Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

СТРУКТУРА И ЛИНИЯ РОМАНА КЕМАЛЯ ТАХИРА “УСТАЛЫЙ ВОИН”

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 150 - 181, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.39675

Öz

Кемаль Тахир всегда был ответственным писателем в своей литературной деятельности. Главной темой в его произведениях являются обшенародные проблемы. Наряду с литературным исскуством, он показал высокую способность высказывания мыслей и писания. Исходя из этого в процессе изучениа произведении автора для линейного понятия смысла среднелинейное изучение текста не является достаточным. В призведениях кемаля Тахира нет обрыва между произведением и действующим лицом. Кемаль Тахир, в своём произведении “Усталый воин” рассказывает о неизвестных авантюристических сторонах членов партии “Иттихад и теракки” во время национально-освободительной войны. Описывается “безоснованный идеализм” членов указанной партии, которые довольно сильно воздействовали на национально-освободительное движение. В статье, применяя метод изучения техники писания романа, рассматриваются функции разных элементов данного романа. Ключевые слова: Кемаль Тахир, усталый воин, техника писания романа, структура, линия 

Kaynakça

 • Aktaş Şerif: (1991). Roman Sanatı ve İncelemesine Giriş, Ankara, Akçağ Yay.
 • Armağan Mustafa (Haz): (2003). Hilmi Yavuz ile Doğu’ya ve Batı’ya Yolculuk, İstanbul, Ufuk Kitapları.
 • Assmann Jan: (1991). Kültürel Bellek, İstanbul, Ayrıntı Yay.
 • Bachelard Gaston: (1996). Mekânın Poetikası, İstanbul, Kesit Yay.
 • Bayraktar Levent: (2010). Bergson’ da Ruh-Beden İlişkisi, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Bergson Henri: (2013). Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı, (çev. M.Mukadder Yakupoğlu) Ankara, Doğu Batı Yay.
 • Carol S., Pearson-Pd.D: (2003). İçimizdeki Kahraman, (çev. Semra Ayanbaşı), İstanbul, Akaşa Yay.
 • Coşkun Sezai: (2012). Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir-İnsan, Eser, Fikir, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Coşkun Sezai: (2006). Kemal Tahir- Şahsiyeti, Eserleri, Fikirleri, İstanbul, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Basılmış Doktora Tezi.
 • Eliuz Ülkü: (2009). “Orhan Kemal’in Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı”, Turkish Studies Volume 4/8, s. 1134-1165.
 • Franz K. Stanzel: (1997). Roman Biçimleri, (çev. Fatih Tepebaşılı), Konya, Çizgi Kitabevi.
 • Fromm Erich: (1990). Rüyalar, Masallar, Mitoslar, İstanbul, Arıtan Yay.
 • Gasset Ortega: (2010). Kitlelelerin Ayaklanması, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Gustave Le Bo: (2012). Kitleler Psikolojisi, Ankara, Alter Yay.
 • Julius, Eevola- Rene, Guenon: (2003). Savaş Metafiziği ve Sembolik Silahlar, İstanbul, İnsan Yay.
 • Kantarcıoğlu Sevim: (2004). Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Ankara, Akçağ Yay.
 • Korkmaz Ramazan, “Kemal Tahir’in Sağırdere ve Körduman İkilemesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Adam Sanat, (Aralık 1997), S. 145.
 • Korkmaz Ramazan: (2000). “Romanda Mekânın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları (Mustafa İsen’e Armağan ), İstanbul, Grafiker Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (1997). Sabahattin Ali İnsan ve Eser, İstanbul, Yapı Kredi Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (2004). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Ankara, Grafiker Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (2002). “Romanda Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerlerin Görüntü Seviyeleri Üzerine Bazı Öneriler”, 20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu. Düzenleyen; Marmara Üni. Türkiyat Araştırma Merkezi Yayım yeri: A Festschrift to Lars Johanson/ Lars Johanson Armağanı. Grafiker Yayınları. Ankara, s. 271 – 282.
 • Mardin Şerif: (2013). Türk Modernleşmesi Makaleler 4, İstanbul, İletişim Yay.
 • Moran Berna(2012). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II, İstanbul, İletişim Yay.
 • Naci Fethi: (1990). 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul, Gerçek Yay.
 • Narlı Mehmet: (2012). Roman Ne Anlatır- Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Ankara, Akçağ Yay.
 • Nurettin Topçu: (2010). İsyan Ahlakı, İstanbul, Dergah Yay.
 • Örgen Ertan: (2011). “Kemal Tahir’in “Esir Şehir Dizisi” Romanlarında İstanbul”, Bilig, (Kış 2011), S. 56, s.195-210.
 • Roland, Baourneur- Real, Quellet: (1989). Roman Dünyası ve İncelemesi, (Çev. Doç. Dr. Hüseyin Gümüş), Ankara, Kültür Bakanlığı Yay.
 • Sadık Kılıç: (2000). Benliğin İnşası, İstanbul, İnsan Yay.
 • Stevick Philip: (2010). Roman Teorisi, (çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara, Akçağ Yay.
 • Tahir Kemal: (2005). Yorgun Savaşçı, İstanbul, İthaki Yay.
 • Tahir Kemal: (1992). Notlar/Batılılaşma, İstanbul, Bağlam Yay.
 • Tekin Mehmet: (2010). Roman Sanatı, İstanbul, Ötüken Yay.
 • Timur Taner: (2002). Osmanlı- Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, İstanbul, İmge Kitabevi.
 • Topçu Nurettin: (2006). Bergson, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Topçu Nurullah: 2010). Var olmak, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Zygmunt Bauman: (2011). Bireyselleşmiş Toplum, (çev. Yavuz Alogan) İstanbul, Ayrıntı Yay.

