Journal of China Tourism Research, 14(2), 123-145.
 • Lockyer, T., & Tsai, M. (2004). Dimensions of Chinese culture values in relation to the hotel dining experience. Journal of Hospitality and Tourism Management, 11(1), 13-28.
 • Mahdzar, M., Shuib, A., Ramachandran, S., & Afandi, S. H. M. (2015). The role of destination attributes and memorable tourism experience in understanding tourist revisit intentions. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences (Tourism & Environment, Social and Management Sciences), 15, 32-39.
 • Marschall, S. (2012). Tourism and memory. Annals of Tourism Research, 39(4), 2216-2219.
 • Marzouk, A., Maher, A., & Mahrous, T. (2019). The influence of augmented reality and virtual reality combinations on tourist experience. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-University of Sadat City, 3(2), 1-19.
 • Mathisen, L. (2012). The exploration of the memorable tourist experience. In Advances in hospitality and leisure (Vol. 8, pp. 21-41). Emerald Group Publishing Limited.
 • Mehmetoglu, M., & Engen, M. (2011). Pine and Gilmore's concept of experience economy and its dimensions: An empirical examination in tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 12(4), 237-255.
 • Milliman, R. E. (1986). The influence of background music on the behavior of restaurant patrons. Journal of consumer research, 13(2), 286-289.
 • Mody, M. (2016). Creating Memorable Experiences: How hotels can fight back against Airbnb and other sharing economy providers. Boston Hospitality Review, 4(2), 1-10.
 • Mody, M. A., Suess, C., & Lehto, X. (2017). The accommodation experiencescape: a comparative assessment of hotels and Airbnb. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(9), 2377-2404.
 • Naumov, N. (2019). The impact of robots, artificial intelligence, and service automation on service quality and service experience in hospitality. In Robots, artificial intelligence, and service automation in travel, tourism and hospitality (pp. 123-133). Emerald Publishing Limited.
 • Nilashi, M., Ahani, A., Esfahani, M. D., Yadegaridehkordi, E., Samad, S., Ibrahim, O., ... & Akbari, E. (2019). Preference learning for eco-friendly hotels recommendation: A multi-criteria collaborative filtering approach. Journal of Cleaner Production, 215, 767-783.
 • Nobar, H. B. K., & Rostamzadeh, R. (2018). The impact of customer satisfaction, customer experience and customer loyalty on brand power: empirical evidence from hotel industry. Journal of Business Economics and Management, 19(2), 417-430.
 • Ogle, A. (2009). Making sense of the hotel guestroom. Journal of Retail & Leisure Property, 8, 159-172.
 • Öktem, E., & Akdu, S. (2022). Unutulmaz Turizm Deneyiminin Müşteri Memnuniyetine Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi. Erciyes Akademi, 36(2), 964-981.
 • Özen, İ. A., & Özgül Katlav, E. (2023). Aspect-based sentiment analysis on online customer reviews: a case study of technology-supported hotels. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 14(2), 102-120.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988, 64(1), 12-40.
 • Parmar, S., Meshram, M., Parmar, P., Patel, M., & Desai, P. (2019). Smart hotel using intelligent chatbot: A review. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering, and Information Technology, 5(2), 823-829.
 • Penner, R. H., Adams, L., & Rutes, W. (2013). Hotel design, planning, and development. Routledge.
 • Pestana, M. H., Parreira, A., & Moutinho, L. (2020). Motivations, emotions, and satisfaction: The keys to a tourism destination choice. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100332.
 • Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy (Vol. 76, No. 4, pp. 97-105). Harvard Business Review Press.
 • Pisano (2020). Bir Müşteri Deneyimi Başyapıtı: Minik Zürafa Joshie’nin Serüveni. https://www.pisano.com/tr/academy/bir-musteri-deneyimi-basyapiti-minik-zurafa-joshienin-seruveni
 • Ponce, D. C. (2022). Perceptions of artificial intelligence service-chatbots and brand affection in the hotel industry in Australia (Doctoral dissertation, RMIT University).
 • Quadri-Felitti, D. L., & Fiore, A. M. (2013). Destination loyalty: Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions. Tourism and Hospitality Research, 13(1), 47-62.
 • Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism management, 25(3), 297-305.
 • Rahimian, S., ShamiZanjani, M., Manian, A., & Esfidani, M. R. (2021). A framework of customer experience management for hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(5), 1413-1436.
 • Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 21, 100621.
