Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ В ОСМАНСКО-АРМЯНСКОМ КОНФЛИКТЕ: ДИЯРБАКЫРСКИЙ ОБРАЗЕЦ

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 175 - 192, 01.06.2011

Öz

В истроическом контексте турецко-армянские социальные отношения начались с Сельджукской государствой, созданной в Анадолу до Османской державы. По этому поводу, можно речь идти о социальных объединениях армян Сельджукском и Османском государствами, продолжающиеся приблизительно восьми столетии до событии 1915 года в восточном Анадолу и Кавказе. Происшествие т.н. “tehcir” (переселение), которая представляется как основой армянского вопроса, несмотря на то, что принимается со стороны турков как, фактам о вынуждены защиты себя Османского государства против политических восстании армян, США, ЕС (европейский союз) и разные страны мира показываются, как формальные и неформальные сторонники в спорах о геноциде. С этой точки зрениях названные споры привели тему в важный/спорный вид с точки зрения, как в внешней политике, так и внутренней общественной динамике. Претензии о геноциде выдвинутые со стороны Армений и армянской диаспоры, во всех транах Европы, со стороны США и некоторых стран мира в процессе восприятия и связи с этим социализации общественных сознании Турции принимаються как, якобы реальные и принимаемые претензии армянского геноцида. По этому, нуждается исследование темы социологическим аспектом и оценки по фактам. Исследования заключается выводами, которые основываються объединении теоретических социологических и исторических данных находок, полученных с использованием анкетой 2010 года и методов неформальных встреч.

OSMANLI-ERMENİ ÇATIŞMASINDA TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 175 - 192, 01.06.2011

Öz

Tarihsel olarak Türk-Ermeni sosyal münasebetleri, Osmanlı devletinden önce Anadolu’da kurulan Selçuklu devleti ile başlamaktadır. Bu nedenle Ermenilerin, Selçuklu ve Osmanlı devletleri ile Doğu Anadolu ve Kafkasya’da 1915 olaylarına kadar yaklaşık sekiz yüzyıl devam eden sosyal birlikteliklerinden söz etmek mümkündür. Ermeni meselesinin temeli olarak sunulan “tehcir” olayı, Türkler taralından Osmanlı devletinin, Ermenilerin siyası isyanları karşısında kendini savunmak zorunda oluşu olarak kabul edilmesine rağmen, ABD, AB ve dünyanın değişik ülkeleri formel ve enformel olarak soykırım yapıldığına dair tartışmalarda taraf olarak gözükmektedir. Bu nedenle söz konusu tartışmalar konuyu hem dış politikada hem de iç toplumsal dinamiklerimiz açısmdan önemli/tartışmalı hale getirmektedir. Ermenistan ve Ermeni Diasporası tarafından yürütülen soykırım iddialarının, Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde, ABD ve bir kısım dünya ülkesi tarafından benimsenmesi ve buna bağlı olarak sosyalleşme süreci içinde Türkiye’de toplumsal bilinçte Ermeni soykırım iddialarının gerçek olduğu ve kabul gördüğü şeklinde anlaşılmaktadır. Bu yüzden konunun sosyolojik olarak araştırılması ve verilerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Araştırma; 2010 yılı anket ve enformel görüşme tekniklerden yararlanılarak elde edilen bulguların teorik sosyoloji ve tarih bilgileriyle birleştirilmesine, karşılaştırılmasına dayanan yorumlamalardan oluşmaktadır.

-

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 175 - 192, 01.06.2011

Öz

-

OTTOMAN-ARMENIAN CONFLICT OF LEVEL OF SOCIAL PERCEPTION: THE CASE OF DİYARBAKIR

Yıl 2011, Cilt , Sayı 10, 175 - 192, 01.06.2011

Öz

Turkish-Armenian social relations had their roots in the Seljuk Empire in Anatolia before the Ottoman Empire. Therefore we can talk about friendly social relations, which lasted for eight centuries, between the Armenian and the Seljuk, the Ottoman Empires in the Eastern Anatolia and in the Caucasus. The “deportation” is taken as the basis for the Armenian question Nowadays the United States and European Countries blame the Ottomans for the deportation and presume the Armenians innocent and forget that the Ottomans had to protect themselves against the political revolt of the Armenians. The so-called genocide assertions which are contested by means of communication in great alliance in Europe, the United States, in some other countries, in Armenia and the Armenian Diaspora. All information given on this matter is in favour of the Armenians and against Turkey and forms an anomic situation. in 2010, The research will be made of findings made by questionnaires and informal interviews and their junction and comparison to sociology and historical records. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi 18 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 10

Kaynak Göster

APA Cengiz, Y. D. D. R. (2011). OSMANLI-ERMENİ ÇATIŞMASINDA TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (10) , 175-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16865/175570