Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL MEDYA KULLANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER İNSANİ DEĞERLER DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 25, 524 - 548, 29.06.2022
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.022

Öz

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanıcısı olan üniversite öğrencilerinin siber insani değerler bağlamında saygılı, doğru ve dürüst davranma, hoşgörülü, barışçıl ve dayanışma içinde olma olarak tanımlanan değerler bakımından incelenmesidir. Nicel araştırma yöntemine göre tasarlanan bu çalışmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Aksaray Üniversitesi İİBF ile Ortaköy MYO’da öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde non-parametrik testlerden faydalanılmıştır. Araştırma verileri ile yapılan analizler sonucunda; üniversite öğrencilerinin Siber İnsani Değer (SİD) puan ortalamaları dikkate alındığında, katılımcıların tutum ve davranışlarının insani değer merkezli olduğu, kadın ve erkek öğrencilerin sosyal medya mecrasında insani değerler bakımından benzer hassasiyete sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin sosyal medya bağımlısı oldukları, sosyal medyada insani ve etik değerlerle bağdaşmayan paylaşımların yaygınlığına karşın, siber insani değerler konusunda oldukça hassas oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri birim ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre siber insani değer puan dağılımları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Allen, Matthew. 2012. What was web 2.0? Versions and the politics of Internet history. New Media & Society 15 (2): 260–275.
 • Alp, İ., & Levent, F. (2020). Dijital dönüşümün öğrencilerin değerleri üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri, Turkish Studies, 15(3), 1611-1633. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37035
 • Alptekin, G. , Türkmen, D. & Arslantaş, H. A. (2021). Baby boomers, x, y, z kuşaklarının sosyal medya kullanım düzeyleri ve tercihleri . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (51) , 253-278 . DOI: 10.17498/kdeniz.983223
 • Altın, M., & Kıvrak, A. O. (2018). The social media addiction among Turkish university students. Journal of Education and Training Studies, 6(12), 13–20.
 • Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 5-28.
 • Boyd, D. M. (2008). Taken out of context: American teen sociality in networked publics. Unpublished doctoral dissertation, University of California, Berkeley.
 • Brennen, J.S. and Kreiss, D. (2016).“Digitalization”, in Jensen, K.B., Rothenbuhler, E.W., Pooley, J.D. and Craig, R.T. (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556-566.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Elçi, İ., & Çatak, M. (2021). Medyanın değerler üzerindeki etkisi ve medya okuryazarlığı. 5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill
 • Fuchs, C. 2014. Sosial Media, Politics and the State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube. London: Routledge.
 • Galvão, V.F., Maciel, C., Pereira, R., Gasparini, I., Viterbo, J.,& Garcia A. (2021). Discussing human values in digital immortality: towards a value-oriented perspective. J Braz Comput Soc 27, 15 (. https://doi.org/10.1186/s13173-021-00121-x
 • Gedik, Y. (2020). Pazarlamada Yeni Bir Çerçeve: Sosyal Medya ve Web 2.0. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 3(1), 252-269.
 • Gencer, T.E. ve Aktan, M.C. (2021). Dijitalleşen çağda ve toplumda değişen ihtiyaçlar ve sorunlar: esosyal hizmet (sosyal hizmet 2.0) gereksinimi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(3), 1143-1175. DOI: 10.33417/tsh.875908
 • Gök, S. (2019). Ergenlerde Siber Zorbalığın Yordanmasında Değerlerin Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi
 • Güzel, C. (2020). Sosyal medyanın neliği, gelişimi ve kullanım alanları üzerine kuramsal bir inceleme. Sosyolojik Düşün , 5 (2) , 93-112 . DOI: 10.37991/sosdus.834698