 • Ren, L., Qiu, H., Wang, P., & Lin, P. M. (2016). Exploring customer experience with budget hotels: Dimensionality and satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 52, 13-23.
 • Rijal, C. P., & Ghimire, S. (2016). Prospects of creating memorable experience in Nepalese tourism and hospitality industry. Journal of Tourism and Hospitality Education, 6, 40-66.
 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of personality, 63(3), 397-427.
 • Servidio, R., & Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives. Tourism Management Perspectives, 20, 151-160.
 • Seyfi, S., Hall, C. M., & Rasoolimanesh, S. M. (2020). Exploring memorable cultural tourism experiences. Journal of Heritage Tourism, 15(3), 341-357.
 • Seyitoğlu, F., & Alphan, E. (2021). Gastronomy tourism through tea and coffee: travellers’ museum experience. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(3), 413-427.
 • Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International journal of hospitality management, 18(4), 345-370.
 • Sigala, M., & Gretzel, U. (Eds.). (2017). Advances in social media for travel, tourism and hospitality: New perspectives, practice and cases. Routledge.
 • Siguaw, J. A., & Enz, C. A. (1999). Best practices in hotel architecture. Cornell hotel and restaurant administration quarterly, 40(5), 44-49.
 • Sim, J., Mak, B., & Jones, D. (2006). A model of customer satisfaction and retention for hotels. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 7(3), 1-23.
 • Sipe, L. J., & Testa, M. R. (2018). From satisfied to memorable: An empirical study of service and experience dimensions on guest outcomes in the hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(2), 178-195.
 • Slåtten, T., Mehmetoglu, M., Svensson, G., & Sværi, S. (2009). Atmospheric experiences that emotionally touch customers: a case study from a winter park. Managing Service Quality: An International Journal, 19(6), 721-746.
 • Solomon, M. (2015). Your Customer Service Is Your Branding: The Ritz-Carlton Case Study, https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2015/09/24/your-customer-service-style-is-your-brand-the-ritz-carlton-case-study/?sh=6881be3555ef
 • Spoerr, D. (2021). Factor analysis of hotel selection attributes and their significance for different groups of German leisure travelers. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22(3), 312-335.
 • Sthapit, E. (2017). Exploring tourists’ memorable food experiences: A study of visitors to Santa’s official hometown. Anatolia, 28(3), 404-421.
 • Sthapit, E. (2018). A netnographic examination of tourists’ memorable hotel experiences. Anatolia, 29(1), 108-128.
 • Sthapit, E. (2019). Antecedents of a memorable hotel experience: Finnish hotels perspective. Current Issues in Tourism, 22(20), 2458-2461.
 • Sthapit, E., & Jimenez-Barreto, J. (2018). Exploring tourists' memorable hospitality experiences: An Airbnb perspective. Tourism Management Perspectives, 28, 83-92.
 • Sthapit, E., Coudounaris, D. N., & Björk, P. (2019). Extending the memorable tourism experience construct: an investigation of memories of local food experiences. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(4-5), 333-353.
 • Strannegård, L., & Strannegård, M. (2012). Works of art: Aesthetic ambitions in design hotels. Annals of Tourism Research, 39(4), 1995-2012.
 • Stringam, B. B., & Gerdes, J. H. (2021). Hotel and guest room technology. University of South Florida (USF) M3 Publishing, 17(9781732127593), 6.
 • Temeloğlu, E., Cevahir, S., & Koçhan, B. (2020). Otel İşletmelerinde Tüketicilerin Hizmet Uzantısı Algılamaları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 580-594.
 • Teng, C. C. (2011). Commercial hospitality in restaurants and tourist accommodation: Perspectives from international consumer experience in Scotland. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 866-874.
 • Torres, E. N., & Kline, S. (2006). From satisfaction to delight: a model for the hotel industry. International Journal of contemporary hospitality management, 18(4), 290-301.
 • Trianasari, N., Butcher, K., & Sparks, B. (2018). Understanding guest tolerance and the role of cultural familiarity in hotel service failures. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(1), 21-40.
 • Tung, V. W. S., & Ritchie, J. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of tourism research, 38(4), 1367-1386.
 • Türkiye Finans (2023). Seyahat Deneyiminizi Unutulmaz Kılacak Sıra Dışı Oteller. https://www.turkiyefinansala.com/tr-tr/ala-hayat-blog/Sayfalar/seyahat-deneyiminizi-unutulmaz-kilacak-oteller.aspx
 • Uysal, M., Berbekova, A., & Kim, H. (2020). Designing for quality of life. Annals of Tourism Research, 83, 102944. 
