Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TURKISH PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY OF QURANIC ORIGIN AS THE FRAGMENT OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 69 - 78, 01.02.2013

Öz

The article deals with the Turkish phraseology and paremiology, which has the Quranic origin, and has become an integral part of the modern Turkish language, but this range of problems there is not thoroughly analyzed as by the Turkish, also by the foreign linguists. There are studied the sources of the formation of the mentioned phraseological units, and considered phraseology formation potential and meaning transformation of the sacral lexemes. 
 To specify the dictionary meanings of phraseological units and proverbs, there are given their situational usage in the texts of the different styles. 

ТУРЕЦКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ КОРАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 69 - 78, 01.02.2013

Öz

Статья посвящена исследованию турецкой фразеологии и паремиологии коранического происхождения, которая стала неотъемлемой частью современного турецкого литературного языка, но при этом на данный момент является малоизученной как турецкими, так и зарубежными языковедами. Изучаются источники возникновения фразеологизмов и паремий данного пласта, рассматривается трансформация значений и фразеотворческий потенциал лексем-сакронимов. 
 С целью уточнения словарных значений фразеологических единиц и паремий, подается их ситуативное употребления в текстах разных стилей. 

DİLSEL DÜNYA HARİTASININ UNSURU OLARAK KURAN MENŞEİLİ TÜRK DEYİM VE ATASÖZLERİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 69 - 78, 01.02.2013

Öz

Bu makalede çağdaş edebi Türkçe’nin ayrılmaz kısmı olmuş ama, gerek Türk gerekse yabancı uyruklu dilciler tarafından yetersiz sayıda incelenmiş olan Koran menşeili Türk deyimleri ve atasözleri incelenmektedir. Belirtilmiş konulu deyimlerin ve atasözlerinin ortaya çıkmasının kaynakları araştırılır, din menşeili sözcüklerin anlamlarındaki değişiklikleri ve kalıplaşmış sözlerin türetilmesinde potansiyeli göz önüne alınır. 
 Bazı deyimlerin ve atasözlerinin sözcük anlamlarının netleştirilmesi amacıyla farklı uslüplere ait olan metinlerdeki kullanışları verilir. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. İrina Pokrovskaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Pokrovskaya, D. D. İ. (2013). DİLSEL DÜNYA HARİTASININ UNSURU OLARAK KURAN MENŞEİLİ TÜRK DEYİM VE ATASÖZLERİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 69-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175474