Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 15, Sayfalar 139 - 149 2012-09-01

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI
THE NUTRITIONAL HABITS OF THE UNIVERSİTY STUDENTS LIVING IN DORMITORIES
ПРИВЫЧКИ СТУДЕНТОВ ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ

Arş. Gör. Yahya ÖZDOĞAN [1] , Dr. Hülya YARDIMCI [2] , Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK [3]


Bu çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma Ankara Emniyet Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan, yaşları 17-39 arasında değişen, 243’ü kız, 126’sı erkek toplam 369 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler anket formu kullanılarak karşılıklı görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Değişken olarak cinsiyet alınmıştır. İstatistiksel analiz olarak Khi-Kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %73.7’sinin Beden Kütle İndeksine (BKİ) göre vücut ağırlıkları normaldir. Öğrencilerin %13.6’sı herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını, %24.1’i sigara içtiğini, %33.1’i alkol kullandığını beyan etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.6’sı günde üç, %41.2’si iki, %6.2’si bir ana öğün tüketmekte olup; ara öğün tüketenlerin oranı %79.1’dir. Her üç ana öğünde de zayıflamak için öğün atlayan kız öğrencilerin oranı, erkek öğrencilerden daha fazladır. Gece geç saatlerde her zaman veya bazen bir şeyler yiyenlerin oranı %50.7’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ana ve ara öğün sayılarının yetersiz olduğu bulunmuştur.
This research is planned and conducted in order to determine the eating habits of the university students who stay at dormitories. This research is conducted on 369 students consisting of 234 females and 126 males whose ages range between 17 and 39 years and living at Emniyet dormitory in Ankara. The research data were collected through a questionnaire and face to face interviews. Gender was considered as variables in the study. Data were evaluated by using Chi-Square Significance Test (X 2 ). Body weight of 73.7% of the students were found to be normal according to Body-Mass Index. 13.6% of the students stated that they do not have any health problems, 24.1% of them stated that they smoke and 33.1% of the students implied that they use alcohol. 52.6% of the students who took part in the research consume three main meals while 41.2% of those consume two main meals and 6.2% consume only one main mail in a day. The percentage of the students who have a snack during a day is 79.1%. The percentage of the female students who skip a meal out of three main meals was found to be more than those of male students. The ratio of female students who skip all the main meal to lose weight higher than male students. The percentage of the students who always or frequently eat something late in the night was found to be 50.7%. The number of main meals and the snacks of the participant students was found to be inadequate.
В статье рассматриваются привычки студентов из университетских общежитий на примере студентов Анкаринского высшего полицейского училища в возрасте от 17 до 39 лет. Из них 243 женского и 126 мужского пола, всего 369 студентов. Анкетные данные были собраны методом взаимного обсуждения. Разница между анкетами определяется с указанием пола. Для статистического анализа применён тест Khi-Kare. Вес 73,7% студентов соответствует индексу веса туловища (BKİ), 13,6% студентов не имеют проблем со здоровьем, 24,1% курящие, 33,1% принимают алкоголь. Из опрошенных студентов 52,6% в день три, а 41,2% в два и 6,2% в день один раз принимают пищу. 79,6% студентов принимают пищу в промежутках между завтраком, обедом и ужином. Студенты женского пола, по сравнению с мужским полом, с целью похудения пропускают одну из очередей приёма пищи. 50,7% студентов иногда получают пищу и в ночное время. Исследование показывает, что опрошенные студенты принимают недостаточно калорийную пищу.
 • AÇIK Y, Çelik G, Ozan AT, Oğuzöncül AF, Deveci SE, Gülbayrak C.: (2003). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum, 13(4): 74-80.
 • ANONİM: (2004). Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. 2004. p. 71.
 • ARSLAN C, Mendeş B.: (2004). Üniversitelerin Farklı Bölümlerinde Okuyan Erkek ve Kız Öğrencilerin Sıvı Tüketimleri ve Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3): 163-170.