 • Walls, A. R., Okumus, F., Wang, Y. R., & Kwun, D. J. W. (2011a). An epistemological view of consumer experiences. International journal of hospitality management, 30(1), 10-21.
 • Walls, A., Okumus, F., Wang, Y., & Kwun, D. J. W. (2011b). Understanding the consumer experience: An exploratory study of luxury hotels. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(2), 166-197.
 • Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of tourism research, 26(2), 349-370.
 • Wang, S., & Hung, K. (2015). Customer perceptions of critical success factors for guest houses. International Journal of Hospitality Management, 48, 92-101.
 • Wirya, I. M. S. (2023). Analysis of the Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the Housekeeping and Front Office Department of Frii Bali Echo Beach Hotel Canggu. Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel, 7(1), 192-223.
 • Wtech Akademi (2020). Artırılmış Gerçeklik ile Turizm Sektörü. https://www.wtechplatform.com/tr/artirilmis-gerceklik-teknolojisi-ile-turizm-sektoru
 • Xiang, K., Huang, W. J., Gao, F., & Lai, Q. (2022). COVID-19 prevention in hotels: Ritualized host-guest interactions. Annals of Tourism Research, 93, 103376.
 • Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A comparative analysis of major online review platforms: Implications for social media analytics in hospitality and tourism. Tourism Management, 58, 51-65.
 • Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes Jr, J. H., & Uysal, M. (2015). What can big data and text analytics tell us about hotel guest experience and satisfaction? International journal of hospitality management, 44, 120-130.
 • Yalçınkaya, P., Atay, L., & Karakaş, E. (2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 85-103.
 • Yılmaz, Z. (2019). Konaklama işletmelerinde deneyimsel pazarlamaya bakış açılarının tespiti: İstanbul örneği (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
 • Yozukmaz, N., & Topaloğlu, C. (2016). Senses in hospitality: How do hotels appeal to them. Journal of Tourism and Hospitality Management, 4(2), 51-74.
 • Yu, Q., Pickering, S., Geng, R., & Yen, D. A. (2021). Thanks for the memories: Exploring city tourism experiences via social media reviews. Tourism Management Perspectives, 40, 100851.
 • Zarezadeh, Z. Z., Rastegar, R., & Xiang, Z. (2022). Big data analytics and hotel guest experience: a critical analysis of the literature. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(6), 2320-2336.
 • Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of destination marketing & management, 8, 326-336.
 • Zimmerman, C. A., & Kelley, C. M. (2010). “I’ll remember this!” Effects of emotionality on memory predictions versus memory performance. Journal of Memory and Language, 62(3), 240-253.

Rus, Malezyalı ve Endonezyalı Turistlerin Yerel Halkla Olan Etkileşimi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 107 - 122, 31.12.2023

Öz

Günümüz dünyasnda turizm sektörünün bir destinasyonda sürdürülebilir olması için yalnızca turizmle ilgili çalışanların değil aynı zamanda destinasyonda yaşayan yerel halkın da desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Turizmin, yerel halk üzerine hem olumlu hem de olumsuz fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı, Kapadokya destinasyonunu ziyaret eden Rus, Malezyalı ve Endonezyalı turistlerin özelliklerini belirlemek ve yerel halk ile etkileşimi doğrultusunda yerel halk üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Destinasyonda yaşayan ve Rus, Malezyalı ve Endonezyalı turistler hakkında fikir sahibi olan 15 katılımcıdan elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, Rus, Malezyalı ve Endonezyalı turistlerin yerel halk ile etkileşimlerinin genellikle iyi olduğu ve yerel halk üzerinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak olumlu etkilere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Etik Beyan

Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunun gerçekleştirilmesi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu’nun 20/06/2023 tarihindeki 13 nolu toplantısında 2022.13.412. sayılı karara göre izin alınmıştır. Aksi bir durum yaşandığında çalışmanın yazarları tüm sorumluluğu üzerine almaktadır.

Destekleyen Kurum

Herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan destek alınmamıştır.

Kaynakça

 • Akova, O. (2006). Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 77-109.
