Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 49 - 72 2021-02-25

The Effect of Teachers' Academic Optimism on their Organizational Commitment
Öğretmenlerin Akademik İyimserliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi

Ahmet KARAKAŞ [1] , Fatih BEKTAŞ [2] , Zeki ÖĞDEM [3]


This study aimed to examine the relationship between teachers' organizational commitment (lower memory) levels and academic optimism. The sample of the study, with the relational screening design, was 253 teachers who actively worked in the city center of Kilis for the summer of 2019-2020 academic year. In the research, "Organizational Commitment" and "Academic Optimism Teacher Form" scales were used. Independent Groups t Test, Pearson Correlation and Regression analysis were used in the study. As a result of the research findings, a significant relationship was found between organizational commitment sub-dimensions and academic optimism. In addition, it was concluded that academic optimism is a significant predictor of organizational commitment sub-dimensions.
Bu araştırmayla öğretmenlerin örgütsel bağlılık (alt boyutları) düzeyleri ile akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama deseniyle tasarlanan araştırmanın örneklemini Kilis ili merkezinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde aktif olarak görev yapan 253 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada “Örgütsel Bağlılık” ve “Akademik İyimserlik Öğretmen Formu” ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada Bağımsız Gruplar t Testi, Pearson Korelasyon ve Regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde örgütsel bağlılık alt boyutlarıyla akademik iyimserlik arasında anlamlı ilişki görülmüştür. Ayrıca akademik iyimserliğin örgütsel bağlılık alt boyutlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
  • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2624-4356
Yazar: Ahmet KARAKAŞ
Kurum: KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3684-6801
Yazar: Fatih BEKTAŞ
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2051-3976
Yazar: Zeki ÖĞDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 15 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Şubat 2021

APA Karakaş, A , Bektaş, F , Öğdem, Z . (2021). Öğretmenlerin Akademik İyimserliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 49-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/810377