Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 47, Sayfalar 375 - 385 2020-09-20

1920 YILLARINDA GÜRCİTSAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TARAFINDAN BATI AVRUPA VE AMERİKA’YLA ENTEGRESYON İÇİN ATILAN İLK ADIMLAR
ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ИНТЕГРАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ С ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ И АМЕРИКОЙ В 20-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА
THE FIRST INTEGRATION ATTEMPT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIK OF GEORGIA WITH THE WESTERN EUROPE AND THE UNITED STATES OF AMERICA (IN THE 20s OF THE 20 CENTURY)

Manana MICHITASHVILI [1]


Makalede Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin Batı Avrupa ve Amerika’yla entegrasyonun ilk adımlarından söz edilmiştir. Gürcistan tarafından yapılan hamlenin amacı Bolşevik Rusya’nın saldırganlığından kendini kurtarmak için Batıdan en uygun uluslararası teminatlarının alınması, ülkenin stratejik jeopolitik konumunda bulunduğu üzere bütün dünyanın dikkatinin çekmesi idi. Bu dönemde entegrasyon meselesi ülkelerin yakınlaşması ile hareketlerin birleştirilmesinde kendini belli etmiştir. Amerika ve Avrupa devletleri bölgedeki Rusya’nın çıkarları ile güçlerin dengesini hesaba katarak oluşan durumu uluslararası siyaset açısından değerlendirip Kafkasya ülkelerindeki istikrarsızlık ve sınırlar konusunda anlamşazlıklarını göz önünde bulundurmuşlardır. Paris Konferansı’nda manda sistemi gereğince ülkeler arasında dünyadaki etki alanlarını paylaşmak açısından perde arkası mücadeleler vuku bulduğu için kararlarla birlikte stratejiler de aniden değişirdi. O zamanın uluslararası durum göz önüne alındığında, Avrupalı sosyalistlerin şifahi desteği ve Gürcü diplomatları arasında var olan uyumsuzluk, Paris Konferansı'nda yer alan ve Avrupa ile Amerika'nın önde gelen hükümet temsilcileri ile “Milletler Cemiyeti” kararları üzerine olumsuz bir etki yaratmıştı. Bu durum Gürcistan Hükümeti’nin siyasi gidişatının istikrarsızlığıyla ilgili birçok sorunun ortaya çıkmasına ve Bolşevik Rusya'ya karşı ortak bir mücadelede istikrarlı bir ortaklık imajının kaybedilmesine neden oldu. O dönemde devletlerarasında meydana gelen gerginlik, öte yandan Avrupa ülkelerinin Bolşevik Rusya üzerindeki ticari ve ekonomik menfaatleri, Gürcistan Devleti’ni korumak ve Bolşevik saldırısından kurtarmak için gereken garantiler ile siyasi faaliyetlerin askıya alınmasına sebep olmuştur. Yeni kaynaklar ve modern araştırma metodolojisi, ayrıca o dönemin tarihi koşullarının dikkate alınması Noe Jordania hükümetinin stratejisi ile taktiklerin olumlu bir şekilde değerlendirmesine imkân sağlamıştır.
В статье представлены первые шаги интеграции демократической Грузии с Европой и Америкой, целью которых являлось обращение внимания всего мира на стратегическое геополитическое значение для получения оптимальных международных гарантий и спасения страны от агрессии большевистской России. В этот период интеграция нашла свое значение в отражении сближения между странами и объединении действий. Анализ, выполненный согласно новым информационным материалам и современной методологии, дал возможность положительно оценить стратегию и тактику, выбранную правительством Жордания. Демократическая Грузия сумела выразить свои приоритеты в отношении того, чтобы Кавказ был бы для Европы и Америки особым регионом и геостратегическим партнером. Государства Европы и Америки рассматривали проблему Грузии в разрезе международной политики, учитывая реальные интересы России в регионе и баланс сил, они задумывались над нестабильной ситуацией стран Кавказа, их несогласием в отношении границ. На Парижской конференции происходила кулуарная борьба согласно мандатной системе, в отношении распределения сфер влияния, поэтому неожиданно менялись стратегии и политические решения. С учетом международной ситуации того времени, устная поддержка европейских социалистов и взаимно противоположная платформа грузинских дипломатов, оказывали не только положительный резонанс на присутствующих на Парижской конференции представителей правительств ведущих стран Европы и Америки и решения „Лиги Нации”, но и влекли возникновение множества вопросов в отношении нестабильности политического курса правительства Грузии и потерю имиджа стабильного партнерства в совместной борьбе против большевистской России. Сложное противостояние мировых государств в то время, а с другой стороны торгово-экономические приоритеты европейских стран в сравнении с большевистской Россией, остановили политическую активность выполнения роли гаранта для приостановления ожидаемой большевистской аннексии с целью защиты государственности Грузии.
