Yazım Kuralları

BAŞVURU
Kaygı’ya gönderilecek eserler için DergiPark sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Süreç için lütfen tıklayınız.


ESER TÜRLERİ
Kaygı’da yayıma kabul edilebilecek eserler esas olarak “felsefe” ve teorik olmak kaydıyla “sosyal / beşeri bilimler” alanlarına dâir olmak zorunda olup, “Araştırma Makalesi” ve “Kitap Değerlendirme” yazılarından müteşekkildir.


SAYFA DÜZENİ
Sayfa Yapısı
Genel sayfa yapısı “A4” formatında, sağ ve soldan “3 cm”, üst ve alt kenarlardan “4 cm” boşluk bırakılarak hazırlanır.

İlk Sayfa
“Yazar Bilgileri” sağa yaslı şekilde verilmeli ve alt alta gelecek şekilde şu sırayı takip etmelidir: Yazar Unvan, Ad ve Soyadı, Kurum, ORCID numarası, E-Posta.
“Başlık” büyük harflerle ve bold stil, Times New Roman 12 punto olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır.
“Öz” ortalama 150-250 kelimeden oluşmalı ve yazının esasını verecek tarzda hazırlanmalı; biçim, paragraf girintisiz, Times New Roman 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. “Öz” içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.
“Anahtar Kelimeler”, “Öz”ün hemen altında yer almalı ve en az beş (5), en çok yedi (7) adet verilmeli; biçim, paragraf girintisiz, Times New Roman 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.


GENİŞLETİLMİŞ İNGİLİZCE ÖZET
Gönderilen Türkçe eserlerde, İngilizce “Özet / Abstract” yanında, metnin “uluslararası” dolaşımını güçlendirmek için, “Genişletilmiş İngilizce Özet (Summary)” bulunması zorunludur. “Genişletilmiş İngilizce Özet”, Türkçe metnin yaklaşık % 25’i kadar olmalı; bu açıdan tıpkı Türkçe metinde olduğu gibi alt başlıklar ve atıflar içermelidir. Yazar(lar)dan beklenen, Türkçe metindeki argümantasyon yapısını, olabildiğince net bir biçimde, “Genişletilmiş İngilizce Özet”de vermeleridir. Bu kısım, “Kaynakça”dan önce, metnin sonuna eklenmelidir [Not: “Genişletilmiş İngilizce Özet”in, eser “Hakem Süreci” neticesinde “Yayın Kurulu” tarafından kabul edildikten sonra gönderilmesi gerekmektedir. Buradaki dil kontrolü (proofreading) vb. hususlar yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmaz].


KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE REFERANS VERME
KİTAP
Tek Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Demir, Ö. (2000). Bilim Felsefesi (2. Basım). Ankara: Vadi Yayınları.
 • West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş (çev. A. Cevizci). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Carnap, R. (1995). The Unity of Science (trans. by M. Black). Bristol: Thoemmes Press.
Referans Verirken
Demir 2000: 35

İki Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Kabaağaç, S. ve Alova, E. (1999). Latince-Türkçe Sözlük. İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Mallory, J. P. & Adams, D. Q. (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: Oxford University Press.
Referans Verirken
Kabaağaç ve Alova 1999: 77
Mallory & Adams 2006: 115

Çok Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Gökdoğan, M. D., Topdemir, H. G., Unat, Y. ve Demir, R. (2002). Bilim Tarihi Kılavuzu: Buluşlar ve Yapıtlar. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kirk, G. S., Raven, J. E. & Schofield, M. (1983). The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts. Cambridge: Cambridge University Press.
Referans Verirken
Gökdoğan vd. 2002: 126
Kirk et al. 1983: 235

Tüzelkişi Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Referans Verirken
Türkçe Sözlük 2005: 115

Kitap Bölümü (Derleme ve Çeviri Kitap içindeki bölümler, Ansiklopedi Maddesi, Basılmış Bildiri vb. dahil) – Kaynakça Hazırlarken
 • Kuçuradi, I. (1999). Değer, Değerler ve Yazın. Sanata Felsefeyle Bakmak (ss. 92-113). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Carnap, R. (2013). Metafiziğin Dilin Mantıksal Analiziyle Aşılması (çev. Z. Özcan). Viyana Çevresi Üzerine: Felsefede Son Büyük Dönemeç (derl. Zeki Özcan, ss. 123-152). Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Carnap, R. (1966). The Old and the New Logic (trans. by I. Levi). Logical Positivism (ed. A. J. Ayer, pp. 113-146). New York: The Free Press.
 • Akkaş, S. Ö. (2004). Francis Bacon. Felsefe Ansiklopedisi – Cilt 2 (ed. Ahmet Cevizci, ss. 8-17). İstanbul: Etik Yayınları.
 • Alkan, N. (2014). Osmanlı'da Modernleşme, Modern Siyasal Düşünceler ve Türk Milliyetçiliği. Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ed. M. F. Gökçek, ss. 712-722). Ankara: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
Referans Verirken
Kuçuradi 1999: 34

Editörlü Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Tatcı, M. (ed.) (2019). Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi (3. Basım). İstanbul: H Yayınları.
 • Laks, A. & Most, G. W. (ed). (2016). Early Greek Philosophy, Vol. V – Western Greek Thinkers, Part 2. USA: Harvard University Press.
Referans Verirken
Tatcı 2019: 34
Laks & Most 2016: 145

MAKALE (Çeviri Makaleler, Derleme Kitap içindeki Makaleler vb. dahil) – Kaynakça Hazırlarken
 • Aygün, Ö. (2021). Yaygın Zenon Okumasının Bir Eleştirisi. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20 (1), 1-24. DOI: 10.20981/kaygi.884375.
 • Friedman, M. (2002). Kant, Kuhn, and the Rationality of Science. Philosophy of Science, 69 (2), 171-190.
 • Carnap, R. (1987). On Protocol Sentences (trans. R. Creath & R. Nollan). Nous, 21 (4), 457-470.
 • Iltar, E ve Akçoru, R. (2021). Dinin Bilimsel Çalışmalara Etkisi: Ortaçağ astronomisi (VI. YY – XIII. YY) Örneği. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20 (1), 239-263. DOI: 10.20981/kaygi.889670.
Referans Verirken
Aygün 2021: 17
Iltar ve Akçoru 2021: 245

TEZLER – Kaynakça Hazırlarken
 • Kovanlıkaya, A. (2002). A Critical Approach to Kant’s Conception of Experience in View of Leibniz’s Ontology [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Referans Verirken
Kovanlıkaya 2002: 78

ON-LINE KAYNAKLAR – Kaynakça Hazırlarken
 • Nisan, F. (2014). Entelektüel Sorumluluğu Vicdanda Taşımak. Erişim Tarihi: 04.02.2014 (http://haber.gumushane.edu.tr/90/yazarlar/entelektuel-sorumlulugu-vicdanda-tasimak-.html).
Referans Verirken
Nisan 2014

e-ISSN: 2645-8950