BibTex RIS Kaynak Göster

Examining of The Opinions of Karatekin University Pedagogic Formation Students’ Reasons for Choosing Teaching Profession According to Gender

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 13, 01.12.2013

Öz

Teaching is one of the professions that leading the individuals and shaping the society during the preparation of the next generations, training qualified human resources, and developing the society. Therefore, revealing why the prospective teachers' want to do this profession is an important issue. In addition, the teaching profession is usually seen as a woman's profession, and it is believed that generally women prefer this profession. However, numerical data show that the numbers of male and female teachers in Turkey are quite close to each other. The purpose of this research is to examine the opnions of the pedagogic formation course students’ reasons for choosing teaching profession according to gender. The study group of this research consists of 13 male and 16 female volunteer students from 2012-2013 academic year pedagogical training course at Cankiri Karatekin University. The data were collected using a questionnaire consisting of open-ended questions. Teachers were asked to write down their opinions, and the collected data were analyzed by using content analysis and descriptive analysis. According to research findings, female prospective teachers stated their reasons for choosing the profession are personal characteristics, working conditions and contributing to the society, respectively. On the other hand, male prospective teachers stated that their reasons for choosing the profession are personal characteristics, working conditions, realizing their dream, and contributing to the society. When the views of participants on the teaching profession are investigated the spiritual dimension of the profession seems to be most important for them, and this followed by the implementation and academic dimensions of the profession, respectively.

Kaynakça

 • Ataünal, A. (1994). Türkiye’de İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Sorunu (1923-1994) ve ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’da ki Çağdaş Uygulama ve Eğilimler. Ankara: Ders Aletleri Yapım Merkezi Matbaası.
 • Boz, Y. ve Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 137-144.
 • Büyükdüvenci, S. (2000). Felsefece Eğitişim. A Yayınevi, Ankara.
 • Chuene K., Lubben F. ve Newson G. (1999). The views of pre-service and novice teachers on mathematics teaching in South Africa related to their educational experience. Educational Research, 41 (1), 23-34.
 • Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin Pedagojik Yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 ,4, 64- 72.
 • Dündar, H. ve Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin ‘pedagojik formasyon programı’na ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 427-438.
 • Erdem, A. R. ve Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri), 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bildiri, 7, 144–149
 • Eskicumalı, A. (2004). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği, Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Ed. Özden, Y.) Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16 (1), 131-147.
 • Freiberg, H., & Driscoll, A. (1992). Universal teaching strategies. Boston: Allyn and Bacon.
 • Gold, A. (1996). (Women and) Educational Management, Gender Equalty for 2000 and Beyond Conference, Ireland.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Taşkın, Ç. Ş. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1),77–90.
 • Kyriacou, C., Haltgreen, A. ve Stephens, P. (1999) Student teachers’ motivation to become a secondary school teacher in England and Norway, Teacher Development, 3 (3), 373–381.
 • Kiraz, E., Demir, C. E., Aksu, M., Daloğlu, A., Yıldırım, S. (2010). Öğretmen adaylarının eğitim görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Elementary Education Online, 9 (2), 526 – 540.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (fırat, erzincan ve inönü üniversitesi sınıf öğretmenliği (ABD Örneği) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 277- 299.
 • Okçabol, R. ve Gök, F. (1998). Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Sen Yayınları.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 145-159.
 • Özkan, H.H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13,2, 29 – 48.
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik. Mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151 – 168.
 • Russel, B. (1996). Eğitim Üzerine. (Çev. Bezel, N.). Say Yayınları, İstanbul.
 • Şaban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19(8), 829-846.
 • Tezcan, M.(1992). Eğitim Sosyolojisi. Zirve Ofset. Ankara
 • Tan, M. (2000) Eğitimde Kadın-Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği: Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset. İstanbul:TÜSİAD:21-111.
 • Ubuz, B. ve Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 113–119.
 • YÖK. (2012). Yüksek Öğrenim Kurumu, 03.05.2012 tarihli basın açıklaması (06.01.2013 tarihinde http://www.memurum.biz/2012/05/mezun- ve-ogrenimi-devam-eden-ogrenciler-pedagojik-formasyon-alabilecek.html
 • internet sitesinden indirilmiştir).
 • www.tdk.gov.tr (Erişim tarihi: 06.01.2013)

Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 13, 01.12.2013

Öz

Öğretmenlik yeni nesillerin yetişmesine, nitelikli insan gücünün yetişmesinde ve toplumun kalkınmasında bireylere yön veren ve toplumu şekillendiren bir meslek olduğu için öğretmen adaylarının bu mesleği neden yapmak istediklerinin ortaya konması oldukça önemli bir konudur. Bunun yanı sıra öğretmenlik mesleği genelde kadın mesleği olarak görülmekte ve bu mesleği kadınların daha çok tercih ettiği düşünülmektedir. Ancak sayısal veriler Türkiye’de kadın ve erkek öğretmen sayısının birbirine oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini cinsiyet değişkenine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 16 kadın 13 erkek oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Öğretmenlerden görüşlerini yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre kadın öğretmen adayları mesleği seçme nedenlerini sırasıyla kişisel özellikler, çalışma koşulları ve topluma katkı sağlamak olarak belirtirken, erkek öğretmen adayları kişisel özellikler, çalışma koşulları, topluma katkı sağlamak ve hayalini gerçekleştirme gibi nedenlerle bu mesleği seçtiklerini belirtmektedir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri incelendiğinde ise her iki grupta mesleğin manevi boyutunun önemli olduğu bunu sırasıyla mesleğin uygulama ve akademik boyutunun izlediği görülmektedir.

Kaynakça

 • Ataünal, A. (1994). Türkiye’de İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Sorunu (1923-1994) ve ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’da ki Çağdaş Uygulama ve Eğilimler. Ankara: Ders Aletleri Yapım Merkezi Matbaası.
 • Boz, Y. ve Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 137-144.
 • Büyükdüvenci, S. (2000). Felsefece Eğitişim. A Yayınevi, Ankara.
 • Chuene K., Lubben F. ve Newson G. (1999). The views of pre-service and novice teachers on mathematics teaching in South Africa related to their educational experience. Educational Research, 41 (1), 23-34.
 • Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin Pedagojik Yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 ,4, 64- 72.
 • Dündar, H. ve Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin ‘pedagojik formasyon programı’na ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 427-438.
 • Erdem, A. R. ve Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri), 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bildiri, 7, 144–149
 • Eskicumalı, A. (2004). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği, Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Ed. Özden, Y.) Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16 (1), 131-147.
 • Freiberg, H., & Driscoll, A. (1992). Universal teaching strategies. Boston: Allyn and Bacon.
 • Gold, A. (1996). (Women and) Educational Management, Gender Equalty for 2000 and Beyond Conference, Ireland.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Taşkın, Ç. Ş. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1),77–90.
 • Kyriacou, C., Haltgreen, A. ve Stephens, P. (1999) Student teachers’ motivation to become a secondary school teacher in England and Norway, Teacher Development, 3 (3), 373–381.
 • Kiraz, E., Demir, C. E., Aksu, M., Daloğlu, A., Yıldırım, S. (2010). Öğretmen adaylarının eğitim görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Elementary Education Online, 9 (2), 526 – 540.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (fırat, erzincan ve inönü üniversitesi sınıf öğretmenliği (ABD Örneği) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 277- 299.
 • Okçabol, R. ve Gök, F. (1998). Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Sen Yayınları.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 145-159.
 • Özkan, H.H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13,2, 29 – 48.
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik. Mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151 – 168.
 • Russel, B. (1996). Eğitim Üzerine. (Çev. Bezel, N.). Say Yayınları, İstanbul.
 • Şaban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19(8), 829-846.
 • Tezcan, M.(1992). Eğitim Sosyolojisi. Zirve Ofset. Ankara
 • Tan, M. (2000) Eğitimde Kadın-Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği: Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset. İstanbul:TÜSİAD:21-111.
 • Ubuz, B. ve Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 113–119.
 • YÖK. (2012). Yüksek Öğrenim Kurumu, 03.05.2012 tarihli basın açıklaması (06.01.2013 tarihinde http://www.memurum.biz/2012/05/mezun- ve-ogrenimi-devam-eden-ogrenciler-pedagojik-formasyon-alabilecek.html
 • internet sitesinden indirilmiştir).
 • www.tdk.gov.tr (Erişim tarihi: 06.01.2013)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

K. Funda NAYIR Bu kişi benim

Pervin Oya TANERİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA NAYIR, K. F., & TANERİ, P. O. (2013). Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-13.