Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 2, 140 - 147, 22.12.2021

Öz

Günümüzün en büyük çevre sorunları arasında olan iklim değişikliği hem kent hem de küresel ölçekte ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bütün canlıların yaşamlarını etkilemektedir. Özellikle kentsel sistemler ve nüfus üzerinde kaçınılmaz etkileri olan iklim değişikliği sürecinde, iklime dirençlilik ve kırılganlık kavramları çerçevesinde eylem planları ön plana çıkmaktadır. Bu planlar sayesinde, kentlerde ortaya çıkan veya çıkması öngörülen olumsuz durumlara karşı azaltım ve uyum politikaları üretilmektedir. İklim değişikliğinin her kent üzerinde etkileri farklı olmaktadır. Bu kapsamda kentsel aktörlerin işbirliği içerisinde iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele edebilme derecelerini ve uyum kapasitelerini belirlemeleri önemli bir gerekliliktir.
Yapılan bu çalışmada iklim değişikliği ile mücadele sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de başarılı iklim eylem planlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak literatür taraması yapılarak başarılı iklim eylem planları tespit edilmiş ve irdelenmiştir. Ardından ortak politikalar ve stratejiler belirlenerek diğer kentlerin iklim değişikliği mücadele süreçlerine zemin hazırlamak amacıyla öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Öztürk, S., Özdemir, Z. (2013). Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi Kastamonu Örneği. Kastamonu Ün., Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 109-116.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O. (2018). New Trends in Tourism: A Research on Farm Tourism. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 537-546.
 • Ozturk S., Ayan E., Isinkaralar, O. (2018a). Visual Landscape Evaluation of Kastamonu Clock Tower Environment as a Historical Urban Area. Fresenius Environmental Bulletin 27(12B), 9617-9625.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O., Ayan, E. (2018b). Visibility Analysis in Historical Environments: The case of Kastamonu Castle and its Surrounding. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 405-412.
 • Isinkaralar O., Isinkaralar K., Ekizler A., Ilkdogan C. (2017). Changes in the Amounts of CO2 and Particulate Matter in Kastamonu Province Depending on Weather Conditions and Locations, Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, 7 (3), 643, 2017.
 • Sevik, H., Isinkaralar, K., Isinkaralar, O. (2018). Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences an International Peer Review E-3 Journal of Sciences Section D: Environmental Sciences Indoor Air Quality in Hospitals: The Case of Kastamonu- Turkey. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 9(1):67-073.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O. (2019). Parkıng Problematıque in Kastamonu Cıty Center: A Crıtıcal Evaluatıon. The Journal of International Social Research, 12(67), 506-511.
 • Sahin, F., Ozturk S., Isinkaralar, O., (2019). An Assessment about Barrier Free Design in Urban Green Areas, Academic Stuedies in Engineering Arctitecture, Planning and Design 2019/2, IVPE, s. 289.
 • Turkyilmaz, A., Isinkaralar, K. (2020). Removal of Antibiotics (Tetracycline and Penicillin G) From Water Solutions by Adsorption on Activated Carbon. Journal of Engineering Sciences and Design, 8 (3), 943-951.
 • Savas, D.S, Sevik, H., Isinkaralar, K., Turkyilmaz, A., Cetin, M. (2021). The potential of using Cedrus atlantica as a biomonitor in the concentrations of Cr and Mn. Environmental Science and Pollution Research 28(16).
 • Cetin, M., Sevik, H., Turkyilmaz, A., Isinkaralar, K. (2021). Using Abies’s Needles as Biomonitors of Recent Heavy Metal Accumulation. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, 7 (1), 1-6.
 • Isinkaralar, K. & Ramazan, E. (2021). Landscape Plants as Biomonitors for Magnesium Concentration in Some Species. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 29(2), 468-473.
 • Öztürk, S. & Kalaycı, M. (2018). Kastamonu-Çatalzeytin ve çevresinin iklim konforu şartlarının ekoturizm aktiviteleri yönünden incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Vural Ç. (2018). Küresel iklim değişikliği ve güvenlik. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2018, 7 (1): 57 – 85.
 • IPCC. (2007). Climate change 2007: Appendix to synthesis report. In A.P.M. Baede, P. van der Linden, & A.Verbruggen (Eds.), Climate change 2007: Synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change (pp. 76–89).