 • Akpınar, G., & Koç, H. (2023). Kapadokya turizminin swot analizi ile incelenmesi ve bölgede turizmi geliştirmek için öneriler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 316-334. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1244
 • Akpulat, N. A., & Üzümcü, T. P. (2019). Turistik destinasyonlarda turizmin etkilerine yerel halkın bakış açısı: Çeşme örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 6 (4), 448-463. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.46
 • Avcı, N. (2018). Turizmin yöre halkının yaşam kalitesine etkileri: Çeşme ilçesi örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 164-174. https://doi.org/10.17123/atad.488213
 • Avcıkurt, C. (2017). Turizm Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Avcıkurt, C. (2020). Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Aydın, S., & Sezerel, H. (2017). Seyahat motivasyonlarına ilişkin bir yazın incelemesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 7(2), 118-140.
 • Belisle, F. J. & Hoy, D. R. (1980). The perceived impact of tourism by residents a case study in Santa Marta, Colombia, Annals of Tourism Research, 7(1), 83-101.
 • Bertan, S. (2010). Pamukkale’deki yöre halkının turizmi desteklemesi ile turizmin sosyo-kültürel etkileri arasındaki ilişki, Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, (4).
 • Boğan, E., & Sarıışık, M. (2016). Yerel halkın turizm faaliyetine yönelik görüş ve algılamalarının belirlenmesi üzerine Alanya’da bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 325-342.
 • Büyükkuru, M. (2019). Turizmin Etkilerinin Yerel Halk ve Diğer Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Nevşehir Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Nevşehir.
 • Cengiz, E. & Kırkbir, F. (2007). Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 19-37.
 • Civelek, A. (2010). Turizmin sosyal yapıya ve sosyal değişmeye etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Dergisi, 13(1-2), 331-350.
 • Cohen, E. (1996). The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings, içinde Y. Apostolopoulos, S. Leivadi, A. Yiannakis (Editorler), The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations, London: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Çeken, H., Yılmaz, G. Ö., & Ertürk, N. (2018). Arap ülkelerinden gelen turistlerin etkilerine yönelik yerel halkın algısı: Sapanca örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 401-414.
 • Çetin, T. (2009). Beypazarı’nda turist-yerli halk etkileşimi ve turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9(1), 15-32.
 • Çeviker, K., & Özcan, C. (2020). Turizm faaliyetlerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığının analizi: Adana örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(10), 43-57.
 • Çolak, O., & Batman, O. (2021). Turizmin sosyo-kültürel etkileri: Taraklı’da bir araştırma, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 149-174.
 • Demirel, A. (2017). Yerel Halkın Kaleiçi Kültür Turizmi Potansiyeline İlişkin Algıları, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Akdeniz.
 • Doğan, H., Z. (2004). Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Doğaner, S. (2013). Türkiye Kültür Turizmi, Doğu Kitabevi, İstanbul.
 • Duran, E. (2013) Yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumları: Bozcaada örneği, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 77.
 • Gümüş, N. & Özüpekçe, S. (2009). Foça'da turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerine yönelik yerel halkın görüşleri, International Journal of Human Sciences 6(2), 398-417
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe – Yöntem Analiz. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Güvenç, B. (2003). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ankara.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128.
 • Harrison, D. (1995). Tourism, The Less Developed Countries, New York: John Wiley and Sons.
 • İmre, N. (2020). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi: Kemaliye örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 1-16. https://doi.org/10.46790/erzisosbil.710015
 • Jurowski, C.A., & Gursoy, D. (2004). Distance effects on resident’ attitudes toward tourism, Annals of Tourism Research, 25(4), 355-370.
 • Kadt, E. D. (1984). Tourism. Passport To Development? Perspectives on The Social and Cultural Effects of Tourism. New York: Oxford University Press.
 • Kalem, M. Y., & Deniz, F. Ö. (2018). Turizmin yerel halkın sosyo-kültürel yapısına etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 79-91.
 • Karakaş, A. & Şengün, H.Ş. (2017). Yerel halkın turizm faaliyetlerine yönelik tutumları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 183-202
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kervankıran, İ. (2014). Beypazarı/Ankara örneğinde turizmin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerine yerel halkın yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 133-153.
 • Keskin, E. & Çontu, M. (2011). Mustafapaşa (Sinasos) kasabasında yaşayan yerel halkın turizme bakış açısını belirlemeye yönelik bir araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3(2), 37-55.
 • Köroğlu, A. & Yağcı, P. (2018). Türkiye’deki şehirleri simgeleyen logoların doğal ve kültürel miras unsurları açısından çözümlenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 5(1), 63-85.