 • ARSLAN P, Karaağaoğlu N, Duyar İ, Güleç E.: (1993). Yüksek Öğrenim Gençlerinin Beslenme Alışkanlıklarının Puanlandırma Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 22(2): 195-208.
 • AYTEKİN F.: (1999). Üniversite Öğrencilerine Verilecek Beslenme Eğitiminin Beslenme Davranışlarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara; Gazi Üniversitesi.
 • BAYSAL Ayşe: (2006). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, Ankara, Şahin Matbaası.
 • BODUR S, Çatalkaya Ç.: (1995). İnternlerin Beslenme İle İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi Düzeyleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2(4): 53-57.
 • BUDAK N, Özer E, Kovalı S, İnceiş N.: (2005). Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 32(1): 47- 54.
 • CROLL JK, Neumark-Sztainer D, Story M.: (2001). Healthy Eating: What Doesit Mean To Adolescents? J Nutr Educ, 33: 193-198.
 • DAVY SR, Benes BA, Driskell JA.: (2006). Sex Differences İn Dieting Trends, Eating Habits and Nutrition Beliefs of A Group Of Midwestern College Students, Journal of The American Dietetic Association, 106(10): 1673-1677.
 • ERGÜN C.: (2003). Sağlıklı Beslenme Kavramı ve Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara; Hacettepe üniversitesi, p. 3-6.
 • MAZICIOĞLU MM, Öztürk A.: (2003). Üniversite 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 25(4): 172-178.
 • MEMİŞ, E.: (2004). Üniversite Öğrencilerinde Şişmanlık (Obezite) Durumu ve Diyet Ürünleri Kullanmaları Üzerinde Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara; Gazi Üniversitesi, p. 112.
 • MONNEUSE MO, Bellisle F, Koppert G.: (1997). Eating Habits, Food and Health Related Attitudes and Beliefs Reported By French Students. European Journal Of Clinical Nutrition, (51): 46-53.
 • OZDOGAN Y, Ozçelik AO. Sürücüoğlu MS.: (2010). The Breakfast Habits of Female University Students. Pakistan Journal of Nutrition, 9(9): 882-886.
 • OZDOGAN Y, Ozçelik AO.: (2010). Nutrition Habits Of Students Who Attend Sports Academies. E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 5(3): 247-258.
 • ÖNDER FO, Kurdoğlu M, Oğuz G, Özben B, Atilla S, Oral SN.: (2000). Gülveren Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması ve Bunun Malnütrisyon Prevalansı İle Olan İlişkisi. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 1: 1-5.
 • ÖZDİNÇ İY.: (2004). Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini, Etkileyen Faktörler. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(1): 71-79.
 • ÖZYAZICIOĞLU N, Çınar GH, Buran G, Ayverdi D.: (2009). Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2): 34-40.
 • PEKCAN G.: (2008). Beslenme Durumunun Saptanması. Eds.: Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark. In: Diyet El Kitabı. Yenilenmiş 5. Baskı, Ankara. Hatiboğlu Yayınevi, s. 69-77.
 • SAKAMAKİ R, Toyama K, Amamoto R, Cuhuan-Jun L, Naotaka S.: (2005). Nutritional Knowledge, Food Habits and Health Attitude of Chinese University Students A Cross Sectional Study. Nutrition Journal, 4(1): 1-5.
 • SAYGIN M, Öngel K, Çalışkan S, Yağlı MA, Has M, Gonca T. ve ark.: (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 18(2): 43-47.
 • ŞAŞMAZ T, Tanır F, Demirhindi H, Karaömerlioğlu Ö, Akbaba M.: (2000). Adana İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Çocuk Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi Hakkındaki Bilgileri. Sağlık ve Toplum, 10(2): 40-44.
 • TRİCHES RM, Giugliani ERJ.: (2005). Obesity, Eating Habits and Nutritional Knowledge Among School Children. Rev Saude Publica, 39(4): 1-6.
 • VANÇELİK S, Önal S, Güraksın A, Beyhun E.: (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4): 242-248.
 • VON BOTHMER MI, Fridlund B.: (2005). Gender Differences İn Health Habits and İn Motivation For A Healthy Lifestyle Among Swedish University Students. Nursing Health Sciences, 7(2): 107-118.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arş. Gör. Yahya ÖZDOĞAN

Yazar: Dr. Hülya YARDIMCI

Yazar: Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012

APA Özdoğan, A , Yardımcı, D , Özçelik, P . (2012). YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (15) , 139-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16860/175507

Makalenin Yazarları
Arş. Gör. Yahya ÖZDOĞAN [1]
Dr. Hülya YARDIMCI [2]
Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK [3]