 • Kaban Kadıoğlu, Z. (2019). Uluslararası İletişim Düzeninde İnternet Tabanlı Küresel İletişim Şirketlerinin Rekabet Ortamları, Büyüme Stratejileri ve Toplumsal Dışsallıkları: Microsoft, Apple, Google ve Facebook*. Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı, (1), 225-244. DOI: 10.17680/ erciyesiletisim.484684
 • Karabağ, T. (2012, 19 Temmuz). Siber zorbalık intihar ettiriyor, NTV. http://www.ntv.com.tr/saglik/siber-zorbalikintiharettiriyor,WiHRmkG5UEW_QLumYnoXHA
 • Kılıçer, K., Özeke, V., & Çoklar, A. N. (2018). Sosyal medya kullanıcılarına ait siber davranışların insani değerler bağlamında incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 19-39
 • Kilicer, K., Coklar, A. N., & Ozeke, V. (2017). Cyber human values scale (i-value): the study of development, validity and reliability. Internet Research, 27(5), 1255-1274
 • Kılınç, İ. & Gündüz, Ş. (2017). Lise Öğrencilerinin Siber Duyarlılık, İnternet Bağımlılığı ve İnsani Değerlerinin İncelenmesi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 261-283 . DOI: 10.24315/trkefd.304497
 • Mahmood, Q.K., Jafree, S.R. & Sohail, M.M (2020). Pakistani Youth and Social Media Addiction: the Validation of Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). Int J Ment Health Addiction 20, 581–594 . https://doi.org/10.1007/s11469-020-00391-0
 • Mazlum, M. M. ve Atalay Mazlum, A. (2017). Sosyal Bilimlerde araştırma yönteminin belirlenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 4(4), 1-21. DOI: 10.17121/ressjournal.705
 • Miller, D., Costa, E., Haynes, N., Mcdonald, T., Nıcolescu, R., Sınanan, J., Spyer, J., Venkat- raman, S., Wang, X., (2016). How The World Changed Social Media. London: Ucl Press.
 • Olcay, S. (2018). Sosyalleşmenin dijitalleşmesi olarak sosyal medya ve resimler arasında kaybolma bozukluğu: Photolurkıng. Yeni Medya Elektronik Dergi -eJNM, 2(2), 90-104.
 • Özkan, R. & Soylu, A. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri temel insani değerler (Niğde il örneği). Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9(2), 1253-126.
 • Reis J., Amorim M., Melão N., Cohen Y., Rodrigues M. (2020) Digitalization: A Literature Review and Research Agenda. In: Anisic Z., Lalic B., Gracanin D. (eds) Proceedings on 25th International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management – IJCIEOM. IJCIEOM 2019. Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43616-2_47.
 • Rösner, L., Winter, S. ve Krämer, N.C. (2016). Dangerous minds? Effects of uncivil online comments on aggressive cognitions, emotions, and behavior. Computers in Human Behavior, 58, 461–470.
 • Rushkoff, D. (2010). Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age.ORBooks. https://addc401fall2016.files.wordpress.com/2016/08/rushkoff-program-or-be-programmed.pdf
 • Safko, L. ve Brake, D. K. (2009). The social media bible. New Jersey: Published By John Willey and Sons Inc.Sellen, A. Rogers, Y. Harper, R. & Rodden, T. (2009). Reflecting human values in the digital age. Communications Of The ACM. 52(3). 58–66.SETAV (2021). https://www.setav.org/dijitallesmenin-neresindeyiz-dijital-2021-raporu/
 • Scholz, Trebor. 2008. Market ideology and the myths of web 2.0. First Monday 13 (3)
 • Siber İnsani Değerler.. (2015). Siber İnsani Değerler.. https://siberinsanideger.gop.edu.tr/projeozeti.html
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı 6. Basım (Mustafa Baloglu, Çev.Ed.). Ankara: Nobel
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2021). https://sozluk.gov.tr/
 • Tezcan, M. (2018). Değerler Eğitimi-Sosyolojik Yaklaşım. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Tutgun-Ünal, A. & Deniz, L. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181.
 • https://doi.org/10.17121/ressjournal.488
 • Vural Z., B. Akıncı, & M. Bat (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20 (5).
 • Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. 2. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yıldız Durak, H. & Sarıtepeci, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sergilediği Siber İnsani Değerlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerine Yansımaları Üzerine Bir İnceleme . Journal of Computer and Education Research , 7 (14) , 418-436 . DOI: 10.18009/jcer.601158