 • Wardekker, J.A., de Jong, A., Knopp, J.M., & van der Sluijs, J.P. (2010). Operationalizing a resilience approach to adapting a delta to uncertain climate changes. Technological Forecasting and Social Change, 77, 987–998.
 • Spaans, M., Waterhout, B. (2017). Building up resilience in cities worldwide –Rotterdam as participant in the 100 resilient cities programme. Cities, 61, 109–116.
 • Garcia J. L. S. and Sanz J. M. D. (2018). Climate change, ethics and sustainability: An innovative approach, Journal of Innovation & Knowledge, 3 (2), 70-75. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.12.002
 • Yu, G., Schwartz, Z. and Walsh, J. E. (2009). “A weather-resolving index for assessing the impact of climate change on tourism related climate resources”, Climatic Change, Vol. 95, pp. 551–573.
 • Çobanyılmaz, P., Yüksel, Duman, Ü. (2013). Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Belirlenmesi: Ankara Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), s.39-50.
 • Arı, İ., Aydın, L. (2019). Türkiye’de Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması ve Etkin Uygulanması için Öneriler. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ek sayı, ss. 395-414.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., Şimşek, M., Almansourı, H. M. S. & Elahsadı, A. H. M. (2021). Covıd-19’un tüketici alışkanlıklarına etkisi üzerine bir araştırma: Türkiye-Libya karşılaştırması. Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (46) , 97-108 . DOI: 10.17295/ataunidcd.958864
 • Hornsey, M.J., Fielding, K.S. (2019). Understanding (and Reducing) Inaction on Climate Change. Social Issues and Policy Review, 14 (1), pp. 3-35.
 • Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu (AR5), https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
 • Varol, Ç. (2017). Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(1), 43-58.
 • Cetin, M., Sevik, H., Isinkaralar, K. (2017). Changes in the Particulate Matter and CO2 Concentrations Based on the Time and Weather Conditions: The Case of Kastamonu. Oxid. Commun. 40 (1-II), 477, 2017.
 • Turkyilmaz A, Sevik H, Isinkaralar K, Cetin M (2018). Using Acer platanoides annual rings to monitor the amount of heavy metals accumulated in air. Environ Monit Assess 190:578.
 • Boyd, E., Juhola, S. (2015). “Adaptive Climate Change Governance for Urban Resilience” Urban Studies, vol. 52, no. 7, pp. 1234-1264. Special Issue: Governing for Urban Resilience.
 • Aygün, A., Torlak, S.E. (2020). Denizli İli’nin İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklılığının İncelenmesi. NÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / NOHU J. Eng. Sci., 9(1): 648- 664.
 • Karacan, G., Gökce, D. (2020). Kentsel Planlamada İklim Direnci Teması; Ankara Örneği. Dirençlilik Dergisi 4(2), 221-238.
 • UN-Habitat (2014). Planning for Climate Change-A Strategic, Values-Based Approach for Urban Planners.
 • Bayazıt, S. (2018). İklim Değişikliği ve Turizm İlişkisinin Türkiye İç Turizmi Açısından İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29 (2), 221-231.
 • Iavarone, A, Kaya, İ. (2021). Deniz Seviyesinde Yükselme Riskleri Odağında Kentlerin İklim Eylem Planı Söylemlerinin İncelenmesi. Resilience, 5 (1), 51-66.
 • Arnott, J. C., Moser, S. C., Goodrich, K. A. (2016). Evaluationthat counts: A review of climate change adaptation indicators& metrics using lessons from effective evaluation and science-practice interaction. Environmental Science & Policy, 66, 383–392.
 • Owen, G. (2020). What makes climate change adaptation effective? A systematic review of the literature. Global Environmental Change, 62, 102071.
 • Bierbaum, R., Smith, J.B., Lee, A., Blair, M., Carter, L., Chapin III, F.S., Fleming, P., Ruffo, S., Stults, M., McNeeley, S., Wasley, E., Verduzco, L., (2013). A comprehensive review of climate adaptation in the United States: more than before, but less than needed. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change 18 (3), 361–406.
 • Demirci, M. (2015). Kentsel İklim Değişikliği Yönetişimi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 46, ss. 75-100.
