Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Examination of Teacher Candidates' Tendencies Towards Entrepreneurship Skills

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 257 - 275, 23.12.2021

Öz

With this research, it is aimed to examine the tendencies of pre-service teachers towards entrepreneurship skills in terms of different variables. The survey method was used in the research conducted at a state university in the Western Black Sea Region in the Spring Semester of the 2020-2021 Academic Year. The sample of the research consists of 854 teacher candidates, 184 male, and 670 female, studying in eight departments of the faculty of education. With the research, it was aimed to determine the general entrepreneurship tendencies of teacher candidates by the inductive method by examining the entrepreneurship skills tendencies of teacher candidates in terms of class, gender, and program variables. "Entrepreneurship scale for teacher candidates" was used as a data collection tool. The reliability coefficient Cronbach's Alpha value is calculated as 0.90. The scale consists of five sub-factors: taking risks, seeing opportunities, self-confidence, emotional intelligence, being innovative, and is in a 5-point Likert type. The obtained data were analyzed quantitatively with the SPSS package program, frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and posthoc tests were applied. According to the findings obtained, pre-service teachers differed in risk-taking and emotional intelligence factors according to the gender variable, however, there is no significant difference in entrepreneurial skills across the scale. According to the class variable, 3rd graders are more confident than other grades, and 4th graders are emotionally intelligent. According to the program variable, the special education program has higher scores in the "risk-taking" and the social studies program's "innovativeness" factors than other programs conclusion has been reached.

Kaynakça

 • Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Kalaycı, S., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., Keskin, H., Çiçek, E., Kayıs, A., Öztürk, E., vd. (2005), Spss uygulamalı çok degişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 330.
 • Aydın, E. ve Galip, Ö. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 497-515.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek öğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, çukurova üniversitesinde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bilge, H. ve Vedat, B. (2012) Girişimcilik eğilimi: Celal bayar üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16):131-148.
 • Buettner, T. (2020). Perspectives de population mondiale–Unevision sur le long terme/World Population Prospects–A Long View. Economie et Statistique, 520(1), 9-29.
 • Commission, E. (2008), Entrepreneurship in higher education, especially within nonbusiness studies (final report of the expert group). Brussels, Belgium.
 • Curth, A. (2011) Mapping of teachers' preparation for entrepreneurship education. Final Report, Framework Contract, No EAC, 19(06).
 • Deveci, İ. ve Çepni, S. (2015), Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan Bilimleri Dergisi, 12 (2), 92-112.
 • Economics, T. (2020), Unemployment rate. 20/09/2020 tarihinde https://tradingeconomics.com/ adresinden alındı.
 • Education, E. (2013). A Guide for Educators. European Commission–DG Enterprise & Industry, Brussels, (s 6).
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. (2012), How to design and evaluate research in education. European Commission. Enterprise DG. Information, Communication Unit. Documentation Centre, and European Commission.
 • Enterprise DG. (2004). Helping to Create an Entrepreneurial Culture: A guide on good practices in promoting entrepreneurial attitudes and skills through education (Vol. 25). Office for Official Publications of the European Communities.
 • Karademir, E., Balbağ, M. Z., ve Çemrek, F. (2018). Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(220), 177-200.
 • Memduhoğlu, H. B., ve Şahin, M. (2017). Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 2146-9199.
 • Navarro Sada, A. and Maldonado, A. (2007), Research methods in education. by Louis cohen, lawrence manion and keith morrison 469-470.
 • PAN, V. ve Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Education Sciences, 10(2), 125-138.
 • Rasmussen, EA ve Sørheim, R. (2006). Eyleme dayalı girişimcilik eğitimi. Technovation, 26 (2), 185-194.
 • Stewart, V. (2010), A classroom as wide as the world. Curriculum, 21, 97-114.
 • Türkmen, M. ve İşbilir, U. (2014), Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.
 • Wilmarth, S. (2010), Five sociotechnology trends that change everything in learning and teaching. Curriculum, 21, 80-96.

Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Becerilerine Yönelik Eğilimlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 257 - 275, 23.12.2021

Öz

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının girişimcilik becerilerine yönelik eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde yapılan araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örneklemini eğitim fakültesinin sekiz ana bilim dalında öğrenim görmekte olan 184’ü erkek, 670’i kadın toplam 854 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma ile öğretmen adaylarının sınıf, cinsiyet ve program değişkenleri açısından girişimcilik beceri eğilimleri incelenerek öğretmen adaylarının genel girişimcilik eğilimlerinin tümevarım yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘’Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeği” kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa değeri 0.90 olarak hesaplanan ölçek, risk alma, fırsatları görme, kendine güven, duygusal zeka, yenilikçi olma şeklinde beş alt faktörden oluşmakta olup 5’li likert tipindedir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile nicel olarak analiz edilmiş, frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc testleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgularda cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının risk alma ve duygusal zeka faktörlerinde farklılık gösterdiği, bununla birlikte ölçek genelinde girişimci becerilerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği, sınıf değişkenine göre 3. sınıfların diğer sınıflara göre kendine daha fazla güvendiği, 4. sınıfların ise duygusal zeka puanlarının daha yüksek olduğu ve yenilikçi olmada ise 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin daha yüksek puanlara sahip olduğu, program değişkenine göre ise, özel eğitim programının “risk alma”, sosyal bilgiler programının ise “yenilikçi olma” faktörlerinde diğer programlara göre daha yüksek puana sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Kalaycı, S., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., Keskin, H., Çiçek, E., Kayıs, A., Öztürk, E., vd. (2005), Spss uygulamalı çok degişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 330.
 • Aydın, E. ve Galip, Ö. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 497-515.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek öğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, çukurova üniversitesinde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bilge, H. ve Vedat, B. (2012) Girişimcilik eğilimi: Celal bayar üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16):131-148.
 • Buettner, T. (2020). Perspectives de population mondiale–Unevision sur le long terme/World Population Prospects–A Long View. Economie et Statistique, 520(1), 9-29.
 • Commission, E. (2008), Entrepreneurship in higher education, especially within nonbusiness studies (final report of the expert group). Brussels, Belgium.
 • Curth, A. (2011) Mapping of teachers' preparation for entrepreneurship education. Final Report, Framework Contract, No EAC, 19(06).
 • Deveci, İ. ve Çepni, S. (2015), Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan Bilimleri Dergisi, 12 (2), 92-112.
 • Economics, T. (2020), Unemployment rate. 20/09/2020 tarihinde https://tradingeconomics.com/ adresinden alındı.
 • Education, E. (2013). A Guide for Educators. European Commission–DG Enterprise & Industry, Brussels, (s 6).
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. (2012), How to design and evaluate research in education. European Commission. Enterprise DG. Information, Communication Unit. Documentation Centre, and European Commission.
 • Enterprise DG. (2004). Helping to Create an Entrepreneurial Culture: A guide on good practices in promoting entrepreneurial attitudes and skills through education (Vol. 25). Office for Official Publications of the European Communities.
 • Karademir, E., Balbağ, M. Z., ve Çemrek, F. (2018). Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(220), 177-200.
 • Memduhoğlu, H. B., ve Şahin, M. (2017). Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 2146-9199.
 • Navarro Sada, A. and Maldonado, A. (2007), Research methods in education. by Louis cohen, lawrence manion and keith morrison 469-470.
 • PAN, V. ve Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Education Sciences, 10(2), 125-138.
 • Rasmussen, EA ve Sørheim, R. (2006). Eyleme dayalı girişimcilik eğitimi. Technovation, 26 (2), 185-194.
 • Stewart, V. (2010), A classroom as wide as the world. Curriculum, 21, 97-114.
 • Türkmen, M. ve İşbilir, U. (2014), Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.
 • Wilmarth, S. (2010), Five sociotechnology trends that change everything in learning and teaching. Curriculum, 21, 80-96.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sultan KARAGÖZ
0000-0001-5215-5818
Türkiye


Ezgi TAYLAN KOPARAN
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4762-2742
Türkiye


Timur KOPARAN (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3174-2387
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2021
Kabul Tarihi 21 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karagöz, S. , Taylan Koparan, E. & Koparan, T. (2021). Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Becerilerine Yönelik Eğilimlerinin İncelenmesi . Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 257-275 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/66468/1023743