Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 398 - 436 2019-12-31

Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-

Mustafa YILDIZ [1]


Bu risale üç temel konuyu ele almaktadır. Bu konulardan birincisi elest bezmi ikincisi cennet ve cehennemliklerin belirlenmesi sonuncusu ise levhi mahfuzdur. 

levhi mahfuz, bezmi elest, suada, eşkiya
 • Algar Hamit,”Bahrü’l-Haka’ik ve’l-Me’ânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, , 4/515-516, İstanbul: TDV. Yayınları,1991.
 • Aydın, Ömer, “Kâlû Belâ (A‘râf, 7/172) Âyetinin Farklı Bir Yorumu” , EKEV Akademi Dergisi XI/32. (Yaz 2007), 37-46.
 • Aytekin, Arif, “Ashâbü’l-Yemîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3/472, İstanbul: TDV. Yayınları,1991.
 • Deniz, Gürbüz. “Elest Bezmi ya da Hangi Söz?”. Eskiyeni 26 (Bahar 2013), 151-161.
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Şayb el-Arnaut Beyrut: Müesseetü’r-risale, 2001.
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, Sahîh-i Buḫârî, nşr, Mustafa Dib el Bağa, Beyrut: Daru-ibn Kesir, 1987.
 • Ebû Abdillâh Ubeydullah b. Muhammed b. Muhammed el-Ukberî, el-İbânetü’l-kübra, nşr. Rıza Mu’ti, Riyad: Daru’r-Rayye,1994.
 • Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, Sünen-i Ebî Dâvûd, nşr. Şayb el-Arnaut, Beyrut:Daru’r-rialeti’l-alemiyye, 2009.
 • Ebû Hanîfe, İmâm-ı A’zam’ın Beş Eseri, çev. Mustafa Öz, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2019.
 • Ebû Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî es-Semerkandî, İslam İnancının Temelleri Akaid, çev. Seyyid Ahsen, İstanbul: Bayrak Yayıncılık, 2006.
 • Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmiẕî, nşr. Beşşar Avvad Ma‘ruf Beyrut: Daru’l-ğarbi’l-islami, 1998.
 • Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî, es-Sünen, nşr. Nebîl Hâşim el-Ğamrî, Beyrut: Daru’l-beşair, 2013.
 • Fahruddîn er-Râzî, Tefsîr-i kebîr Mefatîhu’l-gayb, çev. Suat Yıldırım v.dğr., İstanbul: Huzur yayınevi, 2002. Gazzali, İtikatta Orta Yol, çev. Osman Demir, İstanbul: Klasik, 2012.
 • Koca, Ferhat, “Kâşânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 24/531, İstanbul: TDV. Yayınları, 2001.
 • Kütahyalı Ahmet Asım Efendi, “İrade-i Cüz’iyye Risalesi”, çev. Mehmet Fatih Soysal, Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i, der. Recep Alpyağıl, 3,1006, 1007, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016.
 • Nûreddin es-Sâbûnî, Matürîdiyye Akaidi, çev. Bekir Topaloğlu, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2019
 • Seyyit Şerif Cürcanî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker, İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.
 • Soğukoğlu, Fehmi. “Mutekaddimin Kelam Dönemi Şii Kaynaklarda Bedâ-Levh-i Mahfûz İlişkisi”. Kelam Araştırmaları Dergisi 15/2, (2017), 390-401.
 • Özel, Ahmet, “Ali el-Kārî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2/403-405, İstanbul: TDV. Yayınları,1989.
 • Özervarlı, M. Sait, “el-Emâlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 11/75-73, İstanbul: TDV. Yayınları,1995.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Bezm-i Elest”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 6/106-108, İstanbul: TDV. Yayınları, 1992.
 • Yeprem, M. Siam, “İrade, Kader ve Mesuliyet İlişkisi”, Kur'an-ı Kerim'de Mesuliyet (Kaynağı, Sınırları, Sonuçları), Ed. M. Bedreddin Çetiner, 391-404, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7019-3088
Yazar: Mustafa YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kaderdergi632822, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL}, publisher = {Mehmet BULĞEN}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {398 - 436}, doi = {10.18317/kaderdergi.632822}, title = {Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Mustafa} }
APA YILDIZ, M . (2019). Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-. Kader , 17 (2) , 398-436 . DOI: 10.18317/kaderdergi.632822
MLA YILDIZ, M . "Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-". Kader 17 (2019 ): 398-436 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaderdergi/issue/51311/632822>
Chicago YILDIZ, M . "Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-". Kader 17 (2019 ): 398-436
RIS TY - JOUR T1 - Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme- AU - Mustafa YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.632822 DO - 10.18317/kaderdergi.632822 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 398 EP - 436 VL - 17 IS - 2 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.632822 UR - https://doi.org/10.18317/kaderdergi.632822 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kader Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme- %A Mustafa YILDIZ %T Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme- %D 2019 %J Kader %P -2602-2710 %V 17 %N 2 %R doi: 10.18317/kaderdergi.632822 %U 10.18317/kaderdergi.632822
ISNAD YILDIZ, Mustafa . "Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-". Kader 17 / 2 (Aralık 2020): 398-436 . https://doi.org/10.18317/kaderdergi.632822
AMA YILDIZ M . Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-. Kader. 2019; 17(2): 398-436.
Vancouver YILDIZ M . Hacı Hasan Hilmi Efendi ve Ravzatü’s-Sü’adâ’sı -Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme-. Kader. 2019; 17(2): 436-398.