 • Lei, W. S. C., Suntikul, W., & Chen, Z. (2023). Tourism Development İnduced Social Change. Annals Of Tourism Research Empirical Insights, 4(1), 100088. https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100088
 • Mesci, M. & Dönmez, G. (2016). Turizmin bölgesel kalkınma ve yerel halk üzerindeki etkisi: Mudurnu örneği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 21-50.
 • Meydan Uygur, S. & Baykan, E. (2008). Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerine ilişkin yöre halkı algılamaları, yöre halkının demografik değişkenlerine göre değişiklik gösteriyor mu? (Ürgüp yöresine yönelik bir uygulama), Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 43(1), 44-61.
 • Özdemir, B. & Kınay, F. (2004). Yabancı ziyaretçilerin türk mutfağına ilişkin görüşleri: Antalya'yı ziyaret eden Alman ve Rus turistler üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(2), 5-28.
 • Özgün, E. (2018). Turizmin Kültürler Arası İlişkilere Etkisi: Çeşme-Sakız Adası örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • Özgürel, G. & Avcıkurt., C. (2020). Turizm destinasyonlarında turistin temsilcisi olarak yerleşik yabancıların yerel halk ile sosyal etkileşimleri ve sosyal etkileşimde kalış süresinin etkisi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 776-796. https://doi.org/10.26677/TR1010.202 0.365
 • Öztürk, A. B., Özer, O., & Çalışkan, U. (2015). The relationship between local residents’ perceptions of tourism and their happiness: a case of Kusadasi, Turkey. Tourism Review, 70(3), 232-242.
 • Pala, G. (2019). Yerel Halkın Turizmin Sosyokültürel Etkilerine Bakışı İle Kültürel Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Quian, J., Fen, D. ve Zhu, H. (2012). Tourism-driven urbanization in China’s small-town development: a case study of Zhapo town, Habitat International, 36, 152-160.
 • Rızaoğlu, B. (2004). Turizm ve Toplumsallaşma, (Üçüncü Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Richards, G. (2018). Cultural tourism: a review of recent research and trends. Journal Of Hospitality and Tourism Management, 36, 12-21. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005
 • Roney, S. A. (2011). Turizm: Bir Sistemin Analizi. Detay yayıncılık.
 • Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir Turizm Gelişiminde Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanan Etkilerinin, Toplum Katılımının ve Turizm Gelişimine Desteğin Rolü: Beypazarı Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 407-428. https://doi.org/10.31795/baunsobed.659297
 • Smith, V. L. (1997). Hosts And Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia, Pa: University of Pennsylvania Press.
 • Sözleşen, İ., A. (2021). Kapadokya'da Turizm ve Kültür İlişkisi Bağlamında Halk Dansları: Nevşehir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi Ana Bilim Dalı, Nevşehir.
 • Tayfun, A. (2002). Turist yerli halk etkileşimi üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1), 1-12.
 • Türker, N., Selçuk, Ş. & Özyıldırım, A. (2016). Turizmin yaşam kalitesi üzerine etkisi: Safranbolu örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 2-10
 • Türker, N., Selçuk, Ş., & Özyıldırım, A. (2016). Turizmin yerel halkın yaşam kalitesi üzerine etkisi: Safranbolu örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 1-13.
 • Uslu, A. & Kiper, T. (2006). Turizmin kültürel miras üzerine etkileri: Beypazarı/Ankara örneğinde yerel halkın farkındalığı, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(3), 305-314.
 • Williams, J. & Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of tourism, Annals of Tourism Research, 28(2), 269-290.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yoon, Y., Gursoy, D. & Chen, J.S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling, Tourism Management, 22, 363-372.
 • Zamani-Farahani, H., & Musa, G. (2008). Residents’ attitudes and perception towards tourism development: a case study of Masooleh Iran, Tourism Management, 29(6), 1233-1236.
 • Kim JongHyeong, K. J. (2017). Memorable service experiences: a service failure and recovery perspective. In Service failures and recovery in tourism and hospitality: A practical manual (pp. 56-69). Wallingford UK: CABI.
 • Kim, D. J., Kim, W. G., & Han, J. S. (2007). A perceptual mapping of online travel agencies and preference attributes. Tourism management, 28(2), 591-603.
 • Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism management, 44, 34-45.
 • Kim, J. H. (2018). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel research, 51(1), 12-25.
 • Kim, Y. Y., & Cha, S. B. (2010). Relationships between delivery service quality and customer satisfaction in chicken delivery outlets. Journal of the East Asian Society of Dietary Life, 20(1), 138-148.