A RESEARCH ON CYBER HUMAN VALUES LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS USING SOCIAL MEDIA

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 25, 524 - 548, 29.06.2022
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.022

Öz

The main purpose of this study is to examine university students who are social media users in terms of values defined as respectful, correct, and honest behavior, tolerant, peaceful, and solidarity in the context of cyber humanitarian values. A scanning design was used in this study, which was designed according to the quantitative research method. The universe and sample of the research consist of students studying at Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences and Ortaköy Vocational School in the 2021-2022 academic year. Non-parametric tests were used in the analysis of the collected data. As a result of the analyzes made with the research data; When the Cyber Human Value (SID) mean scores of university students are taken into account, it has been determined that the attitudes and behaviors of the participants are based on human values, and that male and female students have similar sensitivity in terms of human values in social media. In addition, it has been determined that students are addicted to social media, and despite the prevalence of social media posts that are incompatible with humanitarian and ethical values, they are very sensitive about cyber-human values. It has been determined that there is no significant difference between the cyber-human value point distributions of the students according to the variables of gender, age, unit of education, and grade level.

Kaynakça

 • Allen, Matthew. 2012. What was web 2.0? Versions and the politics of Internet history. New Media & Society 15 (2): 260–275.
 • Alp, İ., & Levent, F. (2020). Dijital dönüşümün öğrencilerin değerleri üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri, Turkish Studies, 15(3), 1611-1633. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37035
 • Alptekin, G. , Türkmen, D. & Arslantaş, H. A. (2021). Baby boomers, x, y, z kuşaklarının sosyal medya kullanım düzeyleri ve tercihleri . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (51) , 253-278 . DOI: 10.17498/kdeniz.983223
 • Altın, M., & Kıvrak, A. O. (2018). The social media addiction among Turkish university students. Journal of Education and Training Studies, 6(12), 13–20.
 • Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 5-28.
 • Boyd, D. M. (2008). Taken out of context: American teen sociality in networked publics. Unpublished doctoral dissertation, University of California, Berkeley.
 • Brennen, J.S. and Kreiss, D. (2016).“Digitalization”, in Jensen, K.B., Rothenbuhler, E.W., Pooley, J.D. and Craig, R.T. (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556-566.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Elçi, İ., & Çatak, M. (2021). Medyanın değerler üzerindeki etkisi ve medya okuryazarlığı. 5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill
 • Fuchs, C. 2014. Sosial Media, Politics and the State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube. London: Routledge.
 • Galvão, V.F., Maciel, C., Pereira, R., Gasparini, I., Viterbo, J.,& Garcia A. (2021). Discussing human values in digital immortality: towards a value-oriented perspective. J Braz Comput Soc 27, 15 (. https://doi.org/10.1186/s13173-021-00121-x
 • Gedik, Y. (2020). Pazarlamada Yeni Bir Çerçeve: Sosyal Medya ve Web 2.0. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 3(1), 252-269.
 • Gencer, T.E. ve Aktan, M.C. (2021). Dijitalleşen çağda ve toplumda değişen ihtiyaçlar ve sorunlar: esosyal hizmet (sosyal hizmet 2.0) gereksinimi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(3), 1143-1175. DOI: 10.33417/tsh.875908
 • Gök, S. (2019). Ergenlerde Siber Zorbalığın Yordanmasında Değerlerin Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi
 • Güzel, C. (2020). Sosyal medyanın neliği, gelişimi ve kullanım alanları üzerine kuramsal bir inceleme. Sosyolojik Düşün , 5 (2) , 93-112 . DOI: 10.37991/sosdus.834698
 • Kaban Kadıoğlu, Z. (2019). Uluslararası İletişim Düzeninde İnternet Tabanlı Küresel İletişim Şirketlerinin Rekabet Ortamları, Büyüme Stratejileri ve Toplumsal Dışsallıkları: Microsoft, Apple, Google ve Facebook*. Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı, (1), 225-244. DOI: 10.17680/ erciyesiletisim.484684