STRUCTURE AND THEMES IN KEMAL TAHİR’S NOVEL “TIRED WARRIOR”

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 150 - 181, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.39675

Öz

Kemal Tahir, who regards himself a responsible intellectual in his literary life, acts with a clear conscious so as to contribute to the solution of social problems through his literary works. In addition to creating an ideal writer, he also bases his literary works and intellectual potential on a scientific structure in line with his personal aims. Therefore, while examining his works, focusing only upon his texts will be inadequate in attaining the essence of his themes. The strong bonds between the writer and his work are so apparent in the context of Kemal Tahir’s life and art. In the “Tired Warrior” by Kemal Tahir, the beginnings of National Struggle are dealt with through the hidden facts based on the adventures of the members of İttihat and Terakki party. In the novel, the rootless idealism of the members, who were active in those years, as well as the hard conditions of the struggle have been narrated. In this article, how the techniques in the novel contribute to the themes in this regard will be examined with a view to novel techniques. Key Words: Kemal Tahir, Tired Warrior, Novel Technique, Structure, Theme

Kaynakça

 • Aktaş Şerif: (1991). Roman Sanatı ve İncelemesine Giriş, Ankara, Akçağ Yay.
 • Armağan Mustafa (Haz): (2003). Hilmi Yavuz ile Doğu’ya ve Batı’ya Yolculuk, İstanbul, Ufuk Kitapları.
 • Assmann Jan: (1991). Kültürel Bellek, İstanbul, Ayrıntı Yay.
 • Bachelard Gaston: (1996). Mekânın Poetikası, İstanbul, Kesit Yay.
 • Bayraktar Levent: (2010). Bergson’ da Ruh-Beden İlişkisi, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Bergson Henri: (2013). Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı, (çev. M.Mukadder Yakupoğlu) Ankara, Doğu Batı Yay.
 • Carol S., Pearson-Pd.D: (2003). İçimizdeki Kahraman, (çev. Semra Ayanbaşı), İstanbul, Akaşa Yay.
 • Coşkun Sezai: (2012). Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir-İnsan, Eser, Fikir, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Coşkun Sezai: (2006). Kemal Tahir- Şahsiyeti, Eserleri, Fikirleri, İstanbul, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Basılmış Doktora Tezi.
 • Eliuz Ülkü: (2009). “Orhan Kemal’in Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı”, Turkish Studies Volume 4/8, s. 1134-1165.
 • Franz K. Stanzel: (1997). Roman Biçimleri, (çev. Fatih Tepebaşılı), Konya, Çizgi Kitabevi.
 • Fromm Erich: (1990). Rüyalar, Masallar, Mitoslar, İstanbul, Arıtan Yay.
 • Gasset Ortega: (2010). Kitlelelerin Ayaklanması, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Gustave Le Bo: (2012). Kitleler Psikolojisi, Ankara, Alter Yay.
 • Julius, Eevola- Rene, Guenon: (2003). Savaş Metafiziği ve Sembolik Silahlar, İstanbul, İnsan Yay.
 • Kantarcıoğlu Sevim: (2004). Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Ankara, Akçağ Yay.
 • Korkmaz Ramazan, “Kemal Tahir’in Sağırdere ve Körduman İkilemesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Adam Sanat, (Aralık 1997), S. 145.