 • King, B., & Zhang, H. Q. (2017). Experiential tourism and hospitality learning: Principles and practice. In Handbook of teaching and learning in tourism (pp. 207-217). Edward Elgar Publishing.
 • Kladou, S., & Mavragani, E. (2015). Assessing destination image: An online marketing approach and the case of TripAdvisor. Journal of destination marketing & management, 4(3), 187-193.
 • Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S., & Cha, J. (2010). Service quality as a component of the hospitality experience: Proposal of a conceptual model and framework for research. Journal of Foodservice Business Research, 13(1), 15-23.
 • Kumar, A., Olshavsky, R. W., & King, M. F. (2001). Exploring alternative antecedents of customer delight. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 14, 14-26.
 • LaTour, K. A., & Brant, A. (2022). Social Listening to Create Bespoke Customer Experiences: Best Practices for Hospitality Operators. Cornell Hospitality Quarterly, 63(3), 320-333.
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of travel & tourism marketing, 30(1-2), 3-22.
 • Lin, P. M., Tung, V. W. S., Qiu Zhang, H., & Gu, Q. (2018). Tourist experience on memorable hospitality services. Journal of China Tourism Research, 14(2), 123-145.
 • Lockyer, T., & Tsai, M. (2004). Dimensions of Chinese culture values in relation to the hotel dining experience. Journal of Hospitality and Tourism Management, 11(1), 13-28.
 • Mahdzar, M., Shuib, A., Ramachandran, S., & Afandi, S. H. M. (2015). The role of destination attributes and memorable tourism experience in understanding tourist revisit intentions. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences (Tourism & Environment, Social and Management Sciences), 15, 32-39.
 • Marschall, S. (2012). Tourism and memory. Annals of Tourism Research, 39(4), 2216-2219.
 • Marzouk, A., Maher, A., & Mahrous, T. (2019). The influence of augmented reality and virtual reality combinations on tourist experience. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-University of Sadat City, 3(2), 1-19.
 • Mathisen, L. (2012). The exploration of the memorable tourist experience. In Advances in hospitality and leisure (Vol. 8, pp. 21-41). Emerald Group Publishing Limited.
 • Mehmetoglu, M., & Engen, M. (2011). Pine and Gilmore's concept of experience economy and its dimensions: An empirical examination in tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 12(4), 237-255.
 • Milliman, R. E. (1986). The influence of background music on the behavior of restaurant patrons. Journal of consumer research, 13(2), 286-289.
 • Mody, M. (2016). Creating Memorable Experiences: How hotels can fight back against Airbnb and other sharing economy providers. Boston Hospitality Review, 4(2), 1-10.
 • Mody, M. A., Suess, C., & Lehto, X. (2017). The accommodation experiencescape: a comparative assessment of hotels and Airbnb. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(9), 2377-2404.
 • Naumov, N. (2019). The impact of robots, artificial intelligence, and service automation on service quality and service experience in hospitality. In Robots, artificial intelligence, and service automation in travel, tourism and hospitality (pp. 123-133). Emerald Publishing Limited.
 • Nilashi, M., Ahani, A., Esfahani, M. D., Yadegaridehkordi, E., Samad, S., Ibrahim, O., ... & Akbari, E. (2019). Preference learning for eco-friendly hotels recommendation: A multi-criteria collaborative filtering approach. Journal of Cleaner Production, 215, 767-783.
 • Nobar, H. B. K., & Rostamzadeh, R. (2018). The impact of customer satisfaction, customer experience and customer loyalty on brand power: empirical evidence from hotel industry. Journal of Business Economics and Management, 19(2), 417-430.
 • Ogle, A. (2009). Making sense of the hotel guestroom. Journal of Retail & Leisure Property, 8, 159-172.
 • Öktem, E., & Akdu, S. (2022). Unutulmaz Turizm Deneyiminin Müşteri Memnuniyetine Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi. Erciyes Akademi, 36(2), 964-981.
 • Özen, İ. A., & Özgül Katlav, E. (2023). Aspect-based sentiment analysis on online customer reviews: a case study of technology-supported hotels. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 14(2), 102-120.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988, 64(1), 12-40.
 • Parmar, S., Meshram, M., Parmar, P., Patel, M., & Desai, P. (2019). Smart hotel using intelligent chatbot: A review. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering, and Information Technology, 5(2), 823-829.