 • Karabağ, T. (2012, 19 Temmuz). Siber zorbalık intihar ettiriyor, NTV. http://www.ntv.com.tr/saglik/siber-zorbalikintiharettiriyor,WiHRmkG5UEW_QLumYnoXHA
 • Kılıçer, K., Özeke, V., & Çoklar, A. N. (2018). Sosyal medya kullanıcılarına ait siber davranışların insani değerler bağlamında incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 19-39
 • Kilicer, K., Coklar, A. N., & Ozeke, V. (2017). Cyber human values scale (i-value): the study of development, validity and reliability. Internet Research, 27(5), 1255-1274
 • Kılınç, İ. & Gündüz, Ş. (2017). Lise Öğrencilerinin Siber Duyarlılık, İnternet Bağımlılığı ve İnsani Değerlerinin İncelenmesi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 261-283 . DOI: 10.24315/trkefd.304497
 • Mahmood, Q.K., Jafree, S.R. & Sohail, M.M (2020). Pakistani Youth and Social Media Addiction: the Validation of Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). Int J Ment Health Addiction 20, 581–594 . https://doi.org/10.1007/s11469-020-00391-0
 • Mazlum, M. M. ve Atalay Mazlum, A. (2017). Sosyal Bilimlerde araştırma yönteminin belirlenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 4(4), 1-21. DOI: 10.17121/ressjournal.705
 • Miller, D., Costa, E., Haynes, N., Mcdonald, T., Nıcolescu, R., Sınanan, J., Spyer, J., Venkat- raman, S., Wang, X., (2016). How The World Changed Social Media. London: Ucl Press.
 • Olcay, S. (2018). Sosyalleşmenin dijitalleşmesi olarak sosyal medya ve resimler arasında kaybolma bozukluğu: Photolurkıng. Yeni Medya Elektronik Dergi -eJNM, 2(2), 90-104.
 • Özkan, R. & Soylu, A. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri temel insani değerler (Niğde il örneği). Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9(2), 1253-126.
 • Reis J., Amorim M., Melão N., Cohen Y., Rodrigues M. (2020) Digitalization: A Literature Review and Research Agenda. In: Anisic Z., Lalic B., Gracanin D. (eds) Proceedings on 25th International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management – IJCIEOM. IJCIEOM 2019. Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43616-2_47.
 • Rösner, L., Winter, S. ve Krämer, N.C. (2016). Dangerous minds? Effects of uncivil online comments on aggressive cognitions, emotions, and behavior. Computers in Human Behavior, 58, 461–470.
 • Rushkoff, D. (2010). Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age.ORBooks. https://addc401fall2016.files.wordpress.com/2016/08/rushkoff-program-or-be-programmed.pdf
 • Safko, L. ve Brake, D. K. (2009). The social media bible. New Jersey: Published By John Willey and Sons Inc.Sellen, A. Rogers, Y. Harper, R. & Rodden, T. (2009). Reflecting human values in the digital age. Communications Of The ACM. 52(3). 58–66.SETAV (2021). https://www.setav.org/dijitallesmenin-neresindeyiz-dijital-2021-raporu/
 • Scholz, Trebor. 2008. Market ideology and the myths of web 2.0. First Monday 13 (3)
 • Siber İnsani Değerler.. (2015). Siber İnsani Değerler.. https://siberinsanideger.gop.edu.tr/projeozeti.html
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı 6. Basım (Mustafa Baloglu, Çev.Ed.). Ankara: Nobel
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2021). https://sozluk.gov.tr/
 • Tezcan, M. (2018). Değerler Eğitimi-Sosyolojik Yaklaşım. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Tutgun-Ünal, A. & Deniz, L. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181.
 • https://doi.org/10.17121/ressjournal.488
 • Vural Z., B. Akıncı, & M. Bat (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20 (5).
 • Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. 2. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yıldız Durak, H. & Sarıtepeci, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sergilediği Siber İnsani Değerlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerine Yansımaları Üzerine Bir İnceleme . Journal of Computer and Education Research , 7 (14) , 418-436 . DOI: 10.18009/jcer.601158

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur DOĞAN>
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8109-4728
Türkiye


Derya KUTLU> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2258-9250
Türkiye


Zeliha SEÇKİN>
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0603-3236
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 25

Kaynak Göster

APA Doğan, O. , Kutlu, D. & Seçkin, Z. (2022). SOSYAL MEDYA KULLANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER İNSANİ DEĞERLER DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (25) , 524-548 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2022.022