 • Korkmaz Ramazan: (2000). “Romanda Mekânın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları (Mustafa İsen’e Armağan ), İstanbul, Grafiker Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (1997). Sabahattin Ali İnsan ve Eser, İstanbul, Yapı Kredi Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (2004). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Ankara, Grafiker Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (2002). “Romanda Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerlerin Görüntü Seviyeleri Üzerine Bazı Öneriler”, 20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu. Düzenleyen; Marmara Üni. Türkiyat Araştırma Merkezi Yayım yeri: A Festschrift to Lars Johanson/ Lars Johanson Armağanı. Grafiker Yayınları. Ankara, s. 271 – 282.
 • Mardin Şerif: (2013). Türk Modernleşmesi Makaleler 4, İstanbul, İletişim Yay.
 • Moran Berna(2012). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II, İstanbul, İletişim Yay.
 • Naci Fethi: (1990). 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul, Gerçek Yay.
 • Narlı Mehmet: (2012). Roman Ne Anlatır- Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Ankara, Akçağ Yay.
 • Nurettin Topçu: (2010). İsyan Ahlakı, İstanbul, Dergah Yay.
 • Örgen Ertan: (2011). “Kemal Tahir’in “Esir Şehir Dizisi” Romanlarında İstanbul”, Bilig, (Kış 2011), S. 56, s.195-210.
 • Roland, Baourneur- Real, Quellet: (1989). Roman Dünyası ve İncelemesi, (Çev. Doç. Dr. Hüseyin Gümüş), Ankara, Kültür Bakanlığı Yay.
 • Sadık Kılıç: (2000). Benliğin İnşası, İstanbul, İnsan Yay.
 • Stevick Philip: (2010). Roman Teorisi, (çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara, Akçağ Yay.
 • Tahir Kemal: (2005). Yorgun Savaşçı, İstanbul, İthaki Yay.
 • Tahir Kemal: (1992). Notlar/Batılılaşma, İstanbul, Bağlam Yay.
 • Tekin Mehmet: (2010). Roman Sanatı, İstanbul, Ötüken Yay.
 • Timur Taner: (2002). Osmanlı- Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, İstanbul, İmge Kitabevi.
 • Topçu Nurettin: (2006). Bergson, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Topçu Nurullah: 2010). Var olmak, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Zygmunt Bauman: (2011). Bireyselleşmiş Toplum, (çev. Yavuz Alogan) İstanbul, Ayrıntı Yay.

KEMAL TAHİR’İN “YORGUN SAVAŞÇI” ROMANINDA YAPI VE İZLEK

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 150 - 181, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.39675

Öz

Yazın hayatında kendini her anlamda sorumlu aydın olarak gören Kemal Tahir, eserlerini oluştururken toplumsal problemlerin çözümlenmesi bilinciyle hareket etmiştir. Sanatkârlık yönünü idealize etmenin ötesinde, yazın ve düşün kabiliyetini bilimsel düzenekte kendi amacı perspektifinde temellendirmiştir. Dolayısıyla eserlerini incelerken sadece metin merkezli inceleme yapmak eserin izleksel anlamda özüne ulaşmada yeterli olmayacaktır. Eser ile müessir arasında kopmaz bağlar Kemal Tahir’in sanatı ve yaşamı bağlamında barizdir.
Kemal Tahir, ‘Yorgun Savaşçı’ romanında Milli Mücadele yıllarının başlangıcını İttihat Terakki üyelerinin maceraları merkezinde sürecin görünmeyen yönleriyle ele almıştır. Romanda Milli Mücadele’de etkin konumda olan İttihat Terakkicilerin ‘temelsiz idealizm’ leri ve mücadelenin zorlu koşulları anlatılır. Bu çalışmada da ‘Yorgun Savaşçı’ adlı romanı roman tekniği çerçevesinde, romanın unsurlarının bu romandaki işlevi dikkate alınarak incelenecektir.