The first attempts of integration of the Democratic Republic of Georgia with Europe and the United States of America are studied in the paper. Integration was foreseen by the Georgian government as a guarantee for security and economic development of the country, which was demonstrated through the joint actions and closer partnership among the countries. The analyses of the new information resources and modern research methodology enabled us to positively evaluate the strategy and tactics of Noe Zhordania’s government considering the historical circumstances of that time. The European countries and the United States of America considered a problem of Georgia in the context of the international policy. There was a secret battle among the great powers over mandate system and distribution of influence. Therefore, the strategies and political decisions used to unexpectedly change. The international situation after the First World War and the controversial political platforms of the Georgian diplomats raised number of questions about the instability of political course of the Democratic Government of Georgia not positively effecting the decisions of the Paris Conference or the League of Nations. Eventually, Georgia lost a trust being a secure and an important geopolitical partner in a strategic region to fight against the Bolshevik Russia. On the other hand, an inclination of the European countries to trade and economically cooperate with Russia hindered the political attempts of Georgia to obtain mandate over the country with the purpose of protecting it from the anticipated annexation by the Bolshevik Russia.
 • Seymour,C., (1926) “The Intimate papers of Colonel House”, Houghton Mifflin Company
 • Afanasyan, S., (1981) L’ Armenie, L’Azerbaidjan et la Georgie del’ independance а l’ instauration du Pouvoire Sovietique 1917-1923“,ed., l’ Harmattan, Paris, p.83
 • Harbord, J.G., (1920) “Conditions in the near east: Report of the American Military Mission to Armenia”, Washington
 • Mentetashvili, A., (1990) “Saqartvelos demokratiui respublika da sheertebuli shtatebi, jurnali sakartvelos komunisti, N11
 • Maglakelidze, S., (1953) “ingliseli da merikeli interventebi saqartveloshi”, saistorio moambe N 7, Tbilisi
 • Mentetashvili, A., (1992) “Saqartvelos demokratiui respublika da parizis konferentsia, matsne, istoriis, etnografiisa da khelovnebis seria, tbilisi, N2
 • Trudi instituta istorii azerbaijana, (1958), tom XII, Baku, 1958
 • Saqartvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri arqivi, saqarTvelos demokratiuli respublikis arqivis mikrfirebi, F. 1864, arw. 1. s, 113
 • Saqartvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri arqivi, Chkhenkeli, F.1831:C2: saqme 52; 136; 283
 • Saqartvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri arqivi, Chkheidze, F.2115:C1: saqme 28, 36
 • Saqartvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri arqivi, Chkhenkeli, F.1831:C2: 283; 52; 136
 • Saqarvelos demokratiuli respublikis arqivis mikrofirebi, F.1863: C1:769;840; F1864; C1:47
 • George, D.L., (1919) “simartle sazavo khelshekrulebis shesakheb”, Tbilisi
 • Saqartvelos erovnuli arqivi, saistorio centraluri arqivi, Gegechkori, F.2121:C1:9
 • Saqartvelos demokratiuli respublikis, harvardis biblioTekis fondis mikrofirebi #1333
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3718-9073
Yazar: Manana MICHITASHVILI
Kurum: Gori State Teaching University
Ülke: Georgia


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 14 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Eylül 2020

APA Mıchıtashvılı, M . (2020). THE FIRST INTEGRATION ATTEMPT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIK OF GEORGIA WITH THE WESTERN EUROPE AND THE UNITED STATES OF AMERICA (IN THE 20s OF THE 20 CENTURY) . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (47) , 375-385 . DOI: 10.17498/kdeniz.768049