Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 496 - 529 2019-12-31

Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi

Ertuğrul CESUR [1]


İslam dünyasının Batı karşısındaki geri kalmışlık sorunu Osmanlı’nın son dönemlerinden beri defaatle tartışılmış ve modern bilim tekniğin benimsenmesi konusu vurgulanmıştır. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen bu yönde kayda değer bir başarı gösterildiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Bunda da çoğunlukla tartışmayı bile gerektirmeyecek kadar aksi bir durum yokmuş gibi geçiştirilse muhafazakâr aklın bilimsel düşünceye bakışı ve maddi dünya algısının rolü inkar edilemez. Nitekim 1970’lerden itibaren “modernite” kavramı etrafında geliştirilen söylem, toplumsal ana gövdeyi temsil eden muhafazakâr kitlelerin kanaat oluşturucuları için sanayi ve teknoloji kavramlarının hiç de müspet çağrışımları olmadığını göstermektedir. İşin daha garibi, teknik geri kalmışlığın ağır sonuçlarına rağmen en büyük iddiası “Batı karşıtlığı” olan bu çevreyi böyle bir din tasavvuruna sevk eden asıl saikın bizzat kendisinin Batılı olmasıdır: Postmodernizm.

Aydınlanma, Modernite, Muhafazakârlık, Postmodernizm, Teknoloji
 • Ağaoğulları, Mehmet Ali - Köker, Levent, Tanrı Devletinden Kral Devlete. 2. Baskı. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 1997.
 • Altan, Mehmet. Marksist Liberal. İstanbul: İthaki Yayınları, 2002.
 • Amao, Albert. The Dawning of the Golden Age of Aquarius. Bloomington: Author House, 2012.
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. I-III. Ankara: AAM Yayınları, 1997.
 • Attali, Jacques, Yahudiler, Dünya ve Para, Trc. Berna Günen. 3. Baskı. İstanbul: Kırmızıkedi Yayınları, 2014.
 • Aybay, Rona. Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
 • Bell, Daniel. İdeolojinin Sonu, Trc. Volkan Hacıoğlu. Ankara: Sentez Yayınları, 2013.
 • Blavatsky, Helena Petrovna. Teosofinin Anahtarı. Trc. Murat Sağlam. 2. Baskı. İstanbul: Mitra Yayınları, 2011.
 • Böhr, Christoph - Schmitz, Christian. Europa und die Anthropologie seiner Politik. Berlin: Berliner Wissenschafts - Verlag, 2016.
 • Braudel, Fernand. Maddi Uygarlık-Gündelik Hayatın Yapıları. Trc. Mehmet Ali Kılıçbay. 2. Baskı. İstanbul: İmge Yayınları, 2004.
 • Bulaç, Ali, “Modernite’nin Seküler Sitesi’nde Kutsala, Tarihe ve Hayata Dönüş”, Bilgi ve Hikmet, 2 (Bahar 1993): 19-34.
 • Bulaç, Ali. “Modern Devletin Totaliter ve Ulus Niteliği”. Bilgi ve Hikmet 3 (Yaz 1993): 3-15.
 • Carrier, Martin. Nikolaus Kopernikus. München: Verlag CH Beck, 2001.
 • Çavdar, Tevfik. Türkiye’nin Demokrasi Tarihi. Ankara: İmge Yayınları, 1996.
 • Çulhaoğlu, Metin. Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri. İstanbul: Yordam Kitap Yayınları, 2018.
 • Daily Express. “Judea Declares war on Germany”. 24 Mart 1933.
 • Demir, Şoreş Welat. Baba, Ben Devrimci Olmak İstiyorum/Dad, I Want To Be Revolutionary. İstanbul: SWD Groub, 2018.
 • Donnert, Erich. Antirevolutionär-konservative Publizistik in Deutschland am Ausgang des Alten Reiches. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010.
 • Drobinski, Matthias. Kirche, Macht und Geld. Gütersloh: Gütersloher Verlag 2013.
 • Erbakan, Necmettin. Adil Ekonomik Düzen. Ankara: Semih Ofset Matbaacılık, 1991.
 • Erbakan, Necmettin. İslam - Batı Diyalogu ve Geleceği. İstanbul: Milsan Basın San. AŞ, 2006.
 • Evkuran, Mehmet. “Rene Guenon Düşüncesinde Temel Konu ve Kavramlar”. Bilimname 4/10 (Haziran 2006): 93-115.
 • Evola, Julius. Modern Dünyaya Başkaldırı. Trc., Fevzi Topaçoğlu. İstanbul: İnsan Yayınları, 1994.
 • Ford, Henry. Beynelmilel Yahudi. Trc. Adalet Avanoğlu. İstanbul: Otağ Yayınları, 1974.
 • Ganser, Daniele. Nato’nun Gizli Orduları. trc. Gülşah Karadağ. İstanbul: Grifin Yayınları, 2012.