Kaynakça

 • Aktaş Şerif: (1991). Roman Sanatı ve İncelemesine Giriş, Ankara, Akçağ Yay.
 • Armağan Mustafa (Haz): (2003). Hilmi Yavuz ile Doğu’ya ve Batı’ya Yolculuk, İstanbul, Ufuk Kitapları.
 • Assmann Jan: (1991). Kültürel Bellek, İstanbul, Ayrıntı Yay.
 • Bachelard Gaston: (1996). Mekânın Poetikası, İstanbul, Kesit Yay.
 • Bayraktar Levent: (2010). Bergson’ da Ruh-Beden İlişkisi, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Bergson Henri: (2013). Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı, (çev. M.Mukadder Yakupoğlu) Ankara, Doğu Batı Yay.
 • Carol S., Pearson-Pd.D: (2003). İçimizdeki Kahraman, (çev. Semra Ayanbaşı), İstanbul, Akaşa Yay.
 • Coşkun Sezai: (2012). Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir-İnsan, Eser, Fikir, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Coşkun Sezai: (2006). Kemal Tahir- Şahsiyeti, Eserleri, Fikirleri, İstanbul, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Basılmış Doktora Tezi.
 • Eliuz Ülkü: (2009). “Orhan Kemal’in Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı”, Turkish Studies Volume 4/8, s. 1134-1165.
 • Franz K. Stanzel: (1997). Roman Biçimleri, (çev. Fatih Tepebaşılı), Konya, Çizgi Kitabevi.
 • Fromm Erich: (1990). Rüyalar, Masallar, Mitoslar, İstanbul, Arıtan Yay.
 • Gasset Ortega: (2010). Kitlelelerin Ayaklanması, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Gustave Le Bo: (2012). Kitleler Psikolojisi, Ankara, Alter Yay.
 • Julius, Eevola- Rene, Guenon: (2003). Savaş Metafiziği ve Sembolik Silahlar, İstanbul, İnsan Yay.
 • Kantarcıoğlu Sevim: (2004). Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Ankara, Akçağ Yay.
 • Korkmaz Ramazan, “Kemal Tahir’in Sağırdere ve Körduman İkilemesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Adam Sanat, (Aralık 1997), S. 145.
 • Korkmaz Ramazan: (2000). “Romanda Mekânın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları (Mustafa İsen’e Armağan ), İstanbul, Grafiker Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (1997). Sabahattin Ali İnsan ve Eser, İstanbul, Yapı Kredi Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (2004). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Ankara, Grafiker Yay.
 • Korkmaz Ramazan: (2002). “Romanda Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerlerin Görüntü Seviyeleri Üzerine Bazı Öneriler”, 20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu. Düzenleyen; Marmara Üni. Türkiyat Araştırma Merkezi Yayım yeri: A Festschrift to Lars Johanson/ Lars Johanson Armağanı. Grafiker Yayınları. Ankara, s. 271 – 282.
 • Mardin Şerif: (2013). Türk Modernleşmesi Makaleler 4, İstanbul, İletişim Yay.
 • Moran Berna(2012). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II, İstanbul, İletişim Yay.
 • Naci Fethi: (1990). 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul, Gerçek Yay.
 • Narlı Mehmet: (2012). Roman Ne Anlatır- Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Ankara, Akçağ Yay.
 • Nurettin Topçu: (2010). İsyan Ahlakı, İstanbul, Dergah Yay.
 • Örgen Ertan: (2011). “Kemal Tahir’in “Esir Şehir Dizisi” Romanlarında İstanbul”, Bilig, (Kış 2011), S. 56, s.195-210.
 • Roland, Baourneur- Real, Quellet: (1989). Roman Dünyası ve İncelemesi, (Çev. Doç. Dr. Hüseyin Gümüş), Ankara, Kültür Bakanlığı Yay.
 • Sadık Kılıç: (2000). Benliğin İnşası, İstanbul, İnsan Yay.
 • Stevick Philip: (2010). Roman Teorisi, (çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara, Akçağ Yay.
 • Tahir Kemal: (2005). Yorgun Savaşçı, İstanbul, İthaki Yay.
 • Tahir Kemal: (1992). Notlar/Batılılaşma, İstanbul, Bağlam Yay.
 • Tekin Mehmet: (2010). Roman Sanatı, İstanbul, Ötüken Yay.
 • Timur Taner: (2002). Osmanlı- Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, İstanbul, İmge Kitabevi.
 • Topçu Nurettin: (2006). Bergson, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Topçu Nurullah: 2010). Var olmak, İstanbul, Dergâh Yay.
 • Zygmunt Bauman: (2011). Bireyselleşmiş Toplum, (çev. Yavuz Alogan) İstanbul, Ayrıntı Yay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nilüfer Aka Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 17 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Aka, N. (2015). KEMAL TAHİR’İN “YORGUN SAVAŞÇI” ROMANINDA YAPI VE İZLEK . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (27) , 150-181 . DOI: 10.17498/kdeniz.39675