Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 497 - 520 2021-04-30

Opinions of Pre-service Teachers Taking Mobile Programming Course Regarding Mobile Programming Learning
Mobil Programlama Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Mobil Programlama Öğrenimine Yönelik Görüşleri

Abdullatif KABAN [1]


In this study, it was aimed to reveal the experiences that preservice teachers at the Department of Computer and Instructional Technologies gained in Mobile Programming course. For this purpose, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. 15 pre-service teachers selected by purposeful sampling method participated in the study. The data collected through a teleconference interview with the participants of the study were analyzed using the content analysis method. As a result of the analysis, the general views of the participants about mobile programming learning, the difficulties they faced in this process and the reasons for these difficulties, and their opinions and suggestions for this course were determined and given in the findings section. In the study, it was concluded that mobile programming learning is difficult to learn at the beginning and has a different logic than normal programming. In addition, it was determined that one semester is not enough to learn mobile programming and it is necessary to solve many examples in the lessons. It is thought to be beneficial to take a normal programming language and web design course before taking a mobile programming course. These results are thought to contribute to those who will teach mobile programming, those who decide to determine the content of this course, and researchers who want to study on this subject.
Bu çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmen adaylarının Mobil Programlama dersinde kazandıkları deneyimleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 15 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmaya katılan kişilerle telekonferans üzerinden yapılan mülakat yoluyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların mobil programlama öğrenimine yönelik genel görüşleri, bu süreçte yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların nedenleri ile bu dersin işlenmesine yönelik görüş ve önerileri belirlenmiş ve bulgular kısmında verilmiştir. Yapılan incelemede mobil programlama öğreniminin başlangıçta zor olduğunu ve normal programlamadan farklı bir mantığa sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca mobil programlama öğrenmek için bir dönemin yetmediği, derslerde bolca örnek çözmek gerektiği belirlenmiştir. Mobil programlama dersi almadan önce normal bir programlama dili ve web tasarımı dersinin alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuçların mobil programlama eğitimi verecek kişilere, bu dersin içeriğini belirlemeye karar verecek kişilere ve bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara katkı sunduğu düşünülmektedir.
 • Ali, A., & Smith, D. (2014). Teaching an introductory programming language in a general education course. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 13(6), 57-67.
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ., & Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik Bilişim’07 (s. 193-197). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
 • Aslan, B., & Yavuzer-Aslan, F. (2018). Mobil programlamanın önemi ve bir müfredat önerisi. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 81-88. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/62413 adresinden alındı
 • Aytekin, A., Sönmez-Çakır, F., Yücel, Y. B., & Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe yön veren kodlama bilimi ve kodlama öğrenmede kullanılabilecek bazı yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(5), 24-41.
 • Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(2), 165-169.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6 ed.). New York: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. (M. Bütün, & S. Demir, Çev.) Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni (4 b.). (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Esteves, M., & Mendes, A. J. (2004). A simulation tool to help learning of object oriented programming basics. Proceedings in 34th Annual Frontiers in Education, (s. 7-12). Savannah, GA.
 • Kelleher, C., & Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM Computing Surveys (CSUR), 37(2), 83-137.
 • Kinnunen, P., & Malmi, L. (2008). CS minors in a CS1 course. In Proceedings of the Fourth international Workshop on Computing Education Research, (s. 79-90). doi:https://doi.org/10.1145/1404520.1404529
 • Konecki, M. (2014). Problems in programming education and means of their improvement. In B. Katalinic (Ed.), DAAAM international scientific book.
 • Lahtinen, E., Ala-Mutka, K., & Järvinen, H. M. (2005). A study of the difficulties of novice programmers. ACM Sigcse Bulletin, 37(3), 14-18.
 • Özdinç, F. (2015). Mobil programlama eğitiminde yeni yaklaşımlar: App Inventor örneği. Akademik Bilişim Konferansı–17. Eskişehir.
 • Özmen, B., & Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: Difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.
 • Porter, R., & Calder, P. (2004). Patterns in learning to program: an experiment? In Proceedings of the Sixth Australasian Conference on Computing Education-Volume 30, (s. 241-246).
 • Reek, M. M. (1995). A top-down approach to teaching programming. In Proceedings of the twenty-sixth SIGCSE technical symposium on Computer science education, (s. 6-9).
 • Saito, D., & Yamaura, T. (2013). A new approach to programming language education for beginners with top-down learning. In Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE), (s. 752-755). Kuta, Indonesia.
 • Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017). Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (s. 78-90). Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Seppälä, P., & Alamäki, H. (2003). Mobile learning in teacher training. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 330-335.
 • Shin, S., Park, P., & Bae, Y. (2013). The effects of an information-technology gifted program on friendship using scratch programming language and clutter. International Journal of Computer and Communication Engineering, 2(3), 246-249.
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 561-570. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281002183X adresinden alındı
 • Türker, P. M., & Pala, F. (2018). Ortaokul öğrencilerinin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 17(4), 2013-2029. doi:http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.85927
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf adresinden alındı
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4465-3145
Yazar: Abdullatif KABAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Kaban, A . (2021). Mobil Programlama Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Mobil Programlama Öğrenimine Yönelik Görüşleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 497-520 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/782684