 • Öztürk S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. (2019). Cittaslow Hareketi ve Toplumsal Farkındalık: Gerze Sinop Örneği, Academic Sciences on Social and Education Sciences, Kitap Bölümü, Gece Akademi, Chapter 1, s.1-14.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., İhtiyar, M., (2020). Koruma Yaklaşımı Olarak Tarihi Bir Güzergâhın Kültür Rotasına Dönüştürülmesi: Kastamonu Örneği Turizm ve Arastırma Dergisi Journal of Tourism and Research, 9 (2), 144-159.
 • Ozturk, A., Isinkaralar, O., Yilmaz, D., Cılginoglu, H. (2021a). Visitor Satisfaction In The Case Of Hasankeyf as a Cultural Tourism Destination. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 23(2), 359-369.
 • Ozturk, A., Isinkaralar, O., Yilmaz, D. (2021b). Perception and Attitude of Local People after Restoration (Example of Kayseri). Journal of Eastern Geographical Rewiew, 26(45), 183-194.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O., Yilmaz, D. and Cicek, E. (2021c). Tourists’ Perspective of Cultural Heritage Areas: Importance-Performance Analysis of Safranbolu. Research&Reviews in Architecture, Planning and Design, Gece Akademi, Chapter 7, pp. 133-155.
 • Berberoğlu, N. (2007). İklim Değişikliği: Post Kyoto Müzakereleri ve Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar, 18-26.
 • Kern, K., Alber, G. (2008), “Governing Climate Change in Cities: Modes of Urban Climate Governance in Multi-Level Systems”, Competitive Cities and Climate Change OECD Conference Pro-ceedings, 9-10 October, Italy,
 • Talu, N. (2019). Yerel İklim Eylem Planlaması Ve Türkiye Pratikleri. İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi 10, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (iklimİN).
 • Portland İklim Eylem Planı, 1993. https://www.portlandoregon.gov/bps/49989 (Erişim Tarihi: 04 Ağustos 2021)
 • Şallı, S. (2016). Freiburg Şehir Yönetiminde İklim Korumacı Uygulamalar Üzerine Bir Derleme. Sayıştay Dergisi, (103), 85-110.
 • Ghoma WEO, Sevik H and Isinkaralar K (2021) Using indoor plants as biomonitors for detection of toxic metals by tobacco smoke. Air Quality, Atmosphere & Health, https://doi.org/10.1007/s11869-021-01146-z (In press)
 • Oğuz, C. (2010). İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Seattle Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), 25-41.
 • Seattle İklim Eylem Planı, 2013. http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Environment/ClimateChange/2013_CAP_20130612.pdf (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Pennsylvania İklim Eylem Planı, 2018. https://www.dep.pa.gov/Citizens/climate/Pages/PA-Climate-Action-Plan.aspx (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Yücel Işıldar, A, Tüzgen, Y. (2018). İklim Dostu Şehirlerin Baskın Ekonomik Faaliyet Alanı İle Etkileşimi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 4, 125-140.
 • Gaziantep İklim Eylem Planı, 2011. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/tek_dunya_kentleri/gaziantep/ (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Sarıkoç, Yıldırım, B. (2020). Climate Justice at the Local Level: The Case of Turkey. Politikon: The IAPSS Journal of Political Science, 45, 7–30.
 • İstanbul İklim Eylem Planı, 2018. https://www.iklim.istanbul/wp-content/uploads/FinalRaporu.pdf (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Bursa İklim Eylem Planı, 2017. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/tek_dunya_kentleri/bursa/ (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Kocaeli İklim Eylem Planı, 2018. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/tek_dunya_kentleri/kocaeli/ (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)

Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 2, 140 - 147, 22.12.2021

Öz

Climate change, which is among the biggest environmental problems of today, affects the lives of all living things economically, socially, and environmentally, both in the city and on a global scale. Especially in the climate change process, which has inevitable effects on urban systems and population, action plans come to the fore within the framework of the concepts of climate resilience and vulnerability. Thanks to these plans, mitigation and adaptation policies are produced against negative situations that arise or are predicted to occur in cities. The effects of climate change on each city are different. In this context, it is an important requirement for urban actors to determine their degree of combating the effects of climate change and their adaptation capacities in cooperation.