 • Penner, R. H., Adams, L., & Rutes, W. (2013). Hotel design, planning, and development. Routledge.
 • Pestana, M. H., Parreira, A., & Moutinho, L. (2020). Motivations, emotions, and satisfaction: The keys to a tourism destination choice. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100332.
 • Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy (Vol. 76, No. 4, pp. 97-105). Harvard Business Review Press.
 • Pisano (2020). Bir Müşteri Deneyimi Başyapıtı: Minik Zürafa Joshie’nin Serüveni. https://www.pisano.com/tr/academy/bir-musteri-deneyimi-basyapiti-minik-zurafa-joshienin-seruveni
 • Ponce, D. C. (2022). Perceptions of artificial intelligence service-chatbots and brand affection in the hotel industry in Australia (Doctoral dissertation, RMIT University).
 • Quadri-Felitti, D. L., & Fiore, A. M. (2013). Destination loyalty: Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions. Tourism and Hospitality Research, 13(1), 47-62.
 • Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism management, 25(3), 297-305.
 • Rahimian, S., ShamiZanjani, M., Manian, A., & Esfidani, M. R. (2021). A framework of customer experience management for hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(5), 1413-1436.
 • Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 21, 100621.
 • Ren, L., Qiu, H., Wang, P., & Lin, P. M. (2016). Exploring customer experience with budget hotels: Dimensionality and satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 52, 13-23.
 • Rijal, C. P., & Ghimire, S. (2016). Prospects of creating memorable experience in Nepalese tourism and hospitality industry. Journal of Tourism and Hospitality Education, 6, 40-66.
 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of personality, 63(3), 397-427.
 • Servidio, R., & Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives. Tourism Management Perspectives, 20, 151-160.
 • Seyfi, S., Hall, C. M., & Rasoolimanesh, S. M. (2020). Exploring memorable cultural tourism experiences. Journal of Heritage Tourism, 15(3), 341-357.
 • Seyitoğlu, F., & Alphan, E. (2021). Gastronomy tourism through tea and coffee: travellers’ museum experience. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(3), 413-427.
 • Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International journal of hospitality management, 18(4), 345-370.
 • Sigala, M., & Gretzel, U. (Eds.). (2017). Advances in social media for travel, tourism and hospitality: New perspectives, practice and cases. Routledge.
 • Siguaw, J. A., & Enz, C. A. (1999). Best practices in hotel architecture. Cornell hotel and restaurant administration quarterly, 40(5), 44-49.
 • Sim, J., Mak, B., & Jones, D. (2006). A model of customer satisfaction and retention for hotels. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 7(3), 1-23.
 • Sipe, L. J., & Testa, M. R. (2018). From satisfied to memorable: An empirical study of service and experience dimensions on guest outcomes in the hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(2), 178-195.
 • Slåtten, T., Mehmetoglu, M., Svensson, G., & Sværi, S. (2009). Atmospheric experiences that emotionally touch customers: a case study from a winter park. Managing Service Quality: An International Journal, 19(6), 721-746.
 • Solomon, M. (2015). Your Customer Service Is Your Branding: The Ritz-Carlton Case Study, https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2015/09/24/your-customer-service-style-is-your-brand-the-ritz-carlton-case-study/?sh=6881be3555ef
 • Spoerr, D. (2021). Factor analysis of hotel selection attributes and their significance for different groups of German leisure travelers. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22(3), 312-335.
 • Sthapit, E. (2017). Exploring tourists’ memorable food experiences: A study of visitors to Santa’s official hometown. Anatolia, 28(3), 404-421.
 • Sthapit, E. (2018). A netnographic examination of tourists’ memorable hotel experiences. Anatolia, 29(1), 108-128.
 • Sthapit, E. (2019). Antecedents of a memorable hotel experience: Finnish hotels perspective. Current Issues in Tourism, 22(20), 2458-2461.
 • Sthapit, E., & Jimenez-Barreto, J. (2018). Exploring tourists' memorable hospitality experiences: An Airbnb perspective. Tourism Management Perspectives, 28, 83-92.
 • Sthapit, E., Coudounaris, D. N., & Björk, P. (2019). Extending the memorable tourism experience construct: an investigation of memories of local food experiences. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(4-5), 333-353.
 • Strannegård, L., & Strannegård, M. (2012). Works of art: Aesthetic ambitions in design hotels. Annals of Tourism Research, 39(4), 1995-2012.
