Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 60, 953 - 970, 31.10.2020
https://doi.org/10.19168/jyasar.742879

Öz

Kaynakça

  • Aydın, N. (2012). İşsizlik, Beveridge Eğrisi ve Türkiye İşgücü Piyasasına İlişkin Bir Değerlendirme. DPUJSS, 32(2), 119-134. Beck, A. T. vd. (2006), Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler, Litera Yayıncılık, Çev. Veysel Öztürk, İstanbul. Biçerli, K., M. (2018). Çalışma Ekonomisi. Beta Basım: İstanbul. Erdayı, U., A. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 2009/3, 133-162. Dursun, S., Aytaç, S.(2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84. Karabıyık, İ. (2009). Avantaj ve Dezavantajları İle Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi. EÜHFD, 13(3-4), 293-320. Kökocak, A., Yılmaz, M., Demirci, N. (2015). İşsizlik Olgusu Ve İstihdam Artırıcı Stratejiler. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 7(1), 109-121. Küçük, U., Usta, G., Torpuş, K. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeyleri. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 10(3): 367-372. Mahiroğulları, A., Korkmaz, A. (2018). İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri. Ekin Basım Yayın Dağıtım: Bursa. Okur, A. (2015). Türkiye’de Genç İşsizliği ve Nedenleri. Gazi Kitabevi: Ankara. Özgül, B. (2018). Türkiye’de ÖnLisans Düzeyinde Sağlık Eğitimi ve Geleceği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 9(21): 129-144. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). İl Sağlık Müdürlükleri İl İnsan Kaynakları Planlama Rehberi. https://docplayer.biz.tr/6699967-Il-saglik-mudurlukleri-il-insan-kaynaklari-planlama-rehberi.html Taşğın, Ö., Bozgeyikli, H., Boğazlıyan, E., E. (2017). Üniversiteli Gençlerin İşsizlik Kaygıları İle Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 551-567. T.C. Sağlık Bakanlığı (2018). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/28709,210119saglik-istatistikleri-yilligipdf.pdf?0 T.C. Sağlık Bakanlığı. (2014). 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitim, Ankara: Sağlık Bakanlığı Yay. No: 958. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/2912,2023saglikegitimibaski-webpdf.pdf?0&_tag1=F5D3B4615C9B33C44FD202329148FB0FA3778B85 Tekin Tayfun, N., A., Korkmaz, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-555. Tekin, N., A. (2015). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Tokgöz Yılmaz, S., Köksal, A. (2008). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nın Durumu ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 7(2): 37-40. Turaç, S., İ., Bayın Dona, G. (2017). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 119-127. Yazar, Aslan, B. (2015). Genç İşsizliğine Yönelik Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk. Çalışma İlişkileri Dergisi. 6(2), 71-86.

Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 60, 953 - 970, 31.10.2020
https://doi.org/10.19168/jyasar.742879

Öz

İşsizlik tüm dünyada büyük bir sorun olarak görülmektedir. Özellikle de genç işsizlik ülkelerin çözmesi gereken problemler arasında yer almaktadır. Son zamanlarda gençlerin üniversite eğitimini alırken yaşamaya başladıkları işsizlik kaygısı ve umutsuzluk yaşadıkları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin işsizlik kaygısı ve umutsuzluğu incelemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket bölümlerden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik sorulardan meydana gelmiştir. Anketin diğer bölümlerinde ise, umutsuzluk ölçeği ve işsizlik kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Ankette beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Veriler IBM SPSS V23 ile analiz edilmiştir. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve 2019 yaz stajını Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapan 213 katılımcı ile araştırma tamamlanmıştır. Katılımcıların %71,8’i kadın ve %28,2’si erkektir. Katılımcıların %76,1’i 18-20 ve %22,2’si 21-23 yaş aralığındadır. Umutsuzluk ölçeği ortalama değerleri bölümü isteme durumuna göre farklılık göstermektedir. Ekonomideki istihdam zorlukları ortalama değerleri bölümü isteme durumuna göre farklılık göstermektedir. Çevresel ve sosyal baskı ortalama değerleri bölümü isteme durumuna göre farklılık göstermektedir.