This study, it was aimed to evaluate successful climate action plans in the world and in Turkey in the process of combating climate change. In this context, first of all, successful climate action plans were determined and examined by literature review. Then, common policies and strategies were determined and suggestions were developed to prepare the ground for the climate change struggle processes of other cities.

Kaynakça

 • Öztürk, S., Özdemir, Z. (2013). Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi Kastamonu Örneği. Kastamonu Ün., Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 109-116.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O. (2018). New Trends in Tourism: A Research on Farm Tourism. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 537-546.
 • Ozturk S., Ayan E., Isinkaralar, O. (2018a). Visual Landscape Evaluation of Kastamonu Clock Tower Environment as a Historical Urban Area. Fresenius Environmental Bulletin 27(12B), 9617-9625.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O., Ayan, E. (2018b). Visibility Analysis in Historical Environments: The case of Kastamonu Castle and its Surrounding. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 405-412.
 • Isinkaralar O., Isinkaralar K., Ekizler A., Ilkdogan C. (2017). Changes in the Amounts of CO2 and Particulate Matter in Kastamonu Province Depending on Weather Conditions and Locations, Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, 7 (3), 643, 2017.
 • Sevik, H., Isinkaralar, K., Isinkaralar, O. (2018). Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences an International Peer Review E-3 Journal of Sciences Section D: Environmental Sciences Indoor Air Quality in Hospitals: The Case of Kastamonu- Turkey. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 9(1):67-073.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O. (2019). Parkıng Problematıque in Kastamonu Cıty Center: A Crıtıcal Evaluatıon. The Journal of International Social Research, 12(67), 506-511.
 • Sahin, F., Ozturk S., Isinkaralar, O., (2019). An Assessment about Barrier Free Design in Urban Green Areas, Academic Stuedies in Engineering Arctitecture, Planning and Design 2019/2, IVPE, s. 289.
 • Turkyilmaz, A., Isinkaralar, K. (2020). Removal of Antibiotics (Tetracycline and Penicillin G) From Water Solutions by Adsorption on Activated Carbon. Journal of Engineering Sciences and Design, 8 (3), 943-951.
 • Savas, D.S, Sevik, H., Isinkaralar, K., Turkyilmaz, A., Cetin, M. (2021). The potential of using Cedrus atlantica as a biomonitor in the concentrations of Cr and Mn. Environmental Science and Pollution Research 28(16).
 • Cetin, M., Sevik, H., Turkyilmaz, A., Isinkaralar, K. (2021). Using Abies’s Needles as Biomonitors of Recent Heavy Metal Accumulation. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, 7 (1), 1-6.
 • Isinkaralar, K. & Ramazan, E. (2021). Landscape Plants as Biomonitors for Magnesium Concentration in Some Species. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 29(2), 468-473.
 • Öztürk, S. & Kalaycı, M. (2018). Kastamonu-Çatalzeytin ve çevresinin iklim konforu şartlarının ekoturizm aktiviteleri yönünden incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Vural Ç. (2018). Küresel iklim değişikliği ve güvenlik. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2018, 7 (1): 57 – 85.
 • IPCC. (2007). Climate change 2007: Appendix to synthesis report. In A.P.M. Baede, P. van der Linden, & A.Verbruggen (Eds.), Climate change 2007: Synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change (pp. 76–89).
 • Wardekker, J.A., de Jong, A., Knopp, J.M., & van der Sluijs, J.P. (2010). Operationalizing a resilience approach to adapting a delta to uncertain climate changes. Technological Forecasting and Social Change, 77, 987–998.
 • Spaans, M., Waterhout, B. (2017). Building up resilience in cities worldwide –Rotterdam as participant in the 100 resilient cities programme. Cities, 61, 109–116.
 • Garcia J. L. S. and Sanz J. M. D. (2018). Climate change, ethics and sustainability: An innovative approach, Journal of Innovation & Knowledge, 3 (2), 70-75. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.12.002
 • Yu, G., Schwartz, Z. and Walsh, J. E. (2009). “A weather-resolving index for assessing the impact of climate change on tourism related climate resources”, Climatic Change, Vol. 95, pp. 551–573.
 • Çobanyılmaz, P., Yüksel, Duman, Ü. (2013). Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Belirlenmesi: Ankara Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), s.39-50.