 • Stringam, B. B., & Gerdes, J. H. (2021). Hotel and guest room technology. University of South Florida (USF) M3 Publishing, 17(9781732127593), 6.
 • Temeloğlu, E., Cevahir, S., & Koçhan, B. (2020). Otel İşletmelerinde Tüketicilerin Hizmet Uzantısı Algılamaları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 580-594.
 • Teng, C. C. (2011). Commercial hospitality in restaurants and tourist accommodation: Perspectives from international consumer experience in Scotland. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 866-874.
 • Torres, E. N., & Kline, S. (2006). From satisfaction to delight: a model for the hotel industry. International Journal of contemporary hospitality management, 18(4), 290-301.
 • Trianasari, N., Butcher, K., & Sparks, B. (2018). Understanding guest tolerance and the role of cultural familiarity in hotel service failures. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(1), 21-40.
 • Tung, V. W. S., & Ritchie, J. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of tourism research, 38(4), 1367-1386.
 • Türkiye Finans (2023). Seyahat Deneyiminizi Unutulmaz Kılacak Sıra Dışı Oteller. https://www.turkiyefinansala.com/tr-tr/ala-hayat-blog/Sayfalar/seyahat-deneyiminizi-unutulmaz-kilacak-oteller.aspx
 • Uysal, M., Berbekova, A., & Kim, H. (2020). Designing for quality of life. Annals of Tourism Research, 83, 102944. 
 • Walls, A. R., Okumus, F., Wang, Y. R., & Kwun, D. J. W. (2011a). An epistemological view of consumer experiences. International journal of hospitality management, 30(1), 10-21.
 • Walls, A., Okumus, F., Wang, Y., & Kwun, D. J. W. (2011b). Understanding the consumer experience: An exploratory study of luxury hotels. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(2), 166-197.
 • Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of tourism research, 26(2), 349-370.
 • Wang, S., & Hung, K. (2015). Customer perceptions of critical success factors for guest houses. International Journal of Hospitality Management, 48, 92-101.
 • Wirya, I. M. S. (2023). Analysis of the Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the Housekeeping and Front Office Department of Frii Bali Echo Beach Hotel Canggu. Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel, 7(1), 192-223.
 • Wtech Akademi (2020). Artırılmış Gerçeklik ile Turizm Sektörü. https://www.wtechplatform.com/tr/artirilmis-gerceklik-teknolojisi-ile-turizm-sektoru
 • Xiang, K., Huang, W. J., Gao, F., & Lai, Q. (2022). COVID-19 prevention in hotels: Ritualized host-guest interactions. Annals of Tourism Research, 93, 103376.
 • Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A comparative analysis of major online review platforms: Implications for social media analytics in hospitality and tourism. Tourism Management, 58, 51-65.
 • Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes Jr, J. H., & Uysal, M. (2015). What can big data and text analytics tell us about hotel guest experience and satisfaction? International journal of hospitality management, 44, 120-130.
 • Yalçınkaya, P., Atay, L., & Karakaş, E. (2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 85-103.
 • Yılmaz, Z. (2019). Konaklama işletmelerinde deneyimsel pazarlamaya bakış açılarının tespiti: İstanbul örneği (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
 • Yozukmaz, N., & Topaloğlu, C. (2016). Senses in hospitality: How do hotels appeal to them. Journal of Tourism and Hospitality Management, 4(2), 51-74.
 • Yu, Q., Pickering, S., Geng, R., & Yen, D. A. (2021). Thanks for the memories: Exploring city tourism experiences via social media reviews. Tourism Management Perspectives, 40, 100851.
 • Zarezadeh, Z. Z., Rastegar, R., & Xiang, Z. (2022). Big data analytics and hotel guest experience: a critical analysis of the literature. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(6), 2320-2336.
 • Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of destination marketing & management, 8, 326-336.
 • Zimmerman, C. A., & Kelley, C. M. (2010). “I’ll remember this!” Effects of emotionality on memory predictions versus memory performance. Journal of Memory and Language, 62(3), 240-253.
Toplam 142 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Emine Kale 0000-0002-0906-0590

Seda Çiçekli Ayyıldız 0000-0003-2897-3253

Erken Görünüm Tarihi 1 Ocak 2024
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 12 Kasım 2023
Kabul Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kale, E., & Çiçekli Ayyıldız, S. (2023). Rus, Malezyalı ve Endonezyalı Turistlerin Yerel Halkla Olan Etkileşimi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma. Journal of Tourism Research Institute, 4(2), 107-122.