Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 197 - 243 2021-04-30

Öğretim Programında Öngörülen Değişime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi

Elif AKŞAN [1] , Adnan BAKİ [2]


Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın geliştirdiği geometri öğretim programlarında hem içerik hem de öğrenme-öğretme sürecinde yaşanan değişim büyük yankı uyandırmıştır. Fakat bu öğretim programı uzun ömürlü olamamıştır. Tüm sınıflarda uygulanması tamamlanamadan öğretim programında tekrar bir revizyona gidilmiştir. Bu çalışmada da bu değişimin neden uzun ömürlü olmadığının öğretmenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma 7 matematik öğretmeniyle yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış mülakatlar, ayaküstü (informal) mülakatlar ve gözlemler yapılarak toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin sahip olduğunu vurguladığı felsefeleri ile sınıf içi uygulamalarına yansıttıkları felsefeleri birbiriyle örtüşmediği görülmektedir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin değişime karşı görüşlerini sınıf içi uygulamalarına da yansıttığı izlenmektedir. Ayrıca öğretmenlerin daha çok yapısal kaynaklı nedenlerden dolayı değişime direnç gösterdikleri belirlenmiştir. Öğretim programları geliştirme sürecinde, yaşanması muhtemel değişimler konusunda öğretmenlerin görüşleri alınmalı ve onların görüşleri doğrultusunda değişimlere yön verilmelidir. Ayrıca öğretim programları geliştirme süreciyle yaşanan değişim konusunda öğretmenler bilgilendirilmeli ve değişim hakkında onlara bilgi vermek amacıyla toplantılar düzenlenmelidir. Bu toplantılar sayesinde öğretmenlerin değişime karşı olan önyargıları kırılmalıdır.
Öğretim Programı,, Değişim, Geometri
 • Akpınar, B. & Aydın, K. (2007a). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. Eğitim ve Bilim, 32(144).
 • Akpınar, B. & Aydın, K. (2007b). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 82-88.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baki, A. (2014). Matematik felsefesi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).
 • Bolman, L. & Deal, T. (2008). Organizasyonları yeniden yapılandırmak (Çev: A. Aypay, A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Cansız Aktaş, M. (2013). Ortaöğretim geometri öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3).
 • Cansız Aktaş, M. & Aktaş, D. (2012). Yeni ortaöğretim geometri dersi öğretim programının uygulamalarında yaşananlardan. Matematik Eğitimi Dergisi, 1(4).
 • Cenker, B. & Akgül Macaroğlu, E. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesine bakış açılarının değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 1(1), 26-31.
 • Çalık, T. & Er, E. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okulun değişime açıklığı ile değişim kapasitesi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 151-172.
 • Çalık, T., Koşar, S., Kılınç, A. & Er, E. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin değişime direnme davranışları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1).
 • Çeken, R. (2010). İlköğretim öğrencilerinin 2005 öncesi ve sonrası uygulanan programlara göre aldıkları fen ve teknoloji eğitimine yönelik tutumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 38-48.
 • Dağdeviren Çay, E. (2012). Yeni 9. sınıf geometri öğretim programının uygulamasında matematik öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirbaş, M. (2008). 6. sınıf fen bilgisi ve fen ve teknoloji öğretim programlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi: öğretim öncesi görüşler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 313-338.
 • Demirtaş, H. (2012). İlköğretim okullarının değişime açıklığı. İlköğretim Online, 11(1).
 • Dilek Meral, Y. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin eğitim felsefesi görüşleri ve öğretme-öğrenme anlayışlarının yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).
 • Fullan, M. (2003). Change forces with a vengeance. Routledge.
 • Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). New York: Teachers College Press.
 • Genç, M. (2006). Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin değişime karşı gösterdiği direnç. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gorozidis, G. & Papioannou, A. (2011). Teachers’ self efficacy, achievement goals, attitudes and intentions to implement the new Greek physical education curriculum. European Physical Education Review, 17(2), 231- 253.
 • Gülersoy, A. E. (2007). Ortaögretim müfredat programlarının yeniden yapılandrılması sürecinde yeni coğrafya müfredat programlarının değerlendirilmesi, III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-20.
 • Harvey, T. R. (1992). Checklist for Change: A Pragmatic Approach for Creating and Controlling Change. R&L Education.
 • Herscovitch L. & Meyer J. P. (2002). Commitment to organizational change: extension of a three-component model. Journal of Applied Psychology, 87(2), 474–487.
 • Incikabi, L. (2011). The coherence of the curriculum, textbooks and placement examinations in geometry education: How reform in Turkey brings balance to the classroom. Education as Change, 15(2), 239-255.
 • Karip, E. (1997). Eğitimde yeniliklerin uygulanmasını etkileyen etkenler. Eğitim Yönetimi Dergisi. 3(1), 63-82.
 • Kurt, S. & Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 91-104
 • Macnab, D. S. (2003). Implementing change in mathematics education. Journal Of Curriculum Studies, 35(2), 197-216.
 • Marton, F. (1986). Phenomenography-a research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Thought, 6(2), 28-49.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation: Revised and expanded from qualitative research and case study applications in education. San Franscisco: Jossey-Bass.
 • Ornstein, R. (1992). The evolution of consciousness. Simon and Schuster.
 • Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Özdemir, S. ve Cemaloğlu, N. (1999). Eğitimde değişimi uygulama modelleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17, 91-103.
 • Özmen, F. & Sönmez, Y. (2007). Değişim sürecinde eğitim örgütlerinde değişim ajanlarının rolleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 177-198.
 • Powell, J. C. & Anderson, R. D. (2002). Changing teachers' practice: Curriculum materials and science education reform in the USA. Studies in Science Education, 37(1) 107-135.
 • Sahlberg, P. (2006). Curriculum change as learning. In search of better implementation. In Sahlberg (Ed.). Curriculum reform and implementation in the 21st century: policies, perspectives and implementation. Proceedings of the International Conference on Curriculum Reform and Implementation. Ankara, Turkey: Ministry of National Education, 18-30.
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim Felsefesi (7. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Spillane, J. (1999). External reform efforts and teachers’ initiatives to reconstruct their practice: The mediating role of teachers’ zones of enactment. Journal of Curriculum Studies, 31(2), 143–75.
 • Sucu, Y. (2000). Örgütsel değişim. TBMM Kütüphanesi.
 • Taşdan, Y. (2013). İlköğretim okulu öğretmenleri için kişisel ve mesleki değişime açıklık ölçeklerinin geliştirilmesi; Bir uygulama. Akademik Bakış Dergisi, 35 (2). Taşdemir, A. & Kus, Z. (2011). The Content Analysis of the News in the National Papers Concerning the Renewed Primary Curriculum. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 170-177.
 • Tomal, N. & Şenol, E. (2007). Lise 1. sınıf coğrafya öğretim programının öğretmenlerce değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 67-97.
 • Töremen, F. (2002). Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 185-202.
 • URL1: Erişim adresi http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 20.02.2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: Alkım.
 • Waller, L. D. (2008). An investigation among teacher efficacy, reflective practice, opennessto change and the use of student response system technology. Unpublished doctoral dissertation, University of South Carolina.
 • Yangın, S. & Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Yaşar, M. D. & Sözbilir, M.(2012). Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: Erzurum örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemi (6. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zimmerman, J. (2006). Why some teachers resist change and what principals can do about it. NASSP Bulletin, 90(3).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0182-8080
Yazar: Elif AKŞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1331-0531
Yazar: Adnan BAKİ
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 28 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Akşan, E , Baki, A . (2021). Öğretim Programında Öngörülen Değişime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 197-243 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/768059