 • Arı, İ., Aydın, L. (2019). Türkiye’de Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması ve Etkin Uygulanması için Öneriler. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ek sayı, ss. 395-414.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., Şimşek, M., Almansourı, H. M. S. & Elahsadı, A. H. M. (2021). Covıd-19’un tüketici alışkanlıklarına etkisi üzerine bir araştırma: Türkiye-Libya karşılaştırması. Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (46) , 97-108 . DOI: 10.17295/ataunidcd.958864
 • Hornsey, M.J., Fielding, K.S. (2019). Understanding (and Reducing) Inaction on Climate Change. Social Issues and Policy Review, 14 (1), pp. 3-35.
 • Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu (AR5), https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
 • Varol, Ç. (2017). Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(1), 43-58.
 • Cetin, M., Sevik, H., Isinkaralar, K. (2017). Changes in the Particulate Matter and CO2 Concentrations Based on the Time and Weather Conditions: The Case of Kastamonu. Oxid. Commun. 40 (1-II), 477, 2017.
 • Turkyilmaz A, Sevik H, Isinkaralar K, Cetin M (2018). Using Acer platanoides annual rings to monitor the amount of heavy metals accumulated in air. Environ Monit Assess 190:578.
 • Boyd, E., Juhola, S. (2015). “Adaptive Climate Change Governance for Urban Resilience” Urban Studies, vol. 52, no. 7, pp. 1234-1264. Special Issue: Governing for Urban Resilience.
 • Aygün, A., Torlak, S.E. (2020). Denizli İli’nin İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklılığının İncelenmesi. NÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / NOHU J. Eng. Sci., 9(1): 648- 664.
 • Karacan, G., Gökce, D. (2020). Kentsel Planlamada İklim Direnci Teması; Ankara Örneği. Dirençlilik Dergisi 4(2), 221-238.
 • UN-Habitat (2014). Planning for Climate Change-A Strategic, Values-Based Approach for Urban Planners.
 • Bayazıt, S. (2018). İklim Değişikliği ve Turizm İlişkisinin Türkiye İç Turizmi Açısından İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29 (2), 221-231.
 • Iavarone, A, Kaya, İ. (2021). Deniz Seviyesinde Yükselme Riskleri Odağında Kentlerin İklim Eylem Planı Söylemlerinin İncelenmesi. Resilience, 5 (1), 51-66.
 • Arnott, J. C., Moser, S. C., Goodrich, K. A. (2016). Evaluationthat counts: A review of climate change adaptation indicators& metrics using lessons from effective evaluation and science-practice interaction. Environmental Science & Policy, 66, 383–392.
 • Owen, G. (2020). What makes climate change adaptation effective? A systematic review of the literature. Global Environmental Change, 62, 102071.
 • Bierbaum, R., Smith, J.B., Lee, A., Blair, M., Carter, L., Chapin III, F.S., Fleming, P., Ruffo, S., Stults, M., McNeeley, S., Wasley, E., Verduzco, L., (2013). A comprehensive review of climate adaptation in the United States: more than before, but less than needed. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change 18 (3), 361–406.
 • Demirci, M. (2015). Kentsel İklim Değişikliği Yönetişimi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 46, ss. 75-100.
 • Öztürk S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. (2019). Cittaslow Hareketi ve Toplumsal Farkındalık: Gerze Sinop Örneği, Academic Sciences on Social and Education Sciences, Kitap Bölümü, Gece Akademi, Chapter 1, s.1-14.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., İhtiyar, M., (2020). Koruma Yaklaşımı Olarak Tarihi Bir Güzergâhın Kültür Rotasına Dönüştürülmesi: Kastamonu Örneği Turizm ve Arastırma Dergisi Journal of Tourism and Research, 9 (2), 144-159.
 • Ozturk, A., Isinkaralar, O., Yilmaz, D., Cılginoglu, H. (2021a). Visitor Satisfaction In The Case Of Hasankeyf as a Cultural Tourism Destination. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 23(2), 359-369.
 • Ozturk, A., Isinkaralar, O., Yilmaz, D. (2021b). Perception and Attitude of Local People after Restoration (Example of Kayseri). Journal of Eastern Geographical Rewiew, 26(45), 183-194.