 • Gerger, Haluk. Kan Tadı Belgelerle ABD'nin Kara Tarihi. 6. Baskı. İstanbul: Yordam Kitap, 2012.
 • Görgün, Hilal. “Seyyid Kutub”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 37: 64-68. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
 • Guenon, Rene. Modern Dünyanın Bunalımı. Trc. Mahmut Kanık. 2. Baskı. Bursa: Verka Yayınları, 1999.
 • Güç, Ahmet. Satanizm, Şeytana Tapınmanın Yeni Adı. Ankara: DİB Yayınları, 2004.
 • Gül, Ali. “Modern Okültizmde Bir Köşe Taşı: Helena Petrovna Blavatsky”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (Aralık 2017): 287-323.
 • Gül, Ali. Senkretik Bir Oluşum Olarak Teosofi Cemiyeti ve XX. Yüzyıl Kültürel Yapıları Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2015.
 • Günlü, Ramazan. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri. Ankara: Dipnot Yayınları, 2008.
 • Haenni, Patrick. Piyasa İslamı İslam Suretinde Neoliberalizm. Trc. Levent Ünsaldı. Ankara: Heretik Yayınları, 2014.
 • Hançerlioğlu, Orhan. İslam İnançları Sözlüğü. İstanbul: Remzi Yayınları, 1984.
 • Hentschel, Volker. Hitler und Seine Bezwinger. Berlin: LIT Verlag, 2013.
 • Herzl, Theodor. Yahudi Devleti Trc. Yeşim Meriç. İstanbul: Milenyum Yayınları, 2018.
 • Hill, Christopher. 1640 İngiliz Devrimi. Trc. Neyyir Kalaycıoğlu. 2. Baskı. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1997.
 • James, Harold. Krupp: Deutsche Legende und globales Unternehmen. München: CH Beck Verlag, 2011.
 • Kara, İsmail. “Türkiye’de İslâmcilik Düşüncesi ve Hareketi Üzerine Birkaç Not”. Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 17- 19 Mayıs 2013). Ed. İsmail Kara - Asım Öz. 15-43. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2013.
 • Kısakürek, Necip F. Moskof. 5. Baskı. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1995.
 • Komlosy, Andrea. “Arbeitsverhältnisse und Gesellschaftsformationen”. Wirtschaft und Gesellschaft: Europa 1000–2000. Ed. Markus Cerman – Franz X. Eder – Peter Eigner – Andrea Komlosy - Erich Landsteiner. Innsbruck [u.a.]: Studien Verlag, 2011.
 • Lenin, V. İlyiç. Komünizmin Çocukluk Hastalığı “Sol” Komünizm. trc. Muzaffer Erdost. 5. Baskı. Ankara: Sol Yayınları, 1977.
 • Luder, Martin M. Equapio.com - Die zweite Meinung. Norderstedt: BoD Verlag, 2018.
 • Lyotard, Jean François. Postmodern Durum. Trc. Ahmet Çiğdem. 2. Baskı. Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
 • Maas, Rainer Maria. Die Cints, Warum Wilhelm Hauff mit 25 Sterben Musste. Frankfurt: Theace Verlag, 2001.
 • Marks, Karl. Fransa’da Sınıf Savaşımları, Trc. Sevim Belli. 4. Baskı. Ankara: Sol Yayınları, 1996.
 • Marks, Karl. Kapital. Trc. Alaattin Bilgi. 6. Baskı. Ankara: Sol Yayınları, 2000.
 • Marrs, Texe. Dark Secrets of the New Age. Westchester Illinois: Crossway Books, 1988.
 • Meriç, Cemil. Bu Ülke. 7. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, 1996.
 • Meriç, Cemil. Saint Simon İlk Sosyolog İlk Sosyalist. 3. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.
 • Naudon, Paul. Tarihte ve Günümüzde Masonluk. Trc. Samih Tiryakioğlu. İstanbul: Varlık Yayınları, 1968.
 • Nef, John. Sanayileşmenin Kültür Temelleri, Trc. Erol Güngör, 2. Baskı. İstanbul: Kalem Yayıncılık, 1980.
 • Nesin, Aziz. Bir Dokun Bin Dinle. 21. Baskı. İstanbul: Nesin Yayınları, 2018.
 • Nursi, Said. Lem’alar. İstanbul: RNK Yayınları, 2013.
 • Özafşar, Mehmet Emin. “Kültür Tarihimizde Rey-Eser Çatışması (Dini, Psikolojik, Sosyo-Kültürel Temelleri)”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 41/1 (Nisan 2000): 225-273.
 • Özel, İsmet. Üç Mesele. 5. Baskı. İstanbul: Şule Yayınları, 1995.
 • Özipek, Bekir Berat. “Avrupa’da ve Türkiye’de Muhafazakârlık”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi 25-26 (Temmuz-Aralık 2010): 105-120.
 • Öztürk, Serdar. “Filmlerle İletişim ve Yabancılaşma”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi I/44 (Ekim 2013): 149-175.