Kaynakça

  • Aydın, N. (2012). İşsizlik, Beveridge Eğrisi ve Türkiye İşgücü Piyasasına İlişkin Bir Değerlendirme. DPUJSS, 32(2), 119-134. Beck, A. T. vd. (2006), Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler, Litera Yayıncılık, Çev. Veysel Öztürk, İstanbul. Biçerli, K., M. (2018). Çalışma Ekonomisi. Beta Basım: İstanbul. Erdayı, U., A. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 2009/3, 133-162. Dursun, S., Aytaç, S.(2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84. Karabıyık, İ. (2009). Avantaj ve Dezavantajları İle Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi. EÜHFD, 13(3-4), 293-320. Kökocak, A., Yılmaz, M., Demirci, N. (2015). İşsizlik Olgusu Ve İstihdam Artırıcı Stratejiler. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 7(1), 109-121. Küçük, U., Usta, G., Torpuş, K. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeyleri. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 10(3): 367-372. Mahiroğulları, A., Korkmaz, A. (2018). İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Türkiye ve AB Ülkeleri. Ekin Basım Yayın Dağıtım: Bursa. Okur, A. (2015). Türkiye’de Genç İşsizliği ve Nedenleri. Gazi Kitabevi: Ankara. Özgül, B. (2018). Türkiye’de ÖnLisans Düzeyinde Sağlık Eğitimi ve Geleceği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 9(21): 129-144. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). İl Sağlık Müdürlükleri İl İnsan Kaynakları Planlama Rehberi. https://docplayer.biz.tr/6699967-Il-saglik-mudurlukleri-il-insan-kaynaklari-planlama-rehberi.html Taşğın, Ö., Bozgeyikli, H., Boğazlıyan, E., E. (2017). Üniversiteli Gençlerin İşsizlik Kaygıları İle Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 551-567. T.C. Sağlık Bakanlığı (2018). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/28709,210119saglik-istatistikleri-yilligipdf.pdf?0 T.C. Sağlık Bakanlığı. (2014). 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitim, Ankara: Sağlık Bakanlığı Yay. No: 958. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/2912,2023saglikegitimibaski-webpdf.pdf?0&_tag1=F5D3B4615C9B33C44FD202329148FB0FA3778B85 Tekin Tayfun, N., A., Korkmaz, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-555. Tekin, N., A. (2015). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Tokgöz Yılmaz, S., Köksal, A. (2008). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nın Durumu ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 7(2): 37-40. Turaç, S., İ., Bayın Dona, G. (2017). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 119-127. Yazar, Aslan, B. (2015). Genç İşsizliğine Yönelik Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk. Çalışma İlişkileri Dergisi. 6(2), 71-86.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kezban ÖZÇELİK KAYNAK (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1487-6033
Türkiye


Barış ÖZTUNA
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7298-4641
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 60

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar742879, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, pages = {953 - 970}, doi = {10.19168/jyasar.742879}, title = {Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özçelik Kaynak, Kezban and Öztuna, Barış} }
APA Özçelik Kaynak, K. & Öztuna, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 15 (60) , 953-970 . DOI: 10.19168/jyasar.742879
MLA Özçelik Kaynak, K. , Öztuna, B. "Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 953-970 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/59630/742879>
Chicago Özçelik Kaynak, K. , Öztuna, B. "Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 953-970
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - Kezban Özçelik Kaynak , Barış Öztuna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19168/jyasar.742879 DO - 10.19168/jyasar.742879 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 953 EP - 970 VL - 15 IS - 60 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.742879 UR - https://doi.org/10.19168/jyasar.742879 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A Kezban Özçelik Kaynak , Barış Öztuna %T Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 15 %N 60 %R doi: 10.19168/jyasar.742879 %U 10.19168/jyasar.742879
ISNAD Özçelik Kaynak, Kezban , Öztuna, Barış . "Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 / 60 (Ekim 2020): 953-970 . https://doi.org/10.19168/jyasar.742879
AMA Özçelik Kaynak K. , Öztuna B. Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(60): 953-970.
Vancouver Özçelik Kaynak K. , Öztuna B. Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(60): 953-970.
IEEE K. Özçelik Kaynak ve B. Öztuna , "Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı Ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 15, sayı. 60, ss. 953-970, Eki. 2020, doi:10.19168/jyasar.742879

Cited By