 • Ozturk, S., Isinkaralar, O., Yilmaz, D. and Cicek, E. (2021c). Tourists’ Perspective of Cultural Heritage Areas: Importance-Performance Analysis of Safranbolu. Research&Reviews in Architecture, Planning and Design, Gece Akademi, Chapter 7, pp. 133-155.
 • Berberoğlu, N. (2007). İklim Değişikliği: Post Kyoto Müzakereleri ve Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar, 18-26.
 • Kern, K., Alber, G. (2008), “Governing Climate Change in Cities: Modes of Urban Climate Governance in Multi-Level Systems”, Competitive Cities and Climate Change OECD Conference Pro-ceedings, 9-10 October, Italy,
 • Talu, N. (2019). Yerel İklim Eylem Planlaması Ve Türkiye Pratikleri. İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi 10, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (iklimİN).
 • Portland İklim Eylem Planı, 1993. https://www.portlandoregon.gov/bps/49989 (Erişim Tarihi: 04 Ağustos 2021)
 • Şallı, S. (2016). Freiburg Şehir Yönetiminde İklim Korumacı Uygulamalar Üzerine Bir Derleme. Sayıştay Dergisi, (103), 85-110.
 • Ghoma WEO, Sevik H and Isinkaralar K (2021) Using indoor plants as biomonitors for detection of toxic metals by tobacco smoke. Air Quality, Atmosphere & Health, https://doi.org/10.1007/s11869-021-01146-z (In press)
 • Oğuz, C. (2010). İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Seattle Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), 25-41.
 • Seattle İklim Eylem Planı, 2013. http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Environment/ClimateChange/2013_CAP_20130612.pdf (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Pennsylvania İklim Eylem Planı, 2018. https://www.dep.pa.gov/Citizens/climate/Pages/PA-Climate-Action-Plan.aspx (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Yücel Işıldar, A, Tüzgen, Y. (2018). İklim Dostu Şehirlerin Baskın Ekonomik Faaliyet Alanı İle Etkileşimi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 4, 125-140.
 • Gaziantep İklim Eylem Planı, 2011. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/tek_dunya_kentleri/gaziantep/ (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Sarıkoç, Yıldırım, B. (2020). Climate Justice at the Local Level: The Case of Turkey. Politikon: The IAPSS Journal of Political Science, 45, 7–30.
 • İstanbul İklim Eylem Planı, 2018. https://www.iklim.istanbul/wp-content/uploads/FinalRaporu.pdf (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Bursa İklim Eylem Planı, 2017. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/tek_dunya_kentleri/bursa/ (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)
 • Kocaeli İklim Eylem Planı, 2018. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/tek_dunya_kentleri/kocaeli/ (Erişim Tarihi: 22 Eylül 2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilara YILMAZ
KASTAMONU UNIVERSITY
0000-0002-9151-0529
Türkiye


Öznur IŞINKARALAR
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9774-5137
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastamonujes1014599, journal = {Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences}, eissn = {2667-8209}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, number = {2}, pages = {140 - 147}, title = {Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Dilara and Işınkaralar, Öznur} }
APA Yılmaz, D. & Işınkaralar, Ö. (2021). Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences , 7 (2) , 140-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastamonujes/issue/66389/1014599
MLA Yılmaz, D. , Işınkaralar, Ö. "Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies" . Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 (2021 ): 140-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastamonujes/issue/66389/1014599>
Chicago Yılmaz, D. , Işınkaralar, Ö. "Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 (2021 ): 140-147
RIS TY - JOUR T1 - Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies AU - DilaraYılmaz, ÖznurIşınkaralar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 147 VL - 7 IS - 2 SN - -2667-8209 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies %A Dilara Yılmaz , Öznur Işınkaralar %T Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies %D 2021 %J Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences %P -2667-8209 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Dilara , Işınkaralar, Öznur . "Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies". Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 7 / 2 (Aralık 2021): 140-147 .
AMA Yılmaz D. , Işınkaralar Ö. Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies. KUJES. 2021; 7(2): 140-147.
Vancouver Yılmaz D. , Işınkaralar Ö. Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences. 2021; 7(2): 140-147.
IEEE D. Yılmaz ve Ö. Işınkaralar , "Climate Action Plans Under Climate-Resilient Urban Policies", Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, c. 7, sayı. 2, ss. 140-147, Ara. 2021