 • Perkins, John. Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, Trc. Murat Kayı. 13. Baskı. İstanbul: April Yayınları, 2011. Pirenne, Henri. Ortaçağ Kentleri, 14. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.
 • Poggi, Stefano - Röd, Wolfgang. Geschichte der Philosophie. Cilt X. München: C.H. Beck, 1989.
 • Pot, Johan H. Jacob Van Der. Sinndeutung und Periodisierung der Geschichte. Leiden: Brill Verlag, 1999.
 • S. Katz, David. “Israel in America: The Wanderings of the Lost Ten Tribes from Mikveigh Yisrael to Timothy McVeigh”. The Jews and the Expansion of Europe to the West 1450-1800. Ed. Paolo Bernardini - Norman Fiering. New York: Berghahn Books, 2001.
 • Salihoğlu, Hüseyin. Alman Kültür Tarihi. İstanbul: İmge Yayınları, 1993.
 • Sertel, Savaş - Sonyürek, M. Bora. “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları ve Verdor Raporu”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/42 (Şubat 2016): 749-767.
 • Smith, Adam. Milletlerin Zenginliği. Trc. Haldun Derin. 6. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015. Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments. Philadelphia: Anthony Finley, 1817.
 • Sohbet Medresesi, “Tahir Hoca Televizyonu Anlatıyor & Deveyi Oynatır O Deveyi", erişim: 11 Nisan 2017, https://www.youtube.com/watch?v=raCx7zB41CQ&t=102s, 01:50-04:50.
 • Sönmezoğlu, Faruk – Yıldız, Y. Gökalp - Arıboğan, D. Ülke - Dedeoğlu, Beril. Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. İstanbul: Cem Yayınları, 1992.
 • Stanford, Jim. Herkes İçin İktisat. Trc. Tuncel Öncel. İstanbul: Yordam Kitap Yayınları, 2013.
 • Stevenson, William H. King James's Bible: A Selection. New York: Routledge, 2013.
 • Tahralı, Mustafa. “Abdülhâdî (John Gustaf Aguélı)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 1: 205-206. Ankara: TDV Yayınları, 1988.
 • Tanyu, Hikmet. “Büyü”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 6: 501-506. Ankara: TDV Yayınları, 1992.
 • Toynbee, Arnold J. A Study Of History - Abridgement of Volumes 1-6. USA: Oxford University Press, 1987.
 • Turhan, Talat. Çeteleşme: Kontrgerilla, Gladio, Susurluk. İstanbul: Akyüz Yayınları, 1999.
 • Tünay, Muharrem. Siyasal Tarih. Ankara: İmge Yayınları, 1995.
 • Wheeler, William A. A Dictionary of the Noted Names of Fiction. Boston: Ticknor and Fields, 1866.
 • Yetkin, Ömer. Yahudi Diasporası İletişim Stratejisi: ABD Örneği. Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara 2014.
 • Yılmaz, Levent. Modern Zamanın Tarihi. Trc. M. Emin Özcan. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.
 • Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ. 2. Baskı. Beyrut: Muessese er-Risâle, 1982), 6: 401.
 • Zenker, Tibor. Faschismus, Antifaschismus: Ausgewählte Texte. Wien: Der Drehbuchverlag, 2011.
 • Eroğul, Cem. Demokrat Parti tarihi ve İdeolojisi. İstanbul: İmge Yayınları, 1998.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3915-8780
Yazar: Ertuğrul CESUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür ..
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kaderdergi633495, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL}, publisher = {Mehmet BULĞEN}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {496 - 529}, doi = {10.18317/kaderdergi.633495}, title = {Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi}, key = {cite}, author = {CESUR, Ertuğrul} }
APA CESUR, E . (2019). Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi. Kader , 17 (2) , 496-529 . DOI: 10.18317/kaderdergi.633495
MLA CESUR, E . "Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi". Kader 17 (2019 ): 496-529 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaderdergi/issue/51311/633495>
Chicago CESUR, E . "Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi". Kader 17 (2019 ): 496-529
RIS TY - JOUR T1 - Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi AU - Ertuğrul CESUR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.633495 DO - 10.18317/kaderdergi.633495 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 496 EP - 529 VL - 17 IS - 2 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.633495 UR - https://doi.org/10.18317/kaderdergi.633495 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kader Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi %A Ertuğrul CESUR %T Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi %D 2019 %J Kader %P -2602-2710 %V 17 %N 2 %R doi: 10.18317/kaderdergi.633495 %U 10.18317/kaderdergi.633495
ISNAD CESUR, Ertuğrul . "Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi". Kader 17 / 2 (Aralık 2020): 496-529 . https://doi.org/10.18317/kaderdergi.633495
AMA CESUR E . Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi. Kader. 2019; 17(2): 496-529.
Vancouver CESUR E . Postmodern Dini Düşüncenin Teknoloji Karşıtı Kodları ve Üretim Ekonomisi. Kader. 2019; 17(2): 529-496.