Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 54, 119 - 126, 30.04.2019
https://doi.org/10.19168/jyasar.454897

Öz

İşletmeler, farklılık yaratmak ve sürdürülebilir hedeflere ulaşmak amacıyla kurumsal yönetimlerinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim arasındaki etkileşimin Borsa İstanbul (BİST) kurumsal yönetim endeksindeki işletmeler üzerindeki etkisinin tespit edilmesinin amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; İzocam Holding, Egeli & Co Yatırım Holding, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar Anonim Şirketinin verimlilik değerleri “1,00” ile en yüksek olarak bulunmuştur. En düşük üç değere sahip firmalar; 0,41 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 0,47 ile Arçelik ve 0,52 ile Vestel ve Şekerbank şirketleridir.

Kaynakça

 • AKTAN, Coşkun Can (2007), “Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Projeleri: En İyi Uygulamalardan Örnekler”, Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul.
 • AKTAN, Coşkun Can ve BÖRÜ Deniz (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk” Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul.
 • ALACAKLIOĞLU, Haluk, (2009), Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri, Global Kobi Yayınları, İstanbul.
 • ARGÜDEN, YILMAZ (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul
 • BAYRAKTAROĞLU, Gül, İLTER, Burcu ve TANYERİ, Mustafa (2009), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru” Literatür Yayınları, İstanbul.
 • CAPİTAL DERGİSİ, (2017), KSS Raporları, Mart Sayısı.
 • CAPRİO, Gerard, (2013), Handbook of Key Global Financial Market, Institutions, and Infrastructure, Elsevier. USA.
 • DURAN, C., KARAHAN, F., GÜLER, M., & BUDAK, S. (2017), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başarısına Finansal Performansın Etkisi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 87-95.
 • GÜLER, M., ÇETİN, M. S., BARAN, A., DEMİRCİ, M. K., KIRMIZI, C., & BUDAK, S. (2015), The Contrıbutıons Of Corporate Socıal Responsıbılıty Prjects To Corporate Reputatıon. The Macrotheme Review 4(8), Special Issue IV, 21-28.
 • ERSÖZ, H. Y. (2007). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Türkiye: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • JESOVER, Fianna ve KİRKPATRİCK, Grant, (2005), “The Revised OECD Principles of Corporate Governance and their Relevance to Non- OECD Countries”, Corporate Governance: An International Review, s. 127-136.
 • KOYUNCU, Nihan, (2010), “Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına İlişkin Algı ve Katılımında Kampanya Türlerinin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Yapılan Pilot Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • OECD, (2004), OECD Principles of Corparate Governance, Paris, France
 • ÖZTÜRK, Mutlu ve DEMİRGÜNEŞ, Kartal, (2008), Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, Konya.
 • ÖZGÜLEŞ, Bünyamin (2017), “Algılanan Kurumsal İtibar ve İşe Bağlılığın Duygusal Emek Davranışı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • SCHOONER, Mandanis ve TAYLOR, Michael, (2010), Global Bank Regulation, Elsevier, USA.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU, (2005), Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türkiye: Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara.
 • TINGIR, Emine, (2006), İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Sadakatine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • TORLAK Ömer (2007), “Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çabalarını Algılamaları”, Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul.
 • UÇKUN, Rıfat, (2014), Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Puanıyla Şirket Değeri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Öğretim Kurulu, Ankara.
 • ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, Kadri, (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • YAMAK, Sibel, (2007), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • YÖNET, Ender, (2005), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç: Stratejik Sosyal Sorumluluk”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 242. Balıkesir.

Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 54, 119 - 126, 30.04.2019
https://doi.org/10.19168/jyasar.454897

Öz

Kaynakça

 • AKTAN, Coşkun Can (2007), “Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Projeleri: En İyi Uygulamalardan Örnekler”, Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul.
 • AKTAN, Coşkun Can ve BÖRÜ Deniz (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk” Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul.
 • ALACAKLIOĞLU, Haluk, (2009), Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri, Global Kobi Yayınları, İstanbul.
 • ARGÜDEN, YILMAZ (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul
 • BAYRAKTAROĞLU, Gül, İLTER, Burcu ve TANYERİ, Mustafa (2009), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru” Literatür Yayınları, İstanbul.
 • CAPİTAL DERGİSİ, (2017), KSS Raporları, Mart Sayısı.
 • CAPRİO, Gerard, (2013), Handbook of Key Global Financial Market, Institutions, and Infrastructure, Elsevier. USA.
 • DURAN, C., KARAHAN, F., GÜLER, M., & BUDAK, S. (2017), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başarısına Finansal Performansın Etkisi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 87-95.
 • GÜLER, M., ÇETİN, M. S., BARAN, A., DEMİRCİ, M. K., KIRMIZI, C., & BUDAK, S. (2015), The Contrıbutıons Of Corporate Socıal Responsıbılıty Prjects To Corporate Reputatıon. The Macrotheme Review 4(8), Special Issue IV, 21-28.
 • ERSÖZ, H. Y. (2007). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Türkiye: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • JESOVER, Fianna ve KİRKPATRİCK, Grant, (2005), “The Revised OECD Principles of Corporate Governance and their Relevance to Non- OECD Countries”, Corporate Governance: An International Review, s. 127-136.
 • KOYUNCU, Nihan, (2010), “Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına İlişkin Algı ve Katılımında Kampanya Türlerinin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Yapılan Pilot Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • OECD, (2004), OECD Principles of Corparate Governance, Paris, France
 • ÖZTÜRK, Mutlu ve DEMİRGÜNEŞ, Kartal, (2008), Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, Konya.
 • ÖZGÜLEŞ, Bünyamin (2017), “Algılanan Kurumsal İtibar ve İşe Bağlılığın Duygusal Emek Davranışı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • SCHOONER, Mandanis ve TAYLOR, Michael, (2010), Global Bank Regulation, Elsevier, USA.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU, (2005), Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türkiye: Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara.
 • TINGIR, Emine, (2006), İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Sadakatine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • TORLAK Ömer (2007), “Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çabalarını Algılamaları”, Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul.
 • UÇKUN, Rıfat, (2014), Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Puanıyla Şirket Değeri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Öğretim Kurulu, Ankara.
 • ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, Kadri, (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • YAMAK, Sibel, (2007), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • YÖNET, Ender, (2005), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç: Stratejik Sosyal Sorumluluk”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 242. Balıkesir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dursun BOZ (Sorumlu Yazar)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3206-8950
Türkiye


Cengiz DURAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 54

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar454897, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {54}, pages = {119 - 126}, doi = {10.19168/jyasar.454897}, title = {KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Boz, Dursun and Duran, Cengiz} }
APA Boz, D. & Duran, C. (2019). KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 14 (54) , 119-126 . DOI: 10.19168/jyasar.454897
MLA Boz, D. , Duran, C. "KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (2019 ): 119-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/44260/454897>
Chicago Boz, D. , Duran, C. "KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (2019 ): 119-126
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA AU - Dursun Boz , Cengiz Duran Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19168/jyasar.454897 DO - 10.19168/jyasar.454897 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 126 VL - 14 IS - 54 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.454897 UR - https://doi.org/10.19168/jyasar.454897 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %A Dursun Boz , Cengiz Duran %T KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 14 %N 54 %R doi: 10.19168/jyasar.454897 %U 10.19168/jyasar.454897
ISNAD Boz, Dursun , Duran, Cengiz . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 / 54 (Nisan 2019): 119-126 . https://doi.org/10.19168/jyasar.454897
AMA Boz D. , Duran C. KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2019; 14(54): 119-126.
Vancouver Boz D. , Duran C. KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2019; 14(54): 119-126.
IEEE D. Boz ve C. Duran , "KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 14, sayı. 54, ss. 119-126, Nis. 2019, doi:10.19168/jyasar.454897